DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
UDK 630* 517 + 518


OVISNOST GUSTOĆE0 PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH
VRSTA DRVEĆA O RAZDOBLJU PRIRODNOG SUŠENJA


THE DEPEDENCE OF STOCKWOOD DENSITY OF SOME AUTOCHTHONOUS
TREES ON THE PERIOD OF NATURAL DRYING


Juraj ZELIĆ*, Krešimir MEĐUGORAC**


SAŽETAK: Prostorno drvo (ogrijev, celulozno drvo, drvo za kemijsku preradu,
sitno tehničko drvo) se u šumarstvo zaprima, evidentira i knjiži u materijalnim
evidencijama u volumnoj mjeri (m\ prm). U komercijalnom poslovanju
realizira se osim volumne mjere po gustoći.


U praksi dolazi do vremenskog pomaka između sječe i izrade i realizacije
prostornog drva te veće ili manje razlike u financijskom rezultatu.


Osim razlike u financijskom rezultatu, nerijetko se događa da se u šumarskoj
materijalnoj evidenciji drvnih sortimenata obavlja retrogradno zaduživanje
ili razduživanje mjesta sječe i izrade (šuma) ili skladišta drvnog materijala
po "odvagi", a da se nije prilikom preračunavanja uzeo faktor gubljenja
(sušenja) na volumnoj masi u ovisnosti o vremenu prirodnog sušenja.


U radu se utvrđuju promjene na gustoći prostornog drveta nekih antoktonih
vrsta drveća (hrast kitnjak, bukva, grab, breza bijela topola) različitih dužina,
u ovisnosti s dužinom trajanja prirodnog sušenja.


Mjerenja tijekom zime, proljeća i ljeta, 140 dana sušenja u prirodnim okolišnim
uvjetima, obrađena su matematičko-statističkom metodom. Matematičke
funkcije su eksponencijalnog (logaritamskog) oblika.


Izravnati podaci prezentirani su odgovarajućim grafikonima.


Također je statističko-matematičkom metodom (analiza varijance, F test,
t - test, test homogenosti) utvređena signifikantnost razlike između ponašanja
ispitivanog obilježja (opadanje gustoće) između pojedinih dužina sortimenata
pojedinih vrsta drveća.


Na temelju mjerenih podataka izračunate su matematičke funkcije, koje se
daju u obliku prethodnih informativnih rezultata šumarskoj operativi na verificiranje
i daljnje istraživanje.


Ključne riječi: prirodno sušenje prostornog drva, gustoća drva,
trend opadanja gustoće drva, dužine sortimenata, razdoblje sušenja.


U raduje upotrjebljen izraz gustoća prema novom sustavu fizikalnih veličina i mjernih jedinica (vidi, K. Ražnjević, Fizikalne veličine i
mjeme jedinice međunarodnog sustava (SI), Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1985.). U svakidašnjoj upotrebi, još uvijek, rabi se pojam
volumna težina, odnosno volumna masa.


U Cjeniku glavnih šumskih proizvoda, Hrvatske šume, 1997. godine za isti pojam se upotrebljava riječ "gustoća" (glava II, stavak 3.0), te
se npr. određuje daje "gustoća" bukve u svježem stanju (0,82 - 1,07 - 1,27) t / m3.
Mr.sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum.. "Hrvatske šume", UŠ Požega, Milkc Tmine 2, 34 000 Požega
Krešimir Međugorac, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume", UŠ Požega. Milkc Tmine 2, 34 000 Požega