DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

zažnu sliku, i zajedno s poljoprivrednim površinama u
okruženju malih naselja na zaravnima i blažim padinama,
izvorima i malim vodotocima predstavlja posebnu
vrijednost tog brdskog prostora.


Kada se sagledavaju vlasnički odnosno posjednički
odnosi, koji su značajno utjecali na stanje šuma u prošlosti,
onda ih možemo podijeliti u tri skupine i to:


1.
šume koje su bile državne i u vrijeme Vojne krajine,
a to su i danas
2.
šume zemljišnih zajednica i imovnih općina, a koje
su društvene, odnosno državne od 1947. godine
3.
šume u privatnom vlasništvu.
Sume pod 1, bile su čuvane i kroz zakonske odredbe
štićene, tako da su one s gospodarskog stanovišta
najvrednije.
Sume pod 2, od strane pravoužitnika bile su intenzivno
korištene i devastirane putem sječa, pašarenja,
žirenja, odnošenja listinca i na drugi način, tako da su
prelaskom pod državnu upravu bile uglavnom šikare ili
panjače.
Sume pod 3, u privatnom vlasništvu, samo su ponegdje
dobro gospodarene i po kvaliteti danas zaostaju za
državnim šumama.
Kroz ovo izlaganje želi se iskazati stanje državnih
šuma, gdje postoji cjelovit fond relevantnih podataka,
dok za privatne šume nema za sada potrebnih podataka.
Nije moguće iskazati ni površine tih šuma, jer granica
P.P. cijepa određene katastarske općine i treba prije
precizirati granicu i tek tada izvršiti determinaciju
pripadajućih šuma P.P.


2.a. Državne šume
Ovim šumama upravlja J. P. "Hrvatske šume" p. o.
Zagreb, putem Uprave šuma Karlovac (Šumarije
Ozalj, Krašić, Jastrebarsko) i Uprave šuma Zagreb
(Šumarija Samobor).


Gospodarska podjela vidljiva je na predočenoj karti


1:100 000, a ona je sljedeća:
Al) UPRAVA ŠUMA KARLOVAC
1. ŠUMARIJA OZALJ
-
gospodarska jedinica "Sušica" (cijela)
-
G.j. "Stražnji vrh" (mali dio)
2. ŠUMARIJA KRAŠIĆ
-
G.j. "Žumberak-Kupčina" (cijela)
-
G.j. "Blaževa gora" (cijela)
- G.j. "Slapnica" (veći dio)
3. ŠUMARIJA JASLREBARSKO
- G.j. "Plešivica" (veći dio)
A2) UPRAVA ŠUMA ZAGREB
1. G.j. "Novoselska gora-Žumberak" (najveći dio)
2. G.j. "Kal-Javorac" (manji dio)
Kada promatramo tu gospodarsku podjelu, onda se
može zaključiti da su to određene gospodarske cjeline,
uvjetovane stanjem terena te tipovima tala i tu prisutnim
šumskim zajednicama.


G.j. "Sušica" pokriva prostor na krajnjem zapadu i
uglavnom se prostire u slivnom području potoka Sušice.
U istoj se nalazi i najviši vrh žumberačkog gorja
"Sv. Gera" sa svojih 1 178 m nadmorske visine. Taj
prostor oko Sv. Gere nije bio dostupan cestom sa Hrvatske
strane početkom domovinskog rata, i šumarstvo
je to omogućilo 1992. godine izgradnjom ceste u sklopu
cestovnog povezivanja zapadnog dijela Žumberka
sa cestovnom mrežom Hrvatske. Do tada je taj prostor
bilo cestovno povezan sa Slovenijom (Metlika). Tada
je zajedno sa J. P Hrvatske ceste i HV od 1991. do
1994. god. izgrađeno oko 20 km raznih cesta. U tom
prostoru pored prostora Sv. Gere postoji problem vraćanja
oko 178 ha državnih šuma, koje su upravo zbog
nepostojanja cestovne mreže predane 1967. god. na
upravljanje GG Novo Mesto, a do tada su bile sastavni
dio G.j. "Sušica".
G.j. "Žumberak-Kupčina" zauzima prostor sliva
najvećeg potoka Kupčine.
Treća u tom nizu je G.j. "Blaževa gora" koja pokriva
vršni granični dio prema Republici Sloveniji, a nalazi se
također u slivu Kupčine. Prije 10-40 godina tu su bile
prezrele bukove šume koje su uglavnom posječene, a
danas su tu mlade bukove šume s nešto unesene crnogorice,
unesene zbog problema obnove tih bukovih
šuma. Ima nešto prezrelih šuma koje su zaštićene, a
smatramo da bi neke od njih trebalo obuhvatiti zaštitom.
U središnjem dijelu (Pogana jama) šumska cesta Sošice-
Pogana jama spaja se sa slovenskom šumskom cestom
koja silazi u Kostanjevici na Krki, ali taj granični prijelaz,
kao i onaj oko 4 km zapadnije, nije u funkciji.


G.j. "Slapnica" pokriva sliv potoka Slapnica.
G.j. "Plešivica" dio je Samoborskog gorja i uglavnom
pripada slivu sada već u donjem toku rječice Kupčine,
a jedan manji dio Rudarskoj gradni, dakle Savi.
G.j. "Žumberak-Novoselska gora" za razliku od ranije
spomenutih koje se steru uglavnom od sjevera prema
jugu, spušta se prema istoku gdje teku Bregana,
Slapnica, Lipovača i Rudarska gradna u Savu.
G.j. "Kal-Javorovac" nalazi u Parku prirode sa svojim
najzapadnijim dijelom, a ispod G.j. "Žumberak-
Novoselska gora".
2.b. Privatne šume
Za ove šume, kao stoje istaknuto nemamo pouzdanih
podataka o površinama, a još manje o ostalim relevantnim
podacima.
Dosta su neravnomjerno raspoređene i uglavnom se
naslanjaju na državne šume. Stanje tih šuma po kvaliteti,
uzgojnom obliku i drvnoj zalihi znatno zaostaju za
državnim.