DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ponentu u prebornim bukovo-jelovim šumama. Opisane
su entomološka i fitopatološka komponenta zaštite
šuma, štete od životinja i integralna zaštita jelovih šuma.
Naglašeno je kako se jela u Hrvatskoj nalazi
uglavnom u optimumu svoga prirodnoga areala, i da
unatoč tomu ima velik broj svojih prirodnih napadača,
kukaca koji se hrane pojedinim dijelovima stabla.
Osim štetnih kukaca u jelovim šumama postoje i korisni,
od kojih su opisani trčci (Coleoptera i Carabidae).


U prilogu o lovstvu autori opisuju glavne gospodarske
vrste divljači, pridolazeće vrste i ostale životinjske
vrste. Naglašavaju kako u jelovim šumama prevladavaju
vrste koje daju prednost prostranim šumskim
kompleksima i da osobito značenje imaju veliki predatori
medvjed, vuk i ris.


Sedmo poglavlje obraduje iskorištavanje, mehanizaciju,
tehnološka svojstva i uporabu jelovine. Ovo veliko
poglavlje obrađeno je u 5 podpoglavlja. Opisano je iskorištavanje
bukovo-jelovih prebornih šuma, organizacija
rada, otvaranje i uporaba mehanizacije, primarna mehanička
obrada jelovine, anatomska i tehnološka svojstva
jelova drva te prerada, obrada i uporaba jelovine.


U iskorištavanju jelovine opisana je kakvoća drvnih
sortimenata, sječa i izrada jelovih stabala, privlačenje,
transport, otvaranje šuma i normiranje jelovih drvnih
proizvoda. U radu druge grupe autora opisana je primjena
različitih strojeva prilikom iskorištavanja prebornih
jelovih šuma, svojstvo strojeva i pogodnost njihova
korištenja u šumi. Sa stajališta organizacije rada
opisan je učinak rada motornim pilama u sječi i izradi
za dane bez snijega i sa snijegom, koji je čest u području
prebornih šuma.


U podpoglavlju o primarnoj mehaničkoj obradi jelovine
autor daje povijesni prikaz razvoja obrade jelovine
u Hrvatskoj, suvremeni način piljenja jelovih trupaca,
njihovu iskoristivost tijekom obrade i kompjutorsku
tehnologiju u pilanskoj obradi jelovine. Iz povijesnoga
razvoja pilanastva razvidno je da u Gorskome
kotaru 1860. godine ima 50 pilana potočara i 80 venecijanskih
jarmača, koje godišnje prepile 250 000 m´
trupaca jelovine, što upućuje na izuzetnu važnost te
vrste drveta za ondašnji gospodarski razvoj kraja.


Drvo jele opisano je sa stajališta anatomije i tehnologije,
stoje potkrepljeno rezultatima novijih istraživanja.
U preradi, obradi i uporabi jelovine opisani su ukratko,
ali vrlo jezgrovito, kemijska prerada, mehanička obrada
i ljepljenje jelova drva, njegova mehanička obrada i
tradicionalna uporaba jelovine u Gorskome kotaru.


U osmome poglavlju govori se o ekonomici gospodarenja
jelovim šumama. Obrađeno je tržište jelovine u
svijetu i u Hrvatskoj, sveukupna vrijednost jelovih
šuma u Hrvatskoj uključivo i općekorisne funkcije šuma
te ekonomski pokazatelji u lancu gospodarenja od
jelove šume do uporabe jelovine.


Tržišne prilike opisane su za oblo drvo i trupce, piljenu
gradu i mogućnosti uporabe jelovine za celulozu
i papir. Posebno su opisana gospodarska kretanja i njihovi
utjecaji na tržište jelovine.


U radu o sveukupnoj vrijednosti jelovih šuma u Hrvatskoj
iskazane su vrijednosti drva, sporednih šumskih
proizvoda i procjena vrijednosti općekorisnih funkcija
šuma. Vrijednost općekorisnih funkcija šuma ustanovljena
je procjenom pojedinih funkcija i primjenom vrednovanja
po metodologiji koja je prihvaćena podzakonskim
aktom Zakona o šumama Republike Hrvatske.
Utvrđena vrijednost općekorisnih funkcija prebornih
bukovo-jelovih šuma višestruko prelazi zajedničku vrijednost
drva i sporednih šumskih proizvoda.


Ekonomski pokazatelji u lancu uporabe jelovine razrađeni
su od trupca preko piljenice, sirovih elemenata,
suhih elemenata, ljepljenih elemenata do finalnih proizvoda.
Naglašeno je da se prerada jelovih trupaca u piljenu
gradu i piljene elemente uglavnom usmjerava za
potrebe građevinarstva i da uopće ne postoje statistički
podaci o finalizaciji jelovine. Utvrđeno je da najveću
prosječnu stopu kontribucijske marže postiže piljeni
element i daje vrlo niska u finalizaciji jelovine - građevinskoj
stolariji.


U devetome poglavlju, bibliografiji, navedeno je 876
referenci citirane i korištene literature te kazalo imena.
U daljnjem tekstu navidimo autore i radove po poglavljima
monografije.


SADRŽAJ-CONTENTS


Slavko Matić


PROSLOV - FOREWORD


Branimir Prpić


UVOD - INTRODUCTION


Dušan Klepac


RAZVOJ GOSPODARENJA U JELOVIM ŠUMAMA - THE DEVELOPMENT OF FIR FOREST MANAGEMENT


ŠUMSKE ZAJEDNICE I EKOLOŠKE PRILIKE - FOREST ASSOCIATIONS AND ECOLOGICAL CONDITIONS


Ivo Trinajstić


RASPROSTRANJENOST, MORFOLOGIJA I TAKSONOMUA JELE U HRVATSKOJ


DISTRIBUTION, MORPHOLOGY AND TAXONOMI OF THE FIR IN CROATIA