DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Prof. dr. sc. Slavko M at i ć:


PRIRODNOST ŠUMA I UVJET STABILNOSTI I PROIZVODNOSTI


Prirodna šuma ili prirodni šumski ekosustav je najsloženija
životna zajednica ili biogeocenoza u kojoj su
živa bića i njihova stoj bina prostorno i vremenski povezana
kružnim i ostalim protokom energije i tvari. Ta
temeljna organizacijska jedinica prirode, svoju prirodnu
jedinstvenost dokazuje sposobnošću samoorganizacije,
samoodržanja i samoobnove. Životna zajednica
ili biocenoza je predstavljena zajednicom biljaka, životinja
i mikroorganizama a razvija se na određenoj stojbini
obilježenoj osebujnim tlom i klimom koja je okružuje
i na nju utječe. Ona je u stanju oblikovati i mijenjati
svoju stojbinu te svojim dugogodišnjim utjecajem
utječe na fizikalna i kemijska svojstva tla koja osiguravaju
njenu samoopstojnost te selektira i onemogućava
pridolazak stranih vrsta kako biljaka i životinja tako i
mikroorganizama.


Biljke su primarni proizvođači, koje su u stanju
stvarati hranu iz jednostavnih anorganskih tvari, životinje
su uglavnom makropotrošači ili fagotrofi, a mikroorganizmi
su bakterije i gljive koje su mikropotrošači
ili saprofiti jer su u stanju razgrađivati složene organske
spojeve.


Biotop ili stojbina je odlučujući čimbenik koji određuje
vrste koje se na njemu mogu razvijati i koje će
moći živjeti i funkcionirati u zajedništvu. Stojbina je
sastavljena od tla sa svojim fiziklanim i kemijskim
svojstvima, anorganskih tvari koje su uključene-u kruženju
(C, N, C02 H20 i dr.), organiskih spojeva (bjelančevine,
ugljikohidrati, lipidi, humusne tvari i dr.),
klimatske i druge prilike (temperatura, svjetlost i drugi
fizički čimbenici).


Ove temeljne postavke ekologije šuma o prirodnim
šumskim ekosustavima i načinu njihovog funkcioniranja
iznosimo ponajprije, da bi na što jednostavniji način
sagledali složenost u nastanku, opstanku i funkcioniranju
prirodnog šumskog ekosustava ili prirodne šumske
zajednice, koja je temeljni objekt gospodarenja u
šumarstvu. Pogreške u gospodarenju, posebice u pomlađivanju
ovih složenih ekosustava ispravljaju se stoljećima
najčešće su za šumski ekosustav i okoliš katastrofalne.
Zbog toga se takvi i slični radovi mogu povjeriti
samo šumarskoj struci i kvalitetnim šumarskim stručnjacima.
Poluprirodni i umjetni šumski ekosustavi, koji
su nastali utjecajem čovjeka, razvijaju se jednim djelom
na navedni način, ali uz jedno temeljno negativno obilježje
izostanka svojstva samoodržavanja i samoobrane.
Oni nemaju biološku raznolikost, koja je neophodna
zbog održavanja prirodne ravnoteže i stabilnosti.


Da bi šumske sastojine bile biološki raznolike,
temeljna je pretpostavka u osiguranju prirodnog pomlađivanja.


Prirodnost hrvatskih šuma iznosi 95 % u odnosu na
ukupnu površinu šuma. Šumske kulture, koje sudjeluju
sa 5 %, samo su jedan prijelazni stadij na putu prema
prirodnim šumama. Pionirske vrste drveća s kojima
osnivamo šumske kuture na tlima koja su izgubila
svojstva šumskih tala, siguran su čimbenik koji će od
nešumskih tala stvoriti pogodna šumska tla za jednu od
klimatskih šumskih zajednica.


U istraživanjima u Gorskom kotru 1998. godine definirali
smo one klimatske promjene koje su uvjetovale
sušenje određenih vrsta drveća, posebno obične jele, te
blagovremeno formiranje sastojina s drukčijim odnosom
vrsta drveća u omjeru smjese, a ponegdje i s drugim
vrstama drveća..


U razdoblju od 20 godina prosječne godišnje i vegetacijske
temperature za meteorološku postaju Vrelo
Ličanke, odnosno Fužine, povećale za 1,3 "C odnosno


1.8 °C. Za istu postaju i razdoblje prosječne godišnje i
vegetacijske padaline smanjile su se za 592.6 mm, odnosno
265.2 mm.
Sve su te promjene znatno utjecale na sušenje jele,
koja je vrsta s vrlo uskom ekološkom valencijom glede
temperature i vlage.


Uzmicanje jele, zbog povećanja temperature i smanjenja
količine padalina ide u prilog običnoj bukvi koja
zauzima njeno mjesto. Pretvaranjem mješovitih prebornih
sastojina jele i bukve u čiste sastojine bukve, donekle
se smanjila gospodarska vrijednost ovih sastojina,
kao i biološka raznolikost, što u ovom slučaju neznatno
utječe na smanjenje općekorisnih funkcija ovih šuma.


Istražujući utjecaje razmaka sadnje i kvalitete staništa
na uspijevanje mladih sastojina hrasta lužnjaka,
osnovali smo pokusne plohe na kvalitetnim šumskim
tlima, prirodne, suvisle grabove panjače te na ne šumskom
tlu bivšeg pašnjaka.


U sastojinama hrasta lužnjaka osnovanim na kvalitetnim
šumskim tlima, postotak najkvalitetnijih stabala raste
sa smanjenjem razmaka sadnje. Stabala srednje kvalitete
ima najviše, a stabala najlošije kvalitete najmanje.


U sastojinama osnovanim na nešumskim pašnjačkim
tlima isto tako postotno učešće najkvalitetnijih
stabala raste s povećanim brojem biljaka po jedinici
površine.


Postoje signifikantne razlike u kvaliteti stabala kod
svih razmaka sadnje i broja biljaka hrasta lužnjaka između
sastojina podignutih na kvalitetnom šumskom
tlu i sastojina podignutih na nešumskom panjačkom
tlu, u korist sastojina na šumskom tlu.


Srednje visine stabala kod svih šest razmaka sadnje
na šumskim tlima u prosjeku su 25 cm veće od visina
koje su izmjerene u sastojinama na nešumskom tlu.