DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Zelić. K. ML-đugorac: OVISNOST GUSTOĆP PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOHTONIH VRSTA... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 263-272
kazuje i grafikon 2, na kojem se vidi odstupanje trenda
pada vrijednosti obilježja između 100 i 200 cm dužine
sortimenta prostornog drva.


Prema gornjem rezultatu moglo bi se ukazati da
eventualno postoji zakonitost po kojoj se dovoljno točnim
može primijeniti matematička funkcija izračunata
za dužinu 200 cm, Y, = 1015,76* (-1,001147)x, i za sve
Sortimente prostornog drva hrasta kitnjaka iznad 200
cm dužine (višemetrica).


Obavljeno je testiranje i za ostale vrste drveća
(grab, breza i bijela topola), jer je testom homohenosti
potvrđena razlika srednjih vrijednosti obilježja na razini
5 % signifikantnosti (tablica 3).


Analizom varijance za bukvu nije utvrđena razlika
ispitivanog obilježja (brzina sušenja) između ispitivanih
grupa, niti unutar grupa. Zbog toga nije bilo potrebno
ispitivanje razlika t - testom (tablica 3).


I test homogenosti (Barlletov test) potvrdio je daje
razlika između grupa nevjerodostojna, te bi se moglo
uzeti da se gustoća drva uvjetovana prirodnim sušenjem
može izračunati po matematičkim funkcijama
prikazanim u tablici 2. Za višemetarsko drvo bukve
mogli bi se uvjetno koristiti podaci, kao oni izračunati
za gustoću prostornog drva dužine 200 cm.


Iz tablice 3 vidljivo je da analizom varijance nisu
utvrđene signifikantne razlike između srednjih vrijednosti
brzine sušenja za grab, brezu i bijelu topolu i između
različitih dužina (20, 100 i 200 cm). Tek je testom
homogenosti utvrđeno da postoji razlika na razini
5 % signifikantnosti. T - testom potvrđena je takva razlika
kod breze između dužina 20 i 200 cm. Ostale razlike
nisu signifikantne.


DISKUSIJA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČCI
Discussion and conclusions


Diskusija o rezultatima istraživanja


Provedena mjerenja gustoće drva hrasta kitnjaka,
bukve, graba, breze i bijele topole potvrđuju znatne oscilacije
o različitim gustoćama uzorka iste vrste drveća,
ovisno o stanišnim i drugim uvjetima, no prosječne
izmjerene vrijednosti gustoće drva su orijentacijski blizu
onima koje se koriste u šumarskoj operativi.


Utvrđeno je da tijekom procesa prirodnog sušenja
vanjski uvjeti znatno usporavaju, zaustavljaju i pospješuju
tijek prirodnog sušenja.


Donekle je ukazano na potrebu za daljim ispitivanjem
pretpostavke da nema signifikantnih razlika u gubljenju
na gustoći sortimenata prostornog drva od 100,
200 i iznad 200 cm dužine uslijed prirodnog sušenja.


Iznimno je potvrđeno samo za hrast kitnjak i brezu
da postoji signifikantna razlika u brzini prirodnog sušenja
između sortimenata prostornog drva dužine od
20 i 200 cm. Takvu razliku moglo bi se, kao pretpostavku,
pripisati utjecaju debljine i boje kore navedenih
vrsta drveća na tijek prirodnog sušenja. Kora kod
hrasta djeluje kao znatan toplinski izolataor, te bi kod
kraćeg komada moglo doći do znatnog utjecaja na brže
isušivanje po longitudinalnom nego radijalno-tangencijalnom
smjeru. Kod breze na brzinu isušivanja, osim
longitudinalnog smjera, znatan utjecaj imala bi eventualno
bijela boja kore, koja usporava provođenje toplinskog
zračenja.


Gubljenjem vode drvni sortimenti postaju lakši za
manipulaciju, utovar i prijevoz te traže manji utrošak
energije za istu volumnu mjeru.


Odabirom eksponencijalne, odnosno logaritamske
matematičke funkcije za izravnavanje vrijednosti mjerenih
varijabli (gustoća drva, razdoblje sušenja) i njenim
grafičkim prikazom uočena je gotovo linearna zakonitost
pada gustoće drva u protjecanju vremena sušenja.
Veličina parametra (-B) pokazuje brži ili sporiji
trend pada volumne težine u odnosu na razdoblje
(dana) sušenja. Stoje (-B) veći, to je trend sušenja brži.
Parametar B je recipročna vrijednost rasta (u pozitivnom
smjeru), a predstavlja vrijednost tangensa kuta
što ga tangenta na krivulju zatvara s osi X (grafikon 2,
dužina 20 cm).


Za brže i jednostavnije, a za operativu dovoljno točne
podatke, moglo bi se za izjednačenje mjerenih veličina
upotrijebiti linearnu funkciju oblika Yc = a + b X.


Primjena navedenih matematičkih funkcija u tablici
2 vrlo je jednostavna. Praktički je dovoljno imati jednu
"odvagu" kamiona ili vagona natovarenog prostornim
drvom i poznato vrijeme od sječe do vaganja (broj
dana). Pomoću početnog stanja lako se projektira gustoća
drva na sirovo stanje, odnosno prosušeno stanje
drvnih sortimenata prostornog drva određene vrste. Iz
gustoće drva (volumne mase) računa se volumen (m3)
prostornog drva koji služi za evidentiranje zaliha na
određeni dan.


Zaključci


Gustoća prostornog drva domaćih vrsta drveća
(hrast kitnjak, bukva, grab, breza i bijela topola) znatno
se razlikuju u sirovom stanju, a trend gubljenja na