DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM


JANKO LACKOVIĆ (10. 4. 1928 - 4. 6. 2001)


Janko Lacković rođenje 10.
travnja 1928. g. u Plešivici, u osmeročlanoj
zemljoradničkoj obitelji.
Od 1959. g. živi sa svojom obitelji
u Jastrebarskom.


Odmah nakon dolaska u Jastrebarsko
aktivno se uključuje u rad
Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Godine 1980. postaje zapovjednikom
Vatrogasnog saveza općine Jastrebarsko.
Njegovim zalaganjem
ostvaren je najveći napredak u razvoju
zaštite od požara od Žumberka
do Kupe. Posebnu brigu vodio je o
osposobljavanju mladeži i usavršavanju
vatrogasaca. Tijekom Domovinskog
rata kao ratni zapovjednik
pripremao je vatrogasne postrojbe
za djelovanje u ratnim uvjetima, te
opremio vatrogasne jedinice doniranom
opremom i vozilima iz Austrije.
Nositelj je brojnih priznanja i
odlikovanja od kojih ističemo sljedeće:
Spomenica Domovinskog rata,
medalja civilne zaštite, titula počasnog
predsjednika, povelja i plaketa
Mirka Kolarića Skupštine hrvatske
vatrogasne zajednice. Postigao
je najviši čin Višeg vatrogasnog
časnika.


Dr. Joso Gračan ravnatelj Šumarskog
instituta zadužio me da se
u njegovo ime i u ime djelatnika te
u svoje osobno oprostim s tobom.
Šumarski institut bio je tvoj drugi
dom od njegova osnivanja 1961. do
1979. godine. To je punih 18 godina
stvaranja Instituta, 18 godina
tvoje i naše mladosti. S ponosom
možemo reći da si bio predvodnik
organiziranja i realizacije suvremene
rasadničke proizvodnje u Hrvatskoj.
U rasadniku si bio radnik, predradnik,
izuzetno dobar organizator
proizvodnje, voditelj i primjenitelj
mehanizacije. Znanstvena i tehnička
dostignuća realizirao si u proiz


vodnji šumskih sadnica i ukrasnog
bilja listača i četinjača. Bio si izuzetno
marljiv, odgovoran, pun ideja
i realizator svih inovacija u rasadničkoj
proizvodnji.


Sadnice listača i četinjača, koje
se broje u desecima milijuna, za
koje su brinule tvoje ruke, rastu diljem
Hrvatske, od Slavonije preko
Gorskog kotara do Jadrana. To su
već velika drveća i sastojine. Tihi
povjetarac koji miluje njihovo lišće
i iglice nosi ti poruku zahvalnosti
za sav tvoj trud u rasadniku Šumarskog
instituta i za tvoj doprinos
unapređenju rasadničke proizvodnje
u šumarstvu Hrvatske.


Dragi naš Janko, bolno i ponosno
stojimo ovdje uz tvoju suprugu,
sina, snahu, kćer, zeta, unuke, rođake,
susjede te mnogobrojne prijatelje.
Došli smo svi, jer si ti naš. Kao
što si ti nas smatrao tvojima, mi
našom prisutnošću želimo pokazati
da smo tvoji i zauvijek ćemo ostati
s tobom i ti s nama.


Do sada smo išli zajedno u koloni
koja se zove život. Ti si stao.
Časno i uzdignute glave koračao si
i završio svoju dionicu. Providnost


je htjela da izroniš iz rijeke života i
uploviš u vječnost, prijeđeš u sjećanje,
u dragu uspomenu. Zato je teško
sakriti suze. Sada ti govorimo
srcem, sada te pratimo dušom.


Želim ti uputiti posljedni pozdrav
i u ime užeg kruga prijatelja
koji su brinuli o tebi u teškim danima
bolesti; od liječnika i medicinskog
osoblja do onih koji su svojom
prisutnošću i malom pažnjom
suosjećali s tobom i tvojom obitelji,
koji su nastojali djelovati i moliti za
tvoje zdravlje.


Mi ovdje prisutni nećemo zaboraviti
naše susrete. Nikada te nismo
vidjeli Ijutitog ili neraspoloženog.
Uvijek si bio ljubazan i srdačan
kao pravi prijatelj. Posjedovao si
veliko umijeće. Znao si pred nama
sakriti svoju bol. Ostalo je samo ono
stoje i realno bilo: tvoja vedrina, toplina
tvog srca i neprolazan odsjaj
tvoje duše. Tvoje tijelo pripada
zemlji, tvoje srce će kucati zajedno s
našima.


Dragi naš Janko, hvala ti za sve
što si nam podario. Hvala ti za svaki
susret, za svaku lijepu riječ, za
dobrotu srca i ljepotu duše. I dalje
živiš u našim srcima i sjećanju.


Miro Harapin
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 110     <-- 110 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i
sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
-U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.
- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu opsežnost
opravdavaju.
- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
- Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
- Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.
- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.
- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.
- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1. Klepac , D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2. Prpić, B., Komlenović, N., Seletković,
Z. 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 5-6, str. 195-215.
- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing....).
- Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".
- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
-Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.


- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477
E-mail: hrvatsko-sumarsko-drustvo@zg.tel.hr
WEB stranica: www.hrsume.hr/sumlist