DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

sretan što sam nakon toliko država i ratova dočekao da
svoj stoti rođendan proslavim s obitelji i prijateljima".
Iz priloga objavljenih na televiziji saznajemo i to daje
kao umirovljenik živio u blizini svoje obitelji u Zagrebu,
ali ih nije htio opterećivati te je otišao u dom umirovljenika
gdje je zadovoljan. Žali što više zbog slabijeg
sluha ne može komunicirati, pa se povukao u sobu
gdje nalazi svoj mir. Uživa u čitanju te čita "sve što mu
padne pod ruku": najrazličitije časopise, stručnu šumarsku
literaturu i beletristiku.


Šumarska škola Karlovac, u kojoj je predavao od
samog početka djelovanja škole (1947-1950) poslala
mu je monogrfiju tiskanu 1997. god. prigodom 50.
obljetnice neprekidnog rada škole.


U braku sa suprugom Boženom, dipl. pravnicom,
koja je umrla 1978., imao je, osim sina Velimira i kćer
Đurđu, koja je umrla prije dvije godine.


Ivan Šavor rođenje u Koprivnici 22. svibnja 1901.,
gdje je 1912. završio osnovnu školu, a 1922. realnu gimnaziju.
Šumarstvo je diplomirao 1931. na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme
studija bio je predsjednik Kluba akademičara. Prije i
nakon diplomiranja do 1932. radio je kao dnevničarpri
Gradskom načelstvu u Koprivnici, surađujući oko sastavljanja
gospodarskih osnova gradskih šuma. Tada je
načinio i regulacijski plan potoka Koprivnica (30 km.).
Od 1932. do 1941. radio je kao pripravnik, a zatim kao
upravitelj Šumarije Đurđevačke imovne općine u Đurđevcu.
Do 1940. napredovao je u službi u zvanje viši
šumarski pristav. Radio je, uz redovne poslove, na pošumljavanju
Đurđevačkih pijesaka. Sačinio je herbar
od 234 biljke toga područja, a svoju zbirku od 600 vrsta
kukaca s Podravskih pijesaka predao je Hrvatskom
zoološkom muzeju u Zagrebu.


Od 1941. do 1944. radio je pri Ravnateljstvu šuma
Đurđevac kao referent i zamjenik direktora, a 19441945.
kao upravitelj šumarija Sv. Ivan Žabno, Nova
Raca i Bjelovar, te do 1947. kao šef Odsjeka za iskorišćivanje
šuma pri Okružnom NO Bjelovar. Iste je godine
kraće vrijeme radio pri Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu. Od 1947. do 1950. bio je predavač
stručnih predmeta i zamjenik direktora u Šumarskoj
školi u Karlovcu. Tada je rukovodio izgradnjom
internata škole.


Zatim odlazi u Zagreb gdje do 1952. radi kao profesor
Drvno-industrijske škole te pri Ministarstvu i Generalnoj
direkciji drvne industrije kao referent za stručne
škole na poslovima osnivanja, organizacije i nadzora
drvno-industrijskih škola. Nakon toga, do umirovljenja
1966. obnašao je profesorske i druge dužnosti na
Drvno-industrijskoj školi u Zagrebu. Tada je napisao
"Priručnik za površinsku obradu drva, I-IV (Zagreb
1963-1964., 680 str.) te "Profil tehničara drvne industrije
finalnog smjera" (Zagreb, 1966).


Uz redovite poslove u Đurđevcu i Bjelovaru bavio
se i društvenim radom, posebno na uljepšavanju i na
unapređenju Đurđevca. Za vrijeme rada u Zagrebu aktivno
je djelovao u radu gradskih, republičkih i biv. jugoslavenskih
povjerenstava, odbora i udruženja za kadrove
i školstvo na području drvne industrije, a sudjelovao
je na stručnim skupovima i kongresima. Izradio
je nomenklaturu za 18 zanimanja u finalnoj drvnoj industriji.


Ivan Šavor, dipl. ing. šum., bio je ispitivač na državnim
ispitima za profesore stručnih škola šumarstva i
drvne industrije Hrvatske i predsjednik ispitnog povjerenstva
za VKV radnike Kotara Zagreb.


Bio je višegodišnji član Hrvatskoga šumarskog društva.
Uspješno je vodio rad povjerenstva za kadrove i
školstvo Saveza ITŠDI Hrvatske.


Osim navedenih radova u zborniku "Sto godina šumarstva
Bilogorsko-podravske regije" (Bjelovar,
1974) nalazimo njegov prilog "Đurđevački pijesci" u
kome je pregledno i dokumentirano prikazao prirodne
osobine, kultiviranje i pošumljavanje pijesaka (s vrijednim
fotografijama).


Primio je brojna priznanja, pohvale i nagrade. Između
ostalog 1974. primio je Zlatnu plaketu Šumskog
gospodarstva Bjelovar, a 1988. priznanje povodom 60.
obljetnice Planinarskog društva "Bilo" Koprivnica,
kao osnivač društva.


Čestitamo kolegi i zaslužnom šumaru Ivanu
Šavoru sretan 100. rođendan uz želju da doživi što
više rođendanskih slavlja u drugom stoljeću svojega
života.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


OBIČNA JELA (Abies alba, Mill.) U HRVATSKOJ


SILVER FIR (Abies alba, Mill.) IN CROATIA


Izdavač znanstvene monografije Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj je Akademija šumarskih znanosti
Zagreb, a suizdavač "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
Monografija je slijednik Monografije o hrastu
lužnjaku, a djelo je hrvatskih šumarskih i drvnotehnoloških
znanstvenika. Namjera je bila da se na osnovi
objavljenih radova o najznačajnijoj hrvatskoj crnogorici
napiše sve ono stoje do danas u nas poznato i istraženo.
Dakako da su pritom korištena i strana šumarska
iskustva stručnjaka i znanstvenika onih zemalja u kojima
je obična jela prirodno rasprostranjena i u kojima
je istraživana (Njemačka, Francuska, Italija, Slovačka,
republike bivše SFRJ).


jas u Dinaridima. One su sirovinski, a osobito ekološki
i prirodozaštitarski značajne. Zbog tradicije stručnoga
gospodarenja s jelom u Hrvatskoj koja dopire u 18.
stoljeće, njezinoga sve većega recentnoga ekološkoga
značenja i općega mišljenja kako je ona uz hrast lužnjak
najvrjednija hrvatska vrsta drveća, Akademija
šumarskih znanosti odlučila je tiskati znanstvenu
monografiju o jeli.


Na 3. sjednici Predsjedništva Akademije šumarskih
znanosti održanoj 17. ožujka 1988. godine prihvaćen
je program sadržaja monografije o jeli, izabrani su urednici
poglavlja koji su ujedno i članovi Uređivačkoga
vijeća s predsjednikom prof. dr. sc. Slavkom Mati ce
m, za glavnoga urednika izabran je prof. dr. sc. Branimir
Prpić, za tehničkog urednika Hranislav Jako vac,
dipl. ing. U uže Uredništvo monografije izabrani
su Josip Dundović , dipl. ing., prof. dr. sc. Slavko
Matić, prof. dr. sc. Joso Vukelić, dr. sc. Joso Grač
an te glavni urednik i tehnički urednik. Uredništvo je
uz potporu bivšega direktora "Hrvatskih šuma" Ivana
Tarnaj a, dipl. ing. i sadašnjega direktora Željka Ledinskog
, dipl. ing. uspješno završilo pripreme za
tiskanje monografije. Izdavač znanstvene monografije


o jeli je Akademija šumarskih znanosti, a suizdavač
"Hrvatske šume" Direkcija, Zagreb. Lektoriranje rukopisa
hrvatskoga teksta obavila je dr. se. Branka
Tafra, prijevod na engleski Renata Barac, prof, i
Ljerka Vaj agić, prof, a lektoriranje engleskoga teksta
Mark D a v i e s, prof.
Grafičku pripremu obavila je firma Župančić HR


d.o.o. Zagreb, a tiskanje Tiskara Meić, Sv. Klara Zagreb.
Naklada je 2500 primjeraka.
U izradi monografije sudjelovalo je 57 autora i koautora,
a tiskana je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Monografija sadrži uvodni dio s proslovom, uvodom i
napisom o povijesti gospodarenja u jelovim šumama te
osam poglavlja čiji su urednici poznati šumarski znanstvenici.
Urednike i poglavlja navodimo u daljnjemu
tekstu, a imena ostalih autora i koautora nalazimo u
kazalu i tekstu pojedinih poglavlja.


1.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić - šumske zajednice i ekološke
prilike,
2.
prof, dr, se. Branimir Prpić - Ekološka konstitucija
obične jele i uloga jelovih šuma u prostoru,
3.
Akademik Mirko Vidaković - Oplemenjivanje obične
jele,