DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 86     <-- 86 -->        PDF

je brojnim kamenim "perima" (deflektorima), kamenom
i drugim materijalom stoje ekološki neprihvatljivo. Budući
da živimo u prostoru neposredne urbane sredine
(grad Osijek je samo 10 km od Kopačkoga rita), velikih
potreba za riječnim transportom, sve većim zahtjevima
za navodnjavanjima, prostorima za rekreaciju (turizam)
i gradnju obiteljskih kuća koje se nekontrolirano približavaju
Kopačkom ritu itd., težnja za što prirodnijim
okolišem koji bi ispunjavao visoke međunarodne kriterije
osnovom kojih bi se Kopački rit mogao proglasiti
nacionalnim parkom - nije više moguća.


Prema tomu, onih velikih prirodnih prodora Dunava
kroz Kopački rit prema rijeci Dravi kojima bi se
promijenio izgled krajolika, usudili bi se tvrditi, neće
biti. Ovo mišljenje ne dijele ovdašnji vodograditelji
koji ostavljaju mogućnost iznenađenja glede općih
promjena klime u Europi i svijetu. Nažalost izostanak


"katastrofalnih" poplava dovodi do ekološkog starenja
Kopačkoga rita, postepenog nestajanja njegovih glasovitih
bara i "jezera", dunavaca, fokova i kanala, nepreglednih
tršćaka, a na koje nas danas upućuju nazivi sa
starih zemljovida i usmena predaja ovdašnjih stanovnika.
Izostanak dugotrajnih poplava znatno utječe na raznolikost
i brojnost biljnih i životinjskih vrsta, usmjeravajući
je izvjesnoj uniformnosti, dominantnosti nekih
vrsta, stvarajući usputno prostor za prenamnoženje i
prilagođavanje aloktonim vrstama.


Za većinu sadašnjih vrsta koje žive na ovome području
poplava znači veću mogućnost razvoja, veći
prostor za pronalaženje hrane, veću sigurnost (od ljudi)
za gnježđenje. Stoga nije čudno što će poneki zaljubljenik
u prirodu ovoga kraja, ali i ozbiljni znastvenik,
napisati daje poplava "krv" koja život znaci, blagodat
za mnoge životinjske i biljne vrste.


NESPORAZUM S VODOPRIVREDOM


Nasuprot tomu, za vodograditelje je poplava izazov,
građevinski problem za koji su oni pozvani da ga riješe
u što kraćem vremenu i sa što manje novčanih sredstava,
na opće zadovoljstvo i korist društva. U tim društveno
opravdanim okvirima koji se povlače od početka civilizacije,
pa do po prilici 60-tih godina, sada već prošloga
stoljeća, nije bilo mjesta ekološkim protuslovljima
i zahtjevima. Ekolozi (točnije zaštitari prirode)
doživljavani su kao zanesenjaci, nerazumni ljudi, a u
nekim slučajevima priskrbili bi i epitet sabotera, destruktivaca
koji priječe prosperitet društvenoga i gospodarskoga
razvoja. U svim poznatijim javnim protivljenjima
zaštitara prirode protiv nerazumnih planova, projekata
vodoprivrednika, a u kojima bi se naslutila šteta
za okoliš, vodoprivrednici bi odgovarali poznatom krilaticom
višeg društvenoga interesa (VDI-a). Manjeviše
svaka rekonstrukcija nasipa ili gradnja novih nasipa,
melioracijskih kanala proglašavana je VDI-som,
kojemu se nije moglo suprostaviti nikakovim razložnim
prijedlogom ili isticanjem ekološke vrijednosti, npr.
šume, gnijezdilišta rijetkih močvarica, habitatom divljači
ili potpisanom (od strane Hrvatske) međunarodnom
konvencijom. Nažalost situacija se nije bitno promijenila
ni u slobodnoj Hrvatskoj, jer su vodograditelji (ne
svi), njihovo viđenje ekologije i namjere ostale iste kao
i u prošlom društveno-političkom sustavu.


Bezrazložnim hidro melioracijama u Baranji i Bačkoj
(u Podunavlju) suprostavili su se: šumari, zaštitari
prirode, ornitolozi, poneki ihtiolog, lovni stručnjaci i
lovci s međunarodnim renomeom, ponekad i iz najviših
redova zakonodavne i izvršne vlasti bivše Jugoslavije.


Najčešći razlozi protivljenja bili su:


-
mogući poremećaji u tokovima podzemnih voda,
što dovodi do sušenja gospodarski vrijednih šuma,
zadiranje (nasipima, kanalima) u jedinstvene šumske
cijeline,


-
promjene ekoloških posebnosti staništa koje dovode
do izmjene tehnologije podizanja šuma, sadnji
manje vrijednih vrsta drveća i si.,
gubitak nekog močvarnog područja, bare, jezera,
vlažnoga i staništa na kojemu su se okupljale i gnijezdile
danas već rijetke vrste ptica vodarica,
-
gubitak mrijestilišta i prirodnih rastilišta riječne
ribe koja služi i kao hrana pticama močvaricama,
-
poremaćaji hidrorežima u plavljenom i branjenom
području, sa svim posljedicama na mrijest i rast
slatkovodne ribe, razvoj beskralježnjaka i drugih
životinja vezanih uz vodu i vlažna područja,
-
poremećaji u ekosustavu, stoje kasnije pogodovalo
razvoju stranih (aloktonih) vrsta životinja i biljaka
često škodljivih za izvorne vrste,
-
što se nasipima, novo izgrađenim putevima, izgrađenim
kanalima i sličnim zahvatima omogućio nesmetani
ulaz ljudi u djevičanske, posebno čuvane dijelove
prirode (slika 1),
Slika 1. Nasip "Drava-Dunav" omogućio je nesmetani ulaz (ne)civilizacije
u središnje dijelove izvorne prirode Kopačkoga rita.