DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Ad Id) Prof. dr. sc. Branimir Prpić izvjestio je o


124. godištu Šumarskoga lista (2000).
Šumarski list je u 124. godištu tijekom 2000. godine
tiskan na 752 stranice. Objavljeno je 11 izvornih
znanstvenih radova, 2 prethodna priopćenja, 14 preglednih
i 9 stručnih radova.
Iz područja Šumski ekosustavi objavljeno je 10 radova,
ponajviše iz oplemenjivanja šumskoga drveća, iz
područja Uzgajanja šuma 7, iz Lovstva 2, Iskorišćivanja
šuma 2, iz Zaštite šuma 4, Izmjere šuma 1, Uređivanja
šuma 3 i Šumarske politike 7. Radovi su recenzirani
i u dogovoru s autorima prilagođeni mišljenjima
recenzenata. Posao prilagodbe obavio je urednik.
U vrlo zanimljivoj rubrici Izazovi i suprotstavljanja
tiskano je 13 napisa. Pisalo se o odnosu šumarstva i zaštite
prirode, o Programu razvoja Republike Hrvatske u
odnosu na šumarstvo, o značaju šume u konceptu "održivog"
gospodarenja vodama, o budućnosti šumarstva
Hrvatske, o Parku prirode "Kopački rit" te o nekim
pojmovima iz Pravilnika o uređivanju šuma. Razvidni
su brojni problemi koji nisu riješeni u odnosima između
šumarstva i drugih područja djelatnosti s kojima
djelujemo u zajedničkom prostoru.


Objavljeno je 115 napisa u rubrikama Aktualno,
Obljetnice, Knjige i časopisi, Iz lovstva, Znanstveni i
stručni skupovi, Priznanja šumarskim znanstvenicima,
Međunarodna suradnja, Zaštita prirode, Iz Hrvatskoga
šumarskog društva, Riječ glavnog urednika i In memoriam.


Svaki broj je na zadnjoj stranici korica sadržavao
ilustriranu informaciju o štetnoj šumskoj entomofauni.


124. godište Šumarskoga lista sadrži sveukupno
164 napisa, uz sudjelovanje 78 autora i 22 koautora.
Znanstveni radovi a Šumarskome listu redovito su
praćeni u referalnim časopisima Cab abstracts i dr.


Zapisnik sastavio, tajnik HŠD-a


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Dobra je vijest daje Ministarstvo znanosti i tehnologije
nešto povećalo dotaciju našem časopisu.
U 125. godištu časopisa izašli su dvobroji 1-2 i 3-4,
a 5-6 je u tisku.


Ad Id) Dr. Juraj Medvedović izvijestio je o radu
kluba izumitelja pri HŠD-u. Članovi kluba koji se bave
izumiteljstvom radili su na razradi ideja od kojih su
neke i ostvarene u obliku tipova ili protutipova, izloženih
na domaćim i međunarodnim izložbama. Izumi su
nagrađeni s jadnim srebrnim i tri zlatna odličja. U ime
kluba izumitelja zahvalio je na pomoći u ostvarenju
ideja uz čestitke šumarima - izumiteljima.


Ad 2) Kako su svi delegati putem ogranaka dobili
pisana izvješća o financijskom poslovanju za 2000.
god., zaključeno je da ih ne treba posebno čitati. Financijska
izvješća donosimo u Zapisniku 9. sjednice U.O.
HŠD-a, pa ih ovdje nećemo ponavljati.


Ad 3) Izvješća o radu HŠD-a i o financijskom poslovanju
za 2000. godinu jednoglasno su prihvaćena.
Ad 4) Dopuna programa rada i financijskog plana
za 2001. god. nije bilo.
Ad 5) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo
rasprave.


Ad 6) Prikaz rada drugog dijela 105. redovite skupštine
HŠD-a - tematske rasprave, na temu "Šuma +
voda + zrak = opstanak" u prilogu je ovog zapisnika, a
u Šumarskom listu 5-6/2001., uvrstili smo ga u rubriku
Dani hrvatskoga šumarstva (pod srijeda), gdje je predstavljena
i znanstvena monografija "Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj" (detaljnije u rubrici "Knjige i
časopisi).


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.


Ovjerovitelji zapisnika:
Mr. sc. Josip Dundović, v.r.
Ratko Matošević, dipl. ing. šum., v.r.