DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list hr. 5-6, CXXV (2001), 249-261
UDK 630* 232.1 (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001


USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.)
U IUFRO POKUSU NA PODRUČJU KAKNJA


SUCCESS IN THE GROWTH OF SITKA SPRUCE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.)
IN IUFRO EXPERIMENT IN THE REGION OF KAKANJ


Dalibor BALLIAN*


SAŽETAK: Na lokalitetu Kičevac, nedaleko od Kaknja, osnovane su 1978
godine dvije pokusne plohe sa osam provenijencija sitkanske smreke (Ticea
sitchensis (Bong.) Carr). U starosti od 26 godina izvršenje totalni premjer
pokusnih površina.


U pogledu srednjeg promjera i srednje visine provenijencija 3001 (Washington,
Belingam) pokazala se kao najbolja u oba pokusa. Najslabija provenijencija
za promjer na prvoj pokusnoj ploh je provenijencija 3060 (British
Columbia, Squamish River), a na drugoj 3059 (Britanska Kolumbija, Fair
Harbour). Najslabija provenijencija za visine je 3060 (British Columbia
Squamish River) na prvoj pokusnoj plohi, dok je 3067 (Washington, Stillagaumish)
najlošija na drugoj pokusnoj plohi.


Najviši stupanj preživljavanja pokazala je provenijencija 3003 (Washington,
Forks) u prvom pokusu, a provenijencija 3006 (Washington Shelton ) u
drugom pokusu.


Najveći volumen srednjeg stabla ima provenijencija 3003 (Washington,
Forks), na prvoj pokusnoj plohi, do na drugoj provenijencija 3001 (Washington,
Belingam).


Za ukupni srednji volumen po ha, najboljom se pokazala provenijencija
3003 (Washington, Forks) na prvoj pokusnoj plohi, a na drugoj provenijencija
3001 (Washington, Belingam).


Ključne riječi: Picea sitchensis (Bong.) Carr, sitkanska smreka, provenijencije,
prsni promjer, visina, volumen, varijabilnost.


1. UVOD
Proizvodnost izdanačkih šuma u Bosni i Hercegoprići
boljem korištenju potencijala tla, posebice boljih
vini vrlo je niska. Na kvalitetnim tlima, visokoga boniboniteta.
Radi boljeg korištenja tih potencijala, jedna
teta, imamo malu produkciju drvne mase, a potrebe za od mjera je i unošenje aloktonih vrsta šumskog drveća,
drvetom svakodnevno rastu. Prema Izetbegović u visoke proizvodnosti drvne mase u kratkom razdoblju
(1986) Bosna i Hercegovina raspolaže sa 2,7 milijuna (brzorastuće vrste). U tim radovima značajno mjesto
ha šuma i šumskog zemljišta. Od toga visokim šumazauzimaju
četinjače Sjeverne Amerike, kao stoje zelema
pripada 58 % površine, dok 42 % čine izdanačke na duglazija, sitkanska smreka, džinovska jela, a od
šume u različitim stupnjevima degradacije. Ukupna europskih ariš.


zaliha drvne mase u izdanačkim šumama iznosi proRezultati
koji su postignuti na pokusnim plohama,
sječno oko 26 mVha. Ovi podaci upućuju da se treba u okviru IUFRO pokusa, opravdavaju unošenje određenih
vrsta, posebice zelene duglazije i ariša zbog njihove
visoke produktivnosti (Ballia n et all, 1999,


* Mr. sci. Dalibor Ballian, Šumarski fakultet Sarajevo
Pintarić 1958, 1991, 1991a, Pintarić et ali 1991,


Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 12     <-- 12 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Dong.) Can-.) U IL1FKO POKUSU... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Međedovi ć et ali 1991). Ipak u redovnim pošumlja-biti zastupljene u našim šumama sa oko 5-10 % površivanjima
koja su se provodila u cilju rekonstrukcije de-na (Pintarić 2000), ali na kvalitetnijim tlima gdje
gradiranih šuma, malo su se koristile pobrojane vrste, imaju veliku proizvodnost.
jer u rasadničkoj proizvodnji nisu zastupljene u odgoSa
sitkanskom smrekom nismo imali većih iskustavarajućim
količinama. Pored dobrih rezultata koje smo va, iako su prva istraživanja (A 1 ij a g i ć, 1984 i P i n dobili
u istraživanjima, ipak se ne bi smjele podizati t a r i ć, 1988) upućivala na dobre rezultate.
velike monokulture s aloktonim vrstama. One bi mogle


2. OBJEKT I METODE RADA
U proljeće 1978. godine na lokalitetu Kičevac postavljenje
IUFRO pokus provenijencija, s osam provenijencija
sitkanske smreke (Tablica 1.). Pokusne plohe
postavljene su na mjestu gdje je bila izdanačka šuma
bukve. Cilj pokušaje praćenje produkcije drvne mase
u našim ekološkim uvjetima, i praktična primjena introdukcije
aloktonih vrsta visoke produktivnosti, koje
bi povećale prinos u našim izdanačkim šumama.


Sitkanska smreka:


Prema Vidakoviću (1982), prirodni areal sitkanske
smreke je uz obalu Pacifika, gdje raste u umjerenoj
i vlažnoj klimi. Prosječno je visoka 30 m (60 m), i sa
promjerom od 90-120 cm (300 cm). Izrasla u gustim
sastojinama ima deblo čisto od grana i jako žilište, dok
u rijetkim sastojinama i na osami ima jake grane. Kad
se prorijede sastojine, pojavljuju se aktivirani uspavani
pupovi koji smanjuju tehničku vrijednost drveta.


Areal sitkanske smreke je dosta dugačak i pruža se
od 41° do 61° sjeverne širine i od 121° do 153° zapadne Slika 1. Zemljopisni raspored provenijencija.
Figure 1 Geographical distribution of provenance.


dužine, ili oko 3000 km. širina areala je pak dosta uska
i kreće se u Kaliforniji oko par kilometara do 200 km
u Britanskoj Kolumbiji i Aljaski. Raste u nizinama, a u Sadnice su proizvedene u "Institutu za četinjače" u


visinu ide do 1000 metara. Jastrebarskom. Starost sadnica bila je 2+2 godine. GuNajbolje
uspijeva na dubokim, vlažnim dreniranim stoća sadnje u pokusu iznosila je 2X 2 metra, odnosno
tlima, dok na suhim ne dostiže velike dimenzije. 2500 biljaka po hektaru. Sadnja je obavljena u tri repe-


Tablica 1. Osnovni podaci o provenijencijama.


Table 1 Basic data on provenance.
Provenijencija prema IUFRU Država i lokalitet s nadmorskom visinom Zemljopisna dužina i širina, populacije
3001 Washington (SAD), Belingam, 48°45´N
15-30 m 122" 38´W
3003 Washington (SAD), Forks, 48°04´N
122-152 m 124°18´W
3006 Washington (SAD), Shelton, 46°41´N
15-30m 123°09žW
3012 Oregon (SAD),Necanicum, 45°49´N
46 m 123°46´W
3059 Britanska Kolumbija (CAN) Fair Harbour 50°03´N
30 m 127° 02´W
3060 British Columbia(CAN) Squamish River, 49°53´N
30m 123° 15´W
3067 Washington (SAD), Stillagaumish, 48°07´N
305-366 m 121°45´W
3073 British Columbia (CAN) Blenheim Mountins, 48°54´N
183-244 m 124° 57´W
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 13     <-- 13 -->        PDF

P. Ballian: USPIJEVANJA S1TKANSKE SMRKKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U lUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 249-261
ticije (bloka). Parcele unutar bloka su 256 m2. Raspokusnih
ploha podignut je od obične smreke iste starosti
red provenijencija je sustavni, ali se pazilo da se provekao
sitkanska smreka, a proizvedena je iz komercijalnijencije
ne dodiruju u vodoravnom, okomitom i dijanog
sjemena.
gonalnom smjeru (Slika 2 i 3). Zaštitni pojas oko po


Najvažniji podaci za pokusne plohe:


Gospodarska jedinica


Lokalni naziv


Nadmorska visina


Ekspozicija


Nagib terena


Matični supstrat


Vrsta tla


Tip tla


( distrični kambisol)


(distrični kambisol)


Dubina tla


Srednja godišnja temperatura


Srednja godišnja temperatura za IV-IX mj.


Trajanje vegetacije


Godišnja količina padalina


Količina padalina za IV-IX mjesec


Relativna vlažnost zraka za IV-IX mjesec


Šumska zajednica


3001 3003 3006 3012 3059


3006 3012 3059 3060 3067


3059 3060 3067 3073 3001


3001 3003 3006 3012 3059


3067 3073 3001 3003 3006


3059 3060 3067 3073 3001


1. Pokusna ploha 2. Pokusna ploha
Donja Ribnica-Zgošća, odjel 41 Donja Ribnica-Zgošća, odjel 41
Kičevac Kičevac
910-930 m 920-960 m
Istočna Istočna
5°- 10° 10"- 15°
Pješčari Pješčari
Ilovača Ilovača
Kiselo smeđe zemljište
Kiselo smeđe zemljište


Duboko Srednje duboko-plitko
10,3 °C 10,3 °C
16,6 °C 16,6 °C
197 dana 197 dana


804 mm 804 mm


416 mm 416 mm


72% 72%


Fagetum montanum illvricum Fasetum montanum illvricum


Pokusna ploha sa sitkanskom smre3060
3067 3073 kom I


3073 3001 3003


3003 3006 3012


-N-


Pokusna ploha sa sitkanskom smrekom II.
3060


3012


3003


3006 3012 3059 3060 3067 3073
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. Hallian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 249-261
Fizička i kemijska svojstava tla koja su navedena
ispitana su na šumarskom fakultetu u Sarajevu (Seni
ć, P. i Đurđe vić, J., 1986). Osnovni klimatski podaci
su korišteni iz Ekološko-vegetacijska rajonizacija
Bosne i Hercegovine (Stefanović et all 1983)


Mjerenja na pokusnim plohama izvršena su u veljači
2001 godine, kod starosti sitkanske smreke od 26
godina. Izvršenje totalni premjer prsnih promjera i visina.
Na osnovi tih mjerenja matematički su određena
još dva svojstva, zapremnina srednjeg stabla i totalna
zapremnina po hektaru.


Pored sitkanske smreke, izvršen je premjer obične
smreke koja se nalazi u zaštitnom pojasu, a koja je iste
starosti kao sitkanska smreka i nepoznatog je podrijet


la. Obična smreka je poslužila za komparaciju, odnosno
za uspoređivanje produktivnosti obične smreke sa
sitkanskom na istraživanom staništu, odnosno da se
pokaže tko ima bolju prilagodbu na ekološke uvjete
koji vladaju na pokusnim površinama.


Sva istraživana svojstva, promjeri, visine, preživljavanje,
volumen srednjeg stabla i ukupna zapremnina
po ha, obrađene su analizom varijanse.


Korišteni simboli za rezultate analize varijanse
0 - Nije evidentirana statistički značajna razlika
* - Statistički značajna razlika za razinu od 5 %
** - Statistički značajna razlika za razinu od 1 %


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
3.1. Srednji promjer
Provenijencije na obje pokusne plohe pokazuju statistički
značajnu razliku.


Na prvoj pokusnoj plohi F(l vrijednost iznosi
20,91**, što ukazuje da između provenijencija postoji
statistički značajna razlika za ovo istraživano svojstvo
na razini od 1%. Najveću srednju veličinu promjera
ima provenijencija 3001, a iznosi 9,21 cm, dok je najlošija
provenijencija 3060, sa srednjom veličinom od
5,59 cm (Tablica 2, 3,4 i 5).


Kod druge pokusne plohe F„ vrijednost iznosi
12,96** tako da imamo statistički značajnu razliku na
razini od 1 %. Provenijencija 3001 je i u ovoj pokusnoj


plohi najbolja s veličinom od 7,22 cm, a najlošija provenijencija
je 3059 sa 4,97 cm (Tablica 6, 7, 8 i 9).


Testiranjem srednjih veličina F-testom dvije pokusne
plohe, za svojstvo srednjeg prsnog promjera pokazuju
da postoji statistički značajna razlika, jer je F0 vrijednost
5,63**.


U istraživanjima A lij agi ča (1984) za prosječni
godišnji debljinski prirast korijenovog vrata za razdoblje
od 1978. do 1983. godine, navodi se daje najbolja
provenijencija 3001 sa 5,93 mm, na prvoj pokusnoj
površini. Za debljinski prirast u razdoblju od 1982. do
1983. godine, najbolji debljinski prirast ima 3067 sa
7,34 mm. Debljina srednjeg stabla za provenijenciju


Slika 3. Frekvencije promjera različitih provenijencija sitkanske
Slika 2. Frekvencije promjera različitih provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi II.


smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi I. Figure 3 The frequency of changes of different provenance of
Figure 2 The frequency of changes of different provenance of Sitka Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental
Sitka (Picea sitchensis L.) at the experimental surface I. surface II.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IX Ballian: USPIJEVANJE S1TKANSKE SMREKE (Picea siichensis (Bong.) Carr.) U 1UFRO POKUSU.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 249-261


3001 u 1983 iznosila je 5,48 cm. Najlošija provenijenje
već prošla kulminacija debljinskog prirasta. Ista sicija
je 3060, kao i u ovom istraživanju. tuacija je i za drugu pokusnu plohu, jer sada imamo


Za drugu pokusnu plohu Alijagi ć (1984) za isto prosjek od 2,84 mm, a za razdoblje od 1978. do 1983.
razdoblje navodi daje najbolja provenijencija po pitaiznosio
je 4,62 mm.
nju prosječnog debljinskog prirasta, provenijencija Usporedimo li srednji promjer provenijencija s prve
3012 sa 5,25 mm. U 1983 najbolji debljinski prirast pokusne plohe sa srednjim promjerom obične smreke
ima provenijencija 3012, 6,48 mm. U 1983. najveći koja je zasađena u zaštitnom pojasu oko pokusne plosrednji
promjer korijenovog vrata ima provenijencija he, možemo vidjeti da smreka ima prosječnu debljinu
3006, sa 4,73 cm, što također nije podudarno s ovim isod
11,1 cm, što odgovara I bonitetu staništa obične
traživanjem, gdje je najbolja provenijencija 3001. smreke, a stoje više od prosjeka najbolje provenijenci


je koja ima prosječni promjer od 9,21 cm. Srednjeg


Ako usporedimo prosječni godišnji prirast za cijelu
promjera za cijelu pokusnu plohu koji iznosi 7,75 cm.


pokusnu plohu, tada uočavamo da su debljinski prirasti
na obje pokusne površine daleko manji nego što su za Kod druge pokusne plohe, srednja veličina promjerazdoblje
od 1978. do 1983. godine. Na prvoj pokusnoj ra obične smreke iznosi 9,28 cm, što odgovara II boniplohi
imamo prosječni prirast od 3,5 mm, a za navedetetu,
a što je više od prosjeka najbolje provenijencije
no razdoblje 5,34 mm, što nas navodi na zaključak da sitkanske smreke, a iznosi 7,22 cm, dok prosjek poku-


Tablica 2. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva promjera za pokusnu plohu I.
Table 2 Basic biometric indicators of the characteristics of the changes for the experimental surface I.


Blokl Blok 2 Blok 3
Svojstvo
Property Prov. Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 31 7,06 11,82 47 9,98 18,49 47 9,81 15,08
3003 47 7,79 8,95 42 9,79 10,98 47 9,69 12,66
Promjer
DBH
(cm)
3006
3012
3059
3060
40
38
40
35
7,52
8,11
7,00
5,98
6,82
9,34
8,06
6,97
44
44
27
20
8,87
7,60
5,44
6,97
14,22
11,89
6,52
6,85
38
42
45
39
9,55
9,41
5,07
4,53
9,60
11,14
4,24
3,84
3067 30 7,38 10,33 39 8,33 10,05 41 5,46 5,45
3073 35 7,88 15,75 40 7,48 10,41 30 6,26 5,82


Tablica 3. Osnovni biometrijski pokazatelji svojstva visina za pokusnu plohu I.
Table 3 Basic biometric indicators of the characteristic of the height for the experimental surface I.


Blokl Blok 2 Blok 3
Srednja Srednja Srednja


Svojstvo Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca


Prov. veličina veličina veličina


Property No. Tr. Variance No. Tr. Variance No. Tr. Variance


Mean size Mean size Mean size
3001 31 5,95 5,76 47 8,21 6,24 47 8,45 8,56
3003 47 6,34 3,98 42 7,99 3,85 47 8,62 6,10
3006 40 5,84 2,51 44 6,60 4,90 38 8,16 4,18


Visina


3012 38 6,46 3,65 44 6,05 5,23 42 8,96 7,28


Height


3059 40 5,82 3,48 27 4,63 2,44 45 4,35 2,86


(m)
3060 35 5,18 4,35 20 5,83 1,92 39 4,19 2,24
3067 30 5,99 3,97 39 6,10 3,10 41 4,91 2,89
3073 35 7,03 6,21 40 6,06 4,28 30 5,1 2,46


Tablica 4. Minimalne i maksimalne veličine za oba svojstva na pokusnoj plohi I.
Table 4 Minimal and maximal sizes for both characteristics at the experimental surface I.


Svojstvo Provenijencije


3001 3003 3006 3012 3059 3060 3067 3073


Property Provenance


Promjer Minimalni 2,5 2 1 1 2 1,5 2 1,5
DBH (cm) Maksimalni 23 17,5 16,5 16,5 13,5 14 15,5 17
Visine Minimalna 2 1,9 1,8 2 1,4 1,4 7,1 1,7
Height (m) Maksimalna 14,4 13 13 13,2 9,7 12 11 12,5


253
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U 1UFRO FOKUSU.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
sne površine sa 6,25 cm isto zaostaje za prosjekom obične
smreke (Tablica 11).
Ovo ukazuje da je za date ekološke uvjete daleko
bolja obična smreka od sitkanske smreke.


3.2.Srednja visina


Na obje pokusne plohe provenijencije pokazuju statistički
značajnu razliku.
Za prvu pokusnu površinu F0 vrijednost iznosi
29,13**, tako da imamo statistički značajnu razliku na


Tablica 5.Srednje veličine za pokusnu plohu 1.
Table 5 Mean values for experimental surface I.
Srednja


Provenijencija Svojstvo Br. St. Varijanca Svojstvo Br. St. Varijanca


veličina veličina


Provenance Property No. Tr. Variance Property No. Tr. Variance


Mean size Mean size
3001 128 7,75 7,92 128 9,21 16,88
3003 137 7,64 5,57 137 9,07 11,58
3006 122 6,84 4,73 122 8,64 10,88
3012 124 7,16 7,06 124 8,37 11,28
3059 Visina 112 4,94 3,37 Promjer 112 5,85 6,80
3060 Height 94 4,91 3,32 DBH 94 5,59 6,45
3067 (m) 110 5,63 3,50 (cm) 110 7,00 9,82
3073 105 6,11 4,91 105 7,27 11,11


Pokusna ploha


931 6,48 6,27 931 7,75 12,45


Fildplotl


razini od 1 %. Provenijencija 3001 pokazala se najbolja
sa srednjom visinom od 7,75 m, dok je najlošija provenijencija
3060 sa srednjom visinom od 4,9lm ( Tablica
2,3,4i5).


Za drugu pokusnu plohu najboljom se pokazala
provenijencija 3001 sa 6,36 m, a najlošijom provenijencija
3067 sa 4,54 m. Kod druge pokusne površine F0
vrijednost iznosila je 12,59**, što ukazuje da postoji
statistički značajna razlika na razini od 1% ( Tablica 6,
7, 8 i 9).


Srednja


F0 vrijednost


20,91**


F0 value


Rezultat F-testa za srednje visine pokazuje da imamo
statistički značajnu razliku jer je dobivena veličina
4,64*, što pokazuje statističku značajnost na razini od
5%.


Prema A1 i j a g i ć (1984), najbolji prosječni visinski
prirast na prvoj pokusnoj površini za razdoblje od
1978. do 1983. godine, pokazuje provenijencija 3073
sa 24,83 cm, najveću srednju visinu također ima ista
provenijencija i iznosi 148,97 cm, dok je u ovom istraživanju
najbolja provenijencija 3001 sa 7,75 m.


Za drugu pokusnu plohu isti autor je dobio da je
provenijencija 3012 najbolja s prosječnim prirastom zaisto
razdoblje od 24,86 cm, a i srednja visina je najveća
sa 149,18 cm.


U istraživanju Pintarić a (1988), na pokusnim
plohama u Kruščici najbolji prosječni godišnji visinski
prirast pokazuje provenijencija 3065, a prirast iznosi
32,56 cm na pokusnoj plohi 19, a pokusnoj površini 99
najbolja provenijencija je 3003, s prirastom od 24,24
cm. U našem pokusu provenijencija 3001 pokazala se
se kao najbolja, dok u pokusu Kruščica provenijencija
3001 pokazuje osrednje rezultate. Ova razlika ukazuje
daje provenijencija 3001 bolje prilagođena ekološkim
uvjetima koji vladaju na području Kaknja.


Prosječni godišnji visinski prirast za razdoblje od
1978. do 2000. godine iznosi na prvoj pokusnoj plohi


29,13**


29,45 cm, a na drugoj 24,45 cm, što je manje nego u
razdoblju od 1978. do 1983. godine, jer je tada prosječan
prirast za cijelu pokusnu plohu iznosio 21,06 cm


Slika 4. Frekvencije visina različitih provenijencija sitkanske
smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi I.
Figure 4 The frequency of height of various provenance of Sitka


Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental surface \.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUhRO POKUSU... Šumarski list br. 5 6, (´XXV (2001). 249-261
Tablica 6. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva promjera za pokusnu plohu II.
Table 6 Basic biometric indicators of the characteristics of the changes for the experimental surface II.


Blok 1 Blok 2 Blok 3
Svojstvo
Property Prov. Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 32 8,29 4,73 27 4,01 5,01 46 8,35 5,85
3003 38 6,46 5,74 36 7,33 9,48 30 6,84 11,69
Promjer
DBH
(cm)
3006
3012
3059
3060
34
40
15
9
6,55
7,73
3,03
2,38
7,71
9,02
1,90
1,11
38
21
38
35
6,92
6,09
5,17
3,84
10,68
6,69
6,88
4,21
41
40
22
38
7,96
7,17
5,95
6,67
6,47
5,89
4,52
6,96
3067 36 6,27 6,26 41 4,84 5,05 24 5,08 7,64
3073 32 5,18 9,18 37 6,27 11,25 23 4,19 3,24


za prvu i 20,84 cm za drugu pokusnu plohu. Iz ovoga
se vidi da visinski prirast još nije kulminirao za razliku
od debljinskog.


Srednja visina obične smreke iz zaštitnog pojasa
prve pokusne plohe iznosi 10,18 m, a to je veća vrijednost
nego kod najbolje provenijencije na prvoj pokusnoj
plohi, a iznosi 7,75 m. Na drugoj pokusnoj površini
srednja visina najbolje provenijencije je 7,22 m, a
srednja visina obične smreke 8,06 m. Također prosječna
visina za prvu pokusnu površinu iznosi 6,48 m, a
za drugu 5,38 m, što zaostaje za prosječnim visinama
obične smreke (Tablica 11). Ovi podaci pokazuju da i
za ovo svojstvo obična smreka postiže I i II bonitet
prema Wiedemann-u (1966). Prikazani podaci
ukazuju da sitkanska smreka zaostaje za autoktonom
običnom smrekom i u visinskom prirastu.


Svojstvo srednje visine ukazuje na slabu prilagodbu
sitkanske smreke na ekološke uvjete na području Kaknja,
koji više odgovaraju našim autoktonim vrstama.


3.3. Preživljavanje biljaka
Slika 5. Frekvencije visina različitih provenijencija sitkanske


Za svojstvo preživljavanja biljaka nismo dobili sta


smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi II.
tistički značajne razlike između provenijencija na obje Figure 5 The frequency of various of different provenance of Sitka
pokusne plohe. F0 vrijednost za prvu pokusnu plohu je Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental surface II.
1,36°, a za drugu 0,56°.


Tablica 7. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva visina za pokusnu plohu II.
Table 7 Basic biometric indicators of the characteristics of the height for the experimental surface II.


Blok 1 Blok 2 Blok 3
Srednja Srednja Srednja


Svojstvo Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca


Prov. veličina veličina veličina


Property No. Tr. Variance No. Tr. Variance No. Tr. Variance


Mean size Mean size Mean size
3001 32 7,33 3,79 27 3,52 2,86 46 7,35 3,73
3003 38 5,29 2,08 36 5,77 3,06 30 5,47 5,79
3006 34 5,08 2,87 38 5,37 4,61 41 6,89 3,23


Visina


3012 40 6,83 4,64 21 5,20 3,14 40 6,32 5,47


Height


3059 15 2,82 0,60 38 5,03 3,43 22 5,40 3,72


(m)
3060 9 2,04 0,10 35 3,68 1,85 38 6,20 7,53
3067 36 5,27 2,99 41 4,20 2,51 24 4,02 4,23
3073 32 4,35 4,22 37 5,44 4,71 23 3,89 2,06
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Ballian: USPUHVANJF, S1TKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Tablica 8. Minimalne i maksimalne veličine za oba svojstva na pokusnoj plohi II.
Table 8 Minimal and maximal values for both characteristics on the test surface II.


Svojstvo
Property
Provenijencije
Provenance ´3001 3003 3006 3012 3059 3060 3067 3073
Promjer Min. 1,5 11,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1
DBH (cm) Max. 16,5 16,5 15 14 12 12 13 14,5
Visine Min. 1,6 1,4 1,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4
Height (m) Max. 11,5 9,5 11 12,5 9,2 11,5 9,2 11


Tablica 9. Srednje veličine za pokusnu plohu II.
Table 9 Mean value for the test surface II.


Provenijencija
Provenance
Svojstvo
Property
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Svojstvo
Property
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 105 6,36 6,27 105 7,22 8,78
3003 104 5,51 3,46 104 6,87 8,71
3006 113 5,84 4,17 113 7,18 8,48
3012 101 6,28 4,94 101 7,17 7,52
3059 Visina 75 4,69 3,80 Promjer 75 4,97 6,15
3060 Height 82 4,67 6,51 DBH 82 4,99 7,70
3067 (m) 101 4,54 3,33 (cm) 101 5,41 6,40
3073 92 4,67 4,23 92 5,37 9,05
Pokusna površina
Fild plot II 772 5,38 5,05 772 6,25 8,77
F0 vrijednost
F0 value 12,59** 12,96**


Ipak najbolje preživljavanje pokazuje provenijencivenijencije
nisu mogle adaptirati na date uvjete, tako
ja 3003 (137 stabala ) na prvoj pokusnoj plohi, a proda
kod nekih provenijencija imamo samo mali broj jevenijencija
3006 (113 stabala ) na drugoj pokusnoj dinki koje su preživjele. U našem slučaju bolje preživplohi
(Tablica 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 10). ljavanje imamo na pokusnoj plohi I, iz razloga što je


F-test za broj stabala između pokusnih ploha pokatlo
dublje i bolje opskrbljeno vodom od onoga na po


zuje da postoji statistički značajna razlika između pokusnoj
plohi II. Pored toga u pokusu je vidljivo da i
kusnih ploha na razini od 1%, jer je dobivena F0 vrijedniske
temperature imaju utjecaja na gubitak biljaka, ili
nost od 8,86**. dovode do pojave dihotomije. Kod nekih provenijencija,
posebice kod 3059 i 3060 u drugoj pokusnoj povr


Gubitak biljaka je i za očekivati, s obzirom daje sit


šini, i kod provenijencije 3060 u prvom pokusu, vidlji


kanska smreka iz područja s daleko blažom klimom,


vo je sušenja biljka u posljednjim godinama, što može


višim temperaturama i sa drukčijim rasporedom pada


biti posljedica visokih temperatura koje su vladale u


lina nego na pokusnim površinama. Isti takav problem


zadnje dvije godine.


imamo i sa zelenom duglazijom, jer se određene pro


3.4. Volumen srednjeg stabla
Tablica 10. Analiza varijance za preživljavanja biljaka za Za prvu pokusnu plohu dobili smo statistički znaobje
pokusne plohe i između pokusnih površina. čajnu razliku, na razini od 1 %, F0 vrijednost iznosi
Table 10 The analysis of the varieties for survival of trees 3,11**. U drugoj pokusnoj plohi nije dobivena stafor
both experimental surfaces and between the tistički značajna razlika, F0 vrijednost iznosi 1,50 °.
experimental surfaces.


Na prvoj pokusnoj plohi najboljom se pokazala
Pokusna ploha I provenijencija 3003, sa 0,017 m3, a najlošija je


F0 vrijednost za odnos između


Fild plot I provenijencija 3059 i 3060, sa 0,0004 m2. Na drugoj


pokusnih ploha


F0 vrijednost pokusnoj plohi najbolja je provenijencija 3001, a


F0 value between fild plot I


F„ value 1,36° najlošije su 3059, 3060, 3067 i 3073 (Tablica 12).


Pokusna ploha II Ako usporedimo dobivene rezultate kod sitkanske
Fild plot III smreke s rezultatima dobivenim za običnu smreku, vi


8,86**


F0 vrijednost


dimo da sve provenijencije zaostaju za njom, a posebiF0
value 0,56" ce srednje veličine za cijele pokuse.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Ballian: USI´I.IIIVAN.IH SITKANSKP. SMRhKH (Picea sitcheiixis (Bong.) Can.) L; IL)FRO POKUSU,. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Pokusna ploha I


Pokusna ploha II


smreka


Slika 7. Veličina volumena srednjeg stabla u starosti od 26 godina
Figure 7 The size of the volume of a mid-range tree at the age of 26 years


Iz dobivenih rezultata za običnu smreku, možemo 3001, sa 17,69 m3. Na prvoj pokusnoj plohi najlošija
vidjeti da je druga pokusna ploha nepovoljna i za nju, provenijencija je 3060, a na drugoj 3059, iako su loše i
jer na prvoj pokusnoj površini ima veću zapremninu provenijencije 3060, 3067 i 3073 (Tablica 13).


srednjeg stabla. Kod prve pokusne plohe dobili smo statistički zna


F-test između pokusnih površina pokazao je statičajnu
razliku na razini 1% sa F0 vrijednošću od 3,63**.
stički značajnu razliku, stoje i bilo za očekivati, glede Druga pokusna ploha nije pokazala statistički značajnu
razlike između srednjih veličina. razliku, F0 vrijednost iznosi 1,50 °,


Testiranjem pokusnih površina dobili smo statistički


3.5. Ukupni volumen po hektaru
značajnu razliku, jer je dobivena F0 vrijednost 6,31**.


Za svojstvo ukupnog volumena po hektaru proveniAko
usporedimo dobivene rezultate s podacima iz


jencija 3003 je najbolja na prvoj pokusnoj plohi sa
38,25 m3, a na drugoj pokusnoj plohi provenijencija tablica za jednodobne šume (Wiedemann, 1966)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJU SITKANSKH SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUKRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 249-261
Tablica 11. Osnovni biometriski podaci za običnu smreku na obje pokusne plohe.
Table 11 Basic biometric indicators for Norway Spruce on both experimental surfaces.


Obična smreka Pokusna ploha I Pokusna ploha II


Norvay sprunce Fild plot I Fild plot II
Svojstvo Srednja Varijanca Srednja Varijanca Min./Max.
Property veličina Variance Min./Max. veličina Variance


Mean size Mean size
Promjer 11,1 5,02 6/15,5 9,28 5,94


4/15
DBH (cm)
Visina 10,18 2,59 7,2/12.2 8,06 3,74 3/12,5
Height (m)


Tablica 12. Volumen srednjeg stabla prema provenijencijama ( m")
Table 12 The volume of the mid/range tree according to provenance (m3)


Pokusna ploha I Pokusna ploha II
Fild plot I Fild plot II
Provenijencija
Provenance
1 2
blok
3
Srednja
veličina
Mean
Srednja
veličina
Mean
1 2
blok
3
Srednja
veličina
Mean
Srednja
veličina
Mean
size size size size
3001 0,007 0,021 0,021 0,016 0,013 0,001 0,013 0,009
3003 0,010 0,020 0,020 0,017 0,005 0,008 0,006 0,006
3006 0,008 0,013 0,019 0,013 0,005 0,006 0,011 0,007
3012
3059
0,011
0,007
0,009
0,003
0,020
0,003
0,013
0,004
0,010 0,010
0,001
0,004
0,003
0,008
0,005
0,007
0,003
0,005
3060 0,004 0,007 0,002 0,004 0,001 0,001 0,007 0,003
3067 0,008 0,010 0,004 0,007 0,005 0,002 0,002 0,003
3073 0,012 0,008 0,005 0,008 0,003 0,005 0,001 0,003
F(l vrijednost
F0 value
3, 11,** 1,62°


F0 vrijednost između pokusa


6,91**


F0 value between fild plot
Obična smreka


0,032 0,017


Norvay sprunce


Slika 8. Ukupni volumen po ha u 26 godini
Figure 8 Total volume per hectare within 26 years period
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea silchcn.sis (Bong.) Carr.) U 1UFRO POKUSU.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
obične smreke, vidimo da obična smreka u 26 godini
ima ukupan volumen na I bonitetu uz jaku proredu od
141 mVha, a na II bonitetu 60 m´/ha, III bonitetu 38
mVha. U slučaju umjerene prorijede na I bonitetu ukupan
volumen je 122 mVha, na II bonitetu 56 mVha, a na
III bonitetu 9 m´/ha. Iz ovoga je vidljivo da sitkanska
smreka ne bi mogla konkurirati običnoj smreci na
ovom staništu.


Ako usporedimo sva svojstva koja su istraživana u
ovom radu s podacima iz prinosnih tablica Schober-a


Tablica 13. Ukupan volumen po hektaru u 26 godini ( mVh).
Table 13 Total volume per hectare in 26 years (mVh)


Pokusna ploha I
Fild plot I
blok


Provenijencija


(1987), možemo zaključiti daje sitkanska smreka iz
naših pokusnih ploha vrlo slabe kvalitete, jer se ne bi
mogla uklopiti ni u treću prinosnu klasu.


Za razliku od sitkanske smreke koja nije dala očekivane
prinose, najbolja provenijencija zelena duglazija
u pokusu provenijencija Batalovo brdo, u starosti od 24
godine, ima ukupan volumen po hektaru od 195 mVha,
a u 31 godini 235 mVha. Ovo nas upućuje na daleko
bolju ekološku prilagodljivost zelene duglazije određenih
provenijencija na naše ekološke uvjete.


Pokusna ploha II
Fild plot II
blok


Srednja Srednja
Srednja Srednja


Provenance


veličina veličina
veličina veličina


1 2 3
1 2 3


Mean Mean
Mean Mean


size size size size
3001 11,07 50,35 50,35 37,25 21,22 1,37 30,50 17,69
3003 23,97 42,85 47,95 38,25 9,69 14,69 9,18 11,18
3006 16,32 29,18 36,83 27,44 8,67 11,63 23,01 14,43
3012 21,32 20,20 42,85 28,12 20,40 4,28 16,32 13,66


21,75
9,59


3059 14,28 4,13 6,88 8,43 0,76 5,81 5,61 4,06
3060 7,14 7,14 3,97 6,08 0,45 1,78 13,57 5,26
3067 12,24 19,89 8,36 13,49 9,18 4,18 2,44 5,26
3073 21,42 16,32 7,65 15,13 4,89 9,43 1,17 5,16


F0 vrijednost


3,63**
1,50°


F0 value
F0 vrijednost između pokusa


6,31**


F0 value betwean fild plot


4. ZAKLJUČCI
1 Najveći srednji prsni promjer ima provenijencija
3001 na obje pokusne plohe. Za ovo svojstvo imamo
statistički značajnu razliku između provenijencija
u obje pokusne plohe, a također i između pokusnih
ploha.


2.
Za svojstvo srednje visine provenijencija 3001 najbolja
je na obje pokusne plohe. Kod obje pokusne
plohe imamo statistički značajnu razliku između
provenijencija, a također i između pokusnih ploha.
3.
Najbolje preživljavanje biljaka u prvoj pokusnoj
plohi ima provenijencija 3003, a u drugoj provenijencija
3006. Za ovo svojstvo u pokusima nismo
dobili statistički značajnu razliku, ali je imamo između
pokusa, i ona je statistički značajna na razini
od 1%.
4.
Provenijencija 3003 je za svojstvo volumena srednjeg
stabla u prvom pokusu najbolja, a u drugom
pokusu je to a 3001. U prvom u
je
lo provenijencij
provenijencijprovenijencija JUUI. u pivom pokus
pokuspokusu


xtioWi značairm razliku izmertii nrnveni


imamo statistički značajnu razliku između proveni


jencija, dok na drugoj pokusnoj površini nismo dobili
statistički značajnu razliku. Između pokusa smo
dobili statistički značajnu razliku.


Kod ukupnog volumena po ha, najbolja provenijencija
na prvoj pokusnoj plohi je 3003, a na drugoj
provenijencija 3001. Prva pokusna ploha ima statistički
značajnu razliku između provenijencija, dok
druga nema. Između pokusnih ploha postoji statistički
značajna razlika na razini od 1 %.


Dobivene visoke varijanse u parcelama kod nekih
provenijencija, posebice provenijencije 3001, 3003 i
3006, na prvoj pokusnoj plohi ukazuju da bi se mogla
izvršiti selekcija najboljih genotipova, na osnovi
kvalitetnih fenotipova koji pokazuju visoku proizvodnost,
i eventualno izvršiti njihovo vegetativno
umnažanje i unošenje na odgovarajuća staništa.


Ekološki uvjeti koji vladaju na pokusnim površinama
više odgovaraju običnoj smreci, nego sitkanskoj,
kojoj je potrebna veća zračna i zemljišna vla
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I). Ballian: USPIJEVANJE S1TKANSKH SMRHKF (Picea sitchensis (Bong.) Can.) U IUFRO POKUSU... Šumarski liši br. 5 6. CXXV (2001). 249-261


žnost, jer obična smreka koja se nalazi u zaštitnom
pojasu u istoj starosti ima veći srednji promjer i srednju
visinu.


8.
Na temelju provedenih istraživanja i analize srednjih
veličina, možemo zaključiti da prisutne provenijencije
sitkanske smreke, koje potječu iz dijela
južnog areala, ima slabu prilagodbu na naše ekološke
uvjete i da nisu opravdale očekivanja u starosti
od 26 godine. Daljnja istraživanja sa sitkanskom
smrekom trebala bi uključiti druge provenijencije,
posebice one sa sjevera areala i većih nadmorskih
visina.


Zahvala:


Ovo istraživanje realizirano je uz pomoć šumarstva
"Ribnica" Kakanj. Zbog toga dugujem veliku zahvalnost
direktoru Sulejmanu Haračiću, dipl. inž., tehničkom
direktoru Seadu Rožajcu, dipl ing., te Zoranu Jozinoviću,
dipl. ing., i Emsaru Caluku, dipl. ing., kao i
prof. Dr. Komadu Pintariću, koji je određenim sugestijama
pomogao pri izradi ovoga rada.


5. LITERATURA:
Alijagić , S. 1984: Visinski i debljinski prirast sitja
u visinu i debljinu u starosti od 29 godina. Rakanske
smrče na području Kaknja. Šumarstvo i dovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu, knjiga 27,
prerada drveta 7-9, XXXIX, Sarajevo, 319-323. god XXVII, sv. 1-4, 31-46, Sarajevo.


B a 11 i a n, D., M i k i ć, T., P i n t a r i ć, K., 1999: AnaP
i n t a r i ć, K., 1991: Proučavanje prirašćivanja IUFRO


liza uspijevanja pet provenijencija zelene duglazije
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Fraco) u pokusu
Batalovo brdo. Šumarski list broj 9-10, st.
423-430, Zagreb.


Izetbegovic , S., 1986: Prilog riješavanju problema
rekonstrukcije degradiranih šuma, Naučni skup


- Rekonstrukcija degradiranih šuma, str. 1-7,
Sarajevo.
Mededović, S., Pintarić, K., 1991: Ritam debljinskog
prirašćivanja duglazije (Pseudotsuga
menziesii Mirb. Franco) različitih provenijencija.
Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Knjiga 27, god. XXVII, sv. 1-4, 19-30, Sarajevo.


Pintarić , K., 1958: Studie zum Larchenanbau in
Bosnien, (doktorska disertacija). Radovi Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj
2, B. Šumarstvo br. 2, 17-88, Sarajevo.


Pintarić , K. 1988: Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske
smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti
od provenijencije, Šumarski list 7-8/1988, str.
301-316, Zagreb.


P i n t a r i ć, K., 1991: Proučavanje prirašćivanja duglazije
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) različitih
provenijencija na oglednoj plohi Goleš kod
Travnika. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu, knjiga 27, god. XXVII, sv. 1-4,
3-17, Sarajevo.


Pintarić, K., Mikić, T, Vučetić, M., 1991: Rezultati
prirašćivanja ariša različitih provenijenci


duglazije različitih provenijencija na nekoliko oglednih
ploha u Bosni. Šumarski list br. 1 -2, 5-24,
Zagreb.


Pintarić , K., 1991a: 30 godina istraživanja na arišu
različitih provenijencija u Bosni. Šumarski list
br. 3-4, Zagreb.


P i n t a r i ć, K., 2000: Značaj alohtonih-gostujućih vrsta
drveća u šumarstvu Bosne i Hercegovine, Seminar
- Sjemensko-rasadnička proizvodnja u
BiH -Aktualno stanje i perspektive, Brčko.


Schober, R., 1987: Ertragstafeln wichtiger Baumarten,
J. D. Sauerlander´s Verlag, Frankfurt am
Main.


Senić,P.,Đurdević,J., 1986: Osobine zemljišta na
stalnim oglednim plohama sa sitkanskom smrčom
(Picea sitchensis L.) različitih provenijencija,
Sarajevo.


Stefanović, V, Beus, V, Burlica, Č., Dizda rević,
H., Vukorep, I., 1983: Ekološko-vegetacijska
rejonizacija Bosne i Hercegovine, Sarajevo
1983, Šumarski fakultet, Posebna izdanja
br. 17.


Vidaković, M., 1983: Četinjače, morfologija i varijabilnost,
Sveučilišna naklada liber, Zagreb 1983,
356-359.


Wiedemann, 1966: Šumarsko Tehnički Priručnik,
str. 228-237.


SUMMARY: At the locality of Kicevac, close to the town of Kakanj in
Central Bosnia, two experimental sites with eight provenance of Sitka spruce
(Ticea sitchensis L.) have been founded in 1978.


The greatest mid range belongs to the 3001 provenance on both experimental
surfaces. For this characteristic we have a statistically significant dif
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001). 249-261
ference between the provenance in both experimental surfaces, but also
between the experimental surfaces themselves.


The 3001 provenance proved best characteristic of middle growth on both
surfaces. In both experimental surfaces we had statistically significant difference
between the provenance, but also between the experimental surfaces.


The 3003 provenance had the best survival rate among the plants at the


first experimental surface, and in the second — the 3006 provenance. With
regard to this characteristic we did not get statistically significant results in
our experiments, but we had it between the experiments and it was significant
at the 1 % level.


The 3003 provenance for the characteristic of volume of the middle/grown
tree was the best in the first experiment, and in the second experiment it was
the 3001 provenance. In the first experiment we had statistically significant
difference between provenance whereas at the other experimental surface we
did not get statistically significant difference. Within the experiments we got
statistically significant difference.


Within the total volume per hectare, the best provenance at the first experimental
surface was 3003, and on the other, the 3001 provenance. The first
experimental surface had a statistically significant difference between provenance,
whereas the other did not. Between the experimental surfaces there
existed a statistically significant difference at the 1 % level.


The obtained high varieties in different sites in some provenance, particularly
provenance 3001, 3003 and 3006 at the first experimental surface
proved that the selection of best genotypes can be done on the basis of quality
phenotypes which show high success in growth and eventually make their
vegetative multiplication and growth at the appropriate habitat.


Ecological conditions which are present at the experimental surfaces/sites
are more suitable to Norway spruce, than they are for Sitka spruce, since
Norway spruce of the same age which can be found at the protected areas,
has a greater mid range and mid height.


On the basis of the experiments we can conclude that the provenance of
Sitka spruce has a weak adaptability to our ecological conditions and that
they did not justify the expectations at the age of 26 years. Further investigations
with the Sitka spruce should include other provenance.