DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 68     <-- 68 -->        PDF

HRVATSKOM SABORU


Zastupnicima - svima


VLADI RH


svim članovima


U okviru rasprave na 105. redovitoj skupštini Hrvatskoga
šumarskog društva, održanoj 13. lipnja
2001., pod točkom 4. Zaključaka, Skupština je izrazila
upozorenje Hrvatskom saboru, kojim moli i zahtijeva
da se u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom
zakona, isključe sve one odredbe koje nisu nužne u
hitnom postupku za preoblikovanje Javnog poduzeća
"Hrvatske šume" u trgovačko društvo. Hrvatsko šumarsko
društvo stajališta je kako složeni šumski ekosustavi
zaslužuju temeljitiju znanstveno-stručnu raspravu
prije donošenja novih odredbi Zakona o šumama.
Osim toga, u tijeku je prema odluci Vlade, izbor
strane konzultantske kuće za restruktuiranje "Hrvatskih
šuma", pa je to još jedan razlog da hitnost u
ovom slučaju nije nužna.


U želji da pojasnimo svoja stajališta, upozoravamo
na sljedeće:


1.
Gospodarenje šumskim ekosustavima zahtijeva i
nalaže integralan, znanstveno-stručni pristup i nedjeljivost
u funkciji upravljanja i gospodarenja.
Takav pristup jasno nameću stalno rastuće
spoznaje o veličini i značaju takozvanih općih dobara
koje šuma proizvodi (kisik, pitka voda, klima
krajolik), ali i njihovog održivog i kompetentno
kontroliranog korištenja.
2.
Predlažemo da se nadopunjeni treći stavak u članku
1. Zakona o šumama, kojim se omogućuje stranim
fizičkim i pravnim osobama stjecanje vlasništva
na šumama i šumskim zemljištima ako se to
regulira međunarodnim ugovorom, briše iz Prijedloga
zakona do konačnih, temeljito pripremljenih
izmjena i dopuna Zakona.
3.
Člankom 12. predviđena je izmjena članka 48. Zakona
o šumama, kojom se prostornim planovima
od općine, grada do županije i grada Zagreba
može predvidjeti, u šumi i na šumskom zemljištu,
izgradnja objekata infrastrukture, sporta, rekreacije,
lova i obrane Republike Hrvatske, ako ti prostorni
planovi imaju suglasnost Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva. Pri velikom broju i brzini
donošenja prostornih planova općina i županija,
valjalo bi isključiti opasnost zadiranja i nepovratnog
uništavanja šumskih ekosustava.
4.
Izmjena predložena u Članku 13., gdje se izmjenom
članka 61. Zakona o šumama omogućava Povjerenstvu
Vlade Republike Hrvatske da upravlja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, donošenje
odluka o osnivanju služnosti na zahtjev
investitora. Takvom odlukom može se osnivati
pravo služnosti u šumi i šumskom zemljištu u svrhu:
izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda,
električnih vodova, eksploatacije i korištenja mineralnih
sirovina i si., a to znači i onda kad se trajno
mijenja namjena zemljišta. Čvrstog smo stajališta
daje takva mogućnost u suprotnosti sa svim
kretanjima glede svjetskog javnog mišljenja, gdje
se odnos čovjek-šuma izrazito brzo mijenja u korist
vrijednostima i značaju općekorisnih funkcija
šume. Nije potrebno upozoravati i na odredbe
članka 52. Ustava Republike Hrvatske, koje šumama
daju osobito gospodarsko i ekološko značenje
i jamče im osobitu zaštitu.


5.
Člankom 10. mijenja se odredba članka 33. stavak
2. Zakona, kojom se rok za predlaganje godišnjih
planova gospodarenja pomiče na 1. rujan tekuće
godine. Jedini razlog pomaku roka za tri mjeseca
unaprijed je administrativne prirode kako bi stručne
komisije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
imale vremena stručno provjeravati godišnje
planove. Mnogi životni razlozi govore u prilog
puno više "slobode" u formiranju planova gospodarenja.
Od stanja obnove sastojina, nepredvidive
dinamike sušenja, promjena u zahtjevima tržišta,
pa sve do stvarnih vremenskih uvjeta, nalaže trenutnu
i brzu reakciju. Obzirom na broj godišnjih planova,
budu li predlagani do 1. rujna tekuće godine,
bit ćemo stalno u komisijskim izmjenama godišnjih
planova. Upravo je to jedan dio od onih promjena
koje moramo ostvariti u izmjenama u korist učinkovitosti
da bi mogli tržišno funkcionirati.
I na kraju, protestiramo na način kojim se bez dovoljno
javnosti u radu, utjecaja struke i znanosti ide u izmjene
po hitnom postupku tako značajnog zakona kao
što je Zakon o šumama. Podsjećamo da smo pismom
ministru, gospodinu Pankretiću, od 5. travnja 2001.
protestirali i na sastav Povjerenstva za izradu Prijedloga
nacrta Zakona o šumama, jer u njemu nema službenog
predstavnika Hrvatskoga šumarskog društva.


Molimo, upozoravamo i predlažemo da se iz
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o šumama isključe sve one predložene izmjene i
dopune koje nisu nužne u hitnom postupku za preoblikovanje
javnog poduzeća u trgovačko društvo.


Očekujemo vaše razumijevanje i postupak u skladu
s našim zahtjevima.
S poštovanjem!


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić


Zagreb, 18. lipnja 2001.