DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 80     <-- 80 -->        PDF

SUME I ŠUMSKO GOSPODARENJE U PROSTORU PARKA PRIRODE
"ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"


SAŽETAK


Dana 3. travnja 2001. godine u Ozlju je održan
Okrugli stol na naslovnu temu. Ova tema aktualizirana
je iz razloga što često dolazi do nesuglasja kada je u pitanju
gospodarenje državnim šumama.


Taj prostor pokrivaju Uprave šuma Karlovac i Zagreb
putem svojih područnih šumarija.
Valja naglasiti da preko 50 % površine Parka prirode
pokrivaju šume, a državne se prostiru na 15 973 ha.


Budući su to regularne šume, gdje su dovršni sjekovi
neminovnost, ovaj gospodarski zahvat izaziva najviše
rasprava kod predstavnika lokalne samouprave, planinara,
a ponegdje i lokalnog stanovništva.


Da bi se problematika gospodarenja šumama približila
zainteresiranim, a koji se neposredno ne susreću s


istom, Upravno vijeće Parka prirode odlučilo je organizirati
Okrugli stol, gdje bi se raspravila ta problematika.


Okruglom stolu bili su nazočni predstavnici općina
i gradova, koji su u cijelosti ili djelomično u prostoru
Parka, predstavnici J.U. Park prirode, te predstavnici
javnih glasila.


Pored iznošenja teksta koji prezentiramo, nazočnima
je data na uvid jedna Osnova gospodarenja s gospodarskim
kartama, kako bi se pobliže upoznali s tim nezaobilaznim
dokumentima kada je u pitanju gospodarenje
državnim šumama.


1. UVOD
Park prirode "Žumberak-Samoborsko gorje" ustanovljen
i proglašen 28. svibnja 1999. godine, jedan je
od već sada brojnih Parkova prirode u Hrvatskoj, a po
veličini drugi iza Velebita.


Smješten u zapadnom dijelu Hrvatske, omeđen sa
sjevera i zapada granicom sa Slovenijom, s jugozapada
rijekom Kupom, s juga prigorjem gradova i općina
(Ozalj, Krašić, Jastrebarsko i Klinča sela), te s istoka
obroncima Samoborskog gorja, koji pripadaju gradu
Samoboru. Svi spomenuti gradovi i općine dijelom su
u prostoru Parka, dok je samo općina Žumberak cijelom
svojom površinom unutar prostora Parka.


U geomorfološkom pogledu to je s Gorjancima u
Sloveniji jedinstven gorski masiv, u osnovi formiran
nakon značajnih tektonskih poremećaja na rubu panonskog
prostora. Smjer pružanja je od zapada prema
istoku. Na zapadu se naslanja na Kočevski rog koji pripada
Dinaridima.


Matični supstrati su uglavnom dolomiti i vapnenci,
ali ponegdje se javljaju flišnc stijene i tuf, posebice na
rubnim dijelovima. Sve to upućuje na genezu te litosfere
nastale tektonskim poremećajima, nakon čega se


iz tog rubnog prostora povuklo Panonsko more. Ovaj
prostor karakterizira vrlo izražena reljefna slika, koja
je pored osnovne geomorfološke grade uvjetovana lakom
razgradnjom vapnenca i dolomita.


Bitan čimbenik u formiranju toga karakterističnog
reljefa svakako je i voda. Prostor Parka prirode bogat
je brojnim malim izvorima (trajnim i povremenim), te
malim vodotocima koji su na strmim padinama oblikovali
brojne duboke jaruge, a ponegdje i kanjone. Prirodni
čimbenici kao što su geološka podloga, reljefi klimatski
uvjeti stvorili su podlogu za stvaranje tala, koja
su ovdje vrlo različita, ali pogodna za biljni odnosno
šumski pokrov. Prema biljno-geografskoj podjeli ovaj
prostor pripada dvjema velikim biljno-geografskim
područjima, i to preddinarskom i predpanonskom.


Kultivirani prostori koje čine mnogobrojna mala naselja
okružena oranicama, livadama, pašnjacima, a ponegdje
i vinogradima, nastali su uglavnom na šumskim
krčevinama. Ti kultivari, zajedno s bujnim šumama,
brojnim izvorima i vodotocima, na tom reljefno vrlo
izraženom prostoru, uz kulturno povijesne vrijednosti,
uvjetovali su da se taj prostor proglasi Parkom prirode.


2. OPĆENITO O SUMAMA I GOSPODARSKOJ PODJELI
Šume i šumsko zemljište najvrjednije je prirodno
dobro koje čini uporišnu točku u ekosustavu prostora
Parka prirode. One pokrivaju preko 50 % površine.
Tako veliko učešće uvjetovano je vrlo izraženom konfiguracijom,
gdje krčenje šuma zbog velikih nagiba ili
kamenitog terena nije bilo od koristi za poljoprivredu.


Može se zapravo zaključiti da je krčenje u vrijeme
Vojne krajine, ali i nakon razvojačenja, zbog prenapučenosti
i ekstenzivnog bavljenja poljoprivredom zahvatilo


ponegdje i vrlo strme terene. Bavljenje ekstenzivnim
stočarstvom bilo je vrlo rašireno gdje su i šume
korištene za ispašu, a posebno one uz naselja. Kada se
tome doda neplanska sječa tih šuma te odnošenje listinca,
šume uz naselja značajno su bile devastirane. Dakle,
šume su značajno nekad, a i danas, utjecane čovjekom.


Raspored šuma dosta je ravnomjeran, s izuzetkom
jugozapadnog dijela (vivodinski kraj) gdje je šumovitost
nešto manja. Taj mozaični raspored obogaćuje pej