DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 97     <-- 97 -->        PDF

tudinalnom smjeru ijednu poziciju relativnih produljenja
u tangencijalnom smjeru. Takvi prikazi dani su za
svaku pojedinu grupu uzoraka posebno; normalnu,
kompresijsku i jelovinu koja se nalazila u ispitnom
trupčiću nasuprot kompresijskog drva. Poglavlje završava
tabelarnim prikazom minimalnih, maksimalnih i
srednjih vrijednosti relativnih produljenja u longitudinalnom
i tangencijalnom smjeru za sve uzorke zajedno.


Zaključna razmatranja


U ovom poglavlju sažeto su navedeni zaključci koji
se mogu izvesti iz analize rezultata istraživanja, a vezano
na postavljene ciljeva istraživanja. Naznačeno je da
vlačne i tlačne deformacije u longitudinalnom smjeru
rastu s porastom sile koja djeluje na gredu od točke proporcionalnosti
pa do trenutka loma. Vlačne i tlačne deformacije
u tangencijalnom smjeru rastu od točke proporcionalnosti,
a do sile koja je bila za 4 % manja od sile
loma, da bi od tog trenutka pa do trenutka loma zabi


lježile pad. Raspored deformacija po visini grede i u
određenom trenutku savijanja vezan je uz poziciju na
kojoj je vršeno promatranje i uz grupu uzoraka. Neutralnu
liniju moguće je jednoznačno odrediti na pozicijama
koje su blizu mjestu djelovanja sile, dok kod pozicija
koje su dalje od mjesta djelovanja sile to nije moguće za
deformacije u longitudinalnom i tangencijalnom smjeru.
Utvrđeno je da se neutralna linija na pozicijama
blizu mjesta djelovanja sile pomiče od gornjeg ruba grede
ka donjem, sukladno povećanju sile. Takvo kretanje
neutralne linije utvrđeno je kod sve tri grupe uzoraka,
uzoraka normalne, kompresijske i jelovine koja se u
trupčiću nalazila nasuprot kompresijskog drva jelovine.


Literatura


U poglavlju Literatura navedena je korištena literatura
iz područja ovog istraživanja. Navedeno je dvadeset
i devet navoda literature koja je i citirana unutar disertacije.


Udaljenost od mjesta djelovanja sile (mm)


Raspored srednjih vrijednosti relativnih produljenja u tangencijalnom
smjeru kod statičkog savijanja uzorka recentne jelovine.


Ocjena disertacije


Disertacija mr. se. Tomislava Sinkovića, dipl. ing.
samostalno je izrađeno i originalno znanstveno djelo.
Pristupnik je na temelju jasno prikazanih ciljeva, koristeći
mogućnosti dostupne tehničke opreme, izvršio
mjerenja deformacija na uzorcima jelovih greda malih
dimenzija, te obradio i prikazao dobivene rezultate originalnim
načinom kao doprinos određivanju relativnog
iznosa i rasporedu tlačnih i vlačnih plošnih deformacija,
te određivanju i promatranju pomaka neutralne linije
kod statičkog savijanja.


Rezultati mjerenja prikazani su originalnim načinom
uz velik broj slika s grafičkim prikazima, koji olakšavaju
njihovo praćenje s jasno iznesenim opisima, te
ispravnom interpretacijom kroz zaključna razmatranja.


Sveukupni rad, prikazi, rezultati, analiza i zaključci
predstavljaju cjelinu, čiji doprinos sadrži posebno vrijedan
prilog spoznajama o tehničkim svojstvima drveta,
a njegovo značenje prelazi lokalne okvire, već je u
skladu i usporediv svojom vrijednošću sa svjetskim istraživanjima.


Dr. sc. S. Govorčin