DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Gospodarstvena politika veleposjednika bila je jasna:
poljodjelstvo na prvome mjestu, a sve ostalo stoje
imalo prizvuk kulture, ljubavi prema prirodi, potisnuto
je na stranu za neko drugo vrijeme. U takvom povijesnom
kontekstu značaja i važnosti, vodoprivreda i vodograditeljstvo
od izvršitelja zadataka uskoro postaje
važnim političkim čimbenikom s velikim ovlastima sa


mostalnog odlučivanja, državnoga inicijatora različitih
radova i intervencija za područja ugrožena od poplava.
Ugradivši svoje aktivnosti u državni proračun i zakonodavstvo,
ističući pritom svoj viši društveni interes,
lako se nosila sa zaštitarima prirode, što se manje-više
nije promijenilo do danas. Da li će taj status zadržati u
mileniju u koji smo ušli, postaje upitno?


VODOGRADITELJSTVO U BUDUĆNOSTI


Vodograditeljstvo u budućnosti, odvojeno od državnoga
proračuna i utjecaja politike agrara i energetike,
bez monopolske moći imat će sve veću ulogu a zaštiti
prirode i okoliša. Vodograditeljima predstoji značajna
uloga u gospodarenju vodom, u navodnjavanjima, u
vraćanju rijekama njihovih meandara, u umjetnom zadržavanju
vode u poriječju rijeka: Vuke, Drave, Dunava
i Save, a posebno na području Kopačkoga rita. Kopački
rit će u budućnosti postati umjetno kontrolirani
ekosustav providjen brojnim kanalima, nasipima i ustavama,
nešto poput velikoga ribnjaka.


U mnogim zemljama Europe već se godinama poduzimaju
mjere i pronalaze načini vraćanja izgubljenih
dijelova prirode u prijašnje stanje. Gotovo presušene
bare, zapušteni riječni rukavci, jezera, bajeri, tresetišta,
nastoje se obnoviti i staviti u funkciju života koji je gotovo
izumro. Švicarci već pola stoljeća obnavljaju svoje
zapuštene šljunčare, jezerca u tresetištima, bare, lokve
i cijela područja koja su zbog industrijalizacije izgubila
svoja prirodna obilježja. U svemu tomu znatnu
ulogu imaju vodograditelji koji ekologiji pridaju veliku
pozornost, o čemu govore i stručni nazivi: "doprirodna
vodogradnja", "živa gradnja" itd. (VVilbermuth, 1978)."
U nekim je kantonima suradnja zaštitara prirode i vodograditelja
zakonska obveza; ni jedan projekt ne prolazi
mjerodavne komisije bez obostrane suglasnosti.


Obnova starih riječnih meandara, kanala, plavnih livada,
sve je prisutnija u: Madjarskoj, Češkoj, Rumunjskoj,
Austriji. Prema PHAR-ovom programu (Poland
and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy
) predviđena je obnova Maloga otoka Brajila na
rijeci Moravi (Češka) i krajolika uz rijeku Prut u Moldaviji
(Rumunjska). U Češkoj na rijeci Dyji očišćenje
kanal (3,2 km) koji je zbog zapuštenosti ugrozio vrlo
vrijednu šumsku sastojinu (250 ha) dovodeći je u stanje
zamočvarivanja. Dragom akcijom, također na ušću spomenute
rijeke obnovljena je vegetacija vlažne livade,
što su pozdravili lokalni stočari. Republika Češka nastoji
obnoviti mrežu rukavaca rijeke Morave nizvodno


od brane "Nove Mlyny" u šumi Herdy (548 ha). Godine
1998. Izgrađena je mreža kanala zbog mrijesta ribe. Eu


- eksperti predložili su da se rijeka Dyja skrene u bivše
meandre. Slični programi provode se u Austriji, Njemačkoj
itd. (Zinke Enviroment Consulting ...,1999).
Vrijedno spomena je rad grupe autora (Maj s toro vić,
Getz, Brna, 1997) za uspostavljanje kontroliranoga
režima vodostaja u Kopačkome ritu, čime bi se
postiglo sigurnije mriješćenje ribe, njezin rast te stvorili
povoljniji uvjeti za gnježđenje mnogih vrsta ptica
močvarica.


U prilog obnove i navodnjavanja Dravice je i rad V.
Pančića (1991). Upuštanje vode u Dravicu uvjetuje
se analizom korespondentnih vodenih razina Dunava u
Kopačkom ritu i zaobalju uz uvažavanje interesa: šumara,
uzgajivača divljači (lovaca), športskih ribolovaca,
i ostalih.


Zaključimo, Kopački rit u kontekstu šireg plavnog
područja Baranje nesumnjivo je oblikovan rukom vodograditelja
prema željama, interesima i potrebama
vlasnika i korisnika. Taj upliv, koji je s ekološko-zaštitarskog
stajališta bio manje-više nepovoljan za ekosustav,
njegov biljni i životinjski svijet trebao bi u budućnosti
dobiti pozitivna obilježja. Vodograditeljima proričemo
sve veću nazočnost u gospodarenju vodama,
gradnji sustava za navodnjavanje, u obnovi starih rukavaca
i meandara rijeka Vuke, Drave i Dunava, obnovi i
uređenju ribnjaka, zapuštenih bajera, kanala kao i restauraciji
glasovite bare Kopačkoga jezera, te uspostavi
sustava nadzora, režima naplavljivanja i odvodnje
cijeloga Kopačkoga rita. Ukoliko se to ne uradi, Kopački
rit će izgubiti ulogu najvećeg okupljališta i gnijezdilišta
ptica močvarica u ovom dijelu Europe. Koliko
to može utjecati na znatiželju pasioniranih promatrača
ptica (bird watch) i ljubitelja prirode, na ponudu i isticanju
Kopačkoga rita kao osebujne turističke destinacije
koja se često spominje u javnim medijima, pokazat
će vrijeme.


Mr. sc. Darko Getz, dipl. ing. biologije


8 Podrazumijeva se upotreba nezalivenih kamenih blokova, korištenje šuplje opeke u kosinama kanala, podizanje obalnih šumaraka. Za
pragove se koristi grubi prirodni kamen. Formiraju se dionice kanala s različitim brzinama otjccanja vode, što pomaže mrijestu i zadržavanju
ribe i drugih vodenih životinja. Prema Bonacciu pojam "ekološki inženjering" sve se češće koristi posebno među znastvcnicima
SAD-a. Definiciju ekološkog inženjeringa dali su 1989. američki znastvenici Mitsch i Jorgensen u knjizi Ecological engineering: An introdukcion
to ecotechnology. Po njima je ekološki inženjering planiranje ljudskog društva u suglasju s prirodnim okolišem na obostranu korist.
Eko - inženjering ... je u biti strategija, suradnja s prirodom ili još više njena praktična primjena; .... osigurati koristi i svesti na najmanju
mjeru štete svim čimbenicima u prirodnim procesima i okolini.