DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 73     <-- 73 -->        PDF

AKTUALNO


Na zamolbu Ministarstva znanosti i tehnologije RH (dopis u privitku), objavljujemo njihova dva javna poziva,
koji se odnose i na našu struku.
Uredništvo


REPUBLIKA HRVATSKA


MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE


KLASA: 381-01/00-1/18
URBROJ: 533-04-01-1 Ol


Zagreb, 8. lipnja 2001.


UREDNIŠTVU ČASOPISA


Poštovani,
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 5. travnja 2001. godine Program hrvatskog inovacijskog tehnologijskog
razvitka (HITRA), te je donijela Smjernice za provedbu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka
uključivanjem domaćeg znanstvenoistraživačkog potencijala (u daljnjem tekstu: "Smjernice"), kao i Uredbu o
postupku provedbe programa Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja programa
(NN 33/2001).


Temeljem Programa HITRA objavili smo dva javna poziva. Jedan poziv je za podnošenje prijedloga tehnologijskih
istraživačko-razvojnih projekata, a drugi za prijavljivanje poduzetničkih projekta u sklopu programa
"Razvoj na znanju utemljenih poduzeća".


U cilju što bolje informiranosti akademske zajednice i šire javnosti, ljubazno Vas molimo da ova dva javna poziva
objavite a svojem časopisu.


Navedeni dokumenti dostupni su na Internet stranici MZT-a i to:
www.mzt.hr/tehno projekti/
www.mzthr/tehnopoduzeca/


Zahvaljujemo na pomoći i suradnji


S poštovanjem,


POMOĆNIK MINISTRA
Dr. se. Miroslav Čavlek


Privitak: l L ^ "´
-javni pozivi


Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb Tel: (01) 459 44 44 Faks: (01) 459 44 69 E-mail: ured@znanost.hr
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo znanosti i tehnologije


Temeljem Smjernica za provedbu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA) uključivanjem domaćih
znanstvenoistraživačkih potencijala, usvojenih na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 5. travnja 2001. godine, Ministarstvo znanosti i
tehnologije upućuje


JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA TEHNOLOGIJSKIH
ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA


VRSTE PROJEKATA


1.
Tehnologijskim istraživačko-razvojnim projektima potiču se sljedeće vrste projekata:
a.
tehnologijski projekti usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija (procesa/postupaka, proizvoda, usluga),
a obuhvaćaju predkomercijalni razvoj proizvoda i tehnologija do faze originalnih rješenja (prototipa/pilot faze);
b.
tehnologijski projekti iz domene strategijskih istraživanja, i to:
istraživanje i razvoj generičkih tehnologija;
istraživanja u transfernim znanostima.
UVJETI PRIJAVE


1.
Tehnologijske istraživačko-razvojne projekte mogu predložiti sve tizičke i pravne osobe u Hrvatskoj.
2.
Projekti se a pravilu izvode u znanstvenoistraživačkim pravnim osobama.
3.
Nositelji projekata mogu biti fizičke osobe u statusu istraživača i znanstvenika upisane u Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva
(NN 93/95), odnosno znanstvenoistraživačke pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva
(NN 44/95).
4.
Ako predlagatelj projekrta nije a statusu nositelja a smislu prethodne točke, glavni istraživač na projektu mora imati taj status.
5.
Glavnui istraživač odgovoran je za realizaciju projekta.
NAČIN PRIJAVE


1.
Projekti se prijavljuju na propisanim formularima za prijavu tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata koji se mogu dobiti
isključivo na web adresi Ministarstva znanosti i tehnologije: www.mzt.hr/tehno_projekti/
2.
Pored podnošenja prijave u papirnatom obliku, potrebno je obvezno poslati prijavu i u digitalnom obliku, na disketi ili na e-mail
adresu: tehno_projekti@mzt.hr. U protivnom se prijedlog neće uzimati u razmatranje.
3.
Ispunjene i potpisane formulare treba poslati poštom ili predati osobno u tri primjerka na adresu:
Ministarstvo znanosti i tehnologije
Uprava za tehnologiju
Strossmaverov trg 4, 10000 Zagreb


JAVNI POZIV I OCJENE PROJEKATA


1.
lavni poziv otvoren je do opoziva.
2.
Prijedlozi projekata koji stignu u Munistarstvo znanosti i tehnologije do 15. srpnja 2001. godine bit će ocijenjeni i odluka o financiranju
projekta ili neprihvaćanju prijedloga bit će donesena do 30. rujna 2001. godine. Prijedlozi koji stignu do 30. rujna 2001. godine bit će
ocijenjeni i odluka donesena do 31. prosinca 2001. godine. Za projekte koji stignu poslije ovog roka Ministarstvo znanosti i tehnologije
ne preuzima obvezu ocjene u 2001. godini.
3.
Ocjena tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata vrši se proceduralno i tehnički na isti način kao i ocjena znanstvenoistraživačkih
projekata.
ZAVRŠNE NAPOMENE


1.
Rezultati javnog poziva bit će objavljetu na web stranici Ministarstva znanosti i tehnologije.
2.
U slučaju prihvaćanja projekta, čelnik ustanove glavnog istraživača, glavni istraživač, predlagatelj projekta te čelnik suradničke
ustanove obvezni su potpisati Ugovor za provedbu projekta s Ministarstvom znanosti i tehnologije u roku od 15 dana od dana objave
rezultata javnog poziva.
DODATNE OBAVIJESTI I INFORMACIJE


1.
Detaljnije informacije nalaze sc na web stranici Ministarstva znanosti i tehnologije: www.mzt.hr/tehlmo_projekti/
2.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravi za tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije, Strossmaverov trg 4. tel. 01/459 44 45;
faks: 01/459 44 49: e-mail: tehno_projekti@mzt.hr
Klasa: 3 81-01/01-1/16
Ur. broj: 533-04-01-2
Ministarstvo znanosti i tehnologije
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U skladu sa Smjernicama za proveribu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA) uključivanjem
domaćih znanstvenoistraživačkih potencijala i programom Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, a na temelju članka 14.
Uredbe o postupku provedbe programa Razvoja na znanju utemeljenih poduzeća te uvjetima i načinu financiranja Programa


(N.N. 33/2001) (dalje u tekstu "Uredba "),
1


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo znanosti i tehnologije


upućuje


JAVNI POZIV


ZA PRIJAVLJIVANJE PODUZETNIČKIH PROJEKATA U PROGRAMU


RAZVOJNA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA


Ovaj Program namijenjen je svim poduzetnicima, istraživačima i znanstvenicima te malim ili srednjim na znanju
utemeljenim poduzećima koji nude proizvod ili uslugu čija se tržišna vrijednost temelji na vlastitom istraživanju i razvoju,
tehnološki je napredan i razvija se za prepoznato tržište.


Program pruža povoljno financiranje projekata, stručnu potporu u svim fazama razvoja projekta uključujući suradnju sa
znanstvenoistraživačkim i razvojnim institucijama, razvoj postojećih i novih tržišta, razvoj tehnologija i poslovnih partnerstava.


1.
NATJECATELJI
hrvatski državljanin koji želi osnovati novo trgovačko društvo u Hrvatskoj u svrhu razvoja i komercijalizacije
proizvoda/usluge, poslovnih i proizvodnih procesa/postupaka temeljenih na naprednim tehnologijama:
malo i srednje trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u pretežitom privatnom vlasništvu, te upravljački
neovisno od drugih trgovačkih društava.


2.
NAČELA FINANCIRANJA
Prednost za financiranje imaju projekti koji udovoljavaju slijedećim načelima:


-
koji stvaraju proizvode i usluge više dodane vrijednosti,
-
koji su utemeljeni na tehničko-tehnologijskom istraživanju i razvoju,
-
koji su konkurentni na međunarodnom tržištu,
-
akademskog poduzetnišva
-
kod kojih je potvrđena poduzetnička sposobnost i upravljačko znanje natjecatelja,
kod kojih je ostvarena diverzifikacija izvora financiranja,
-
koji doprinose ravnomjernijem regionalnom razvitku,
koji jamče potrebnu razinu zaštite okoliša i održivog razvoja.
3.
NAČINI FINANCIRANJA
Temeljni instrumenti financiranja u Programu:


zajmovi uz povrat glavnice i kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke (konvencionalni zajmovi);


zajmovi iz točke 4. Članka 11. Uredbe (uvjetni zajmovi)


nepovratna sredstva za istraživačko-razvojne djelatnosti i stručne usluge.
Natjecatelj se može natjecati za financiranje istodobnom primjenom više navedenih financijskih instrumenata. Nepovratna
sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge dodjeljuju se u kombinaciji s najmanje još jednim navedenim instrumentom.


4.
NEPOVRATNA SREDSTVA
Nepovratna sredstva za istraživačko-razvojne djelatnosti i stručne usluge ne mogu biti veća od 30 % vrijednosti ukupno
dodijeljenih sredstava po pojedinom projektu. Nepovratna sredstva uključuju izvođenje istraživačko-razvojnih djelatnosti na
registriranim znanstvenoistraživačkim ustanovama,


stručne konzultacije, te vođenje i praćenje poduzetničkih projekata posredstvom tehnologijskih centara i ostalih kompetentnih
institucija.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

5.
UVJETI FINANCIRANJA
Uvjeti davanja zajmova utvrđuju se Ugovorom s Poslovno-inovacijskim centrom Hrvatske - BICRO.
Rok otplate konvencionalnih zajmova je do 7 godina s počekom otplate glavnice do 2 godine, a kamata se obračunava i
pripisuje glavnici. Interkalarna kamata u visini eskontne stope obračunava se i pripisuje glavnici.
Uvjetni zajmovi ugovaraju se po uvjetima koji proizlaze iz analize projekta, posebice novčanog toka poslovnog
plana/investicijske studije.


Minimalno obvezujuće osiguranje povrata zajma je projekt, te materijalna i nematerijalna imovina izgrađena/kupljena
ulaganjem ua projekt.
Natjecatelj snosi troškove izrade jednog poslovnog plana/investicijske studije, a u slučaju zaključenja ugovora o financiranju
projekta snosi i režijske troškove bankovnih usluga, te usluga procjene vrijednosti imovine za garancije.


6. NAČIN SUDJELOVANJA U PROGRAMU
Postupak natjecanja za sudjelovanje u Programu te za dodjelu financijskih sredstava ostvaruje se u dvije faze: pretprijavom
i prijavom projekta. Projekti koji temeljem pretprijave, u konkurenciji s ostalim projektima, zadobiju vodeća mjesta
na listi prvenstva, upućuju se u postupak izrade poslovnog plana, odnosno investicijske studije. Izrada poslovnog plana,
odnosno investicijske studije ujedno je i cvaluacija podobnosti projekta za financiranje.


7. IZRADA PRETPRIJAVE I PRIJAVE
Pretprijavu natjecatelj izrađuje sam pri čemu može koristiti besplatne usluge tehnologijskih centara u sustavu potpore
Ministarstva znanosti i tehnologije.
Izrada prijave podrazumijeva analizu projekta kroz izradu dva nezavisna poslovna plana ili investicijske studije u kojima
aktivno sudjeluje natjecatelj. Financiranje se ostvaruje na temelju dostatne podudarnosti nalaza nezavisnih analiza (prijava).


8. PRAĆENJE PROJEKATA
U slučaju financiranja projekta, natjecatelj ima pravo na besplatnu konzultantsku pomoć u sklopu nepovratnih sredstava.
Razvoj projekta podliježe stručnom praćenju.


9. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I DOSTAVA PRETPRIJAVE
Natječajna dokumentacija za pretprijavu projekta dostupna je na Internet stranci Ministarstva znanosti i tehnologije
(http://www.mzt.hr/tehno_poduzeca/), to na slijedećim adresama:


Centar za transfer tehnologije, d.o.o. 10000 Zagreb, I. Lučića 5, Tel. (01) 6168 497, Faks. (01)6118 710,
e-mail: ctt@fsb.hr, Internet adresa: www.fsb.hr/~ctt/


Tehnološki centar Split, 21000 Split, Put Kopilice 5, Tel. (21) 314 677, 393 300 Faks. (021) 314 688,
e-mail: tcs@tcs.hr, Internet adresa: www.fsb.hr


Tehnološko-inovacijski centar Rijeka, d.o.o, 51000 Rijeka, J.P. Kamova 19. Tel. (051) 218 430, Faks. (051) 218 270,
e-mail: ticri@ri.tel.hr, Internet adresa: wvw.ticri.hr
Telnološko-razvojni centar Osijek, (u osnivanju), Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek. Tel. (031) 224 234,
Faks. (031) 207 017, e-mail: tco@unios.hr.
Potpunu dokumentaciju pretprijave natjecatelj upućuje poštom s povratnicom ili predaje osobno u tri primjerka, original i
dvije kopije, jednom od navedenih tehnologijskih centara s napomenom "Za javni cčatječaj - NE OTVARATI". Podaci se
obvezno dostavljaju i u digitalnom obliku ua disketi.


10. TAJNOST PODATAKA
Natjecateljima se garantira tajnost podataka.


11. TRAJANJE POZIVA
Javni poziv je otvoren tijekom 2001. godine ili do opoziva.


12. DODATNE OBAVIJESTI
Za sve dodatne obavijesti izvolite se obratiti navedenim tehnologijskim centrima.


Ministarstvo znanosti i tehnologije


KLASA: 381-01/01-1/15
UR. BROJ: 533-04-01-3