DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 64     <-- 64 -->        PDF

liko dana. Usporavanje površinskoga otjecanja vode iz
šume sprječava visoke vodne valove i poplave. Prema
Otto-u (1994) na osnovi više istraživanja dokazalo se
da u dobro njegovanoj šumi nema pvršinskoga otjecanja
vode, a što se odnosi i na strme šumske padine.


Značajna funkcija šume je njezino protuerozijsko
djelovanje, koja je u uskoj svezi sa sprječavanjem padanja
kiše na tlo i upijanjem vode u rahlo i propusno šumsko
tlo, čime se sprječava površinsko otjecanje vode.


Uloga šume u izjednačavanju vodnih odnosa u prostoru
sastoji se u ublažavanju visokih vodnih valova i
opskrbi izvorišta i vodotoka vodom za sušnih razdoblja.


Najveća vrijednost šume sastoji se u pročišćavanju
vode. Voda koja prođe kroz šumsko tlo ulazi čista i
pitka u podzemne tokove, napajajući izvorišta i vodotoke.
Prema Mitscherlichu (1975) procjedna voda i ona
koja podpovršinski otječe, dakle voda koja pročišćena
izlazi iz šume u izvorišta i vodotoke, iznosi 30-40 % za
vrijeme vegetacije i 70-80 % za mirovanja vegetacije
od ukupnih oborina koje padnu na šumu. Ostatak vode
šuma potroši za intercepciju, evaporaciju, transpiraciju
i druge fiziološke potrebe.


Uz pretpostavku da je srednja godišnja količina
oborina u Hrvatskoj 1200 mm i daje površina šuma
koje su u hidrološkoj funkciju 2 milijuna ha, iz šume
izlazi pitke vode oko 13 milijardi m3. Suma je, dakle,
vrlo učinkovita "tvornica" čiste i pitke vode, koju bi
mogli dobro iskoristiti. Tu je potrebno naglasiti da šumarstvo
svojim postupcima u šumi održava hidrološku
funkciju šume očuvanjem prirodnosti, biološke raznolikosti,
stabilnosti, provođenjem potrajnosti, a prije
svega očuvanjem i povećanjem učinkovitosti svih
općekorisnih funkcija šume.


Utjecaj šume na zrak


Znatan doprinos kakvoći zraka daje šuma proizvodeći
kisik tijekom procesa fotosinteze. Godišnja količina
proizvedenoga kisika jednaka je količini proizvedene
biomase, što sveukupno iznosi u Hrvatskoj oko
7,4 milijuna t kisika. Svojim gustim krošnjama šuma
vrlo učinkovito pročišćuje onečišćeni zrak opterećen
aerosolima i tvorničkom prašinom. Poznato je da šumoviti
prostori vrlo povoljno utječu na kakvoću zraka
filtriranjem i proizvodnjom velikih količina kisika.


Ovisno o izvorištu emisije štetnih plinova, pojas šume
određene širine može u potpunosti pročistiti zrak.
Pojas šume između naselja i izvorišta emisije, radi li se


o pogonu keramike ili predionici, treba iznositi 300 m,
a kada se radi o termoelektrani - 2000 m.
Velika je i nezamjenjiva uloga šume uz smanjenje
učinka "staklenika atmosfere" koji izaziva promjenu
klime, a što se u posljednje vrijeme sve više potvrđuje
na međunarodnim znanstvenim skupovima. Vezivanjem
ugljičnoga dioksida, najznačajnijega stakleničko


ga plina u procesu fotosinteze, šuma smanjuje opasnost
od općeg zatopljenja. Proizvedena biomasa šume vezuje
oko 50 % ugljika. Prema podacima Gospodarske
osnove područja za šume u Hrvatskoj, izračunati ugrađeni
ugljik u biomasu iznosi 3,688.637 t odnosno oko
13,3 milijuna t C02 (Matić et al., 2000)


Dvije navedene i već do danas dovoljno istražene i
vrednovane funkcije šuma, hidrološka i fiziološka
(proizvodnja kisika i vezivanje slobodnoga ugljičnog
dioksida iz atmosfere) predstavljaju biološku dobit
šume.


Zajedno s ostalim općekorisnim funkcijama šume,
one će uskoro predstavljati glavni prihod šume
koji se još danas odnosi na drvo. To su protuerozijska,
protuimisijska i klimatska funkcija šume, zatim
estetska, zdravstvena, rekreacijska i turistička funkcija
te genetska, biološko-raznolikosna i prirodozaštitarska
funkcija šume, koje već danas predstavljaju osjetljivo
veću vrijednost od drva. Značajnu ulogu u vrijednosti
šume zauzet će sporedni šumski proizvodi, osobito
šumski plodovi, biljke kao prirodni ljekovi i gljive.


U svojim kulturnim i estetskim potrebama ljudsko
društvo se neće odreći drva toga plemenitog i za obradu
podatnog građevnog materijala, koje svojom teksturom,
bojom, toplinom i estetikom privlači čovjeka, bilo
da se radi o interijeru ili eksterijeru prostora ljudskoga
života. Prema svemu 21. stoljeće bit će doba šume i
drva, kako je to rečeno na XVI. IUFRO kongresu u
Ljubljani 1986. godine.


Literatura
Matić, S., I. Anić, B. Prpi ć, H. Jako vac, 2000:


Prilog nacionalnom izvješću o klimatskim pro


mjenama za UNFCC - sektor šumarstva
Prpić, B., 2001: Preborna šuma kao infrastrukturna
kategorija prostora, The selection forest as an infrastructural
spatial category, U: B. Prpić, (ur.),
Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Silver
fir (Abies alba Mill.) in Croatia, Akademija
šumarskih znanosti i "Hrvatske šume" p.o. Zagreb,
283-298, Zagreb.
Otto , H., J., 1994: Waldoekologie, Verlag Eugen Ul


mer Stuttgart, 391