DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 83     <-- 83 -->        PDF

biljaka, njege i čišćenja, zdravstvene zaštite, čuvanje,
zaštite od požara itd.), aktivnostima kojima se utječe
na kvalitetu stabala na određenoj šumskoj površini, a
koje se onda koriste kao drvni proizvodi.


Da bi se znalo s čim je određena organizacija zadužena,
ona u osnovi gospodarenja ima sistematiziran
fond potrebnih podataka, a mi ćemo se ovdje pozabaviti
samo određenim bitnim podacima iskazanim u tablici 1.


Za Upravu šuma Zagreb ne iskazujemo površine
dovršnih sjekova, budući gospodarska jedinica "Žumberak-
Novoselska gora" ide u izvanrednu reviziju i
značajno će se mijenjati elementi gospodarenja, gdje
će se smanjiti sječe, a time i dovršni sjekovi, dakle oni
kada se posjeku sva stabla na određenoj površini. U dijelu
G.j. "Kal-Javorac" nema u važećem polurazdoblju
propisane do vršne sječe.


Iz iskaza podataka u tablici, dade se izvesti određene
zaključke, a oni se sastoje u sljedećem:


drvna zaliha je značajna i ona iznosi 2 686 827 m´,


a dominira bukva, zatim grab, hrast kitnjak i druge


vrste, s pojedinačno malim učešćem,


-
etat ili količina godišnje sječe iznosi 42 499 m3 ili
1,58 % od drvne zalihe,
kao bitno ističemo sječu zadnjeg dobnog razreda
(ekonomski zrela šuma), kada se uklanjaju sva stabla,
te se dobiva loša vizuelna slika; ove površine
iznose godišnje 67,51 ha, s iznimkom G.j.. Žumberak-
Novoselska gora iz navedenih razloga; te površine
su mozaično raspoređene u prostoru ali se ipak
dogodi da se takove sječe izvrše na većem cjelovitom
prostoru, pa treba postaviti takve planove, kako
se tako nešto ne bi događalo; ove sječe su neminovnost
da bi se osigurala obnova gospodarskih šuma,
-
što se tiče zaštićenih objekata, koji su uglavnom
zaštićeni na inicijativu šumara, oni zauzimaju oko
17 % površine državnih šuma; da lije ta zaštićenost
zadovoljavajuća ostaje za raspravu, ali osobno smatramo
da se treba povećati.
Drvna zaliha iz dana u dan povećava se i za prosječno
deset godina to povećanje iznosi oko 97 000 m\ a
to predstavlja oko 18 % prirasta. To znači da se sječe
manje od prirasta, jer je to dugoročni cilj potrajnosti
gospodarenja, uglavnom za sve šume Hrvatske. Ovaj
porast zaliha uvjetovanje stanjem šuma, a cilj je povećavati
zalihu, sve dok se ne iskoriste potencijalne mogućnosti
tla i šumskih sastojina.


5.
ZAKLJUČNA
-
predstavnici grada Samobora i općine Žumberak
smatraju da šumarstvo ne gospodari na za njih zadovoljavajući
način, odnosno da se previše siječe,
te su izrazili sumnju u pouzdanost podataka koje
prezentira šumarstvo; istakli su da ne postoji zadovoljavajuća
komunikacija između lokalne samo-
Ako znamo da postoje određena korelacija između
drvne i lisne mase, onda valja zaključiti da se šume u
Parku prirode u ekološkom i gospodarskom smislu popravljaju.


Svi relevantni podaci crpljeni su iz osnova gospodarenja,
a kako ta osnova izgleda i što sve sadrži stavljamo
na uvid, a voljni smo dati dodatna obrazloženja.
Ovdje je važno istaknuti ekonomsku zrelost, koja nastupa
onda kada sastojina može dati najveći prihod na
tržištu drvnih sortimenata. Šumama se gospodari tako
da se uglavnom obavlja prirodna obnova, a tamo gdje
to ne uspije umjetno se dopunjava, jer prema načelima
u šumarstvu teži se ostavljanju generacijama vrjednijih
šuma, nego stoje prethodna ganeracija to zatekla.


Iz iznesenog dade se zaključiti sljedeće:


-
državnim šumama gospodari se na temelju osnova
gospodarenja,
-
sječe se odvijaju po određenom zacrtanom redu i
nadziru ih šumarske inspekcije,
-
propisi osnova gospodarenja vrijede 10 godina, ako
se zbog više sile (bolesti, ledolomi, vjetrolomi i si.)
ne steknu uvjeti za raniju reviziju; u osnovi se stvara
i projekcija za idućih 10 godina, što znači da se
osnovom obuhvaća plansko razdoblje od 20 godina,
uz projekciju za 40 godina,
-
zalihe drvne mase iz godine u godinu se povećavaju,
a razlozi leže u činjenici što se siječe manje od
prirasta.
Valja ovdje naglasiti da su ovi podaci bazirani na inventarizaciji
šuma putem egzaktnih metoda i vođenja
evidencija o svim relevantnim podacima.


Da bi se uspješno gospodarilo šumama i do 10 %
površine svake godine se tretira kroz razne gospodarske
oblike, tako da se za 10 godina gotovo cijela površina
na određeni način tretira, a permanentno se čuva i
nadzire po pitanju svih promjena koje se događaju u
tom ekosustavu.


Na kraju smatramo da šumsko gospodarenje treba
sagledati u sklopu cjelovitog gospodarenja šumama u
Hrvatskoj, te integralno sa svim ostalim gospodarstvima
u prostoru parka.


Imajući u vidu da svako zadiranje u prirodu ipak na
određeni način remeti ekološku ravnotežu, potrebno je
kod svih subjekata koji zadiru u prostor povećati odgovornost
prema prirodnim i inim vrijednostima, kako bi se
budućim pokoljenjima osigurali uvjeti za održiv razvoj.


RAZMATRANJA


uprave i šumarstva, te da bi trebali znati što šumarstvo
planira godišnje i dugoročno raditi na njihovom
prostoru, a posebice kada su u pitanju sječe i to
ponajprije one dovršne,
predstavnici Uprava šuma obrazlagali su način dugoročnog
i godišnjeg planiranja, naglašavajući da