DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list hr. 5-6, CXXV (2001), 243-248
UDK 630* 232.3 (001)


PELETIZACIJA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I
NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST I RAST KLIJANACA


COATING OF SEEDS OF FOREST WOODY SPECIES AND ITS IMPACT
ON THE GERMINATION AND GROWTH OF SEEDLINGS


Ljubica ŠMELKOVA*


SAŽETAK: U članku se stručno objašnjava peletizacij a kao jedna od značajnih
alternativa predsjetvene pripreme sjemena šumskog drveća. Vrednuju
se do sada postignuti rezultati o njenom utjecaju na klijavost sjemena i dalji
rast sadnica. Ukazuje se na potrebu izbora kvalitetne obložne smjese. Iznose
se rezultati pokusa u Slovačkoj od 1985. godine koje je autorica dobila. Najnoviji
rezultati pokazuju da je za peletizaciju sjemena smreke obične, bora
običnog, bora krivulja i bijele johe najbolja obložna smjesa od bukove piljevine,
dodataka fungicida i insekticida, a kao vezivo se koristi organsko ljepilo.
Sjeme obloženo ovom smjesom imalo je u prosjeku jednaku klijavost kao i neobloženo
sjeme, ali su zato sadnice bile vitalnije, imale su u prosjeku za 10 %
veću visinu i promjer. Izuzetno pozitivno pokazala se peletizacija kod sadnica
johe. U daljnje prednosti peletizacije spada ujednačenost dimenzija sitnog sjemena
i pojednostavljenje sjetve. Kao optimalna metoda sjetve pokazalo se
Ijepljenje sjemena na vodotopivepapirnate trake s razmacima 4 do 5 cm.


Ključne riječi: peletizacija sjemena, metoda sjetve, klijavost, rast i
dimenzije klijanaca (sadnica).


1. PROBLEMATIKA Problem matter
Suvremene promjene ekoloških i ekonomskih uvjema
radni postupci uzgoja sadnica razvili su se do te
ta postavljaju nove zahtjeve i u područjima osnivanja mjere da se pozornost usmjerava na pojedinačno sješuma
i uzgoja sadnog materijala. me, a cilj je da se iz svakog uzgoji kvalitetna sadnica.


Za osiguranje dovoljne količine kvalitetnog sadnog Obzirom da se potrebe za dobivanje genetski visokomaterijala
potrebno je raspolagati s dovoljnom količikvalitetnog
sjemena neprestano povećavaju, osnovni
nom genetski i tehnički vrijednog sjemena pojedinih zadaci su iskorištenje i povećanje klijavosti sjemena,


drvenastih vrsta u okviru uzgojnog područja. U praksi odnosno uzgoj većeg broja sadnica iz svakog kilogratreba
u maksimalnoj mjeri iskoristiti svu raspoloživu ma sjemena. Do sada to kod crnogoričnih drvenastih
količinu sjemena i stvoriti uvjete za primjenu progrevrsta
uobičajnom rasadničarskom proizvodnjom uspisivnih
metoda uzgoja klijanaca i sadnica. Stoga u prvi jeva sa samo 16 % (Simančik , 1983).
plan dolazi povećanje iskoristivosti sjemena, mehaniJedan
od načina koji omogućuje stimulaciju klijavozacija
rada i kompletna ekonomizacija svih procesa u sti sjemena i rast klijanaca, a ujedno ispunjava i zahtjerasadničarskoj
proizvodnji. U pojedinim tehnologija-ve mehanizacije rasadničarske proizvodnje, je priprema


sjemena peletizacijom. U članku dajemo stručnu infor


maciju o načelima peletizacije i navodimo konkretne


rezultate koji se od nje mogu očekivati prema dosada


šnjim istraživanjima i iskustvima u Republici Slovačkoj


Dr. se. Ljubica Šmelkova, Šumarski fakultet Tehničkog Univerzi


(u istraživačkom projektu VEGA 1/7056/20).


teta u Zvolenu, Slovačka
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Lj. Smelkova: PELETIZACIJA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KI.IJAVOST . Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 243-248


2. NAČELA PELETIZACIJE I NJENI POTENCIJALNI UČINCI
Coating principles and their potential impacts
Pod peletizacijom se općenito podrazumijeva oblaganje
sjemena u specijalni omot koji može imati različit
sastav. Obično ga tvori osnovna smjesa (pijesak, kaolin,
treset, piljevina i si.) u koju se dodaju fungicidi,
insekticidi, gnojiva, stimulatori rasta i si. Oblaganjem
sjemena nastaju peleti (granule) koje su veće od izvornog
sjemena, imaju pravilan, većinom okruglast izgled
i glatku površinu. Time su stvoreni dobri uvjeti za pojedinačnu
sjetvu sjemena, uz upotrebu specijalnih sijačica
ili za uvođenje nove tehnologije ljepljenja obloženog
sjemena na jednake udaljenosti na vodotopive trake,
što se pokazalo jako dobrim u Slovačkoj. Zbog sastojaka
sadržanih u obložnoj smjesi osigurana je zaštita
posijanog sjemena i klijanaca od patogenih organizama,
a istovremeno je potpomognut i njihov daljnji rast.


Peletizacija je posebno povoljna za sitno sjeme, kao
npr. sjeme smreke, ariša, bora, a od bjelogorice topole,
breze i si. Do sada je uspješno i u većoj mjeri korištena u
poljodjeljstvu i vrtlarstvu. U šumarstvu se za sada cijela
ova problematika nalazi u stadiju pokusa i provjeravanja.
Traže se pogodne obložne smjese i tehnologije sjetve
peleta i provjeravaju se učinci peletizacije. Iako su
prvi pokusi s peletiziranim šumskim sjemenom bili
ostvareni još prije više od 50 godina u SAD, a u Europi


se tom problematikom bavi više autora, rezultati još uvijek
nisu uvjerljivi, dok mnoga pitanja ostaju neobjašnjena.
Prije svega nisu poznati sastavi obložnih smjesa jer
se u pravilu ne objavljuju, one se patentiraju. Općenito
se navodi da peletizirano sjeme ima dulji vijek klijavosti,
ali i slabiju klijavost od neobloženog sjemena. Kao
razlog tomu Bjorkroth (1972) navodi nedovoljan
pristup vode do sjemena kroz obložnu smjesu, Rudolf
(1950) ukazuje na velik utjecaj vanjskih čimbenika,
Belcher (1968), Muhle-Hewicker (1976) i Kozi
o w s k i (1990) naglašavaju značaj fizikalnih osobina
i ukupnog sastava obložne smjese. Prema našim saznanjima
(Smelkova 1985) sljedeći ograničavajući čimbenici
su da neke obložne smjese nedovoljno primaju
vodu, onemogućuju izmjenu plinova između sjemena i
okoline, a mogu i mehanički sprječavati rast klice.


Usprkos tomu, peletizaciju sjemena možemo smatrati
progresivnom metodom u šumarstvu. U slučaju da
se ovom metodom ne postigne značajnije poboljšanje
klijanja sjemena i rasta klijanaca, već barem jednaki
rezultati kao i s neobloženim sjemenom, kao pozitivni
rezultati ostaju spomenuti učinci peletizacije - zaštita
sjemena od štetnih utjecaja, mogućnost pojedinačne
sjetve i veća iskoristivost sjetvenog materijala.


3. KLIJANJE PELETIZIRANOG SJEMENA - Germination of coated seeds
Klijavost sjemena iskazuje se postotnim udjelom
isklijalih sjemenki i ukupne količine posijanih sjemenki
u laboratorijskim uvjetima. Prilikom sijanja sjemena
u rasadniku ili u PEK, taj se udio označava kao klijavost
sjemena u prirodnim uvjetima.


Kao što smo već napomenuli, u inozemstvu se, u većini
slučajeva, otkrilo da klijavost, odnosno klijavost u
prirodnim uvjetima peletiziranog sjemena nije dostigla
razinu kontrolnog, nepeletiziranog sjemena. Kod naša
prva tri pokusa došli smo do sličnih zaključaka. Kod prvog
pokusa (Smelkova 1985) radilo se o obložnoj
smjesi na bazi organo-mineralnog gnojiva, koje se dobiva
prilikom eksploatacije i prerade smeđeg ugljena. U
drugom je pokusu (Smelkova 1987) isprobana smjesa
na bazi kaolina, a u trećem (Smelkova 1994) tri
tipa smjesa upotrebljavanih u poljoprivredi (mljeveni
kamen, mljeveni kremen, piljevina). Obloženo sjeme
smreke, ariša, bijelog i crnog bora imalo je u prosjeku
za 20 % slabiju klijavost od neobloženog sjemena.


Značajno bolje rezultate postigli smo u pokusima s
novom obložnom smjesom, koju je u Slovačkoj prema
našim uputama izradila firma SEDOS SR. Njena je osnova
bila bukova piljevina s dodatkom fungicida i insekticida,
a kao vezivo se koristilo organsko ljepilo.
Ovu smo smjesu nanijeli na sjeme smreke obične, običnog
bora, bora krivulja i bijele johe. Sjeme je posijano


u šumskom rasadniku na ŠLP Zvolen, na umjetnom nepokrivenom
supstratu (treset s dodatkom agroperlita) u


4. odnosno 10-erostrukom ponavljanju u tri varijante:
Pi - peletizirano sjeme posijano u redove pojedinačno
(4 x 100 komada)
P2 - peletizirano sjeme nalijepljeno na vodotopivu traku
na konstantnim udaljenostima 5 cm (10 traka duljine
1 m, 10 x 20 komada)


K - kontrola, nepeletizirano sjeme posijano pojedinačno
u redove (4 x 100 komada)
Dobiveni rezultati obrađeni su matematičko-sta


tističkom analizom varijance. Rezultati su dani u tablici
1. Iz njih nedvojbeno proizlazi da je kod sve četiri
vrste drveća prosječna klijavost peletiziranog sjemena
jednaka klijavosti kontrolnog nepeletiziranog sjemena.
Razlike između prosječnih vrijednosti (Xj) pojedinih
varijanti idu u korist nepeletiziranog sjemena (izuzev
topole), ali su relativno male i statistički nesignifikantne.
Slično je i pri međusobnoj usporedbi obje varijante
peletiziranog sjemena P, i P2. Klijavost peleta nalijepljenih
na vodotopive sjetvene trake nešto je manja od
klijavosti sjemena posijanog u redove. Velika prednost
vodotopivih ljepljivih traka je što pojednostavljuju sjetvu
i osiguravaju pravilniji raspored sjemena, a samim
tim i bolje uvjete za budući rast klijanaca.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Lj. Smclkova: PELHTIZACUA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 243-248


Tablica 1. Klijavost peletiziranog sjemena P,, P2 u usporedbi s kontrolom K (nepeletizirano sjeme)
Table 1 Germination of coated seeds P,, P2 compared to control K (coated seeds)


Varijanta Broj Prosječna Standardna
Vrsta drveta
Tree species
sjemena
Seed
variant
ponavljanja
Number of
repetitions
klijavost
Average
germination
devijacija
Standard
deviation
F-test
F().05(2,15) =3,6 8
(J) (n,) (Xj) (s,)
Obična smreka P, 4 83,7 9,1
(Picea abies) P2 10 81,0 8,2 F = 20,25/59,97 = 0,338
Common spruce K 4 84,2 3,7
Obični bor P, 4 69,5 8,6
(Pinus sylvestris) P2 10 64,7 12,8 F = 297,96/ 118,26 = 2,52
Scots pine K 4 78,7 5,9
Bor krivulj P, 4 83,2 8,4
(Pinus mugo) P2 10 81,9 9,5 F = 244,25 /74,96 = 3,26
Mugho pine K 4 94,7 5,6
Bijelajoha P, 4 42,5 5,3
(Alnus incana) P2 10 42,7 5,7 F = 93,08/56,97= 1,63
Grey alder K 4 36,6 8,8


4. RAST KLIJANACA IZ PELETIZIRANOG SJEMENA
Growth of seedlings from coated seeds
O razvoju i rastu klijanaca uzgojenih iz peletiziraklijavost,
visina klijanaca, promjer (debljina) i volunog
sjemena postoji vrlo malo konkretnih podataka. men imali su jednake ili čak u 1/3 slučajeva bolje reZbog
toga smo se prilikom svih naših pokusa bavili i zultate od kontrolnih klijanaca uzgojenih iz nepeletiziovom
problematikom. Istražili smo osnovne dimenzije ranog sjemena. Lošiji su se rezultati pojavili samo u jei
obujam peletiziranog sjemena. Pokazalo se, da i u sludnom
slučaju 1995. godine.
čajevima kada je obložna smjesa uzrokovala slabiju


Tablica 2. Visine H (mm) i promjeri D (mm) jednogodišnjih sadnica dobivenih iz peletiziranog sjemena P u usporedbi s kontrolom
K (nepeletizirano sjeme)
Table 2 Heights H (mm) and diameters D (mm) of one-year-old seedlings obtained from coated seeds P compared to control
K (coated seeds).


Standardna t-tcst
Broj Prosjek devijacija Razlika razlike


Vrsta drveta Dimenzije Sjeme


Number Average Standard Difference t-test


Tree species Dimensions Seeds


(n) deviation (xP-xK) of difference
to


P 497 132,2 26,1


Obična smreka H 7,70 4,96**


K 367 124,5 19,4


(Picea abies)


P 497 2,660 0,44


Common spruce D 0,09 3,10**


K 367 2,570 0,40
P 407 145,3 23,2


Obični bor H 8,50 4 27**


K 315 136,8 28,8


(Pinus sylvestris)


P 407 2,980 0,43


Scots pine D 0,12 3,39**


K 315 2,640 0,50
P 496 90,20 18,9


Bor krivulj H 6,20 5,08**


K 379 84,00 17,1


(Pinus mugo)


P 496 2,690 0,51


Mugho pine D 0,10 2,78**


K 379 2,590 0,54
P 255 246,2 41,7


2 99**


Bijelajoha H 12,60


K 146 233,6 39,9


(Alnus incana)


P 255 3,900 0,70


Grey alder D 0,19 2,7**


K 146 3,710 0,64
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 8     <-- 8 -->        PDF

L|. Šmclkova: PELE1 IXACTJA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST ... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 243-248


Tablica 2 sadrži podatke o visini i promjeru klijana- do 245 mm i prosječne promjere u žilištu od 2,5 do 4
ca uzgojenih iz peletiziranog sjemena u istom pokusu, mm. Posebno važno je da su obje veličine za sve 4 vrsčiju
klijavost smo vrednovali u prethodnom poglavlju te drveća kod peletiziranog sjemena sustavno veće.
(3.). Klijanci su na kraju prvog vegetacijskog razdoblja Sve razlike su statistički visoko signifikantne. To znači
dostigli prosječne visine (duljina nadzemne osi) od 85 daje upotrebljavana obložna smjesa sa svojim dodaci-


H


Grafikon 2: Ovisnost težine prosušenih sadnica S (g) o visini H (cm)
Graph 2: Dependence of the weight of dried seedlings S (g) on the height H (mm)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Lj. Šmclkova: PELETIZACIJA SJf;MENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST ... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 243-248


ma, iako nije poboljšala klijavost sjemena, stimulirala
rast klijanaca u visinu i debljinu.


Zanimanje za peletizaciju sjemena johe pokazalo je
1998. godine i Javno poduzeće "Hrvatske šume", šumarija
Koprivnica. Uspostavili smo suradnju i osigurali
peletizaciju njihovog sjemena prama našim napucima.
Peleti su bili uspješno iskorišteni za uzgoj većeg
broja sadnog materijala za domaće potrebe. Ovime se
još više intenziviralo istraživanje obloženog sjemena
johe. Došli smo do novih saznanja, koja su potvrdila
prednosti peletizacije, s relativno najboljim učinkom u
usporedbi s ostalim vrstama drveća. U šumskom rasadniku
na nadmorskoj visini od 300 m, na tresetnom
supstratu mlade su biljčice u drugom vegetacijskom
razdoblju pokazale izvanredne dimenzije: njihova prosječna
visina bila je 100 cm, promjer u žilištu 9,3 mm,
težina u svježem stanju 22 grama, a prosušena 12 grama.
Prilikom proba s različitim tehnologijama sjetve
pokazalo se daje najbolja varijanta stavljanje obloženog
sjemena na ljepljive vodotopive trake na udaljeno


5.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE -
Iz dobivenih rezultata proizlazi da je peletizacija
sjemena šumskog drveća stvarno progresivna metoda
uzgoja sadnog materijala s višestrukim pozitivnim učincima.
Osnovni problem predstavlja izbor prikladne
obložne smjese. Od dosadašnjih istraživanih varijanti
obložnih smjesa za sjeme smreke, bora i johe najpovoljnije
se pokazala na bazi bukove piljevine u koje se
dodaju fungicidi i insekticidi, a kao vezivo se upotrebljava
organsko ljepilo.


Naše spoznaje potvrđuju daje sjeme navedenih vrsta
obloženo ovakvom smjesom dostiglo jednaku klijavost
kao neobloženo sjeme, ali i za 10 % veću visinu i


LITERATURA


Belcher, W. (1968): Repelent - coated seed of loblolly
pine can be stratified. The Planters Notes, 19,
2, s. 10-12


Bjorkroth , G. (1972): Behandling av björtefrö inför


-
precisionssad. Rapp. Och Uppsatse 39, Skogshögskolan,
Stockholm
Muhle, O. & Hewicker, A.J. (1976): Trials with
pelleted forest seeds and seeds moented on paper
strips. Allg. Forst. - Jagdzeitung, 147, 1, s. 10-16


Simančik , F. (1983): Problematika vyuzivania semena,
hlavne šlachteneho v prevädzke velkoškolok.
In Semenarstvi a šlechteni lesnich drevin,
MLVH ČR, ČSAZ, s. 87-97


Šmelkova ,
L. (1985): Vysledky pokusu s kličenim
semien borovice sosny obaleneho zmesou na


sti 4-5 cm. Gušćom sjetvom razvijeni klijanci imali su


manje dimenzije i težinu manju za oko 10-25 %. Tako


đer su istraživane korelacije između svih dimenzija sa


dnica.
Utvrdilo je da su krivulje izjednačenja dobro


uklopljene (s indeksom korelacije 0,80 do 0,95). Prak


tično su primjenjive slijedeće korelacije:


D = 1,282 x H0´44"


V = 0,00045 x H"29


S = 0,00149 xHl%"


One omogućuju određivanje promjera D (mm), te


žinu u svježem stanju V (g) i suhom stanju S (g) kod 2


godišnjih sadnica topole razvijenih iz obloženog i neo


bloženog sjemena na temelju njihove visine H (cm).


Mjerenje visina je puno jednostavnije i lakše od kom


pletne izmjere D, V i S. To može znatno poboljšati rad


pri klasificiranju uzgojenog sadnog materijala i pri


kvantifikaciji stvorene biomase u šumskom rasadniku.


Kao primjer su dvije od navedenih korelacija prikaza


ne grafički (slika 1 i 2).


Conclusions and recommendations


promjer. Obloženo sjeme omogućuje produkciju vitalnijeg
sadnog materijala. Osim toga peletizacija ima veliku
praktičnu prednost zbog pojednostavljenosti sjetve
sjemena. Jako dobrom pokazala se nova tehnologija
sjetve kod koje se obloženo sjeme lijepi na vodotopivu
traku, pri čemu je optimalna gustoća sadnje (udaljenost
sjemenki) 4 do 5 cm.


Sve navedene spoznaje imaju opći karakter, statistički
su potvrđene s 99 % vjerojatnošću. Vrijede, naravno,
isključivo za uvjete u kojima je izvršen pokus, tj.
za uzgoj sadnica na otvorenim tresetnim supstratima.


-
References
bäze
karbohnojiva. Acta Facultatis Forestalis


Zvolen, 27, s. 50-68


Šmelkova , L. (1987): Kličenie a rast semenačikov z


obaleneho semena. Acta Facultatis Forestalis


Zvolen, 29, s. 87-111


Šmelkova, L. (1994): Kličenie a rast semenačikov


ihlicnatych drevin z peletizovaneho semena. Acta


Facultatis Forestalis Zvolen, XXXVI, s. 93-103
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Lj. Smclkova: PELETIZAC1.IA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST ... Šumarski list br. 5-6. CXXV (3001). 243-248


SUMMARY: The article discusses coating as one of the important alternatives
in the pre-sowing preparation of forest tree seeds. The results obtained
so far on seed germination and fürther seedling growth are assessed. The
need to select good quality coating mixtures is stressed. The results of the tests
obtained by the author in Slovakia since 1985 are given. According to the latest
results, the best coating mixture for the coating of seeds of spruce, pine,
mountain pine and white alder is made of beech sawdust and fungicide and
insecticide additives, while organic glue is used as a binder. On average, the
seeds coated with this mixture had equal germination as non-coated seeds,
but the seedlings showed better vitality and 10%- better height and diameter
on average. Coating proved to be particularly positive with alder seedlings.
Further advantages of coating include uniform dimensions of small seeds and
simpler sowing. The optimal sowing method included gluing seeds onto
water-soluble paper bands at distances of 4 to 5 cm.


Key words: seed coating, sowing method, germination, seedling
growth and dimensions