DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zelić. K. Mcdugurac: OVISNOST GUSTOĆE] PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 263-272


skupa između i unutar grupa obilježja (dužine 20, 100, Test homogenosti varijanci (Barlettov test) grupa
200 cm). obilježja izravnatih srednjih vrijednosti pokazuje sigTestom
homogenosti potvrđeno je da su jedino nifikantne razlike na razini 5 % , tj. da vrijednosti ne


značajno signifikantne razlike između srednjih vrijedpripadaju
istom skupu, no za razinu 1 % signifikantne
razlike nisu vjerodostojne. Grafikon broj 2 pokazuje


nosti obilježja pada gustoće drva kod hrasta kitnjaka
trend pada gustoće po dužini sortimenta prostornog


(tablica 3).
drva hrasta kitnjaka.


Obavljeno je testiranje za hrast kitnjak (t - test) iz


među dviju srednjih vrijednosti obilježja. Testirani su Da bi se izbjegao početni utjecaj u razlikama gustoparovi
obilježja na razini signifikantnosti 5 % (t = će drva za isti volumen prostornog drva različitih duži1,96)
i 1 % (t = 2,58) i to Ya20o, Ya20 i Ya200) te Yal0(1 i na, izravnati podaci eksponencijalnom funkcijom preYa200,
(tablica 3). računati su u relativne veličine (gustoća drva u siro


vom stanju = 100).


Rezultati dobiveni t - testom za hrast kitnjak pokazuju
da postoje signifikantne razlike za sve srednje vriAnalizom
varijance kvadratnih odstupanja od sredjednosti
obilježja na razini signifikantnosti 5 % (tablica njih vrijednosti obilježja između i unutar grupa prika3).
Isto tako za razlike između dužina prostornog drva i zanih u relativnom iznosu došlo se do realnijeg zakljubrzine
sušenja postoje za razinu signifikantnosti 1 %, čka o razlikama između grupa obilježja.
osim za par , Ya20 i Y.l200. Analiza varijance po relativnim veličinama pokazu


I ovim testiranjem nije bilo moguće dokazati da lije je signifikantne razlike na razini 5 %, no ne vjerodo


ipak razlika između brzine sušenja, odnosno pada gustojne
i na razini 1 %. Tek je T - test pokazao da izmestoće
drva između dužina prostornog drveta hrasta kitđu
srednjih vrijednosti dužina prostornog drva hrasta
njaka od 100 i 200 cm toliko signifikantna, da ukazuje kitnjaka od 100 i 200 cm nema signifikantnih razlika


na signifikantnost razlika i većih dužina od 200 cm. na razini 5% niti na razini 1% signifikantnosti. To po-


Tablica 3. Analiza varijance, F - test, t - test, test homogenosti (prema relativnim vrijednostima obilježja)
Table 3 Analysis of variance, F - test, t - test and test of homogeneity


Redni


Matematičko - statističke veličine
Vrsta drveća


broj
Aritmetička sredina, varijanca, F test, t - test, test homogenosti hrast bukva grab breza bijela
Razina signifikantnosti razlika obilježja između grupa (vjerojatnost 95 % i 99 %) kitnjak topola


1. Ya aritmetička sredina grupe
90.38 88.32 88.46 87.68 81.80
2. 8y2 20 varijanca grupe dužine 20 cm
58.40 42.42 61.00 74.42 106.62
3. 6V: 100 varijanca grupe dužine 100 cm
24.27 65.44 52.28 57.62 157.48
4. 5Y2 200
varijanca grupe dužine 200 cm 19.73 35.81 28.18 29.56 70.07
5. 6|´
varijanca unutar grupa 119.99 278.32 115.05 188.53 389.95
6. 822
varijanca između grupa 188.32 77.71 108.85 171.16 317.12
7.
F (Fischer) odnos varijanci između grupa i unutar grupa (82: / &t2 1.57 0.28 0.95 0.91 0.81
za F005 = 3,55, za F0|0] = 6,01 Test signifikantnosti razlika (-) (-) (-) (-) (-)
8.
F (Barllet) odnos najveće i najmanje varijance grupe 2.96 1.83 2.16 2.51 2.24
za F005 = 2,12 , za F00| = 2,94 Test homogenosti skupa (*) (-) (*)(-) (*)(-) (*)(-)
9. Ya20 - Ya|oo
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 20 cm (-4,70) (+2,81) (+0,96) (-1,87) (+4,24)
10. Y.,20 - Ya2oo
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 100 cm (- 5,56) (-0,87) (-2,16) (-5,78) (-3,52)
11. Y.,100 - Ya2o0
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 200 cm ( - 0,86) (-3,68) (- 3,32) (-2,75) (- 7,76)
12.
s c (Ya2o " Yaioo) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (20 -100) 1.99 2.32 2.19 3.55
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (*) (-) (-) (-) (-)
signifikantna razlika između grupa na razini 1% (t = 2,58 ) (-) (-) (-) (-) (-)
sc


13.
(Ya2o -Y;,2oo) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (20 -200) 1.93 2.06 2.23 2.90
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (-) (-) (*) (-)
signifikantna razlika između grupa na razini 1% (t = 2,58 ) (-) (-) (*) (-)
14.
se (Yal00 - Ya20o) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (100 -200) 1.46 1.96 2.49 3.29
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (-) (-) (-) (-) (*)
signifikantna razlika između grupa na razini I % (t = 2,58 ) (-) (-) (-) (-) (-)
15. ( * )
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 )
16. ( ** )
signifikantna razlika između grupa na razini 1 % (t = 2,58 )
17. ( *** )
signifikantna razlika između grupa na razini manjoj od 1%
18. ( - )
nema signifikantne razlike na ražin 5 %, niti na razini 1 %