DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 116     <-- 116 -->        PDF

u cilju zaštite i očuvanja okoliša uz Muru, Dravu i
Dunav. Ovoj akciji na poticaj NVO "Zeleni Osijek"
i uz podršku drugih NVO koje u svom programu
imaju zaštitu okoliša, pridružilo se i HŠD, jer nam
je program, a i dosadašnje su aktivnosti (savjetovanja
i okrugli stolovi) i to čak međunarodnog karaktera,
imale za cilj očuvanje šuma u porječju, posebice
Drave. Upravni odbor podržava ovu akciju i
ovlašćuje predstavnika HSD-a da potpiše pristupnicu
"Dravskoj ligi".
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
uputilo je poziv NVO pa tako i HSD-u da sudjeluje


24. 4. na cjelodnevnom skupu i raspravi o stanju zaštite
okoliša i o pripremljenom nacrtu Prijedloga zakona
o zaštiti prirode. Tajnik HSD-a svakako će biti
nazočan ovome skupu.
HŠD-u je upućen poziv Zelene akcije da u okviru
Dana planeta zemlja od 20. do 22. travnja sudjeluje
sa svojim promidžbenim materijalom na obilježavanju
ovoga dana, koji ove godine ima poruku
"Zdrav okoliš za zdravu hranu". HŠD će na toj manifestaciji
predstavljati ogranak Bjelovar, koji može
u tako kratkom roku osigurati izložbeni materijal.
Član U.O. ing. Presečan izvješćuje o aktivnosti
ogranka glede uključenja u izradu županijskog prostornog
plana, te poziva i druge ogranke, ukazujući
da još ima vremena uključiti se i sudjelovati u izradi
županijskih prostornih planova.
Putem HŠD-a ogranaka Delnice i Buzet, HŠD je
pozvano na suradnju s kolegama Šumarskog nadzorništva
iz Trsta, koji šumare iz Gorskog kotara i
Istre te predstavnike drugih regija (oko 30 ljudi) pozivaju
na jednodnevnu ekskurziju i dogovor o suradnji.
Poziv je jednoglasno prihvaćen.


Član U.O. ing. Pavelić izvješćuje o održanom
Okruglom stolu početkom travnja na temu PP Žumberak
i gospodarenje šumama, gdje je bilo dosta
primjedbi na rad šumara. Tu treba više raditi, objašnjavati,
tumačiti šumarska gledišta i struku, pa i
aktivnije surađivati s lokalnom zajednicom i ispravljati
neke, moglo bi se reći, zastarjele stavove, kako
nas ne bi drugi ispravljali.


Potrebno je upoznavati vodstva županija s programom
rada, pa će biti više razumijevanja za potrebne
stručne šumarske radove.


Ing. Matošević upozorava na probleme puštanja pitomih
svinja u šumu u području PP Lonjsko polje i
potrebu izricanja protesta šumara.
Predsjednik prof. Matić izvješćuje o ekskurziji austrijskih
šumama Pro Silva, koju su oni ostvarili prošle
godine u Hrvatskoj, a sada su za isti broj ljudi i
na njihov trošak spremni ujesen 2001. god. organizirati
isto za hrvatske šumare. Naravno na tu ekskurziju
trebaju krenuti ponajprije oni koji su podni


jeli teret kod prijama austrijskih šumara, ali i za
druge će biti mjesta, o čemu slijedi dogovor.


-
Ing. Fliszar, vraćajući se na temu zaštite okoliša i
suradnju s loklanom zajednicom, ukazuje na problem
nepostojanja odlagališta otpada u mnogim županijama.
Kada bi bila određena ta odlagališta, problem
bi bilo puno lakše rješiti.
Ad3)
a) Povjerenstvo za popis imovine
Predmet: Izvješće o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 2000. godine


Upravnom odboru
Izvješćujemo daje Povjerenstvo u sastavu:
Mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik


Đurđica Belić, član
Ana Žnidarec, član
obavilo popis prema Odluci o popisu od 23. 11.
2000. sa stanjem na dan 31. prosinca 2000. godine.
O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo
sljedeće izvješće:


1.
Popis je obavljen u vremenu od 18. do 31. prosinca
2000. godine.
2.
Popisano je slijedeće:
-
dugotrajna materijalna imovina
financijska imovina (kratkoročni depoziti u
banci)
potraživanja dugoročno i kratkoročno
-
novac u banci i blagajni
-
dugoročne obveze
- kratkoročne obveze
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju. Stanje na kratkoročnim
depozitima u bankama iznosi 185.295,35 kn.
Dugoročna potraživanja - neutužena iznose
3.279.546,48 kn
neplaćene zakupnine: Fakultet kemijskog inženje


ringa i tehnologije u iznosu od 1.623.010,33 kn i
neplaćene zakupnine Instituta za međunarodne odnose
1.656.536,15 kn.


Kratkoročna potraživanja iznose 809.707,68 kn i od
toga 22.678.29 kn potraživanja su naplaćena do 20. siječnja
2001. godine, a za iznose od 787.029,39 kn, Povjerenstvo
predlaže da se ta potraživanja pokušaju i u
2001. godini naplatiti dogovorno ili utužiti.


Stanje na žiro računu iznosi 205.744,52 kn, a stanje
u blagajni iznosi 259,33 kn.


Nakon pregleda i popisa osnovnih sredstava komisija
predlaže rashod osobnog računala - nabavna vrijednost
2.230,20 kn i fotokopirni aparat Canon nabavna
vrijednost 105,40 kn koji su i u cjelosti otpisani.
Osobno računalo je nabavljeno 1996. godine, a fotokopirni
aparat 1986. godine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Kratkoročne obveze u iznosu od 47.633,83 kn odnose
se na usluge koje smo podmirili do 20. siječnja
2001. godine.


Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni mate


rijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u upotrebi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2000. god.


popis dugovanja pretplatnika na Šumarski list za
1998. 1999. i 2000. godinu,


popis potraživanja za 2000. godinu.


Povjerenstvo:


Mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik, v. r.
Đurđica Belić, član, v. r.
Ana Žnidarec, član, v. r.


Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima u vremenu
od 1. siječnja do 31. prosinca 2000. godine.


A FOND REDOVITE DJELATNOSTI
Tek. broj Sadržaj


A
PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Sum. list,
separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi
5.
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNO PRIHODI


B
TROŠKOVI


I.
Materijalni troškovi
1.
Potrošen materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
II. Troškovi usluga
3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
III. Troškovi za zaposlene
8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9.
Ostali izdaci za zaposlene
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
10.
Dnevnice za služb. put. i put. troškovi
11.
Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima
12.
Troškovi reprezentacije
13.
Premije osiguranja
14.
Bankovne usluge i troškovi ZAP-a
V.
Ostali troškovi poslovanja
15.
Troškovi za struč. obrazov. i str. ekskur.
16.
Troškovi za stručnu lit. i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
Plaćen PDV
UKUPNO TROŠKOVI
PRIHODI
TROŠKOVI
VIŠAK PRIHODA


Planirano


450.000,00
70.000,00
1.350.000,00
50.000,00
635.500,00


2.555.500,00


90.000,00
20.000,00


70.000,00
400.000,00
90.000,00
50.000,00
562.000,00


490.500,00
15.000,00


45.000.00
20.000,00
210.000,00
25.000,00
42.000,00


213.500,00
57.000,00
155.500,00


2.555,500,00


2.555,500,00


2.555.500,00


Ostvareno


645.989,42
130.000,00
1.150.739,95
81.488,99
505.778,11


2.513.996,47


89.357,32
21.343,77


36.914,10
455.720,65
81,625,82
34.878,40
530,761,18


503.022,49
15.340,00


35.165,19
7.485,67
219.100,55
17.753,78
7.766,65


207.419,30
34.000,48
93.386,58
122.954,54


2.513.996,47
2.513.996,47
2.513.996,47


Indeks


143,55
185,71
85,23
162,97
79,58


98,37


99,28
106,71


52,73
113,93
90,69
69,75
94,44


102,55
102,26


78,14
37,42
104,33
71,01
18,49


97,15
59,64


139,12


98,37
98,37
98,37
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HŠD po mjestima troškova u vremenu
od 1. siječnja do 31. prosinca 2000, godine.


Tek. broj Sadržaj Ukupno Stručne službe Šumarski list


PRIHODI


1. Prihodi od pretpl. i prodaje
S.L. separata i oglasa
2. Prihodi od dotacije
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI


TROŠKOVI


I. Materijalni troš.
1. Utrošeni mat. za red. djelat.
2. Potrošena energija
II. Troškovi usluga
3. Prijevozne usluge
4. Usluge održavanja
5. Intelekt, i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (S.L. i dr.)
III. Troškovi za zaposlene
8. Plaće, nak., por., prir. i dopr.
9. Ostali izdaci za zaposlene
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
10. Dnevnicezasl.put.iput.tr.
11. Dnevnice i troš. vanj. sur.
12. Troškovi reprezentacije
13. Premija osiguranja
14. Bank. usluge i troš. ZAP-a
V. Ostali troškovi poslovanja
15. Trošk. za struč. obr. i savjet.
16. Trošk. za struč. lit. i struč. glas.
17. Ostali nemat. troškovi
18. Porez na dodanu vrijednost
UKUPNO TROŠKOVI
REKAPITULACIJA
UKUPNO PRIHODIUKUPNO TROŠKOVIVIŠAK - MANJAK PRIHODA


645.989,42 15.000,00 630.989,42
130.000,00 130.000,00
1.150.739,95 1.150.739,95 -
77.888,34 77.888,34 -
2.004.617,71 1.243.628,29 760.989,42
77.498,25 23.311,72 54.186,53
21.343,77 17.075,02 4.268,75
870,00 870,00 -
455.720,65 455.720,65 -
73.990,82 11.536,63 62.454,19
34.878,40 34.878,40 -
530.761,18 15.585,50 515.175,68
503.022,49 352.115,75 150.906,74
15.340,00 15.340,00 -
35.165,19 35.165,19 -
836,13 836,13 -
26.947,82 24.253,04 2.694,78
17.753,78 17.753,78 -
2.905,11 2.614,60 290,51
44.147,40 44.147,40 -
4.521,80 4.521,80 -
15.073,78 15.073,78 -
122.954,54 102.464,71 20.489,83
1.983.731,11 1.173.264,10 810.467,01
2.004.617,71 1.243.628,29 760.989,42
1.983.731,11 1.173.264,10 810.467,01
+20.886,60 +70.364,19 -49.477,59


Zaključci prošlogodišnje 104. redovite skupštine moramo li strancima (valjda zato što ne vjerujemo
HŠD-a održane pod pokroviteljstvom predsjednika Hrsebi)
baš sve plaćati, pa i ono što znamo bolje od druvatskog
Sabora gospodina Zlatka Tomčića i tematske gih? Naravno pitanje je za neke provokativno, ali gdje
rasprave na temu "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeje
utemeljeni odgovor na njega?
će", bili su temelj za odluku Vlade RH i zadanih smjerKrajem
godine, 23. i 24. studenog pod visokim ponica
Ministarstvu polj. i šumarstva i U.O. "Hrvatskih kroviteljstvom predsjednika RH gosp. Stjepana Mesišuma"
glede restrukturiranja Hrvatskih šuma. Smjernića,
obilježena je u Senju i Krasnu 235. obljetnica šuce
Vlade ne razlikuju se od biti zaključaka, što nam marije Krasno i 110. obljetnica rođenja prof. dr. sc. Jodaje
pravo na mišljenje kako je naša rasprava bila utesipa
Balena. Uz savjetovanje i referate održane su i sjemeljena
i plodonosna. Da li smo sa daljnim slijedom dnice U.O. HŠD-a i Stručni kolegij "Hrvatskih šuma"
zadovoljni, to je već pitanje. Često se i čuje pitanje, te izložba i književna večer uz sudjelovanje šumara
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju
uplatnica i isplatnica, a blagajnički maksimum se ne
prekoračuje.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković, članice Đurđica Belić i
Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novac u blagajni, potraživanja i obveze. Ispravak vrijednosti
dugotrajne imovine provodi se po prosječnim
godišnjim stopama i za tu svotu ispravka umanjuje se i
imovina i izvori financiranja. Sitan inventar otpisuje se
jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje kao
sitan inventar u uporabi. Popisne liste kao i popis dugovanja
za 2000. godinu nalaze se u prilogu Izvješća


povjerenstva, kojega je prihvatio Nadzorni odbor.
Iz redovitog poslovanja podmirene su i obveze nenaplaćenih,
a očekivanih prihoda - PDV - od strane
kupaca poslovnog prostora (IMO i Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije), dijela kratkoročnih depozita
i ovogodišnjih manjkova prihoda ogranaka, što je
umanjilo pozitivniji saldo.
Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate, o čemu se ponovno pokreće postupak
za naplatu putem odvjetničke kancelarije, jer sva nastojanja
da se ovaj problem riješi dogovorno nisu urodila
plodom.


Prihodi i troškovi za 2000. godinu


PRIHODI


Prihodi od redovite djelatnostiOstali prihodiPrihodi od Ministarstva znanosti i tehnologije


Ukupno prihodi


TROŠKOVI


Materijalni troškovi
Troškovi usluga
Troškovi za zaposlene
Nematerijalni troškovi


Ukupno troškovi


2.302.507,48 kn
81.488,99 kn
130.000,00


2.513.996,47 kn


110.701,09 kn


1.139,900,15 kn
518.362,49 kn
745.032,74 kn


2.513.996,47 kn


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju za 2000. godine i dostavlja svoje Izvješće


Upravnom odboru da ga u cijelosti prihvati.


Nakon rasprave, izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prema Zakonu o dohotku zaposlenicima HSD-a bit
će isplaćena Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn po zaposleniku
kao po zakonu neoporezivi dio.


Ad 4) Šumarski list tiska se redovito. U prošloj je
godini kao i prethodnih, zadnji broj časopisa 11-12/
2000. izašao iz tiska uoči Božića, čime se održava obećanje
i obveza redovitosti.


Prema izvješću glavnog urednika prof Prpića upravo
je u pripremi za tisak br. 3-4/2001. Od ostalih publikacija
HŠD - pripomaže u pripremi tiskanja znanstvene
monografije "Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj",
koja će u izdanju Akademije šumarskih znanosti
i suizdanju "Hrvatskih šuma", nadamo se biti tiskana
za ovogodišnje Dane hrvatskoga šumarstva.


Ad. 5) Kao stoje već spomenuto krenule su pripreme
za Dane hrvatskoga šumarstva, izabrani su Odbori i Ra-


Zapisnik sastavio tajnik HSD-a
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., v. r.


Slavko Šarčević, dipl. ing., v. r.
Valerija Vukelić, dipl. ing., v. r.
Željko Perković, dipl. ing., v. r.


dna tijela zadužena za organizaciju i provedbu. Detaljnija
obavijest o tomu u sljedećem broju Šumarskog lista.


Ad 6) Za održavanje i uređenje Hrvatskog šumarskog
doma, slijede poslovi za koje smo prikupili ponude,
a odnose se na uređenje podrumskog prostora.


-
bojanje prostora, izrada spuštenog
stropa i dr. 36.575,00 kn
-
keramičarski radovi 29.340,00 kn
Što se tiče korisnika poslovnog prostora i dalje
ostaje problem Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
te djelomice Instituta za međunarodne odnose,
koji smo putem odvjetničke kancelarije počeli rješavati
sudskim putem.
Ad. 7) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo
rasprave.


Predsjednik HŠD-a
Prof dr. sc. Slavko Matić, v. r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 119     <-- 119 -->        PDF

književnika, o čemu smo detaljno izvijestili u Šumarskom
listu br. 11-12/2000. u rubrici Obljetnice.


U organizaciji HŠD-a 25. siječnja 2001. godine održan
je Okrugli stol na temu "Žirenje, pašarenje i brst u
prirodnim šumskim ekosustavima", potaknut sve većim
traženjima i nelegalnim ulascima pitomih svinja u šumi.


O ovom multidisciplinarnom skupu i zaključcima
detaljno smo izvjestili u Šumarskom listu br. 1-2/2001.


U HŠD-u je u organizaciji Zelene akcije i HŠD-a
održana javna tribina na temu "Medvednica i planovi
za izgradnju skijaškog centra", gdje su šumari iznijeli
svoj stav, kako su takvi planovi neprihvaljivi sa šumarskoga
gledišta.


U svibnju ove godine (2. svibnja) u HŠD-u, je održana
javna tribina u organizaciji Javne ustanove PP
Medvednica, na temu "Kako Hrvatske šume gospodare
Medvednicom". Odgovorni zaposlenici "Hrvatskih šuma"
u svojim izlaganjima i odgovorima na pitanja sudionika
Tribine, pojasnili su neke sporne situacije koje
su predmet kritike nedovoljno stručno educiranih građana
i udruga.


Što se tiče financijskog poslovanja, vidimo daje indeks
planirano-ostvareno 98,37, a isti je glede prihoda
i troškova. Ako analiziramo pojedine stavke prihoda,
vidimo da je prihod od prodaje i pretplate Šumarskog
lista ostvaren s indeksom 143,55, stoje posljedica naplate
duga iz prethodne godine. Prihodi od dotacija
(Ministarstvo znanosti za tiskanje Šum. lista) ostvareni
su s indeksom sod 185,71, stoje zasluga našeg zahtjeva
na Skupštini HIS-a gdje se raspravljalo o dotacijama za
znanstveno-stručne časopise, a nakon objašnjenja da
Šum. list iako najstariji, dobiva manje od nekih drugih.
Da lije to poravnanje samo jednokratno ili će vrijediti
za budućnost, vidjet ćemo. Prihodi od zakupa poslov


nog prostora, ostvareni su s indeksom od 85,23, stoje
dobro ako uzmemo u obzir da su u siječnju i veljači
naplaćena dugovanja iz prošle godine. Naravno, dužnici
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a djelomično
i Institut za međunarodne odnose nisu ni ušli u
plan, jer nismo bili sigurni u njihov drukčiji odnos kao
dužnika u ovoj godini. U troškovima su indeksi u većim
stavkama oko 100, a neke su manje stavke daleko ispod
planiranih. Može se reći da smo bili štedljivi tamo gdje
je to bilo moguće. Analizom prihoda i troškova po mjestima
troška, navodimo daje iz već spomenutih razloga
prihod Šumarskog lista ove godine nešto veći od planiranog,
pa je trebalo manje sredstava za namirenje troškova
(49.477,59 kn) nego drugih godina.


Od većih stavki koje je potrebno obrazložiti posebno,
to je stavka usluga održavanja. Prema odlukama


U.O. protekle je godine za uređenje i održavanje zgrade
Hrvatski šumarski dom utrošeno za:
hidroizolacija dijela podrumskog
prostora 190.954,74 kn
zidarske građevinske radove te odvoz
materijala, čišćenje dvorišta i prostora41.083,00 kn


-
bojanje zidova 3.259,63 kn
-
stolarske radove 41.800,00 kn
-
nabavku ker. pločica, ljepila i
ostalog materijala 91.362,94 kn
vodolimarske radove 7.445,00 kn
-
krovopokrivačke radove 3.670,00 kn
-
nadzor nad radovima 10.200,00 kn
Ukupno:
420.311,92 kn


Ostatak do 455.720,65 kn utrošenih za održavanje,
sastoji se od puno manjih računa različitih izvođača radova
i usluga.


Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva za 2000. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:


Slavko Šarčević, dipl. ing., predsjednik


Valerija Vukelić, dipl. ing., član


Željko Perković, dipl. ing., član


podnosi Izvješće Upravnom odboru nakon pregleda
materijalno-financijske dokumentacije HŠD-a, a posebno
je pregledana i dokumentacija ogranaka (19).


Poslovne knjige vode se prema zahtjevima dvojnog
sustava knjigovodstva i primjenjuje se Uredba o računovodstvu
neprofitnih organizacija (udruga građana pravna
osoba osnovana bez namjere stjecanja dobiti).


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u glavnu
knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu unosa
podataka.


Računovodstvo se vodi načelomu fondovskog računovodstva.
Primjenjuje se računski plan kao neprofitna


organizacija A-Fond redovite djelatnosti. Nabavu dugotrajne
imovine evidentira se putem Fonda kapitalnih
projekata- B.


Prihodi i izdaci obračunskog razdoblja priznaju se
prema modificiranom računovodstvenom načelu novčanog
iskazivanja (najkasnije 20 dana nakon isteka
obračunskog razdoblja).


Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih sredstava,
ulaznih i izlaznih računa. Porez na dodanu vrijednost
se uredno obračunava i uplaćuje (godišnji prihod
veći od 85.000,00 kn). Prema izmjeni članka 10a
Zakona o PDV-u, uvođenjem točke f. (NN 54/2000.)
promet znanstvenih časopisa oporezuje se nultom stopom
(%). Kako je Šumarski list znanstveni časopis,
prema ovoj izmjeni zakona od 1.6. 2000. godine ne
obračunava se porez na dodanu vrijednost.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 121     <-- 121 -->        PDF

ZAPISNIK 105. REDOVITE SKUPŠTINE HSD-a,
održane 13. lipnja 2001. u dvorani Ministarstva poljoprivrede i šumarstva


Nakon što je predsjendik HŠD-a prof. dr. Slavko
Matić pozdravio sve nazočne, a posebno pomoćnika
ministra polj. i šumarstva Željka Rendulića, dipl. ing.,
direktora "Hrvatskih šuma" Željka Ledinskog, pomoćnika
ministra zaštite i okoliša i prostornog uređenja dr.
Ivana Martinića i predsjednicu HSŠ g-đu Gordanu
Colnar i zahvalio se svima na odazivu, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Izvješće o radu HŠD-a između 104. i 105 redovite
skupštine
a) izvješće predsjednika
b) izvješće tajnika
c) izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) izvješće prestavnika Kluba izumitelja.


2.
Verificiranje financijskog poslovanja HŠD-a
za 2001. godinu.
3.
Rasprava po izvješćima i zaključci.
4.
Verificiranje i ev. dopuna programa rada i
financijskog plana za 2001. godinu.
5.
Razno.
6.
Tematska rasprava - savjetovanje: Šuma + voda +
zrak = opstanak i predstavljanje znanstvene monografije
"Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj"
Da bi se Skupština mogla odvijati po Poslovniku
izabrano je; Radno predsjedništvo: dr. Vlado Topić,
predsjednik, mr. Juraj Zelić i prof. dr. Slavko Matić;
zapisničar, tajnik HŠD-a Hranislav Jakvac, dipl. ing.;
ovjerovitelji zapisnika mr. Josip Dundović i Ratko Matošević,
dipl. ing. te Povjerenstvo za zaključke, prof,
dr. Slavko Matić, Ivan Hodić, dipl. ing., Tomislav Starčević,
dipl. ing., prof. dr. Joso Vukelić, dr. Vlado Topić,
mr. Juraj Zelić i Hranislav Jakovac, dipl. ing.


Tajnik HŠD-a H. Jakovac izvijestio je daje Skupštini
nazočno 84 od 97 službenih delegata, pa će sve
odluke biti punovažne (ukupno je Skupštini i Savjetovanju
bilo nazočno 270 članova HŠD-a i gostiju).


Nakon ovog formalnog dijela, predsjednik HŠD-a S.
Matić pozvao je zainteresirane da pozdrave Skupštinu.


Direktor "Hrvatskih šuma" Željko Ledinsk i pozdravio
je skup izrazivši zadovoljstvo programom
ovogodišnjih Dana hrvatskoga šumarstva, jer se evo
od otvaranja izložbe slika u ponedjeljak, događanja na
Medvednici u utorak, danas nastavlja aktivnost, također
značajna za šumarsku struku. Što se tiče "Hrvatskih
šuma" izvijestio je o pozitivanom poslovanju u
prošloj godini i u prvom tromjesečju ove godine. Potpisan
je i kolektivni ugovor s radnicima i sindikatima
za sljedeće 3 godine, koji će jamčiti stabilnost, posebno
u vrijeme restruktuiranja poduzeća kada ćemo svi


zajedno biti na istom zadatku. Zahvalio je svim članovima
HŠD-a što su se uključili u poslove oko restruktuiranja
a i na aktivnosti obilježanja Dana hrvatskoga
šumarstva, kada smo svi angažirani na istom cilju,
predstaviti što bolje naš rad i struku javnosti.


Pomoćnik ministra polj. i šumarstva Željko Rendu
1 i ć, pozdravio je skup u ime ministra i svoje osobno
te zaželio Skupštini uspješan rad i ugodno druženje.
Sama brojka 105 puno govori i o tradiciji i o velikoj
ulozi HŠD-a u šumarskoj struci. Danas kada smo
ponovno na prekretnici na rubu promjena koje su naša
nužnost, zamolio je za strpljenje i podršku onima koji
imaju zadaću danas biti na čelu tog procesa, a koji nije
daleko odmakao. Tempo kojim idu promjene je prespor,
ali se nada boljem. "Hrvatske šume" su na sreću
na čvrstim nogama i u mogućnosti zbrinuti sve svoje
zaposlene. Podrška procesu i ljudima koji ga nose
neophodna je na svim razinama struke. Čekanje će otežati
zadaću, a stanje u gospodrstvu nalaže promjene.


Pomoćnik ministra polj. i šumarstva Željko Rendulić, dipl. ing.,
pozdravlja skup


Akademik Mirko V i d a k o v i ć pozdravio je skup u
ime HAZU i ispričao predsjednika HAZU akademika
Ivu Padovana, koji gaje zamolio da u njegovo ime nazočnima
uputi čestitke i zaželi uspješan rad. HAZU je
uvijek cijenila i podupirala znanstvene i stručne skupove,
dakako i iz područja prirodnih znanosti. Ta činjenica
je od posebnoga značenja za našu šumarsku
znanost, jer pruža veću mogućnost za što bolje i uspješnije
rješavanje znanstvenih i stručnih pitanja. Na to
ukazuje i ovaj skup na kojemu će se govoriti o mogućnostima
unapređenja naših šuma i boljeg života na
ovim prostorima. Povodom ovoga skupa, šumari su
upriličili tiskanje i predstavljanje znanstvene monografije
o jeli te im na tome posebno čestitamo. Još jednom
nazočnima najbolje želje za uspješan rad u nadi
da će hrvatske šume u budućnosti biti još značajniji
čimbenik u razvoju šumarske znanosti i struke.