DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 102     <-- 102 -->        PDF

i praktičara iz razvijenih zemalja i zemalja u razvoju u
svrhu razmjene informacija i iskustava s područja šumarskog
strojarstva, sječe i transporta. Dvaput godišnje
objavljuje i distribuira bilten pod nazivom FAO
Bilten o sječi šuma.


FAO Bilten o sječi šuma


Cilj biltena je promicanje ekološke šumarske prakse
u čitavom svijetu putem izvještavanja o FAO programima
i aktivnostima na ovom području, s naglaskom
na sporna pitanja koja se pojavljuju te na konflikte.
Izvještava o napretku u smanjenju štetnih posljedica
sječe šuma na okoliš i šumske sastojine, tlo i terene,
napretku u iskorištavanju drveta, zapošljavanju i ostvarivanju
dobiti, prevenciji nesreća na radu i smanjenju
zdravstvenih rizika kod obavljanja šumskih radova.


Ovaj četverobojni bilten na 12 stranica distribuira se
širom svijeta u gotovo 4 000 primjeraka po izdanju. Na
listi članova ove mreže nalaze se stručnjaci s područja
šumske mehanizacije, osoblje za planiranje i šumarsku
politiku, voditelji šumskih radova, tehničari i šumski
radnici, kao i domaći i međunarodni službenici zainteresirani
za šumarstvo te predstavnici masovnih pokreta.


Danas se ovaj bilten šalje raznim institucijama: državnim
šumarskim upravama, šumarskim fakultetima,
tehničkim školama, obrazovnim centrima, institutima
za istraživanje, šumarskim bibliotekama, poduzećima
za šumarstvo i šumarsku industriju, posrednicima za dodjelu
ugovora o obavljanju šumskih radova, nevladinim
udrugama, FAO/UNDP regionalnim i državnim predstavništvima,
bankama za razvoj, te Svjetskoj banci.


Prijedlog o osnivanju svjetske mreže koja će pokrivati
područje šumarskog strojarstva, sječe i transporta,
nastao je na temelju preporuka sa sastanka stručnjaka
na temu FAO Programa za usavršavanje sječe šuma,
održanog 23-27. travnja 1990. godine u mjestu Kotka u
Finskoj. FAO Bilten o sječi šuma sastoji se uglavnom
od uvodnika, obrađenih tema iz područja sječe šuma u
kontekstu odnosa prema gospodarstvu, društvu i okolišu,
te izvješća o korištenju novih tehnologija u planiranju
šumskih cesta, izgradnji, sječi i transportu, kao i


o aktivnostima domaćih i međunarodnih organizacija,
posebice: ILO (Međunarodna organizacija rada),
UNIDO (Organizacija za ulaganje i razvoj pri Ujedinjenim
narodima), ISO (Međunarodna organizacija za
određivanje standarda), ITTO (Međunarodna organizacija
za tropsko drvo) itd. Bilten pokriva i sastanke
kojima je tema strojarstvo, odnosno sječa šuma.
Program za ekološki primjerenu sječu šuma


Svrha je ovog programa doprinos održivom razvoju
putem pronalaska, testiranja i omogućavanja primjene
napredne tehnologije u sječi drva u tropskim šumama.
Sječa drva obuhvaća sve radnje koje se odnose na ruše


nje stabala, izvlačenje panjeva i drugih korisnih dijelova
iz šume za preradu u industrijske proizvode. Termin
tehnologija sječe odnosi se na primjenu znanstvenih i
tehničkih načela zajedno s obrazovanjem i obukom, a s
ciljem usavršavanja radne snage i opreme, te operativnih
metoda sječe industrijskog drveta.


Aktivnosti koje se provode u okviru programa proizlaze
izravno iz neodložnih zadataka koje određuje
Deklaracija iz Ria u Poglavlju 11. Bilješke 21. Na primjer
u Načelu 4. Deklaracije navodi se: "Da bi se postigao
održiv razvoj, zaštita okoliša mora postati sastavnim
dijelom razvojnog procesa i ne može se izdvojeno
promatrati". Načelo 11 kaže: "Države će postaviti
učinkovite ekološke pravne okvire", a Načelo 17:
"Procjena utjecaja na okoliš provodit će se za određene
aktivnosti za koje se vjeruje da nanose znatnu štetu
okolišu. Procjena će biti pravni instrument kod donošenja
odluka od strane nadležne državne vlasti." U Poglavlju
11 također se navodi: "neodrživo komercijalno
rušenje stabala" mora se zaustaviti. Bitno je razviti
"ekološki ispravne metode i praksu sječe šuma koje će
biti ekološki prihvatljive i ekonomski isplative", a šumarstvo
mora doprinositi kako razvoju gospodarstva,
tako i zaštiti okoliša poticanjem razvoja "učinkovite
tehnologije i boljeg održivog korištenja ostataka nastalih
pri sječi i obradi."


Navedene su glavne aktivnosti Programa ekološki
primjerene tehnologije sječe šuma za održanje tropskih
šuma kako ih trenutno planira FAO (Sječa šuma, trgovina
i marketing pod nadzorom Odjela za šumsku proizvodnju).
Ove će se aktivnosti započeti u okviru redovnog
programa FAO-a, no za njihovo će provođenje
biti potrebna dodatna novčana potpora.


i) Određivanje jasnih smjernica za ponašanje osoblja,
korištenje opreme i tehnika kod izvođenja šumskih
radova. Ove smjernice činit će model "načina
rada" koji će vlade usvojiti kako bi se smanjio štetan
učinak sječe industrijskog drva na okoliš.


ii) Izrada studija u kojima će se uspoređivati konvencionalna
i moderna tehnologija u tri glavne tropske
regije. Ove će studije poslužiti za prikazivanje poboljšanog
načina rada, mjerenje koristi i troškova
ovakvih radova, te za poticanje uvođenja ekološki
primjerene tehnologije u zemljama u razvoju.


iii) Radi smanjenja količine otpada proizvedenog sječom
razvit će se tehnologije za unapređenje iskorištavanja
šumskih ostataka.


iv) Izradit će se metodologije za procjenu odnosa proizvoda
od drva i sporednih proizvoda, kako bi se
smanjile štetne posljedice sječe stabala na uzgoj,
sakupljanje i ubiranje sporednih proizvoda.


v) Razvoj i provjera postupka za procjenu štetnog
djelovanja predloženog načina izvođenja sječe na
tropske šume.