DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. Hallian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 249-261
Fizička i kemijska svojstava tla koja su navedena
ispitana su na šumarskom fakultetu u Sarajevu (Seni
ć, P. i Đurđe vić, J., 1986). Osnovni klimatski podaci
su korišteni iz Ekološko-vegetacijska rajonizacija
Bosne i Hercegovine (Stefanović et all 1983)


Mjerenja na pokusnim plohama izvršena su u veljači
2001 godine, kod starosti sitkanske smreke od 26
godina. Izvršenje totalni premjer prsnih promjera i visina.
Na osnovi tih mjerenja matematički su određena
još dva svojstva, zapremnina srednjeg stabla i totalna
zapremnina po hektaru.


Pored sitkanske smreke, izvršen je premjer obične
smreke koja se nalazi u zaštitnom pojasu, a koja je iste
starosti kao sitkanska smreka i nepoznatog je podrijet


la. Obična smreka je poslužila za komparaciju, odnosno
za uspoređivanje produktivnosti obične smreke sa
sitkanskom na istraživanom staništu, odnosno da se
pokaže tko ima bolju prilagodbu na ekološke uvjete
koji vladaju na pokusnim površinama.


Sva istraživana svojstva, promjeri, visine, preživljavanje,
volumen srednjeg stabla i ukupna zapremnina
po ha, obrađene su analizom varijanse.


Korišteni simboli za rezultate analize varijanse
0 - Nije evidentirana statistički značajna razlika
* - Statistički značajna razlika za razinu od 5 %
** - Statistički značajna razlika za razinu od 1 %


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
3.1. Srednji promjer
Provenijencije na obje pokusne plohe pokazuju statistički
značajnu razliku.


Na prvoj pokusnoj plohi F(l vrijednost iznosi
20,91**, što ukazuje da između provenijencija postoji
statistički značajna razlika za ovo istraživano svojstvo
na razini od 1%. Najveću srednju veličinu promjera
ima provenijencija 3001, a iznosi 9,21 cm, dok je najlošija
provenijencija 3060, sa srednjom veličinom od
5,59 cm (Tablica 2, 3,4 i 5).


Kod druge pokusne plohe F„ vrijednost iznosi
12,96** tako da imamo statistički značajnu razliku na
razini od 1 %. Provenijencija 3001 je i u ovoj pokusnoj


plohi najbolja s veličinom od 7,22 cm, a najlošija provenijencija
je 3059 sa 4,97 cm (Tablica 6, 7, 8 i 9).


Testiranjem srednjih veličina F-testom dvije pokusne
plohe, za svojstvo srednjeg prsnog promjera pokazuju
da postoji statistički značajna razlika, jer je F0 vrijednost
5,63**.


U istraživanjima A lij agi ča (1984) za prosječni
godišnji debljinski prirast korijenovog vrata za razdoblje
od 1978. do 1983. godine, navodi se daje najbolja
provenijencija 3001 sa 5,93 mm, na prvoj pokusnoj
površini. Za debljinski prirast u razdoblju od 1982. do
1983. godine, najbolji debljinski prirast ima 3067 sa
7,34 mm. Debljina srednjeg stabla za provenijenciju


Slika 3. Frekvencije promjera različitih provenijencija sitkanske
Slika 2. Frekvencije promjera različitih provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi II.


smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi I. Figure 3 The frequency of changes of different provenance of
Figure 2 The frequency of changes of different provenance of Sitka Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental
Sitka (Picea sitchensis L.) at the experimental surface I. surface II.