DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić


DENDROKRONOLOGIJA OBIČNE JELE - DENDROCHRONOLOGY OF SILVER FIR


ŠTETNI BIOTSKI ČIMBENICI JELE, INTEGRALNA ZAŠTITA I LOVSTVO HARMFUL
BIOTIC FACTORS OF THE FIR, INTEGRAL PROTECTION AND HUNTING


Milan Glavaš


UVO D - INTRODUCTION


Miroslav Harapin, Boris Hrašovec


ENTOMOLOŠKI KOMPLEKS OBIČNE JELE - ENTOMOLOGICAL COMPLEX OF THE SILVER FIR


Paula Durbešić, Snježana Vujčić-Karlo
TRČCI (Coleoptera, Carabidae) U JELOVIM ŠUMAMA U HRVATSKOJ GROUND
BEETLES (Coleoptera, Carabidae) IN THE FIR FORESTS OF CROATIA


Milan Glavaš, Danko Diminić


MIKOLOŠKI KOMPLEKS OBIČNE JELE - MYCOLOGICAL COMPLEX OF SILVER FIR


Milan Glavaš, Josip Margaletić


ŠTETE OD ŽIVOTINJA - DAMAGE FROM ANIMALS


Miroslav Harapin


INTEGRALNA ZAŠTITA JELE - INTEGRATED PROTECTION OF FIR STANDS


Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec


JELOVE ŠUME KAO LOVIŠTE I STANIŠTE ŽIVOTINJSKIH VRSTA FIR
FOREST AS HUNTING GROUNDS AND HABITATS OF ANIMAL SPECIES


ISKORIŠTAVANJE, MEHANIZACIJA, TEHNOLOŠKA SVOJSTVA I UPORABA JELOVINE EXPLOITATION,
MECHANISATION, TECHNOLOGICAL PROPERTIES AND THE USE OF FIR TIMBER


Ante P. B. Krpan, Dragutin Pieman


NEKA OBILJEŽJA ISKORIŠTAVANJA HRVATSKIH JELOVIH ŠUMA SOME
FEATURES OF FIR FOREST EXPLOITATION


Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić,
Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra


ŠUMARSKO INŽENJERSTVO U JELOVIM SASTOJINAMA - RAD, OTVARANJE ŠUMA I
UPORABA MEHANIZACIJE FORESTRY
ENGINEERING IN FIR STANDS - WORK, FOREST OPENING AND USE OF MECHANISATION


Marijan Brežnjak


PRIMARNA MEHANIČKA OBRADA JELOVINE - PRIMARY MECHANICAL PROCESSING OF FIRWOOD


Slavko Govorćin, Vladimir Sertić, Radovan Despot, Jelena Trajković, Tomislav Sinković


JELOVINA-FIR


Vladimir Sertić


KEMIJSKA PRERADA JELOVINE - CHEMICAL PROCESSING OF FIRWOOD


Boris Ljulj ka, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković


OBRADA I UPORABA JELOVINE - THE USE AND PROCESSING OF FIR


EKONOMIKA GOSPODARENJA JELOVIM ŠUMAMA - THE ECONOMICS OF FIR FOREST MANAGEMENT


Rudolf Sabadi


TRŽIŠTE JELOVINE U SVIJETU I U HRVATSKOJ THE
FIRWOOD MARKET IN THE WORLD AND IN CROATIA


Rudolf Sabadi, Branimir Prpić, Hranislav Jakovac


UKUPNA VRIJEDNOST JELOVIH ŠUMA U HRVATSKOJ - TOTAL VALUE OF CROATIAN FIR FORESTS


Mladen Figurić, Tomislav Grladinović


EKONOMSKI POKAZATELJI U LANCU UPORABE JELOVINE ECONOMIC
INDICES IN THE CHAIN OF FIRWOOD USE


Hranislav Jakovac


BIBLIOGRAFIJA- BIBLIOGRAPHY
KAZALO IMENA - LIST OF NAMES
AUTORI I KOAUTORI MONOGRAFIJE S ADRESAMA


AUTHORS AND CO-AUTHORS OF THE MONOGRAPH WITH ADDRESSES


Branimir Prpić