DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju
uplatnica i isplatnica, a blagajnički maksimum se ne
prekoračuje.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković, članice Đurđica Belić i
Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novac u blagajni, potraživanja i obveze. Ispravak vrijednosti
dugotrajne imovine provodi se po prosječnim
godišnjim stopama i za tu svotu ispravka umanjuje se i
imovina i izvori financiranja. Sitan inventar otpisuje se
jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje kao
sitan inventar u uporabi. Popisne liste kao i popis dugovanja
za 2000. godinu nalaze se u prilogu Izvješća


povjerenstva, kojega je prihvatio Nadzorni odbor.
Iz redovitog poslovanja podmirene su i obveze nenaplaćenih,
a očekivanih prihoda - PDV - od strane
kupaca poslovnog prostora (IMO i Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije), dijela kratkoročnih depozita
i ovogodišnjih manjkova prihoda ogranaka, što je
umanjilo pozitivniji saldo.
Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate, o čemu se ponovno pokreće postupak
za naplatu putem odvjetničke kancelarije, jer sva nastojanja
da se ovaj problem riješi dogovorno nisu urodila
plodom.


Prihodi i troškovi za 2000. godinu


PRIHODI


Prihodi od redovite djelatnostiOstali prihodiPrihodi od Ministarstva znanosti i tehnologije


Ukupno prihodi


TROŠKOVI


Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Troškovi za zaposlene
Nematerijalni troškovi


Ukupno troškovi


2.302.507,48 kn
81.488,99 kn
130.000,00


2.513.996,47 kn


110.701,09 kn


1.139,900,15 kn
518.362,49 kn
745.032,74 kn


2.513.996,47 kn


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju za 2000. godine i dostavlja svoje Izvješće


Upravnom odboru da ga u cijelosti prihvati.


Nakon rasprave, izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prema Zakonu o dohotku zaposlenicima HSD-a bit
će isplaćena Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn po zaposleniku
kao po zakonu neoporezivi dio.


Ad 4) Šumarski list tiska se redovito. U prošloj je
godini kao i prethodnih, zadnji broj časopisa 11-12/
2000. izašao iz tiska uoči Božića, čime se održava obećanje
i obveza redovitosti.


Prema izvješću glavnog urednika prof Prpića upravo
je u pripremi za tisak br. 3-4/2001. Od ostalih publikacija
HŠD - pripomaže u pripremi tiskanja znanstvene
monografije "Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj",
koja će u izdanju Akademije šumarskih znanosti
i suizdanju "Hrvatskih šuma", nadamo se biti tiskana
za ovogodišnje Dane hrvatskoga šumarstva.


Ad. 5) Kao stoje već spomenuto krenule su pripreme
za Dane hrvatskoga šumarstva, izabrani su Odbori i Ra-


Zapisnik sastavio tajnik HSD-a
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., v. r.


Slavko Šarčević, dipl. ing., v. r.
Valerija Vukelić, dipl. ing., v. r.
Željko Perković, dipl. ing., v. r.


dna tijela zadužena za organizaciju i provedbu. Detaljnija
obavijest o tomu u sljedećem broju Šumarskog lista.


Ad 6) Za održavanje i uređenje Hrvatskog šumarskog
doma, slijede poslovi za koje smo prikupili ponude,
a odnose se na uređenje podrumskog prostora.


-
bojanje prostora, izrada spuštenog
stropa i dr. 36.575,00 kn
-
keramičarski radovi 29.340,00 kn
Što se tiče korisnika poslovnog prostora i dalje
ostaje problem Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
te djelomice Instituta za međunarodne odnose,
koji smo putem odvjetničke kancelarije počeli rješavati
sudskim putem.
Ad. 7) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo
rasprave.


Predsjednik HŠD-a
Prof dr. sc. Slavko Matić, v. r.