DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I). Ballian: USPIJEVANJE S1TKANSKH SMRHKF (Picea sitchensis (Bong.) Can.) U IUFRO POKUSU... Šumarski liši br. 5 6. CXXV (2001). 249-261


žnost, jer obična smreka koja se nalazi u zaštitnom
pojasu u istoj starosti ima veći srednji promjer i srednju
visinu.


8.
Na temelju provedenih istraživanja i analize srednjih
veličina, možemo zaključiti da prisutne provenijencije
sitkanske smreke, koje potječu iz dijela
južnog areala, ima slabu prilagodbu na naše ekološke
uvjete i da nisu opravdale očekivanja u starosti
od 26 godine. Daljnja istraživanja sa sitkanskom
smrekom trebala bi uključiti druge provenijencije,
posebice one sa sjevera areala i većih nadmorskih
visina.


Zahvala:


Ovo istraživanje realizirano je uz pomoć šumarstva
"Ribnica" Kakanj. Zbog toga dugujem veliku zahvalnost
direktoru Sulejmanu Haračiću, dipl. inž., tehničkom
direktoru Seadu Rožajcu, dipl ing., te Zoranu Jozinoviću,
dipl. ing., i Emsaru Caluku, dipl. ing., kao i
prof. Dr. Komadu Pintariću, koji je određenim sugestijama
pomogao pri izradi ovoga rada.


5. LITERATURA:
Alijagić , S. 1984: Visinski i debljinski prirast sitja
u visinu i debljinu u starosti od 29 godina. Rakanske
smrče na području Kaknja. Šumarstvo i dovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu, knjiga 27,
prerada drveta 7-9, XXXIX, Sarajevo, 319-323. god XXVII, sv. 1-4, 31-46, Sarajevo.


B a 11 i a n, D., M i k i ć, T., P i n t a r i ć, K., 1999: AnaP
i n t a r i ć, K., 1991: Proučavanje prirašćivanja IUFRO


liza uspijevanja pet provenijencija zelene duglazije
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Fraco) u pokusu
Batalovo brdo. Šumarski list broj 9-10, st.
423-430, Zagreb.


Izetbegovic , S., 1986: Prilog riješavanju problema
rekonstrukcije degradiranih šuma, Naučni skup


- Rekonstrukcija degradiranih šuma, str. 1-7,
Sarajevo.
Mededović, S., Pintarić, K., 1991: Ritam debljinskog
prirašćivanja duglazije (Pseudotsuga
menziesii Mirb. Franco) različitih provenijencija.
Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Knjiga 27, god. XXVII, sv. 1-4, 19-30, Sarajevo.


Pintarić , K., 1958: Studie zum Larchenanbau in
Bosnien, (doktorska disertacija). Radovi Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj
2, B. Šumarstvo br. 2, 17-88, Sarajevo.


Pintarić , K. 1988: Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske
smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti
od provenijencije, Šumarski list 7-8/1988, str.
301-316, Zagreb.


P i n t a r i ć, K., 1991: Proučavanje prirašćivanja duglazije
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) različitih
provenijencija na oglednoj plohi Goleš kod
Travnika. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu, knjiga 27, god. XXVII, sv. 1-4,
3-17, Sarajevo.


Pintarić, K., Mikić, T, Vučetić, M., 1991: Rezultati
prirašćivanja ariša različitih provenijenci


duglazije različitih provenijencija na nekoliko oglednih
ploha u Bosni. Šumarski list br. 1 -2, 5-24,
Zagreb.


Pintarić , K., 1991a: 30 godina istraživanja na arišu
različitih provenijencija u Bosni. Šumarski list
br. 3-4, Zagreb.


P i n t a r i ć, K., 2000: Značaj alohtonih-gostujućih vrsta
drveća u šumarstvu Bosne i Hercegovine, Seminar
- Sjemensko-rasadnička proizvodnja u
BiH -Aktualno stanje i perspektive, Brčko.


Schober, R., 1987: Ertragstafeln wichtiger Baumarten,
J. D. Sauerlander´s Verlag, Frankfurt am
Main.


Senić,P.,Đurdević,J., 1986: Osobine zemljišta na
stalnim oglednim plohama sa sitkanskom smrčom
(Picea sitchensis L.) različitih provenijencija,
Sarajevo.


Stefanović, V, Beus, V, Burlica, Č., Dizda rević,
H., Vukorep, I., 1983: Ekološko-vegetacijska
rejonizacija Bosne i Hercegovine, Sarajevo
1983, Šumarski fakultet, Posebna izdanja
br. 17.


Vidaković, M., 1983: Četinjače, morfologija i varijabilnost,
Sveučilišna naklada liber, Zagreb 1983,
356-359.


Wiedemann, 1966: Šumarsko Tehnički Priručnik,
str. 228-237.


SUMMARY: At the locality of Kicevac, close to the town of Kakanj in
Central Bosnia, two experimental sites with eight provenance of Sitka spruce
(Ticea sitchensis L.) have been founded in 1978.


The greatest mid range belongs to the 3001 provenance on both experimental
surfaces. For this characteristic we have a statistically significant dif