DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 98     <-- 98 -->        PDF

NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


JADRANKO


Jadranko Vlahinja, dipl. ing.
šumarstva obranio je 4. srpnja 2000.
godine magistraski rad pod naslovom
Istraživanje kriterija raspodjele
troškova i dobiti zajedničkih
šumskih prometnica, te time stekao
akademski stupanj magistra biotehničkih
znanosti, znanstveno polje
šumarstvo.


Životopis - Jadranko Vlahinja
rođenje u Koprivnici 1964. godine.
Osnovnu školu završio je u Koprivnici,
srednju započeo u Koprivnici,
a završio u Karlovcu. 1988. godine
diplomirao je na šumarskom odjelu
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Pripravnički staž je obavio
u šumariji Koprivnica, u sastavu tadašnjeg
OOUR-a Iskorišćivanje šuma
Đurđevac. Od 1991. zaposlenje kao revirnik u istoj
šumariji, u sastavu javnog poduzeća "Hrvatske šume"


p. o. Zagreb. Od 1995. obavlja poslove stručnoga suradnika
za građevinarstvo i investicije u proizvodnom
odjelu Uprave šuma Koprivnica. Na ovim poslovima
radi i danas.
Objavio je više popularnih i stručnih članaka i prikaza.
Sudjelovao je na više domaćih znanstvenih i
stručnih skupova i seminara. Jedan je od organizatora
znanstvenog simpozija povodom 100-te obljetnice rođenja
botaničara akademika Ive Pevaleka, koji je održan
u Koprivnici 1994. godine.


Član je Gradskog poglavarstva Koprivnice te više
povjerenstava Županije Koprivničke-križevačke i grada
Koprivnice. Clan je Hrvatskog šumarskog društva i
Hrvatskog hortikulturnog društva. Predsjednik je stolnoteniskog
kluba "Podravka" Koprivnica.


Postupak odobrenja i ocjena magistarskog rada


- Na temelju izvješća povjerenstva za ocjenu uvjeta i
odobrenje teme za izradu magistarskog rada, u sastavu
prof. dr. sc. Simeun To m a n i ć i izv. prof. dr. sc. Vend
Vondra, Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu odobrilo je Jadranku Vlahinji,
dipl. ing. šum. izradu magistarskog rada pod gore navedenim
naslovom. Za mentora je imenovan prof. dr. sc.
Simeun Tomanić. Po odlasku prof. dr. sc. Simeuna Tomanića
u mirovinu, Fakultetsko je vijeće za mentora
imenovalo doc. dr. se. Ivana Mart i n ića.
Na svojoj 4. redovnoj sjednici 7. travnja 2000. godine
Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučili


VLAHINJA


šta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo
za ocjenu izrađenog magistarskoga
rada Jadranka Vlahinje,
dipl. ing. šum. u sastavu: izv. prof,
dr. sc. Vend Vondra, doc. dr. sc.
Ivan Martinić, doc. dr. se. Dragutin
Pieman, doc. dr.ć - svi sa Šumarskog fakulteta u
Zagrebu te doc. dr. se. Igor P o t o č n
i k s Biotehniške fakultete u Ljubljani.
Nakon pozitivne ocjene rada
imenovano je povjerenstvo za javnu
obranu rada u sastavu: izv. prof. dr.
se. Vend Vondra, doc. dr. sc. Ivan
Martinić, doc. dr. se. Dragutin Pic-
man, doc. dr. se. Juro Čavlović - svi
sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu
te prof. dr. sc. Iztok Winkler.s
Biotehniške fakultete u Ljubljani.


Prikaz rada - Magistarski rad Jadranka Vlahinje,
dipl. ing. šum. nosi naslov Istraživanje kriterija raspodjele
troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica.
Obujam rada je 102 + XX stranica, 15 slika i
shematskih prikaza, 8 fotografija, 20 tablica i 149 naslova
korištene ili citirane literature. Rad je podijeljen
na sljedeća poglavlja: 1. Uvod, 2. Predmet i tijek istraživanja,
3. Rezultati, 4. Zaključci, 5. Literatura,


6. Prilozi.
Sažetak rada -U uvodnim se razmatranjima raspravlja
o problemu ekonomske opravdanosti gradnje
šumskih prometnica. Navodi se da otvaranje nekog
šumskog područja prometnicama predstavlja značajan
investicijski trošak, koji se u gospodarenju šumom mora
slojevito planirati. Veća gustoća šumskih prometnica
zahtijeva veće troškove gradnje i održavanja, ali smanjuje
troškove privlačenja. U slučaju otvaranja cestom
šumskog predjela sastavljenog od državnih i privatnih
šuma u koristima, ali i troškovima gradnje i održavanja
ceste, nužno sudjeluju svi šumovlasnici na odnosnom
području. Stoga autor u uvodnim razmatranjima postavlja
pitanja: (1) Koji su to pouzdani i objektivni kriteriji
sudjelovanja svakog šumovlasnika u troškovima?,
(2) koja su relativna mjerila i novčani iznosi pojedinačnih
ulaganja u čvrstoj vezi s veličinom ostvarene
koristi, odnosno dobiti tijekom amortizacijskoga vijeka
ceste?, (3) u kojoj je mjeri to za pojedinog šumovlasnika
isplativa investicija?


Nadalje je obrazloženo zašto su pri izgradnji zajedničke
prometnice šumovlasnici u različitim ekonom