DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 82     <-- 82 -->        PDF

3. BILJNE ZAJEDNICE
U prostoru Parka najzastupljenija je zajednica bukve
s raznim prelaznim oblicima, a ako pobliže razmotrimo
florističku gradu i ekološke značajke, onda možemo
zaključiati sljedeće: biljno-geografski položaj
pripada panonskom sektoru Ilirske provincije srednjoeuropske
vegetacijske regije.


U prostoru Parka imamo dvije biljno-geografske
zone. Niži položaji pripadaju klimazonalnoj zajednici
kitnjaka i običnog graba, a viši klimatskoj zoni bukovih
šuma. Radi velike razvedenosti reljefa i različitosti
biološkog sastava, granica između vegetacijskih zona
je ponekad vrlo difuzna. Kada sagledavamo zastupljenost
pojedine biljne (šumske) zajednice, onda ističemo
samo one najzastupljenije i to:


1.
brdska šuma bukve (Fagetum illyricum montanum
Horvat)
2.
šume kitnjaka i običnog graba (Querco petraeae
carpinetum illyricum Horvat)
3.
šuma kitnjaka i pitomog kestena (Querco - Castaneetum
sativae Horvat)
4.
šuma medunca i crnog graba (Querco - Ostryetum
carpinifoliae)
Na cijelom prostoru P. P. mogu se susresti umjetno
podignute sastojine crnogorice, koje danas zauzimaju
oko 8 % površine šumskih tala u državnom vlasništvu.
Razlozi unosa crnogorice leže u činjenici da su, kao što
je napomenuto, oko naselja šume bile devastirane i rekonstrukcjia
je obavljena Crnogorkom kao najpovoljnijom
pionirskom vrstom, koja bi trebala stvoriti uvjete
da se nakon proizvodnog ciklusa ponovo pojave domaće,
autoktone vrste drveća.


Ove razne prirodne biljne zajednice uvjetovane su
pored geografskih i klimatskih prilika i tlima, odnosno
matičnim supstratima na kojima su se formirala ta tla.
Za naglasiti je da kao matični supstrati dominiraju dolomiti
i vapnenci.


4. BITNI PODACI ZA DRŽAVNE SUME
Prema Zakonu o šumama šume dijelimo na gospodarske,
zaštitne i one posebne namjene.


Od ukupno 15 973,12 ha šuma i šumskog zemljišta
na gospodarske šume otpada 13 190,52 ha ili 83 %, a
na zaštitne (razni oblici zaštite) i za posebne namjene
2782,60 ha ili 17%.


Gospodarske šume produciraju drvnu masu koja se
temeljem osnova gospodarenja, a koje odobrava Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, iskorištava.


Osnovno je proizvnodnja drvnih sortimenata (drvo
za mehaničku i kemijsku preradu, te ogrjev), a tu su još


Tablica 1.


Gospodarska
jedinica


Sušica
Stražnji vrh
Slapnica
Plešivica
Kupčina Zumberak
Blaževa gora


UKUPNO


Zumberak -
Novoselska gora
Kal - Javorac


UKUPNO
SVEUKUPNO


Površina u Drvna zaliha


koristi od lova i sporednih šumskih proizvoda (šumsko
sjeme, gljive, razno bilje, kamen i dr.)


Pored ovih neposrednih koristi neuporedivo su veće
one neizravne, općekorisne, koje se ogledaju kroz zaštitu
tla od erozije, proizvodnju kisika, pročišćavanje
zraka, ragulaciju vodnog režima, ublažavanje vjetrova
i topline zraka, zaštitu prometnica i naselja, rekreativne
i druge aktivnosti, te niz drugih manjih ali vrijednih
koristi.


Najvažnije gospodarske aktivnosti sastoje se od uzgojnih
radova (omogućavanje prirodne obnove, sadnje


Etat u I Površina


polurazdoblju dovršnih sjekova u


PP


(10. god.) [pol. (10. god.)
ha m3 m3 ha
UPRAVA ŠUMA KARLOVAC


1989,13 420379 37345 91,64
801,36 143338 4109 15,30
1898,30 272908 36510 103,03
1342,38 203264 6746 44,50
2997,82 396350 55609 215,07
1864,59 364740 51022 205,61


10893,58 1800979 191341 675,15


UPRAVA ŠUMA ZAGREB


4574,98 796702 182892 504,56
89146 50762 5079,54
885848 233654 15973,12
2686827 424995 675,15


Zaštitne šume i
šume posebne
namjene
ha


115,31


236,80
930,35
803,14


2085,60


530


167
697
2782,60