DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Nikola Pernor


TLA JELOVIH ŠUMA U HRVATSKOJ - SOILS OF THE FIR FORESTS OF CROATIA


Zvonko Seletković


KLIMA I HIDROLOŠKE PRILIKE U DINARSKIM JELOVIM ŠUMAMA U HRVATSKOJ


CLIMATE AND HYDROLOGICAL CONDITIONS IN FIR FORESTS IN THE DINARIC REGION OF CROATIA


Juraj Medvedović


KLIMA I HIDROLOŠKE PRILIKE U JELOVIM ŠUMAMA PANONSKE HRVATSKE


CLIMATE AND HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE FIR FORESTS OF PANNONIAN CROATIA


Joso Vukelić, Dario Baričević


ŠUMSKE ZAJEDNICE OBIČNE JELE U HRVATSKOJ - FOREST ASSOCIATIONS OF SILVER FIR IN CROATIA


Zeljko Spanjol, Joso Vukelić


ZAŠTIĆENI OBJEKTI OBIČNE JELE U HRVATSKOJ - PROTECTED SITES OF SILVER FIR IN CROATIA


EKOLOŠKA KONSTITUCIJA OBIČNE JELE I FUNKCIJA JELOVIH ŠUMA U PROSTORU


ECOLOGICAL CONSTITUTION OF THE SILVER FIR AND THE FUNCTION OF FIR FORESTS IN SPACE


Branimir Prpić, Zvonko Seletković


EKOLOŠKA KONSTITUCIJA OBIČNE JELE - ECOLOGICAL CONSTITUTION OF SILVER FIR


Ivica Tikvić


MIKROBIOLOŠKA AKTIVNOST TLA I MIKORIZA U JELOVIM ŠUMAMA


MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF THE SOIL AND MYCORRHIZAE IN FIR FORESTS


Branimir Prpić


PREBORNA ŠUMA KAO INFRASTRUKTURNA KATEGORIJA PROSTORA


THE SELECTION FOREST AS AN INFRASTRUCTURAL SPATIAL CATEGORY


Branimir Prpić, Zvonko Seletković, Petar Jurjević


SUŠENJE JELE I PROMJENE "KEMIJSKE KLIME"


DIEBACK OF FIR AND CHANGES IN THE "CHEMICAL CLIMATE"


OPLEMENJIVANJE OBIČNE JELE - BREEDING OF THE SILVER FIR


Mirko Vidaković


GENERATIVNO RAZMNOŽAVANJE OBIČNE JELE - GENERATIVE PROPAGATION


Davorin Kajba


UNUTARPOPULACIJSKA I MEĐUPOPULACIJSKA VARIJABILNOST OBIČNE JELE


THE VARIABILITY OF SILVER FIR: WITHIN A POPULATION AND BETWEEN DIFFERENT POPULATIONS


Mirko Vidaković


MEĐU VRSNA HIBRIDIZACIJA - HYBRIDISATION BETWEEN DIFFERENT SPECIES


Joso Graćan


DOSTIGNUĆA NA OPLEMENJIVANJU OBIČNE JELE U HRVATSKOJ


ACHIEVEMENTS IN THE BREEDING OF SILVER FIR IN CROATIA


Mirko Vidaković, Joso Graćan


OČUVANJE GENOFONDA OBIČNE JELE - THE PROTECTION OF TI IE GENETIC POOL OF THE SILVER FIR


UZGAJANJE JELOVIH ŠUMA - SILVICULTURE IN FIR FORESTS


Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić
SJEMENARSTVO, RASADNIČKA PROIZVODNJA I ŠUMSKE KULTURE OBIČNE JELE (Abies alba
Mill.) - SEED PRODUCTION, NURSERY PRODUCTION AND FOREST CULTURES OF THE SILVER FIR {Abies alba Mill.)


Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić


UZGOJNf POSTUPCI U PREBORNIM ŠUMAMA - SILVICULTURAL PROCEDURES IN SELECTION FORESTS


Slavko Matić, Igor Anić, Branimir Prpić, Milan Oršanić


UZGOJNI POSTUPCI U JELOVIM ŠUMAMA OŠTEĆENIMA PROPADANJEM


SILVICULTURAL PROCEDURES IN FIR FORESTS AFFECTED BY DIEBACK


Branimir Prpić, Slavko Matić, Joso Vukelić, Zvonko Seletković


BUKOVO-JELOVE PRAŠUME HRVATSKIH DINARIDA VIRGIN
FORESTS OF BEECH AND FIR IN THE CROATIAN DINARIC MOUNTAIN RANGE


UREĐIVANJE JELOVIH ŠUMA U HRVATSKOJ - MANAGING FORESTS OF SILVER FIR


Dušan Klepae


RAST I PRIRAST OBIČNE JELE - GROWTH AND INCREMENT OF THE SILVER FIR


Sime Meštrović


UREĐIVANJE ŠUMA OBIČNE JELE - MANAGING FORESTS OF SILVER FIR