DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
UDK 630* 517 + 518


OVISNOST GUSTOĆE0 PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH
VRSTA DRVEĆA O RAZDOBLJU PRIRODNOG SUŠENJA


THE DEPEDENCE OF STOCKWOOD DENSITY OF SOME AUTOCHTHONOUS
TREES ON THE PERIOD OF NATURAL DRYING


Juraj ZELIĆ*, Krešimir MEĐUGORAC**


SAŽETAK: Prostorno drvo (ogrijev, celulozno drvo, drvo za kemijsku preradu,
sitno tehničko drvo) se u šumarstvo zaprima, evidentira i knjiži u materijalnim
evidencijama u volumnoj mjeri (m\ prm). U komercijalnom poslovanju
realizira se osim volumne mjere po gustoći.


U praksi dolazi do vremenskog pomaka između sječe i izrade i realizacije
prostornog drva te veće ili manje razlike u financijskom rezultatu.


Osim razlike u financijskom rezultatu, nerijetko se događa da se u šumarskoj
materijalnoj evidenciji drvnih sortimenata obavlja retrogradno zaduživanje
ili razduživanje mjesta sječe i izrade (šuma) ili skladišta drvnog materijala
po "odvagi", a da se nije prilikom preračunavanja uzeo faktor gubljenja
(sušenja) na volumnoj masi u ovisnosti o vremenu prirodnog sušenja.


U radu se utvrđuju promjene na gustoći prostornog drveta nekih antoktonih
vrsta drveća (hrast kitnjak, bukva, grab, breza bijela topola) različitih dužina,
u ovisnosti s dužinom trajanja prirodnog sušenja.


Mjerenja tijekom zime, proljeća i ljeta, 140 dana sušenja u prirodnim okolišnim
uvjetima, obrađena su matematičko-statističkom metodom. Matematičke
funkcije su eksponencijalnog (logaritamskog) oblika.


Izravnati podaci prezentirani su odgovarajućim grafikonima.


Također je statističko-matematičkom metodom (analiza varijance, F test,
t - test, test homogenosti) utvređena signifikantnost razlike između ponašanja
ispitivanog obilježja (opadanje gustoće) između pojedinih dužina sortimenata
pojedinih vrsta drveća.


Na temelju mjerenih podataka izračunate su matematičke funkcije, koje se
daju u obliku prethodnih informativnih rezultata šumarskoj operativi na verificiranje
i daljnje istraživanje.


Ključne riječi: prirodno sušenje prostornog drva, gustoća drva,
trend opadanja gustoće drva, dužine sortimenata, razdoblje sušenja.


U raduje upotrjebljen izraz gustoća prema novom sustavu fizikalnih veličina i mjernih jedinica (vidi, K. Ražnjević, Fizikalne veličine i
mjeme jedinice međunarodnog sustava (SI), Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1985.). U svakidašnjoj upotrebi, još uvijek, rabi se pojam
volumna težina, odnosno volumna masa.


U Cjeniku glavnih šumskih proizvoda, Hrvatske šume, 1997. godine za isti pojam se upotrebljava riječ "gustoća" (glava II, stavak 3.0), te
se npr. određuje daje "gustoća" bukve u svježem stanju (0,82 - 1,07 - 1,27) t / m3.
Mr.sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum.. "Hrvatske šume", UŠ Požega, Milkc Tmine 2, 34 000 Požega
Krešimir Međugorac, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume", UŠ Požega. Milkc Tmine 2, 34 000 Požega
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

J. Zelić. K. Medugoiac: OVISNOST CiL´STOCL" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.,. Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001). 263-272
UVODNE NPOMENE - Introduction


Jedno od osnovnih fizikalnih svojstava drva je poroznost,
to jest ukupan volumen drva nije popunjen
drvnom tvari nego se sastoji od drvnih stijenki i pora.
Pore, a djelomično i stijenke, popunjene su tekućinom
(vodom) u kojoj su otopljene mineralne tvari i produkti
asimilacije. Za života stabla porama (traheje, traheide,
intermicelarni prostori) obavljaju se ascendentni i descedentni
tokovi anorganskih i organskih tvari potrebnih
za rast, prirast i razvoj stabla.


Sječom stabla prestaje funkcija provođenja tekućine
u drvu, te se voda u prirodnim uvjetima izlučuje iz
drva do određene razine. Naš interes je utvrditi za prostorno
drvo nekih autoktonih bjelogoričnih vrsta drveća
(ogrijev, celulozno drvo, sitno tehničko drvo) tempo
prirodnog sušenja u određenom razdoblju, dakle gubljenje
vode od sirovog, provelog, do prosušenog stanja
drva u prirodnim uvjetima.


Sadržaj vode u drvu je različit za pojedine vrste drveća,
no vrijedi za sve opće pravilo po kojemu je težina
sirovog drva veća što je veći udio vode. Voda u drvu
može biti slobodna, a nalazi se u porama i šupljinama
stanica drva, dok se vezana voda nalazi u stijenkama
drva, intermicelarnim prostorima. Provelo drvo izgubi
svu slobodnu vodu, a prosušeno i suho drvo izgubi
slobodnu i dio vezane vode. U odnosu s okolišnim
uvjetima i relativnom vlagom zraka, prosušenost oscilira
oko higroskopske ravnoteže drva.


Sadržaj vode provelog ("stanje zasićenosti žice")
drva kreće se od 22-40 % (prosjek 28 %), sadržaj vode
u "zrakosuhom" drvu kreće se od 12-18 %, a u "sobosuhom"
drvu od 8-12 %. Standardno suho drvo je ono
koje je sušeno na umjetan način pri temperaturi od 101
do 105 °C do konstantne mase, a sadržaj vlage mu je
oko 0 %.


Granica između slobodne i vezane vode zove se
točka zasićenosti žice (vlakanaca).


Gustoća drva je u obrnutom razmjeru s poroznošću
drva, to jest stoje veća gustoća drva, to je manji volumen
pora i obratno.


Zato od gustoće drva valja lučiti specifičnu gustoću
drvne tvari, koja je za sve vrste drveća približno jednaka
(u prosjeku 1,5 g/cm3).


Higroskopska ravnoteža drva ovisi o adsorpciji i
desorpciji vezane vode. Vezana voda može biti kao
konstitucijska voda, koja je u vezi s organskom prirodom
staničnih stijenki drva i ne može se odstraniti bez
promjene kemijskog sastava drva. Unutar stanične stijenke
drva može biti površinski vezana voda i kapilarno
kondenzirana voda.


Površinski vezana voda vezana je na dio hidroksilnih
skupina (OH) lančane molekule celuloze, u obliku
filma debljine najmanje jedne molekule, a može se odstraniti
fizikalnim putem.


Kapilarno kondenzirana voda smještena je u šupljinicama
između kristalita amorfnih područja stanične
stijenke. Supljinice se popunjavaju adsorpcijom
vlage kapilarnim silama do razine ravnoteže, s relativnim
pritiskom vodene pare u zraku. Kapilarno kondenzirana
voda može se također odstraniti fizikalnim putem.
Adsorpcija (upijanje vlage iz zraka) zapravo započinje
u trenutku kada je sadržaj vode u staničnim stijenkama
drva manji od onoga koji odgovara stanju higroskopske
ravnoteže. Ako je sadržaj vode u drvu veći
od onoga koji odgovara stanju higroskopske ravnoteže,
drvo isparuje (desorbira) vodu.


Procesi adsorpcije i desorpcije vode mijenjaju se
ovisno o vanjskim uvjetima (vlažnost zraka, zračni pritisak,
temperatuura, strujanje zraka) te je u skladu s tim
gustoća jedinice drva promjenjiva veličina.


Za kretanje vode u drvu ili difuziju značajno je da
je najjače u smjeru vlakanaca drva, a okomito na taj
smjer (radijalno i tangencijalno) znatno manje. Difuzija
u smjeru vlakanaca drva je 10 do 15 puta veća u odnosu
na okomit smjer vlakanaca. Kod sušenja drva
ipak je značajan čimbenik površina izložena sušenju
(primjerice, plašt drva dužine jednog metra u odnosu
na čeone strane istog promjera).


Osim vrste drveća, na gustoću znatno utječu grada
drva, dio stabla, stanište, položaj u sastojini, tip šume,
starost stabla, kemijski sastav (odnos lignina i celuloze),
rano i kasno drvo, širina goda, debljina kore i dr.


U literaturi se za gustoću drva upotrebljava i pojam
nominalne gustoće drva, a predstavlja masu apsolutno
suhog drva u jedinici sirovog volumena drva. Nominalna
gustoća drva je uvijek manja od volumne gustoće
standardno suhog drva.


Prirodnim sušenjem prostornog drva gubi se i voda
sadržana u kori do prosječno 50 % gustoće kore u sirovom
stanju. Gustoća sirove kore je zbog većeg udjela
vode veća od istog volumena sirovog drva. Volumen
kore, njegovo postotno sudjelovanje u volumenu stabla
i tzv. faktor kore različiti su za pojedine vrste drveća.
Kora štiti drvo od naglog isušivanja te djeluje kao djelomičan
izolator od vanjskih utjecaja.


Budući se prostorno drvo isporučuje volumno i težinski
s korom, to je faktor kore od važnog utjecaja na
komercijalno poslovanje.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 27     <-- 27 -->        PDF

.!. Zelić, K. Mcđugorac: OVISNOST GUSTOĆE" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA,. Šumarski list hr. 5-6. CXXV (2001), 263-272


SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA - Research aim


Svrha određivnja gustoće drva u odnosu na vrijeme
prirodnog sušenja prostornog drva autoktonih vrsta
hrasta kitnjaka, bukve, graba, breze i bijele topole je
povezivanje volumne mjere, po kojoj se izrađuju prostorno
drvo i težinske mjere, gustoće po kojoj se djelomično
obavlja prodaja prostornog drva.


U operativnom šumarstvu se drvo za kemijsku preradu
(celulozno drvo) zaprima i evidentira u materijalnom
knjigovodstvu po volumenu (m3, prm), a uglavnom
realizira (prodaje) po masi (t, kg). Od sječe i izrade
prostornog drva, u uobičajenoj dužini od 1 m, 2 m i
iznad 2 m, do prodaje katkada prođe i po nekoliko mje


seci. Budući je trgovačkim uzancama i ugovorima između
proizvođača prostornog drva i kupca unaprijed
utvrđena prosječna masa (gustoća) za jedinicu volumena
(npr. 1000 kg/m3), bez obzira na proteklo vrijeme
od sječe do isporuke drva, za proizvođača nastaje "gubitak
zbog usuha", ako je to razdoblje duže2.


Cilj istraživanja je da se pokuša iznaći metoda i način
izračunavanja (matematički model) i za operativu
primjenljive tablice gustoće (kg/m1) nekih autoktonih
vrsta drveća (hrast kitnjak, bukva, grab, breza, bijela
topola) u ovisnosti protoka vremena (broja dana) od sirovog,
provelog do prosušenog drva.


METODA ISTRAŽIVANJA - Research method


Opis rada


Istraživanje je obavljeno na 5 domaćih vrsta drveća:
hrast kitnjak, bukva, grab, breza i bijela topola. Sortiment
prostornog drva u oblom s korom izrađen je u dužini
20, 100 i 200 cm. Promjer odabranog sortimenta
kretao se između 15 i 20 cm.


Volumen izražen u dm3 izračunat je stereometrijski
po formuli valjka (V = fn 1), te su mase svakog pojedinog
komada preračunate u´ kg/dm3. Zbog operativno
prihvatljivije mjere koja se iskazuje u kg/m3 dobiveni
podaci su množeni s 1000.


Za dobivanje veće točnosti volumena komada stereometrijskim
putem mjerenje opseg s korom komada
na tri mjesta (početku, sredini i kraju) dužine. Točnost
mjere je lem.


Vaganje svakog pojedinog komada po vrsti drva
obavljeno je elektronskom vagom točnosti do 0,10 kg.
Ritam vaganja određenje ravnomjerno, svakih 7 dana.


Prvo vaganje obavljeno je u sirovom stanju (odmah


nakon sječe i izrade) 1. veljače 2000. godine, a zadnje
vaganje nakon 140 dana, 25. srpnja 2000. godine.


Drvni sortimenti iz zimske sječe ostavljeni su pod
utjecajem vanjskih uvjeta sve dane mjerenja, a zahvaćeno
je mjerenjem razdoblje zime, proljeća i ljeta, dakle
različitih vremenskih i temperaturnih uvjeta.


Matematičko-statistička obrada izmjerenih podataka
obavljena je u tri smjera:
a) Tablice volumnih masa po vrsti drveta, dužini sortimenta
i vremenu prirodnog sušenja


b) Tablice po izravnatim matematičkim funkcijama
(teoretski trendovi prirodnog sušenja prostornog drva,
apsolutne i relativne izravnate vrijednosti)


c) Signifikantnost razlika ispitivanog obilježja (opadanje
volumne mase) u ovisnosti o dužini komada
sortimenta (analiza varijance, F - test, t - test, test
homogenosti)


Za dobijanje naprijed navedenih ciljeva određena je
i potrebna točnost mjerenja postavljenog pokusa.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


a) Tablice gustoće po vrsti drveta, dužini sortimenta
i vremenu prirodnog sušenja


Rezultate mjerenja prikazuju tablice 1. U tablici 1.
vidljive su mase mjerenih komada sortimenta prostornog
drveta po vrstama, dani mjerenja, dimenzije komada
i opaske. Zapaža se daje volumna masa (gustoća
drva) bila pored ostalog, uvjetovana vremenskim prilikama
(kiša, vlaga zraka, temperatura...) te se događalo
da je masa komada (gustoća) zbog kiše, odnosno pri


manja vode bila ponekad veća od težine utvrđene
prethodnim vaganjem istog komada.


b) Tablice po izravnatim matematičkim funkcijama
(teoretski trendovi prirodnog sušenja prostornog
drva, apsolutne i relativne izravnate vrijednosti)


Izravnavanje mjerenih podataka obavljeno je eksponencijalnom
(logaritamskom) matematičkom funkcijom
oblika Yc = A Bx (logYc = log A + X log B). Iz-


Cjenik glavnih šumskih proizvoda, "Hrvatske šume", Zagreb, 1997, glava II, stavak 3.0.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Mjerenje gustoće drva za hrast, bukvu, grab, brezu i bijelu topolu
Density of stockwood for oak, beech, hornbeam, birch and white poplar
Dani
sušenja
20
Hrast (oak)
Dužina (em)
100 200 20
Bukva (beech)
Dužina (cm)
100 200 20
Grab (hornbeam)
Dužina (cm)
100 200 20
Breza (birch)
Dužina (cm)
100 200
Bijela topola (white poplar
Dužina (cm)
20 100 20
Day
Gustoća - density (kg / m´)
2 000 godina
1 978.67 963.28 995.05 1083.93 1048.18 1079.67 1039.12 1025.31 1059.88 871.34 888.44 853.45 628.61 649.19 651.3
7 936.12 938.37 985.85 993.60 1016.23 1075.93 947.44 988.69 1055.47 770.02 880.84 844.80 582.62 630.17 629.7
14 936.12 938.37 990.45 933.38 1009.84 1068.46 916.87 983.46 1046.63 770.02 873.25 844.80 597.95 632.89 635.1
21 936.12 950.82 1016.51 903.27 990.66 1060.99 855.75 973.00 1053.26 729.49 888.44 850.56 613.28 668.20 654.9
28 936.12 946.67 993.52 933.38 984.27 1049.78 855.75 962.53 1022.34 688.96 865.66 830.38 597.95 635.61 649.5
35 895.70 930.06 975.12 897.25 965.10 1046.04 855.75 941.61 1017.93 697.07 858.06 827.50 570.35 605.73 629.7
42 872.30 917.61 959.79 858.11 933.14 1027.37 794.62 925.92 1000.26 678.83 765.42 815.96 521.29 578.56 622.4
49 882.93 930.06 967.45 873.16 913.97 1012.42 825.19 910.22 995.85 682.88 763.90 815.96 544.29 581.28 615.2
56 863.79 925.91 967.45 858.11 901.18 997.48 809.90 904.99 987.02 676.81 764.66 801.55 544.29 551.40 618.8
63 840.38 892.69 949.05 843.05 894.79 993.74 794.62 889.30 978.18 648.44 762.38 795.78 518.22 55 1.40 597.2
70 829.74 876.09 935.25 837.03 869.23 982.53 773.23 878.84 973.77 624.12 761.63 781.36 472.23 513.37 573.7
77 819.11 884.39 939.85 812.94 869.23 975.06 794.62 884.07 956.10 648.44 760.11 778.48 505.96 522.88 591.8
84 823.36 867.78 919.92 843.05 850.05 956.38 764.06 852.68 953.89 607.91 751.75 772.72 475.29 499.79 561.1
91 808.47 867.78 919.92 828.00 850.05 956.38 764.06 842.22 949.48 607.91 751.75 758.30 459.96 480.78 548.5
98 776.56 855.33 906.12 779.82 824.49 911.55 745.72 826.52 934.02 597.78 744.16 729.47 436.96 456.33 521.4
105 765.92 851.17 896.92 812.94 818.10 930.23 736.55 821.29 925.19 597.78 736.57 741.00 433.90 448.18 514.2
112 744.64 826.26 893.86 752.73 798.92 915.29 696.82 800.37 911.94 577.51 706.19 732.35 410.90 434.60 499.7
119 748.90 826.26 878.53 767.78 786.14 900.35 724.33 800.37 900.90 563.33 706.19 729.47 406.30 429.17 496.1
126 748.90 822.11 873.93 818.97 773.36 896.61 718.22 784.67 894.28 607.91 691.01 723.70 459.96 423.74 499.7
133 744.64 822.11 875.46 812.94 792.53 881.67 733.50 789.91 889.86 597.78 698.60 723.70 452.30 437.32 507.0
140 744.64 809.65 863.19 812.94 773.36 889.14 733.50 779.44 885.44 587.65 691.01 715.05 436.96 415.59 488.9
53,54,56 53. 54 58 58.62,72 45,46,46 44,44,45 39,41.43 45,45,46 49,49.49 49,52,59 54,56,57 40,41,41 42,43,55 62,62,68 67,68,69 58,59,6
54.33 55.00 64.00 45.67 44.33 41.00 45.33 49.00 53.33 55.67 40.67 46.67 64.00 68.00 59.0
17.3025 1 7.5 159 20.382166 14.5446 14.117834 13.0573248 14.43631 15.60509554 16.98408 17.7293 12.952229 14.8631 20.38217 21.6561 18.789
8.65127 8.75796 10.19108 7.27229 7.05892 6.52866 7.21815 7.80255 8.49204 8.86465 6.47611 7.43153 10.19108 10.828 9.3949
4.70024 24.0844 65.22293 3.32126 15.64609 26.7675159 3.271989 19.11624204 45.28804 4.93495 13.169179 34.6829 6.522293 36.8153 55.429
2000.) 978.67 963.28 995.05 1083.93 1048.19 1079.67 1039.12 1025.31 1059.88 871.34 888.44 853.45 628.61 649.19 651.2
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 29     <-- 29 -->        PDF

J. Zelić, K. Međugorac: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOK.TONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
Tablica 2. Matematičke funkcije izravnatih gustoća drva
Table 2 Equation of density and drying period (days) by logarithm and exponentional function
Yc = zavisna varijabla (izravnata gustoća drva)
X = nezavisna varijabla (period sušenja - dana)


Vrsta drveta Dužina cm Logaritamska funkcija Eksponencijalna funkcija
20* log Yc = 2,98564 - 0,000903 X Yc = 967,48 *( - 1,00208 l)x
hrast kitnjak(oak) 100 log Yc = 2,98664-0,000557 X Yc = 969,71 *( -l,001283)x
200 log Yc = 3,00679 - 0,000498 X Yc= 1015,76 * (-1,001147)x
20 log Yc = 2,98554- 0,000752 X Yc = 967,25 *( -l,001733)x
bukva(beceh) 100 log Yc = 3,014267 - 0,000965 X Yc= 1033,38 * (- 1,002224)*
200 log Yc = 3,039351 -0,000691 X Yc= 1094,84 *(-l,001592)x
20 log Yc = 2,967725 - 0,000926 X Yc = 928,38*(- t,002134)*
grab (hornbeam) 100 log Yc = 3,004062 - 0,000847 X Yc= 1009,40 *(-l,001952)x
200 log Yc = 3,029019 - 0,000605 X Yc= 1069,10 *(- 1,001394)"


20 log Yc = 2,889112-0,001041 X Yc = 774,661 *( -l,00240)x
breza (birch) 100 log Yc = 2,951336 - 0,000896 X Yt = 893,99*(- 1,002065)"
200 log Yc = 2,937311 -0,000621 X Yc = 865,59*(-l,001431)x
20 log Yc = 2,792601 - 0,001295 X Yc = 625,187*(-l,00299)x
bijela topola (poplar) 100 log Yc = 2,835877 -0,001661 X Yc = 685,29*(-l,003832)x
200 log Yc = 2,829672 -0,001015 X Yc = 675,57*(-l,002340)x


20 * - pored logaritamske, odnosno eksponencijalne funkcije probno, je obavljeno izravnjanje jednadžbom parabole
Yc = 864,90 + 2,59295 X - 0,030891 X:, no izravnanje ne odgovara trendu pada težine


ravnanje matematičkom funkcijom parabole drugog došlo se do zaključka da bi za izravnanje bila dovoljna
stupnja nije zadovoljavajuće3. Izravnanje je rađeno i i linearna funkcija oblika YC = A+B X, na što ukazuje i
polinomnom funkcijom višeg reda (petog reda), no koeficijent korelacije, R i koeficijent determinacije R:.


Izravnanje podataka obavljeno je i matematičkom funkcijom parabole drugog stupnja:


Yc = a + b X + c X; (Yc = 8884,90 + 2,59295 X - 0,030891 X2, za grab dužine 100 cm), no ovaj oblik nije zadovoljio trend pada volumnih


masa prostornog drva različitih dužina, te je za izravnanje podataka primijenjena primjerenija eksponencijalna funkcija.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 30     <-- 30 -->        PDF

J. Zelić, K. Međimorac: OVISNOST GUSTOĆE" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
Grafikon 2. Ovisnost gustoće drva kitnjaka (20, 100, 200 cm) o danima sušenja.
Y (kit. 20) = 966,827*exp (-0,002*x)+eps, Y (kit. 100) = 966,094*exp (-0,001 *x)+cps, Y (kit. 200) = 1013,918*exp (-0.001 *x)+eps,


Grafikon 3. Ovisnost gustoće drva bukve, breze i bijele topole o danima sušenja.
Y (bukve) - 1033.606*exp (-0,002*x)+cps, Y (breza) = 884,361 *cxp (-0,002*x)+eps, Y (b. topola) = 671,505*exp (-0,004*x)+eps


Računanjem koeficijenta korelacije R = - 0,994 i Ako bi npr. primijenili izračunatu matematičku
koeficijenta determinacije R2 = 0,988, pokazuje se funkciju za prostorno drvo hrasta kitnjaka dužine 100
vrlo jaka veza između gustoće drva (Y) i ovisnosti o cm (log Yc = 2,98664 - 0,000557 X) da se izračuna vridanima
sušenja (X) jeme (dani) potrebno da se drvo osuši do nominalne


Izravnate mjerene veličine za grab dužine 100 cm, gustoće drva (570 kg), tada bi X - dana iznosio 415,
pokazuje grafikon 1. Matematičke funkcije po vrstama dakle oko 14 mjeseci, a za standardno suho drvo (660
drveta i dužini Sortimente prostornog drveta prikazane kg) točno 300 dana (oko 10 mjeseci).


su u tablici 2. i grafikonu 2., za hrast kitnjak.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 31     <-- 31 -->        PDF

.1. Zelić. K. Medugorac: OVISNOST GUSTOĆE" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 263-272


U komercijalnom poslovanju pod suhim (prosušenim)
drvom smatra se prostorno drvo sušeno u prirodnim
uvjetima iznad 6 mjeseci (183 dana) Prema takvim
uvjetima gustoća prostornog drva hrasta kitnjaka dužine
100 cm iznosila bi oko 767 kg / m\


Prostorno drvo dužine 100 cm isporučuje se kao cijepano
i kao oblo. Budući se cijepano drvo suši brže
nego oblo drvo, gustoća će drva za isto vrijeme biti
manja. Za slučaj procjene gustoće prostornog cijepanog
drva hrasta kitnjaka dužine 100 cm, mogla bi se
približno primijeniti matematička funkcija izračunata
za prostorno drvo dužine 20 cm.


Iako je površina izložena sušenju 5 komada prostornog
drva, dužine 20 cm i promjera 15 cm (1766,25
cm2) manja od površine izložene sušenju dviju cijepanica
(polovica) dužine 100 cm, promjera od 15 cm
(3057,70 cm:), brzina sušenja bila bi približno istovjetna,
jer se drvo brže suši u longitudinalnom nego u radijalnom
smjeru.


Za cijepano drvo hrasta kitnjaka dužine 100 cm
težina će po matematičkoj funkciji log Yc = 2,98564 0,000903
X, nakon 183 dana iznositi oko 660 kg/m3,
dakle kao za standardno suho drvo.


Pomoću matematičkih funkcija iz tablice 2. može
se izraditi tablice za ispitivane vrste drveća u kojima se
za određeni broj dana prirodnog sušenja izračuna pripadajuća
gustoća drva. Tako se npr. može izračunati da
je u sirovom stanju najveća gustoća bukve, a najmanja
bijele topole. Grab u sirovom stanju približno je iste
gustoće kao bukva, breza je manje gustoće (lakša) od
graba i hrasta kitnjaka, a veće gustoće (teža) od topole.


Ako se izračunate apsolutne vrijednosti gustoće
označi sa 100, mogu se izračunati relativne vrijednosti
u tabličnom obliku, koje za pojedine vrste drveća pokazuju
trend relativnog opadanja gustoće po dužini
sortimenta i vrsti drva. Tako se može izračunati da relativno
najsporije na gustoći gubi hrast kitnjak, a najbrže
bijela topola. Na grafikonu 3. prikazane su apsolutne
vrijednosti trenda pada gustoće za bukvu, brezu i bijelu
topolu i dužinu komada 100 cm.


Uvažavajući daje gustoća drvne tvari približno jednaka
za sve vrste drveća (1,5 g/cm3), razliku u gustoći
sirovog pa i gustoći standardno suhog drva možemo
tumačiti razlikom u stupnju poroznosti između pojedinih
vrsta drveća. Tako bi se za bukvu moglo zaključiti
da je relativno male poroznosti i veće gustoće, dok je
bijela topola veće poroznosti a manje gustoće drva.


Gubljenjem vode drvo postaje lakše, jer umjesto
vode u pore drva ulazi zrak, s neznatnom volumnom
masom.


c) Signifikantnost razlika ispitivanog obilježja (opadanje
gustoće drva) u ovisnosti o dužini komada
sortimenta (analiza varijance, F - test, t-test,
test homogenosti)


Varijanca u matematičko-statističkoj obradi istraživanih
vrijednosti obilježja neke pojave kvadratno je
odstupanje od srednje vrijednosti (aritmetičke sredine).
Pomoću varijance mjeri se vjerojatnost, odnosno signifikantnost
neke srednje vrijednosti obilježja, tj. da li se
izračunata srednja vrijednost obilježja razlikuje od neke
druge pojave iz istog skupa obilježja.


U našem primjeru cilj je bio da se utvrdi da li se brzina
sušenja4 (trend pada gustoće drva) razlikuje za
prostorno drvo dužine 20, 100 i 200 cm. Također bi
bilo važno utvrditi da li se izračunata zakonitost pada
gustoće prostornog drva od 200 cm mogla primijeniti
za sve druge dužine iznad 200 cm (višemetrica).


Analiza varijance (po Fischeru, tablice po Snedecoru)
za testiranje razlike kvadratnog odstupanja srednjih
vrijednosti između grupa obilježja (dužine 20,
100, 200 cm) i unutar grupa obilježja za hrast kitnjak
pokazuje da na razini signifikantnosti 5 % postoji razlika
između i unutar grupa obilježja. No, na razini signifikantnosti
1 % ove razlike nisu vjerodostojne.


Traženjem uzroka u razlikama između pojedinih
grupa utvrđeno je da već u startu postoje apsolutne razlike
u volumnoj masi prostornog drva hrasta kitnjaka
za isti volumen. To pokazuju izračunati parametri A za
sva tri slučaja (A2() = 967,48, A100 = 969,71, A200 =
1015,76). Uzroci razlika težina istog volumena objašnjeni
su prethodno (grada drva, dio stabla, stanište, položaj
u sastojini, tip šume, starost stabla, kemijski sastav,
odnos lignina i celuloze, rano i kasno drvo, širina
goda, debljina kore i dr.).


Analizom varijance pokazuje se da postoje razlike
između srednjih vrijednosti obilježja (trend pada gustoće
drva) po dužinama sortimenta prostornog drva
bukve, breze i bijele topole (tablica 3).


Na temelju analize varijance, F - testa i testa homogenosti
pokazalo se da je potrebno obaviti testiranje
razlika srednjih vrijednosti skupova obilježja pomoću t


- testa. T - test je učinjen za sve vrste drveća osim za
bukvu, kod koje je ustanovljeno analizom varijance da
ne postoje signifikantne razlike srednjih vrijednosti
4 Brzina sušenja drva je odnos između količine vlage drva i gubljenja vode u kg po m2 površine izložene sušenju u jedinici vremena (sat).
Trend brzine sušenja je u prvom dijelu konstantan (do 80 % vlage drva), te dalje slijedi trend pada po logaritamskoj funkciji, sve do apsolutno
suhog drva. Naš pojam "brzine sušenja" je trend pada gustoće drva u odnosu na tijek vremena.
O brzini sušenja vidi: Šumarska enciklopedija, JLZ, "Miroslav Krleža", Zagreb, 1987, str. 302.


269
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zelić. K. Mcdugurac: OVISNOST GUSTOĆE] PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 263-272


skupa između i unutar grupa obilježja (dužine 20, 100, Test homogenosti varijanci (Barlettov test) grupa
200 cm). obilježja izravnatih srednjih vrijednosti pokazuje sigTestom
homogenosti potvrđeno je da su jedino nifikantne razlike na razini 5 % , tj. da vrijednosti ne


značajno signifikantne razlike između srednjih vrijedpripadaju
istom skupu, no za razinu 1 % signifikantne
razlike nisu vjerodostojne. Grafikon broj 2 pokazuje


nosti obilježja pada gustoće drva kod hrasta kitnjaka
trend pada gustoće po dužini sortimenta prostornog


(tablica 3).
drva hrasta kitnjaka.


Obavljeno je testiranje za hrast kitnjak (t - test) iz


među dviju srednjih vrijednosti obilježja. Testirani su Da bi se izbjegao početni utjecaj u razlikama gustoparovi
obilježja na razini signifikantnosti 5 % (t = će drva za isti volumen prostornog drva različitih duži1,96)
i 1 % (t = 2,58) i to Ya20o, Ya20 i Ya200) te Yal0(1 i na, izravnati podaci eksponencijalnom funkcijom preYa200,
(tablica 3). računati su u relativne veličine (gustoća drva u siro


vom stanju = 100).


Rezultati dobiveni t - testom za hrast kitnjak pokazuju
da postoje signifikantne razlike za sve srednje vriAnalizom
varijance kvadratnih odstupanja od sredjednosti
obilježja na razini signifikantnosti 5 % (tablica njih vrijednosti obilježja između i unutar grupa prika3).
Isto tako za razlike između dužina prostornog drva i zanih u relativnom iznosu došlo se do realnijeg zakljubrzine
sušenja postoje za razinu signifikantnosti 1 %, čka o razlikama između grupa obilježja.
osim za par , Ya20 i Y.l200. Analiza varijance po relativnim veličinama pokazu


I ovim testiranjem nije bilo moguće dokazati da lije je signifikantne razlike na razini 5 %, no ne vjerodo


ipak razlika između brzine sušenja, odnosno pada gustojne
i na razini 1 %. Tek je T - test pokazao da izmestoće
drva između dužina prostornog drveta hrasta kitđu
srednjih vrijednosti dužina prostornog drva hrasta
njaka od 100 i 200 cm toliko signifikantna, da ukazuje kitnjaka od 100 i 200 cm nema signifikantnih razlika


na signifikantnost razlika i većih dužina od 200 cm. na razini 5% niti na razini 1% signifikantnosti. To po-


Tablica 3. Analiza varijance, F - test, t - test, test homogenosti (prema relativnim vrijednostima obilježja)
Table 3 Analysis of variance, F - test, t - test and test of homogeneity


Redni


Matematičko - statističke veličine
Vrsta drveća


broj
Aritmetička sredina, varijanca, F test, t - test, test homogenosti hrast bukva grab breza bijela
Razina signifikantnosti razlika obilježja između grupa (vjerojatnost 95 % i 99 %) kitnjak topola


1. Ya aritmetička sredina grupe
90.38 88.32 88.46 87.68 81.80
2. 8y2 20 varijanca grupe dužine 20 cm
58.40 42.42 61.00 74.42 106.62
3. 6V: 100 varijanca grupe dužine 100 cm
24.27 65.44 52.28 57.62 157.48
4. 5Y2 200
varijanca grupe dužine 200 cm 19.73 35.81 28.18 29.56 70.07
5. 6|´
varijanca unutar grupa 119.99 278.32 115.05 188.53 389.95
6. 822
varijanca između grupa 188.32 77.71 108.85 171.16 317.12
7.
F (Fischer) odnos varijanci između grupa i unutar grupa (82: / &t2 1.57 0.28 0.95 0.91 0.81
za F005 = 3,55, za F0|0] = 6,01 Test signifikantnosti razlika (-) (-) (-) (-) (-)
8.
F (Barllet) odnos najveće i najmanje varijance grupe 2.96 1.83 2.16 2.51 2.24
za F005 = 2,12 , za F00| = 2,94 Test homogenosti skupa (*) (-) (*)(-) (*)(-) (*)(-)
9. Ya20 - Ya|oo
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 20 cm (-4,70) (+2,81) (+0,96) (-1,87) (+4,24)
10. Y.,20 - Ya2oo
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 100 cm (- 5,56) (-0,87) (-2,16) (-5,78) (-3,52)
11. Y.,100 - Ya2o0
razlika aritmetičke sredine grupe dužine 200 cm ( - 0,86) (-3,68) (- 3,32) (-2,75) (- 7,76)
12.
s c (Ya2o " Yaioo) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (20 -100) 1.99 2.32 2.19 3.55
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (*) (-) (-) (-) (-)
signifikantna razlika između grupa na razini 1% (t = 2,58 ) (-) (-) (-) (-) (-)
sc


13.
(Ya2o -Y;,2oo) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (20 -200) 1.93 2.06 2.23 2.90
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (-) (-) (*) (-)
signifikantna razlika između grupa na razini 1% (t = 2,58 ) (-) (-) (*) (-)
14.
se (Yal00 - Ya20o) standardna greška razlika aritmetičkih sredina (100 -200) 1.46 1.96 2.49 3.29
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 ) (-) (-) (-) (-) (*)
signifikantna razlika između grupa na razini I % (t = 2,58 ) (-) (-) (-) (-) (-)
15. ( * )
signifikantna razlika između grupa na razini 5% (t = 1,96 )
16. ( ** )
signifikantna razlika između grupa na razini 1 % (t = 2,58 )
17. ( *** )
signifikantna razlika između grupa na razini manjoj od 1%
18. ( - )
nema signifikantne razlike na ražin 5 %, niti na razini 1 %


ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Zelić. K. ML-đugorac: OVISNOST GUSTOĆP PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOHTONIH VRSTA... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 263-272
kazuje i grafikon 2, na kojem se vidi odstupanje trenda
pada vrijednosti obilježja između 100 i 200 cm dužine
sortimenta prostornog drva.


Prema gornjem rezultatu moglo bi se ukazati da
eventualno postoji zakonitost po kojoj se dovoljno točnim
može primijeniti matematička funkcija izračunata
za dužinu 200 cm, Y, = 1015,76* (-1,001147)x, i za sve
Sortimente prostornog drva hrasta kitnjaka iznad 200
cm dužine (višemetrica).


Obavljeno je testiranje i za ostale vrste drveća
(grab, breza i bijela topola), jer je testom homohenosti
potvrđena razlika srednjih vrijednosti obilježja na razini
5 % signifikantnosti (tablica 3).


Analizom varijance za bukvu nije utvrđena razlika
ispitivanog obilježja (brzina sušenja) između ispitivanih
grupa, niti unutar grupa. Zbog toga nije bilo potrebno
ispitivanje razlika t - testom (tablica 3).


I test homogenosti (Barlletov test) potvrdio je daje
razlika između grupa nevjerodostojna, te bi se moglo
uzeti da se gustoća drva uvjetovana prirodnim sušenjem
može izračunati po matematičkim funkcijama
prikazanim u tablici 2. Za višemetarsko drvo bukve
mogli bi se uvjetno koristiti podaci, kao oni izračunati
za gustoću prostornog drva dužine 200 cm.


Iz tablice 3 vidljivo je da analizom varijance nisu
utvrđene signifikantne razlike između srednjih vrijednosti
brzine sušenja za grab, brezu i bijelu topolu i između
različitih dužina (20, 100 i 200 cm). Tek je testom
homogenosti utvrđeno da postoji razlika na razini
5 % signifikantnosti. T - testom potvrđena je takva razlika
kod breze između dužina 20 i 200 cm. Ostale razlike
nisu signifikantne.


DISKUSIJA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČCI
Discussion and conclusions


Diskusija o rezultatima istraživanja


Provedena mjerenja gustoće drva hrasta kitnjaka,
bukve, graba, breze i bijele topole potvrđuju znatne oscilacije
o različitim gustoćama uzorka iste vrste drveća,
ovisno o stanišnim i drugim uvjetima, no prosječne
izmjerene vrijednosti gustoće drva su orijentacijski blizu
onima koje se koriste u šumarskoj operativi.


Utvrđeno je da tijekom procesa prirodnog sušenja
vanjski uvjeti znatno usporavaju, zaustavljaju i pospješuju
tijek prirodnog sušenja.


Donekle je ukazano na potrebu za daljim ispitivanjem
pretpostavke da nema signifikantnih razlika u gubljenju
na gustoći sortimenata prostornog drva od 100,
200 i iznad 200 cm dužine uslijed prirodnog sušenja.


Iznimno je potvrđeno samo za hrast kitnjak i brezu
da postoji signifikantna razlika u brzini prirodnog sušenja
između sortimenata prostornog drva dužine od
20 i 200 cm. Takvu razliku moglo bi se, kao pretpostavku,
pripisati utjecaju debljine i boje kore navedenih
vrsta drveća na tijek prirodnog sušenja. Kora kod
hrasta djeluje kao znatan toplinski izolataor, te bi kod
kraćeg komada moglo doći do znatnog utjecaja na brže
isušivanje po longitudinalnom nego radijalno-tangencijalnom
smjeru. Kod breze na brzinu isušivanja, osim
longitudinalnog smjera, znatan utjecaj imala bi eventualno
bijela boja kore, koja usporava provođenje toplinskog
zračenja.


Gubljenjem vode drvni sortimenti postaju lakši za
manipulaciju, utovar i prijevoz te traže manji utrošak
energije za istu volumnu mjeru.


Odabirom eksponencijalne, odnosno logaritamske
matematičke funkcije za izravnavanje vrijednosti mjerenih
varijabli (gustoća drva, razdoblje sušenja) i njenim
grafičkim prikazom uočena je gotovo linearna zakonitost
pada gustoće drva u protjecanju vremena sušenja.
Veličina parametra (-B) pokazuje brži ili sporiji
trend pada volumne težine u odnosu na razdoblje
(dana) sušenja. Stoje (-B) veći, to je trend sušenja brži.
Parametar B je recipročna vrijednost rasta (u pozitivnom
smjeru), a predstavlja vrijednost tangensa kuta
što ga tangenta na krivulju zatvara s osi X (grafikon 2,
dužina 20 cm).


Za brže i jednostavnije, a za operativu dovoljno točne
podatke, moglo bi se za izjednačenje mjerenih veličina
upotrijebiti linearnu funkciju oblika Yc = a + b X.


Primjena navedenih matematičkih funkcija u tablici
2 vrlo je jednostavna. Praktički je dovoljno imati jednu
"odvagu" kamiona ili vagona natovarenog prostornim
drvom i poznato vrijeme od sječe do vaganja (broj
dana). Pomoću početnog stanja lako se projektira gustoća
drva na sirovo stanje, odnosno prosušeno stanje
drvnih sortimenata prostornog drva određene vrste. Iz
gustoće drva (volumne mase) računa se volumen (m3)
prostornog drva koji služi za evidentiranje zaliha na
određeni dan.


Zaključci


Gustoća prostornog drva domaćih vrsta drveća
(hrast kitnjak, bukva, grab, breza i bijela topola) znatno
se razlikuju u sirovom stanju, a trend gubljenja na
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.1. /che. K. Medugorac: OVISNOST OUSTOCL PROSTORNOG DRVA NHKIII AUTOKTOMII VRSTA.. Šumarski list br. S-6. CXXV (2001). 263-272


gustoći prirodnim sušenjem do stupnja prosušenosti ili nifikantna razlika pokazuje se između dužina 20 i 200
suhog drva, različit je po vrsti drva i dužini sortimenta. cm samo za hrast kitnjak i brezu.


Od ispitivanih vrsta, a prema postavljenoj metodi, Trend gubljenja na gustoći drva za dužine drvnih
najsporije gubljenje gustoće drva pokazuje hrast kit-sortimenata iznad 200 cm (višemetrica) je uvjetno
njak, a najbrže bijela topola. Razlike u gubljenju na guistovjetan,
kao i za drvne Sortimente od 200 cm.
stoći prostornog drva ovise i o dužini komada.


Predočene matematičke funkcije potrebno je verifi


Razlike trenda gubljenja na gustoći drva prirodnim cirati u operativnom šumarstvu, te nastaviti metodolosušenjem
pokazuju se u apsolutnom iznosu za sve vrste ški vjerodostojnija istraživanja, koja će na stručnoj i
drveća i tri ispitivane dužine (20, 100, 200 cm), no sigznanstvenoj
razini poslužiti postavljenom cilju.


LITERATURA


Cijeniku Glavnih šumskih proizvoda, Hrvatske šume, Serdar , V. 1966: Udžbenik statistike, Školska knjiga,
1997. Zagreb 1966.
P e t z, B. 1997: Osnovne statističke metode za nemate-Šumarska enciklopedija, (I - II), Zagreb, 1969 i (I - III),
matičare, "Naklada Slap", Jastrebarsko, 1997. JLZ, Zagreb 1987.


Ražnje vić, K. 1985: Fizikalne veličine i mjerne jedinice
međunarodnog sustava (SI), Nakladni zavod
Znanje, Zagreb 1985.


SUMMARY: The article presents the modes of stockwood density for some
autochthonous trees (sessile oak, beech, hornbeam, birch and white poplar)
of various lengths and their dependence on the period of natural drying.


The original weighing during winter, spring and summer, as well as 140
days of drying in natural environmental conditions have a significant influence
on the density of stockwood.


The research results are presented with mathematical functions (logarithm
function) and with graphs.
Key words: natural drying of stockwood, density, trend of density
decrease, length of assortment, drying period.