DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PRHGLEDN1 ČLANCI - RKVIKWS Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 4X7-494
UDK 630* 425


UTVRĐIVANJE JAČINE DEPOZICIJE SUMPORA NA
PODRUČJU ISTRE BIOINDIKACIJOM


DETERMINATION OF THE LEVEL OF SULPHUR DEPOSITION IN
ISTRIA BY MEANS OF BIOINDICATION


Nenad POTOČIĆ*, Ivan SELETKOVIĆ**


SAŽETAK: Sumpor je kao i ostali biogeni elementi, neophodan za odvijanje
životnih procesa u biljci. U uvjetima povišene koncentracije S02 u atmosferi
biljke sadrže više sumpora u asimilacijskim organima. Sadržaj S02 u
zraku je povećan u okolici termocentrala i rafinerija nafte, te u drugim industrijskim
i urbanim područjima. TE Plomin 2 započeo je s radom krajem
1999. godine, a u odnosu na TE Plomin 1 koristi kameni ugljen sa znatno nižim
sadržajem sumpora, što bi, uz korištenje uređaja za odsumporavanje, trebalo
osigurati znatno manje emisije dimnih plinova. Jedan od načina utvrđivanja
unosa kemijskih spojeva u šumske ekosustave je korištenje određene
biljne vrste kao bioindikatora. Crni bor (Pinus nigra Arn.) je za potrebe ovog
rada odabran kao bioindikacijska vrsta iz više razloga: kulture crnog bora
nalazimo na području cijele Istre, crni je bor vrsta koji iglice ne odbacuje ujesen,
i vrsta koja iglice zadržava više godina. Ovo je istraživanje imalo za cilj
utvrditi stupanj opterećenja šumske vegetacije sumporom na različitim udaljenostima
od TE Plomin u novom režimu rada.


Ključne riječi: Emisije SO,, TE Plomin 2, odsumporavanje, opterećenje
šumskih ekosustava, bioindikatori, Pinus nigra


UVOD Introduction


Sumpor je kao i ostali biogeni elementi, neophodan Sadržaj S02 u zraku povećanje u okolici termocenza
odvijanje životnih procesa u biljci. U biljci se može trala i rafinerija nafte, te u drugim industrijskim i urbanalaziti
u organskom i anorganskom obliku, te sačinjanim
područjima. Problematikom štetnog utjecaja sumva
0,1 - 0,5 % suhe tvari. Biljke uzimaju sumpor iz tla pornih spojeva na šumsku vegetaciju u svojim istražipreko
korijena kao S042" ion, a iz atmosfere preko puci vanjima bavili su se mnogi istraživači (Zech i dr.,
kao SO;, te ga koriste za sintezu organskih spojeva. 1985, Kaupenjohann i dr. 1988 i 1989., SchätPrema
Bergmannu (1992.), biljke mogu zadovoljiti do zte i dr., 1990., Sheppar d 1996., Glava č i dr.
70 % svojih potreba za sumporom preko lista. U uvje1985.,
Prpić i dr. 1988., Sei etković Z. 1991. itd.).
tima povišene koncentracije S02 u atmosferi biljke saProblematikom
utjecaja TE Plomin na kulture crdrže
više sumpora u asimilacijskim organima (Ko-nog bora ponajviše se bavio Komlenovi ć (1987.,
mlenović i Pezdirc, 1987., Kalan i dr. 1995.). 1990., 1993., 1996., 1998.).
Višak se nakuplja u tkivu u obliku sulfata uzrokujući


Ti radovi vezani su za štetni utjecaj TE Plomin 1,


toksičnost (Simončič i Kalan, 1996.). Kropff


koja je za proizvodnju električne energije koristila do


(1991.) navodi rezultate više istraživanja po kojima su


maći raški ugljen s visokim sadržajem sumpora (mase


oštećenja od S02 izazvana poremetnjom pH u među


ni udio 9-10 %). Zatvaranjem jame Tupljak, dovršet


staničnim prostorima.


kom izgradnje bloka 2 te rekonstrukcijom bloka 1 krenulo
se u novu ekološki prihvatljiviju fazu proizvodnje
električne energije. TE Plomin 2 (slika 1.) koristi uvo


* Nenad Potočić, dipl. ing. šum,. Šumarski institut Jastrebarsko
** Ivan Seletković, dipl. ing. šum,. Šumarski institut Jastrebarsko zni kameni ugljen sa znatno nižim sadržajem sumpora