DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 31     <-- 31 -->        PDF

.1. Zelić. K. Medugorac: OVISNOST GUSTOĆE" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 263-272


U komercijalnom poslovanju pod suhim (prosušenim)
drvom smatra se prostorno drvo sušeno u prirodnim
uvjetima iznad 6 mjeseci (183 dana) Prema takvim
uvjetima gustoća prostornog drva hrasta kitnjaka dužine
100 cm iznosila bi oko 767 kg / m\


Prostorno drvo dužine 100 cm isporučuje se kao cijepano
i kao oblo. Budući se cijepano drvo suši brže
nego oblo drvo, gustoća će drva za isto vrijeme biti
manja. Za slučaj procjene gustoće prostornog cijepanog
drva hrasta kitnjaka dužine 100 cm, mogla bi se
približno primijeniti matematička funkcija izračunata
za prostorno drvo dužine 20 cm.


Iako je površina izložena sušenju 5 komada prostornog
drva, dužine 20 cm i promjera 15 cm (1766,25
cm2) manja od površine izložene sušenju dviju cijepanica
(polovica) dužine 100 cm, promjera od 15 cm
(3057,70 cm:), brzina sušenja bila bi približno istovjetna,
jer se drvo brže suši u longitudinalnom nego u radijalnom
smjeru.


Za cijepano drvo hrasta kitnjaka dužine 100 cm
težina će po matematičkoj funkciji log Yc = 2,98564 0,000903
X, nakon 183 dana iznositi oko 660 kg/m3,
dakle kao za standardno suho drvo.


Pomoću matematičkih funkcija iz tablice 2. može
se izraditi tablice za ispitivane vrste drveća u kojima se
za određeni broj dana prirodnog sušenja izračuna pripadajuća
gustoća drva. Tako se npr. može izračunati da
je u sirovom stanju najveća gustoća bukve, a najmanja
bijele topole. Grab u sirovom stanju približno je iste
gustoće kao bukva, breza je manje gustoće (lakša) od
graba i hrasta kitnjaka, a veće gustoće (teža) od topole.


Ako se izračunate apsolutne vrijednosti gustoće
označi sa 100, mogu se izračunati relativne vrijednosti
u tabličnom obliku, koje za pojedine vrste drveća pokazuju
trend relativnog opadanja gustoće po dužini
sortimenta i vrsti drva. Tako se može izračunati da relativno
najsporije na gustoći gubi hrast kitnjak, a najbrže
bijela topola. Na grafikonu 3. prikazane su apsolutne
vrijednosti trenda pada gustoće za bukvu, brezu i bijelu
topolu i dužinu komada 100 cm.


Uvažavajući daje gustoća drvne tvari približno jednaka
za sve vrste drveća (1,5 g/cm3), razliku u gustoći
sirovog pa i gustoći standardno suhog drva možemo
tumačiti razlikom u stupnju poroznosti između pojedinih
vrsta drveća. Tako bi se za bukvu moglo zaključiti
da je relativno male poroznosti i veće gustoće, dok je
bijela topola veće poroznosti a manje gustoće drva.


Gubljenjem vode drvo postaje lakše, jer umjesto
vode u pore drva ulazi zrak, s neznatnom volumnom
masom.


c) Signifikantnost razlika ispitivanog obilježja (opadanje
gustoće drva) u ovisnosti o dužini komada
sortimenta (analiza varijance, F - test, t-test,
test homogenosti)


Varijanca u matematičko-statističkoj obradi istraživanih
vrijednosti obilježja neke pojave kvadratno je
odstupanje od srednje vrijednosti (aritmetičke sredine).
Pomoću varijance mjeri se vjerojatnost, odnosno signifikantnost
neke srednje vrijednosti obilježja, tj. da li se
izračunata srednja vrijednost obilježja razlikuje od neke
druge pojave iz istog skupa obilježja.


U našem primjeru cilj je bio da se utvrdi da li se brzina
sušenja4 (trend pada gustoće drva) razlikuje za
prostorno drvo dužine 20, 100 i 200 cm. Također bi
bilo važno utvrditi da li se izračunata zakonitost pada
gustoće prostornog drva od 200 cm mogla primijeniti
za sve druge dužine iznad 200 cm (višemetrica).


Analiza varijance (po Fischeru, tablice po Snedecoru)
za testiranje razlike kvadratnog odstupanja srednjih
vrijednosti između grupa obilježja (dužine 20,
100, 200 cm) i unutar grupa obilježja za hrast kitnjak
pokazuje da na razini signifikantnosti 5 % postoji razlika
između i unutar grupa obilježja. No, na razini signifikantnosti
1 % ove razlike nisu vjerodostojne.


Traženjem uzroka u razlikama između pojedinih
grupa utvrđeno je da već u startu postoje apsolutne razlike
u volumnoj masi prostornog drva hrasta kitnjaka
za isti volumen. To pokazuju izračunati parametri A za
sva tri slučaja (A2() = 967,48, A100 = 969,71, A200 =
1015,76). Uzroci razlika težina istog volumena objašnjeni
su prethodno (grada drva, dio stabla, stanište, položaj
u sastojini, tip šume, starost stabla, kemijski sastav,
odnos lignina i celuloze, rano i kasno drvo, širina
goda, debljina kore i dr.).


Analizom varijance pokazuje se da postoje razlike
između srednjih vrijednosti obilježja (trend pada gustoće
drva) po dužinama sortimenta prostornog drva
bukve, breze i bijele topole (tablica 3).


Na temelju analize varijance, F - testa i testa homogenosti
pokazalo se da je potrebno obaviti testiranje
razlika srednjih vrijednosti skupova obilježja pomoću t


- testa. T - test je učinjen za sve vrste drveća osim za
bukvu, kod koje je ustanovljeno analizom varijance da
ne postoje signifikantne razlike srednjih vrijednosti
4 Brzina sušenja drva je odnos između količine vlage drva i gubljenja vode u kg po m2 površine izložene sušenju u jedinici vremena (sat).
Trend brzine sušenja je u prvom dijelu konstantan (do 80 % vlage drva), te dalje slijedi trend pada po logaritamskoj funkciji, sve do apsolutno
suhog drva. Naš pojam "brzine sušenja" je trend pada gustoće drva u odnosu na tijek vremena.
O brzini sušenja vidi: Šumarska enciklopedija, JLZ, "Miroslav Krleža", Zagreb, 1987, str. 302.


269