DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 119     <-- 119 -->        PDF

književnika, o čemu smo detaljno izvijestili u Šumarskom
listu br. 11-12/2000. u rubrici Obljetnice.


U organizaciji HŠD-a 25. siječnja 2001. godine održan
je Okrugli stol na temu "Žirenje, pašarenje i brst u
prirodnim šumskim ekosustavima", potaknut sve većim
traženjima i nelegalnim ulascima pitomih svinja u šumi.


O ovom multidisciplinarnom skupu i zaključcima
detaljno smo izvjestili u Šumarskom listu br. 1-2/2001.


U HŠD-u je u organizaciji Zelene akcije i HŠD-a
održana javna tribina na temu "Medvednica i planovi
za izgradnju skijaškog centra", gdje su šumari iznijeli
svoj stav, kako su takvi planovi neprihvaljivi sa šumarskoga
gledišta.


U svibnju ove godine (2. svibnja) u HŠD-u, je održana
javna tribina u organizaciji Javne ustanove PP
Medvednica, na temu "Kako Hrvatske šume gospodare
Medvednicom". Odgovorni zaposlenici "Hrvatskih šuma"
u svojim izlaganjima i odgovorima na pitanja sudionika
Tribine, pojasnili su neke sporne situacije koje
su predmet kritike nedovoljno stručno educiranih građana
i udruga.


Što se tiče financijskog poslovanja, vidimo daje indeks
planirano-ostvareno 98,37, a isti je glede prihoda
i troškova. Ako analiziramo pojedine stavke prihoda,
vidimo da je prihod od prodaje i pretplate Šumarskog
lista ostvaren s indeksom 143,55, stoje posljedica naplate
duga iz prethodne godine. Prihodi od dotacija
(Ministarstvo znanosti za tiskanje Šum. lista) ostvareni
su s indeksom sod 185,71, stoje zasluga našeg zahtjeva
na Skupštini HIS-a gdje se raspravljalo o dotacijama za
znanstveno-stručne časopise, a nakon objašnjenja da
Šum. list iako najstariji, dobiva manje od nekih drugih.
Da lije to poravnanje samo jednokratno ili će vrijediti
za budućnost, vidjet ćemo. Prihodi od zakupa poslov


nog prostora, ostvareni su s indeksom od 85,23, stoje
dobro ako uzmemo u obzir da su u siječnju i veljači
naplaćena dugovanja iz prošle godine. Naravno, dužnici
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a djelomično
i Institut za međunarodne odnose nisu ni ušli u
plan, jer nismo bili sigurni u njihov drukčiji odnos kao
dužnika u ovoj godini. U troškovima su indeksi u većim
stavkama oko 100, a neke su manje stavke daleko ispod
planiranih. Može se reći da smo bili štedljivi tamo gdje
je to bilo moguće. Analizom prihoda i troškova po mjestima
troška, navodimo daje iz već spomenutih razloga
prihod Šumarskog lista ove godine nešto veći od planiranog,
pa je trebalo manje sredstava za namirenje troškova
(49.477,59 kn) nego drugih godina.


Od većih stavki koje je potrebno obrazložiti posebno,
to je stavka usluga održavanja. Prema odlukama


U.O. protekle je godine za uređenje i održavanje zgrade
Hrvatski šumarski dom utrošeno za:
hidroizolacija dijela podrumskog
prostora 190.954,74 kn
zidarske građevinske radove te odvoz
materijala, čišćenje dvorišta i prostora41.083,00 kn


-
bojanje zidova 3.259,63 kn
-
stolarske radove 41.800,00 kn
-
nabavku ker. pločica, ljepila i
ostalog materijala 91.362,94 kn
vodolimarske radove 7.445,00 kn
-
krovopokrivačke radove 3.670,00 kn
-
nadzor nad radovima 10.200,00 kn
Ukupno:
420.311,92 kn


Ostatak do 455.720,65 kn utrošenih za održavanje,
sastoji se od puno manjih računa različitih izvođača radova
i usluga.


Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva za 2000. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:


Slavko Šarčević, dipl. ing., predsjednik


Valerija Vukelić, dipl. ing., član


Željko Perković, dipl. ing., član


podnosi Izvješće Upravnom odboru nakon pregleda
materijalno-financijske dokumentacije HŠD-a, a posebno
je pregledana i dokumentacija ogranaka (19).


Poslovne knjige vode se prema zahtjevima dvojnog
sustava knjigovodstva i primjenjuje se Uredba o računovodstvu
neprofitnih organizacija (udruga građana pravna
osoba osnovana bez namjere stjecanja dobiti).


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u glavnu
knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu unosa
podataka.


Računovodstvo se vodi načelomu fondovskog računovodstva.
Primjenjuje se računski plan kao neprofitna


organizacija A-Fond redovite djelatnosti. Nabavu dugotrajne
imovine evidentira se putem Fonda kapitalnih
projekata- B.


Prihodi i izdaci obračunskog razdoblja priznaju se
prema modificiranom računovodstvenom načelu novčanog
iskazivanja (najkasnije 20 dana nakon isteka
obračunskog razdoblja).


Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih sredstava,
ulaznih i izlaznih računa. Porez na dodanu vrijednost
se uredno obračunava i uplaćuje (godišnji prihod
veći od 85.000,00 kn). Prema izmjeni članka 10a
Zakona o PDV-u, uvođenjem točke f. (NN 54/2000.)
promet znanstvenih časopisa oporezuje se nultom stopom
(%). Kako je Šumarski list znanstveni časopis,
prema ovoj izmjeni zakona od 1.6. 2000. godine ne
obračunava se porez na dodanu vrijednost.