DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001), 283-290
UDK 630* 262 i 238


PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I
ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO


ARBRE PROJECT: SUSTAINABLE ENERGY BUSINESS AND
FORESTRY CAN GO TOGETHER


Julije DOMAC*


SAŽETAK: Elektrana ARBRE u Eggboroughu kraj Yorka (Velika Britanija),
demonstracijski je projekt tehnologije rasplinjavanja biomase, prvo takve
vrste u Europi. U budućnosti ovakva postrojenja mogu znatno pridonijeti
opskrbi energijom u Velikoj Britaniji, ali i drugim europskim zemljama te pridonijeti
izvršavanju obveza vezano na smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Prema protokolu iz Kyota, Europska unija se obvezala smanjiti emisiju stakleničkih
plinova za 8 % u odnosu na 1990. godinu, u razdoblju od 2008. do
2012. godine. Cilj Vlade Velike Britanije je, neovisno o obvezi Europske unije,
smanjiti emisiju CO, za 20% u odnosu na 1990. do 2010. godine. Za ispunjenje
tako zahtjevnog cilja, značajan se doprinos očekuje od projekata kao
stoje elektrana ARBRE, kapaciteta 10 MW. Kao gorivo, elektrana će koristiti
sječku dobivenu iz šumskog ostatka te brzorastućih nasada vrba koje uzgajaju
lokalni poljoprivrednici. Osobitost ovog postrojenja je da se za dobivanje
električne energije drvo pretvara u plin najnovijom tehnologijom rasplinjavanja,
a dobiveni se plin u energiju pretvara u visoko učinkovitom ciklusu
kombiniranog procesa. Osim tehnoloških, značajna osobitost projekta je i
poduzetnička, jer se s lokalnim poljoprivrednicima sklapa dugoročni ugovor


o uzgoju brzorastućih vrba te otkupu i opskrbi elektrane gorivom. Na ovaj se
način osim smanjenja utjecaja na okoliš ostvaruju i višestruko pozitivni socijalno-
ekonomski učinci projekta. Otvaruju se nova radna mjesta, a lokalnim
se poljoprivrednicima pruža mogućnost da koristeći zemlju koju ne mogu koristiti
za proizvodnju hrane, ostvare dodatni prihod. Do sada je podignuto
ukupno 1150 ha nasada brzorastućih vrba. Ove će se godine podići 160, a u
2002. godini planira se podići još 280 ha namijenjenih isključivo za proizvodnju
goriva za ovu elektranu.
Ključneplinovi
riječi: biomasa, elektrana, brzorastuće vrbe, staklenički
1. UVOD Introduction


Međunarodno prihvaćena potreba za obuzdava-šume koje se ne obnavljaju, ne pridonosi povećanju
njem i smanjenjem emisije stakleničkih plinova omoemisije
stakleničkih plinova i može se smatrati C02
gućila je biomasi, tom najstarijem izvoru energije koji neutralnim. Biomasa je značajan izvor energije u zemje
čovjek koristio, novi život. Korištenje biomase za ljama u razvoju, a njen udio u proizvodnji energije u
proizvodnju energije, osim u slučaju kada se sijeku razvijenim zemljama posljednjih je godina u stalnom


porastu i ponegdje već čini osjetan udio u ukupnoj po


*
Mr. sc. Julije Domac, dipl. ing.. Energetski institut "Hrvoje trošnji primarne energije.
Požar", Savska 163. 10000 Zagreb


ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.1. Doniac: PROJEKTARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski liši br. 5 6. CXXV (2001), 283-290


Procjena energetskog potencijala biomase, ali i buduće
uloge biomase u proizvodnji energije na nacionalnoj
i globalnoj razini prilično su zahtjevne zadaće, a rezutati
mogu znatno odstupati u ovisnosti o početnim
pretpostavkama, socijalnim i političkim uvjetima te
tehničkom razvoju. Stanje je dodatno otežano različitim
definicijama potencijala od različitih autora, pa se
tako razlikuje teoretski, raspoloživi, tehnički, ekonomski
potencijal itd. Jedna od postavki Konferencije o
okolišu i razvoju UN-a, održane 1992. u Rio de Janeiru
bio je RIGES model (engl. Renewable Intensive Global
Energy Scenario), koji je pokazao da bi se do 2050. godine
iz biomase moglo proizvoditi oko 50 % ukupnih
potreba za energijom. U modelu je pokazano da bi u istom
razdoblju udio obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji
električne energije mogao biti čak 60 % od čega
bi biomasa mogla imati značajan udio. Prema modelu,
povećanjem energetske učinkovitosti i ubrzanim uvođenjem
obnovljivih izvora, globalna bi se emisija CO,
u 2050. godini mogla smanjiti za čak 75 % u odnosu na
1985. godinu [1].


Model RIGES pretpostavlja podizanje oko 400 milijuna
ha plantaža za uzgoj biomase do 2025. godine.
Naglašava se održivost proizvodnje biomase kroz vraćanje
lišća i pepela u zemlju, međusadnju vrsta koje
vežu dušik te poduzimanje svih raspoloživih mjera za
sprječavanje erozije i odnošenja hranjiva iz tla. U modelu
se predviđa da se 62 % biomase dobiva iz uzgoja
na plantažama, 32 % iz ostataka poljoprivrede i šumarstva
te 6 % iz postojećih, ali bolje održavanih šuma.
Dakako, RIGES je samo pretpostavljeni model, a ne
stvarna politika, i iskazuje više što bi se moglo dogoditi
nego što će se događati.


Osim navedenog modela RIGES, postoje razne
druge procjene potencijala i buduće uloge biomase u
globalnoj energetskoj politici u budućnosti, no u svim
se scenarijima predviđa značajan porast i bitno značajnija
uloga (tablica 1). Za usporedbu može poslužiti podatak
daje u 1990. godini potrošnja energije u svijetu
iznosila 376,8 EJ, dok se u 2050. prema raznim scena-


Tablica 1. Uloga biomase u globalnoj energetskoj politici
prema raznim scenarijima u EJ [3]
Table 1 Role of biomass in global energy policy according
to different scenarios in EJ [3]


Scenario
2025. godina 2050. godina


Shell (1996)
85 220


IPCC(1996)
72 280


Greenpeace (1993) 114 181


Johansson et al. (1993) 145 206


WEC(1993)
59 157


Dessus et al.
135


LashofiTirpak(1991) 130 215


rijima očekuje potrošnja energije od 586 do 837 EJ [2].
Vrijedi istaknuti da čak i velike naftne kompanije poput
Shella, predviđaju značajan udio biomase, pa je nedavno
čak i u sklopu kompanije osnovan poseban
odjel, tzv. Shell Renewables, koji se bavi istraživanjem
i korištenjem obnovljivih izvora energije.


U Velikoj Britaniji trenutačno se iz obnovljivih izvora
zadovoljava svega oko 2% ukupne potrošnje
energije, ali je Vlada i tu postavila ambiciozne ciljeve.
Do 2010. godine planira se postići udio iz obnovljivih
izvora od 10% ukupne potrošnje energije, a za to su
odobrena i značajna financijska sredstva koja ukupno
iznose:


Preko 200 milijuna funti do 2010. za razvoj novih
tehnologija na području obnovljivih izvora,


29 milijuna funti subvencija za 22 000 ha energetskih
biljaka (srednjoročni cilj je podizanje ukupno
125 000 ha energetskih biljaka),


200 milijuna funti subvencija za kapitalne investicije
projekata korištenja biomase od 2001. do 2004.
godine,


14 do 20 milijuna funti za istraživačke projekte i razvoj
novih tehnologija korištenja energije biomase.
Većina podataka prikazanih u članku sakupljena je,
a fotografije snimljene tijekom autorova obilaska elektrane
kao sudionika sastanka Izvršnog odbora IEA
Bioenergy, u Yorku, u lipnju 2001. godine.


2. ULOGA BIOMASE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU
The role of biomass in power system
Osnovna uloga elektroenergetskog sustava je neprekidna
isporuka potrebnih količina električne energije,
određene kvalitete i uz prihvatljive ekonomske
uvjete dobave. Međutim, kako se u proizvodnji električne
energije i općem razvoju mogu iskorištavati različiti
primarni izvori energije, planiranje izgradnje elektroenergetskog
sustava predstavlja vrlo specifično područje
razvoja.


Elektroenergetski sustav čini proizvodnja, prijenos
i distribucija električne energije. U načelu postoji vrlo
mnogo tehnički mogućih rješenja (različiti tipovi elektrana,
različiti parametri tih tipova elektrana, različiti
naponi, konfiguracije mreža, lokacije postrojenja itd.).
Isto tako, postoji i niz ograničenja uvjetovanih geografskim
položajem, rezervama energetskih izvora, lokacijom
potrošača itd. Zbog svega je toga potrebno
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 47     <-- 47 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5 6, t´XXV (2001), 283-290
odrediti strategiju razvoja elektroenergetskog sustava,
kojom se određuju temeljni pravci razvoja. Među te
pravce razvitka mogu se uvrstiti dalje iskorištavanje
vodnih snaga s određivanjem prioriteta prema vodotocima,
određivanje strukture termoelektrana, izgradnja
toplana i centraliziranih toplinskih sustava za grijanje
gradova i opskrbu industrije, povećanje energetske
učinkovitosti posebice na strani potrošnje, primjena
obnovljivih izvora energije, realne cijene energije, tarifni
sustavi za umrežene energente itd.


Biomasa je poslije velikih hidroelektrana najznačajniji
obnovljivi izvor energije. Iako je u prošlosti korištena
uglavnom za dobivanje toplinske energije, u
novije se vrijeme sve više podižu i postrojenja za biomasu
za dobivanje električne energije, a očekuje se da
će se takav trend nastaviti i u budućnosti.


U velikom broju razvijenih zemalja prisutan je, ili je
čak već u velikoj mjeri uznapredovao, trend deregulacije
tržišta električne energije i restrukturirajućih promjena
u svim dijelovima elektroenergetskog sustava.
Sličan proces započeo je i u Hrvatskoj, te se procjenjuje
da će njegove posljedice imati značajan učinak na bu


duću proizvodnju električne energije iz biomase. Kako
će se proces tranzicije razvijati, pojačavat će se i potreba
za ekonomski konkurentnom, niskom cijenom električne
energije, ali i primjenom ekološki prihvatljivih
tehnologija i goriva. Iako su ova dva zahtjeva naizgled u
suprotnosti, takav je trend već vidljiv u brojnim zemljama
kao što su SAD, Finska, Nizozemska i si. [4, 5].


Daleko najznačajniji način proizvodnje električne
energije iz biomase, danas su kogeneracijska postrojenja
(istovremena proizvodnja toplinske i električne
energije). Osim malih, pojedinačnih sustava u sklopu
europskih elektroprivreda, trenutačno je instalirano
preko 1200 MVVe Š6Ć. Biomasa (najviše otpad iz drvne
industrije i poljoprivrede te komunalni otpad) se koristi
za proizvodnju električne energije u sustavima s
konvencionalnom parnom turbinom. U SAD je u takvim
sustavima instalirano više od 8000 MVVe [7]. Iako
su takva postrojenja prilično male snage, najčešće oko
20 MVVe, a zahtijevaju relativno visoke investicijske
troškove, ipak je moguće proizvesti električnu energiju
koja je cijenom konkurentna tamo gdje su na raspolaganju
dovoljne količine jeftine biomase (tablica 2).


Tablica 2. Pregled tehnologija za proizvodnju električne energije iz biomase [8]
Table 2 Power range and reported efficiences of different technologies [8]


Tehnologija Električna snaga u MWe Prosječna ukupna efikasnost u %


Parni motor
Parna turbina (protutlačna)
Parna turbina (kondenzacijska s oduzimanjem)
Parna turbina (kondenzacijska)
Plinski motor
Plinska turbina
Rasplinjavanje i kombinirani ciklus
Stirling motor
Gorive ćelije


Višu učinkovitost i niže investicijske troškove moguće
je postići u sustavima koji će koristiti plinske turbine.
Trenutačno se najviše razvijaju sustavi integriranog
rasplinjavanja biomase i plinske turbine (BIG/GT,
od engl. Biomass Integrated Gasifier/Gas Turbine) [8].
Rasplinjavanje je termokemijski proces pri kojem se
sirovina (ugljik) djelomično oksidira zagrijavanjem do
temperature od 1200 °C kako bi se proizveo stabilni
gorivi plin. Postoji nekoliko načina rasplinjavanja, a
dobiveni gorivi plin sastoji se uglavnom od CO, vodika
i metana, a goriva mu je vrijednost relativno niska i iznosi
između 4 i 6 MJ/Nm5. Od tehnologije rasplinjavanja
za proizvodnju električne energije dosta se očekuje
već u skoroj budućnosti. U razvoju su različiti sustavi u
Europi i obje Amerike. Prvo potpuno komercijalno postrojenje
za rasplinjavanje gradskog otpada pušteno je


1998. godine u pogon u Lahti, u Finskoj. Energija se iz


0,025-2,0 16
1 - 150 25
5-800 35
1 -800 40
0.025- 1.5 2
1 -200 35
5-450 55
0.0003 - ? 40
0.005 - ? 70


dobivenog plina proizvodi u sklopu kogeneracijskog
postrojenja ukupne snage 160 MVVe i 250 MVVth, od
čega se rasplinjavanjem pokriva 15% [9].


Postoji mišljenje da bi za proizvodnju električne
energije iz biomase trebalo uzgajati energetske biljke
na velikim površinama, provoditi masovnu sječu šuma
i slično, što bi sve imalo izrazito nepovoljan utjecaj na
okoliš. U stvarnosti se, međutim električna energija iz
biomase proizvodi isključivo u manjim postrojenjima
snage do 70 MWe, najčešće i puno manje, a energija se
proizvodi iz otpada i sporednih proizvoda poljoprivrede,
šumarstva i drvne industrije. Osim toga, biomasa
kao gorivo za proizvodnju električne energije može
predstavljati samo značajan dodatni, ali ne i najvažniji
element elektroenergetskog sustava. Čak i ako se energija
proizvodi iz plantažno uzgojenih biljaka, zauzeće
zemljišta je relativno malo, a utjecaj na okoliš bitno je
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 283-290
manji nego pri uzgajanju uobičajenih poljoprivrednih Primjer na slici pokazuje daje za postrojenje snage 20
kultura. Na slici 1 prikazana je veza između potrebnog MW i uzgajanu kulturu prinosa 10 tona suhe tvari po
zemljišta za uzgoj biomase za proizvodnju električne hektaru potrebno 7000 ha, od čega će 10 % biti pod
energije i kapaciteta postrojenja. Dodatni su parametri određenom energetskom kulturom, odnosno da će se
prinos suhe tvari po hektaru i korištenje zemljišta u %. zauzeti zemljišta u radijusu od 14 km oko postrojenja.


Slika 1. Zauzeće zemljišta pri uzgajanju energetskih biljaka za proizvodnju električne energije iz biomase [10]
Figure 1 Land requirements for biomass power plants [10]


3. ELEKTRANA ARBRE - Arbre power plant
3.1. Organizacija projekta Energetskim programom Europske komisije
Naziv ARBRE skraćenica je od ARable Biomass THERMIE.
Renewable Energy, a sama elektrana je prvo komerOd
samog početka projekta, značajna se pozornost
cijalno postrojenje takvog tipa u Europi i trebala bi pridavala okolišu i smanjenom utjecaju na okoliš koji
proizvoditi dovoljno električne energije za opskrbu je projekt trebao ostvariti kako bi se opravdalo njegovo


oko 33 500 ljudi (slika 2). Projekt vodi, te posjeduje pokretanje, lako su se tijekom provedbe projekta pojaelektranu,
tvrtka First Renevvables, dio Kelda Group vili problemi s izvođačem radova, projekt je završen u
(http://www.keldagroup.com/), zajedno s partnerima: relativno kratkom roku s obzirom na svoje karakteritvrtkom TPS iz švedske, koja je razvila tehnologiju stike i to sa sljedećom dinamikom:
rasplinjavanja koja će se primijeniti na postrojenju; 1993.: Izrada studija utjecaja na okoliš i studija kori
Vladinim programom Non Fossil Fuel Obligation štenja zemljišta (područja za podizanje nasada
(NFFO);
vrba);
1994., 1995.: Prikupljanje sredstava i potpisivanje
ugovora s NFFO i EC Thermie;
1995.-1997.: Tri pokusa u tvrtki TPS kako bi se utvrdila
i potvrdila svojstva tehnologije rasplinjavanja;
1997.: Izrada projektne dokumentacije i dobivanje
dozvole za gradnju;
1998.: Početak izgradnje;


2000.: Raskid ugovora s glavnim izvođačem radova,
izgubljena jedna godina;
1997.-2000.: Podignuto 1150 ha nasada brzorastućih
vrba;
2001.: Početak rada postrojenja, podizanje dodatnih


Slika 2. Elektrana ARBRE


160 ha nasada.


Figure 2 ARBRE Power plant
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Oomac: PROJEKT ARBRH; OURŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJF.DNO Šumarski list br. 5- 6, CXXV (2001), 283-290
3.2. Izvori goriva - Fuel sources
Kao gorivo za elektranu se planiraju zajedno koristiti
dva tipa goriva i to sjecka brzorastućih vrba i šumski
ostaci. Nakon početnih pokusa s topolama, odlučeno
je da se uzgajaju vrbe na lokalnim poljoprivrednim
gospodarstvima u krugu od 50 milja (oko 80 km), na
zemlji, koja se zbog ograničenja Europske unije vezanih
za proizvodnju hrane više ne koristi (tzv. set-aside
land). Sada je za ovu svrhu u uporabi između 5 i 10 %
zemljišta koje se ne koristi, dok se u budućnosti s konačnim
povećanjem kapaciteta elektrane na 35 MW to
planira i povećati do 50 %, odnosno ukupno podići
7000 - 8000 ha nasada brzorastućih vrba.


Za potrebe nasada za elektranu (sadnja, žetva) koristi
se suvremena mehanizacija razvijena u Velikoj Bri-


Slika 3. Nasad vrba površine 2 ha u okolici elektrane ARBRE
Figure 3 Willow SRC, area 2 ha, near ARBRE plant


Ostatak potrebnog goriva sada se dobiva iveranjem
iz konvencionalnog šumarstva. Međutim, budući da su
šume iz kojih se biomasa doprema, više udaljene od
nasada vrba, podizanjem novih nasada u budućnosti će
se smanjivati udio šumske biomase, te će se tako uslijed
smanjenog transporta utjecati na reduciranje troškova
i pridonijeti zaštiti okoliša.


taniji, ali su razvijana i vlastita rješenja. Gustoća nasada
iznosi 15 000 sadnica po hektaru, a zasađeno je sedam
različitih klonova; jedan koji se tradicionalno uzgaja u
Velikoj Britaniji te šest uvezenih klonova iz Švedske
koji su prilagođeni uvjetima u Velikoj Britaniji, imaju
visok prinos i otpornost prema bolestima te su testirani i
odobreni od Šumarske komisije Velike Britanije.


U prvoj sezoni šibe vrbe narastu oko 3 do 4 metra, u
ovisnosti o uvjetima tla, a iz svake sadnice izniknu 2 do
3 izdanka koji se tada obrežu kako bi potaknuo intenzivniji
razvoj biljke. Nakon rezidbe, nasad se siječe
("žanje") svake tri godine, a visina šiba u trećoj godini
iznosi 6 do 7 metara. Očekivani prinos u prvoj žetvi iznosi
9-12 tona suhe tvari po hektaru i postepeno bi se
trebao povećati kako nasad postaje zreliji (slika 3 i 4).


Slika 4. Mladice vrbe
Figure 4 Willow coppice stool


3.3. Proces rasplinjavanja i proizvodnja električne
energije - Gasification process and power generation
Drvo se na postrojenje dovozi kamionima, pri čemu
se mjeri masa i sadržaj vlage, a pri elektrani postoji
skladište dostatno za četiri dana. Prije korištenja sjecka
se suši na otprilike 10% vlage, pri čemu se koristi
otpadna toplina iz procesa.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRK: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO 1 ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001), 283-290
Elektrana ARBRE daje 10 MW električne snage, od
čega se 8 MW izravno predaje u lokalnu mrežu. Biomasa
se prvo rasplinjavanjem pretvara u stabilni gorivi
plin, koji se sastoji od većeg broja komponenata kao
što su vodik (H2), ugljični monoksid (CO), ugljični
dioksid (C02), metan (CH4), etan (C2ELJ and eten
(C2H4) te manje količine težik ugljikovodika. Plin tada
izgara u postrojenju s kombiniranim ciklusom koje sadrži
plinsku turbinu i parnu turbinu kako bi se povećala
učinkovitost. Ovakav se sustav naziva Biomass Integrated
Gasification Combined Cycle (BIG-CC).


Rasplinjavanje je termokemijski proces, pri kojem
se sirovina (ugljik) djelomično oksidira zagrijavanjem
do temperature od 1200 °C (850 °C u slučaju postrojenja
ARBRE), kako bi se proizveo stabilni gorivi plin.
Rasplinjavanje je kao proces za dobivanje plina poznato
već više od 180 godina. Plin nastaje djelomičnim izgaranjem
krute biomase u reaktoru s okomitim protjecanjem
u koji zrak ulazi odozdo, odozgo ili u sloj u kojem
se nalazi kruta biomasa. Sastav dobivenog plina
može se mijenjati ovisno o tempertari, tlaku, atmosferskim
uvjetima i vrsti procesa koji se koristi. Postoje tri
osnovna sustava rasplinjavanja: odozdo, odozgo i u
sloju (sustav instaliran u elektrani ARBRE). Pri rasplinjavanju
odozdo, nastali plin provodi se kroz najtopliju
zonu što izaziva raspadanje molekula velikih ugljikovodika.
Budući daje tako nastali plin vrlo visoke temperature,
potrebno ga je dodatno ohladiti pri izlazu iz
postrojenja. Pri rasplinjavanju odozgo nastali plinovi
vode se kroz hladniju zonu prema izvodu iz postrojenja.
Zbog toga se velike molekule ne raspadaju, te je


4. ZAKLJUČAK
Gospodarski razvoj usko je povezan s raspoloživošću
i korištenjem suvremenih izvora energije. Alexander
King, predsjednik Rimskog kluba, još je 1985. godine
upozorio na novu globalnu krizu:


"Nacionalne ekonomije trebale bi se upravljati
energetskom bilancom, a ne samo novčanom dimenzijom.
Novac je relativan i prolazan, a energija je nužna i
vječna. Trebamo shvatiti da su problemi energije, okoliša,
klime i razvoja međusobno usko povezani." [11]


Prema brojnim izvorima, jedna od najvećih prepreka
većem korištenju biomase je činjenica da se na energetskom
tržištu ne vrednuju troškovi, štete i rizici koji
nastaju korištenjem fosilnih goriva i nuklearne energije,
te neizravne koristi iz korištenja biomase. Incidenti
s izlijevanjem nafte iz tankera postaju sve češći, uzrokuju
teške i dugotrajne štete za okoliš i živi svijet, ali i
goleme troškove. Samo izravni troškovi incidenta
Exxon-Valdez za čišćenje obale iznosili su 2,2 milijarde
dolara, dok se medicinski troškovi i troškovi dekon


potrebno provesti čišćenje dobivenog plina. Ova je metoda
prikladnija za biomasu s većim sadržajem vlage.
Rasplinjavanje u sloju, kakvo se provodi u elektrani
ARBRE, najjednostavnija je metoda. Gorivo se ubacuje
kroz otvor na stijenci reaktora, gdje se odmah izlaže
struji vrućeg zraka i sloju koji pokreće rasplinjavanje.
Neposredan dodir vrućeg materijala sloja i goriva koje
se ubacuje osigurava učinkovit prijelaz topline.


U kombiniranom ciklusu kakav je instaliran u elektrani
ARBRE, proizvodnja električne energije odvija
se u dvije faze koje zajedno daju visoku učinkovitost.
Pročišćeni gorivi plin dijeli se u dvije struje. Prva struja
se kompresira i injektira u plinsku turbinu gdje izgara
na visokoj temperaturi. Izlazni plinovi iz turbine koji
su još uvijek na visokoj temperaturi, uvode se u kotao
kako bi se njihova energija dodatno iskoristila. Druga
struja plina izgara u kotlu, a nastala toplina služi kao
dodatak ispušnoj toplini iz turbine. Para iz kotla, zajedno
s parom iz rashlađivača izlaznih plinova koristi se
za pokretanje parne turbine, a para s izlaza parne turbine
kondenzira se u hibridnom postrojenju za hlađenje i
vraća u kotao.


Svaka od opisanih turbina povezana je s vlastitim
sinkronim generatorom, a ukupna snaga od 10 MW sastavljena
je od 4,75 MW iz plinske turbine te 5,25 MW
od parne turbine. Od toga se 2 MW koristi u postrojenju,
dok se 8 MW predaje u lokalnu električnu mrežu.
Ukupna termička učinkovitost iznosi 31 %, stoje gotovo
usporedivo s velikim konvencionalnim elektranama
na ugljen.


- Conclusion
taminacije nakon nuklearnog incidenta na Otoku 3 milje
procjenjuju na 1 milijardu dolara [12]. Troškovi
održavanja kanala za dobavu fosilnih goriva kroz vojne
akcije trebali bi se također uzeti u obzir, kao i cijeli
niz različitih drugih čimbenika.


Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da osim brojnih
i očitih prednosti korištenje biomase za okoliš (izbjegavanje
emisije stakleničkih plinova, smanjena
emisija štetnih tvari, manji utjecaj na tlo, vode i bioraznolikost)
i posrednih utjecaja na nacionalno gospodarstvo
(otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima,
poticanje lokalne i regionalne ekonomske aktivnosti
i si.), biomasa već odavno predstavlja unosan posao.
U europskim se zemljama već iz biomase proizvode
znatni udjeli energije (Austrija 15 %, Finska i Švedska
25 %), a biomasom (iverje, peleti, briketi,...) se trguje
čak i na velike udaljenosti kao što je između Kanade
i Švedske.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARHRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski lisl br. 5 6, CXXV (2001), 2X3-290
Razvijanje proizvodnje biomase i uzgoja kultura u
kratkim ophodnjama kao mogućnosti produkcije obnovljivog
izvora energije predstavlja novi industrijski
potencijal nudeći koristi uzgajivačima, korisnicima tog
razvoja i proizvodnje te lokalnoj upravi i zaštiti okoliša.


Kulture kratkih ophodnji mogu doprinijeti raznolikosti
uzgoja u seljačkim gospodarstvima, što u razvijenim
zemljama privlači različite potpore, poticajna
sredstva i druge načine plaćanja, uključujući tu uporabu
neiskorištenih poljoprivrednih i drugih marginalnih


Slika 5. Službeno vozilo elektrane ARBRE također odražava po


kretačku ideju projekta "The Growing Energy Business"
Figure 5 The ARBRE power plant vehicle also reflects the driving


idea of the project: "The Growing Energy Business"


zemljišta. Takoder mogu osigurati zapošljavanje u seljačkim
kućanstvima, posebice tijekom zimskih mjeseci
kada se vrši sječa bioenergetskih nasada, dok su
ostali poljoprivredni radovi na polju završeni, a ujedno
se omogućuje i zapošljavanje djelatnika u osnovanim
energetskim postrojenjima na biomasu. Taj oblik
djelatnosti predstavlja trajan i potencijalno dobar urod
također i u okolini većih urbanih sredina. Tijekom
proljeća energetski nasadi, a posebno vrba, mogu biti
od koristi pčelarima kao prva proljetna paša, ali i poslužiti
kao područja s rekreacijskim pogodnostima
(šetališta, biciklističke ili jahačke staze), kao mjesta za
kampiranje, a koriste se i kao dobra zaštita jelenskoj
divljači i fazanima [13].


Istraživanja koje je provelo Ministarstvo trgovine i
industrije Velike Britanije, vezano za projekt ARBRE
potvrdila su da je energetska bilanca nasada brzorastućih
nasada pozitivna (faktor 1,20). Uspoređuje li se
energetska bilanca, ali i bilanca ugljika te raznih štetnih
tvari i ostalih utjecaja na okoliš (vode, tlo i bioraznolikost)
za nasade brzorastućih kultura s fosilnim
energentima, jasno je daje prednost takvog dobivanja
energije višestruka.


Za zemlju u tranziciji kao što je Hrvatska, ali i koja
još uvijek traži odgovarajuću strategiju razvoja te
najbolji način reformi u gotovo svim sektorima, primjer
elektrane ARBRE sigurno može biti poučan i koristan.


6. IZVORI
[1] Price, B. (1998): Electricity frombiomass. Financial
Times Energy, London: 129 pp.
[2] Grübler, A. et al. (1998): Global energy perspectives.
IIASA, WEC, Cambridge University
Press. Cambridge: 299 pp.
[3] Spitzer, J. (1998): The role of biomass in greenhouse
gas mitigation. IEA Bioenergy Position
Paper. IEA Bioenergy Task 25 International
Workshop "Between COP3 and COP4: The
Role of Bioenergy in Achieving the Targets Stipulated
in the Kyoto Protocol". Nokia: 117-122.
[4] Department of energy (1998): Challenges of Electric
Power Industry - Restructuring for Fuel
Suppliers. Document DOE/EIA-0623 UC-950,
http://www.eia.doe.gov/bookshelf.html
[5] J a n d r i 1 o v i ć N. (2000): Energetski zakoni u Hrvatskoj.
/9. Forum: Dan energije u Hrvatskoj:
zbornik radova./ Zagreb: Hrvatsko energetsko
društvo: 9-90.
[6] Palz, W. (1995): Future Options for Biomass in
Europe. Proceedings Workshop on Energy from
Bomass and Wastes, Dublin Castle: 2.
References


[7] Williams,
R. H. (1995): The Prospects for
Renewable Energy. Siemens Rewiew: 1-16.
[8] El Bassam,N.-(1998): Energy Plant Species. lames
& lames Ltd. London, pp321.
[9] Peutere , H. (1998): Energy in Finland 1998. IVO
Group:56-57.
[10] Hall, D. O. (1994): Biomass energy in industrialized
countries - a view from Europe. In: Agroforestry
and Land Use Change in Industrialized
Nations, 7"´ International Symposium of CIEC,
Berlin, pp. 287-329.
[11] Mi 11 er, G. T. (1992): Living in the environment,
7"´ ed. Wadsworth, Belmont: 233 pp.
[12]Hubbard,H.M. (1991): The real cost of energy.
Scientific American 264: 18-23.
[13] Kajba, D. (2001): Izravno priopćenje


ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGKTSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO
SUMMARY: Internationally adopted need to control and reduce greenhouse


gas emissions has brought new life into biomass, the world´s oldest energy


source used by man. Biomass utilisation in energy recovery, except for the cases


of the felling of forests not scheduled for reforestation, does not contribute to an


increase in greenhouse gas emissions and could be considered C02 neutral.


Biomass is an important energy source for developing countries, and its share


in energy production in developed countries is recently constantly increasing,


somewhere even accounting for a considerable portion of total primary energy


consumption.


ARBRE s plant at Eggborough is a demonstration of biomass gasification


technology, the first of its type in Europe. In the future, plants of this type can


make a significant contribution to the United Kingdom s energy supply and help


in meeting commitments to the reduction of greenhouse gases. Growing con


cerns over the impact of mans´ activities on the globed climate are driving the


development of renewable energy sources. Under the Kyoto Climate Change


Protocol, recently signed in New York, the European Union is committed to


reducing emissions of a basket of Greenhouse Gases (most importantly carbon


dioxide) to 8 % below 1990 levels by 2008 -2012. The UK Government´s own


target, irrespective of EU commitments, is for a reduction in carbon dioxide


emissions to 20 % below 1990 levels by 2010. Energy generation using fossil


fuels is a major source of greenhouse gases and of other pollutants. Renewable


energy sources provide a cleaner alternative.


The ARBRE plant will generate 10 MW of electricity from wood chips provided
from forest and coppice sources. State of the art technology will be used
to generate electricity - the wood is converted into a gas which fuels a high efficiency
combined cycle generating process. Wood fuels are clean, renewable
and can be produced in a sustainable manner. They are carbon dioxide neutral,
because the carbon dioxide released when the fuel is used is equal to the carbon
dioxide taken up during growth. As wood is a natural material free from harmful
chemicals, its use as a fuel in this way poses no threat to the environment.


The fuel sources are:


Short Rotation Coppice - Short rotation coppice consists primarily of densely
planted willow shrubs harvested on a three year cycle. The root stock is left
in the ground and after each harvest new shoots emerge, as in a traditional
coppice


Forestry Sources -materials derived from forest and woodland management.
The United Kingdom currently has the lowest proportion of energy production
from renewable sources of any European Union member state. Overall the
European Union plans to double the use of renewable energy sources from 6 %
to 12 % by 2010. In the short term the United Kingdom has a target of 1500 MW
(approximately 2 % of current capacity) of renewable electricity by the year
2000, but more will need to be done to reach the European Union´s renewable
energy target and the UK´s own carbon dioxide target. Studies carried out by
the Department of Trade and Industry have shown that biomass can make a
substantial contribution to both the United Kingdom s and the European
Union´s energy needs. ARBRE is a significant step in this direction.


Energy crops offer an exciting new commercial opportunity for farmers and
growers. Short rotation coppice production allows diversification of land usage
and offers substantial environmental benefits compared to intensive arable


farming. These include reduced use of agrochemicals and greater ecological


and landscape diversity. ARBRE is bringing the benefits that can be gained


from the sustainable use of wood fuels one step closer.


Key words: biomass, power plant, short rotation crops, greenhouse
gases


Šumarski list br. S 6. CXXV (2001), 283-290