DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

izotopa 14. Kod nekih vrsta (kao kesten i maslina) starija
stabla imaju u pravilu unutrašnjost debla trulu, a zatim
šuplju, što onemogućava utvrđivanje godova.


Osobitu dugovječnost imaju stabla četinjača sušnih
planinskih subtropskih područja. U planinama Nevade
i Kalifornije je ustanovljeno 4900 godova na panju Pinus
longaeva. Na White Mountains postoji populacija
od oko 70 primjeraka Pinus aristata, čija je starost
procjenjena na više od 4000. g. U Meksiku starost vazdazelene
vrste Taxodium mucronatum procjenjena je
preko 2000. g., a u intervalu od 1000 do 2000. g. nalaze
se mnoge vrste čempresa, borovica i cedra. Starost četinjača
na sjeveroistoku SAD: Sequoia, Sequoidendroh,
Pseudotsuga, Pinus lambertina i Tsuga heterophil
također prelaze 2000. g.


U Italiji isto postoje vrste koje dozive veliku starost.
Tako npr. postoji više primjeraka Pinus cembra starosti
700-800. g., jedan ariš na čijem je panju izbrojeno 2200
godova, te mnoga stabla crnike od 500. g., plutnjak od


700. g. i kesten s Etne od 3000. g. (?). Poznati su i "giganti
s planine Sila", te stabla korzičkog crnog bora čija
se starost procjenjuje na 350. g.
Među vrste koje se definiraju kao vrlo dugovječne
(preko 1000. g.) spadaju: listopadni hrastovi, planinski
borovi, ariš, čempres, libanonski cedar i duglazija. U
srednjovječna stabla spada bukva, koja po nekim autorima
doživi 200-300. g., a po drugima 400-500. g.
Kratkog životnog vijeka (do 150. g.) su: crna topola,


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


TOMISLAV


Dana 17. studenoga 2000. godine
mr. se. Tomislav Sinković,
dipl. ing., asistent u Zavodu za znanost
o drvu Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, obranio je na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertaciju
po naslovom Plošne deformacije
kod statičkog savijanja
normalnog i kompresijskog drva


jele (Abies alba Mill.)


Svoju disertaciju pristupnik je
obranio pred povjerenstvom u sastavu
izv. prof. dr. se. Andrija B o g ner,
predsjednik, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.
sc. Zvonimir Žagar, član, Građevinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i doc.dr. se. Slavko Govore in, član,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te time stekao
pravo na akademski naziv doktora znanosti u polju
šumarstva. Mentor rada bio je doc. dr. se. Slavko Go


trepetljika, bijela vrba, breza, trešnja, joha, bijeli i crni
grab i mnoge druge.


Evidentirano je da većina drveća kratkoga životnog
vijeka imaju veću mogućnost vegetativnog razmnožavanja.


Dominantna stabla nemaju uglavnom sudbinu dugog
života, jer u pravilu razvijaju u proporciji manji korjenov
sustav zbog dovoljne vlažnosti površinskog dijela
tla. Stabla na osami naprotiv razvijaju velik korjenov
sustav i zbog toga su više otporna na nepogodnosti,
što im omogućava duži život. Iz toga bi se moglo zaključiti
da stabla parkova i vrtova imaju duži životni vijek
od stabala koja rastu u šumi.


Jasno je da na dugovječnost stabala utječu pedološki,
klimatski i abiotski čimbenici, te nadmorska visina
i položaj stabla. Pored toga od velikog su značenja i
bolesti uzrokovane djelovanjem organizama biljnog i
životinjskog podrijetla. Nadajmo se, kaže autor, da su
nam Amerika i Kina već poslale sve zalihe parazita, te
da se neće ponoviti slučajevi kao stoje bilo sa brijestom
i kestenom, jer egzotični paraziti predstavljaju kontinuiranu
opasnost.


Bilo bi od velike koristi statistički obraditi starosti
drveća i evidentirati vrste, debljine, uzroke uginuća i
ostalo. To bi trebalo započeti što prije bar u državnim
šumama i nacionalnim parkovima.


Frane Grospić dipl. ing.


SINKOVIĆ


vorčin, a članovi povjerenstva za
ocjenu disertacije bili su isti pred
kojima je obranjena disertacija.


Podaci iz životopisa


Mr. se. Tomislav Sinković, dipl.
ing. rođen je u Zagrebu 16. rujna
1960. godine. Osnovnu školu završio
je u Zagrebu. Po završetku
srednješkolskog obrazovanja u V.
gimnaziji u Zagrebu, upisao je Šumarski
fakultet u Zagrebu, Drvnotehnološki
odsjek, gdje je diplomirao
1987. godine. Na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu počeo je raditi
u studenom 1987. godine kao
znanstveni novak na predmetu Osnove tehnologije drva.
U Znanstveno-nastavno zvanje asistenta za predmet
Osnove tehnologije drva izabran je 1. studenog
1990. godine. Tijekom 1991., 1992. i 1994. godine aktivno
je sudjelovao u Domovinskom ratu. Tijekom
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

1993. godine bio je na studijskom putovanju u "Bundesforschungsanstalt
für Forst und Holzwirtschaft, Institut
für Holzphysik und mechanische Technologie des
Holzes" u Hamburgu i na "Institut für Holzforschung" u
München-u, dobivši stipendiju "Pfeil-Europa-Studienreisestipendium".
Magistarski rad pod naslovom


Fizička i mehanička svojstva juvenilnog drva jele
(Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara obranio je 21. lipnja
1994. godine. Kao asistent vodi odgovarajuće vježbe
iz predmeta Tehnička svojstva drva i Ispitivanje fizikalnih
i mehaničkih svojstava drva na Drvnotehnološkom
odsjeku i Osnove tehnologije drva na Šumarskom odsjeku.
Tijekom rada na Šumarskom fakultetu sudjelovao je
u radu na sljedećim projektima: Istraživanje i razvoj proizvoda,
proizvodnih tehnika, tehnologija i metoda upravljanja
u drvnoj industriji i prometu drvnih proizvoda,
Fleksibilne proizvodne linije u drvno prerađivačkoj industriji,
Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva,
Kompleksno istraživanje dvostruke bijeli hrasta


lužnjaka i Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku
preradu drva. Od travnja 1997. godine član je
tehničkog odbora Fizikalna i mehanička svojstva drva te
trajnost i zaštita drva pri Državnom zavodu za normizaciju
i mjeriteljstvo Republike Hrvatske. Do sada je kao
autor ili koautor napisao 13 znanstvenih i jedan stručni
rad te održao jedno predavanje.


Prikaz disertacije


Disertacija je obima 286 stranica, sadrži 55 tablica,
402 slike i 29 navoda literature. Sastoji se od Predgovora,
10 poglavlja i Sažetka. Naslovi poglavlja su sljedeći:
Uvod, Cilj istraživanja, Dosadašnja istraživanja,
Metoda istraživanja, Materijal za istraživanje, Način
obrade i prikaz rezultata istraživanja, Rezultati istraživanja,
Analiza rezultata istraživanja, Zaključna razmatranja
i Literatura.


Autor je u Predgovoru naznačio osnovne postavke i
početna razmišljanja za odabir teme ovog istraživanja.
Autor također navodi zahvalu Šumarskom fakultetu,
mentoru, članovima komisije za ocjenu rada, svim suradnicima
i kolegama na pomoći pruženoj tijekom izrade
disertacije.


Uvod


U ovom poglavlju navedene su osnovne pretpostavke
na kojima se temelji proces statičkog savijanja. Također
se navode dosadašnja temeljna saznanja o statičkom
savijanju, te kratak opis mjerenja i njihovog utjecaja
na moguće rezultate.


Cilj istraživanja


Autor u ovom poglavlju sažeto prikazuje ciljeve istraživanja.
Navedena su četiri cilja istraživanja. Prva
dva cilja odnose se na određivanje relativnog iznosa i
rasporeda tlačnih i vlačnih plošnih deformacija kod statičkog
savijanja iznad točke proporcionalnosti pa do loma.
Preostala dva cilja odnose se na određivanje i promatranje
pomaka neutralne linije kod statičkog savija


nja u području od točke proporcionalnosti pa do loma.


Dosadašnja istraživanja


Ovdje autor obraduje sve pojmove vezane uz statičko
savijanje. Početno su dana objašnjenja savijanja
kroz povijesni pregled pristupa toj problematici. Slijedi
prikaz problematike vlačnih i tlačnih deformacija, njihovo
mjerenje i određivanje rasporeda po visini grede.
Uz to je također prikazan i način određivanja i izračunavanja
položaja i kretanja neutralne linije tijekom statičkog
savijanja. Na kraju ovog poglavlja naznačena su
osnovna fizikalna i mehanička svojstva normalnog drva
jelovine i kompresijskog drva jelovine.


Metoda istraživanja


U poglavlju je objašnjena primjenjena metoda istraživanja.
Zbog primijenjenog načina mjerenja deformacija
vezanog uz primjenu video tehnike i obrade slika
uz pomoć računala, dane su informacije o primijenjenim
napravama korištenim kod mjerenja. S obzirom na
specifičnost primijenjene metode mjerenja, objašnjen
je i način izračunavanja i izražavanja veličina vlačnih i
tlačnih deformacija.


Materijal za istraživanje


Poglavlje Materijal za istraživanje tabelarno prikazuje
sve relevantne pokazatelje modelnih stabala, iz kojih
su izrađeni uzorci za istraživanje. Zbog specifičnosti korištenja
uzoraka kompresijskog drva, slikama s terena
prikazana su stabla koja su sadržavala kompresijsko drvo,
s naznakom na taj dio stabla. Nakon toga dan je prikaz
postupka izrade srednjača i izrade uzoraka iz njih.


Način obrade i prikaza rezultata istraživanja


U ovom poglavlju autor je objasnio primjenjene načine
statističke obrade podataka mjerenja i načine prikazivanja
istih. Također je objašnjen i način obrade i
prikaza rezultata koji nije primjenjen, navedeni su i razlozi,
a autor gaje prvotno pokušao primjeniti.


Rezultati istraživanja


Poglavlje Rezultati istraživanja podijeljeno je na pet
podpoglavlja. U svakom od tih pet podpoglavlja
prikazani su rezultati istraživanja za četiri trenutka u
kojima su promatrane deformacije tijekom procesa statičkog
savijanja i jedno podpoglavlje u kojemu su prikazani
rezultati fizikalnih i mehaničkih svojstava uzoraka,
koja su također određivana. Rezultati su dani tablično
i grafički.


Analiza rezultata istraživanja


Poglavlje Analiza rezultata istraživanja podijeljeno
je na četiri podpoglavlja. Svako od tih podpoglavlja vezano
je također na trenutke u kojima je vršeno mjerenje
deformacija, a to su: točka proporcionalnosti kod sile
koja je bila manja od sile loma za 8 %, kod sile koja je
bila manja od sile loma za 4 % i kod sile loma. Na kraju
četvrtog podpoglavlja sažeto su prikazani rezultati istraživanja
i analiza rezultata na dvije pozicije, najbliže
mjestu djelovanja sile za relativna produljenja u longi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 97     <-- 97 -->        PDF

tudinalnom smjeru ijednu poziciju relativnih produljenja
u tangencijalnom smjeru. Takvi prikazi dani su za
svaku pojedinu grupu uzoraka posebno; normalnu,
kompresijsku i jelovinu koja se nalazila u ispitnom
trupčiću nasuprot kompresijskog drva. Poglavlje završava
tabelarnim prikazom minimalnih, maksimalnih i
srednjih vrijednosti relativnih produljenja u longitudinalnom
i tangencijalnom smjeru za sve uzorke zajedno.


Zaključna razmatranja


U ovom poglavlju sažeto su navedeni zaključci koji
se mogu izvesti iz analize rezultata istraživanja, a vezano
na postavljene ciljeva istraživanja. Naznačeno je da
vlačne i tlačne deformacije u longitudinalnom smjeru
rastu s porastom sile koja djeluje na gredu od točke proporcionalnosti
pa do trenutka loma. Vlačne i tlačne deformacije
u tangencijalnom smjeru rastu od točke proporcionalnosti,
a do sile koja je bila za 4 % manja od sile
loma, da bi od tog trenutka pa do trenutka loma zabi


lježile pad. Raspored deformacija po visini grede i u
određenom trenutku savijanja vezan je uz poziciju na
kojoj je vršeno promatranje i uz grupu uzoraka. Neutralnu
liniju moguće je jednoznačno odrediti na pozicijama
koje su blizu mjestu djelovanja sile, dok kod pozicija
koje su dalje od mjesta djelovanja sile to nije moguće za
deformacije u longitudinalnom i tangencijalnom smjeru.
Utvrđeno je da se neutralna linija na pozicijama
blizu mjesta djelovanja sile pomiče od gornjeg ruba grede
ka donjem, sukladno povećanju sile. Takvo kretanje
neutralne linije utvrđeno je kod sve tri grupe uzoraka,
uzoraka normalne, kompresijske i jelovine koja se u
trupčiću nalazila nasuprot kompresijskog drva jelovine.


Literatura


U poglavlju Literatura navedena je korištena literatura
iz područja ovog istraživanja. Navedeno je dvadeset
i devet navoda literature koja je i citirana unutar disertacije.


Udaljenost od mjesta djelovanja sile (mm)


Raspored srednjih vrijednosti relativnih produljenja u tangencijalnom
smjeru kod statičkog savijanja uzorka recentne jelovine.


Ocjena disertacije


Disertacija mr. se. Tomislava Sinkovića, dipl. ing.
samostalno je izrađeno i originalno znanstveno djelo.
Pristupnik je na temelju jasno prikazanih ciljeva, koristeći
mogućnosti dostupne tehničke opreme, izvršio
mjerenja deformacija na uzorcima jelovih greda malih
dimenzija, te obradio i prikazao dobivene rezultate originalnim
načinom kao doprinos određivanju relativnog
iznosa i rasporedu tlačnih i vlačnih plošnih deformacija,
te određivanju i promatranju pomaka neutralne linije
kod statičkog savijanja.


Rezultati mjerenja prikazani su originalnim načinom
uz velik broj slika s grafičkim prikazima, koji olakšavaju
njihovo praćenje s jasno iznesenim opisima, te
ispravnom interpretacijom kroz zaključna razmatranja.


Sveukupni rad, prikazi, rezultati, analiza i zaključci
predstavljaju cjelinu, čiji doprinos sadrži posebno vrijedan
prilog spoznajama o tehničkim svojstvima drveta,
a njegovo značenje prelazi lokalne okvire, već je u
skladu i usporediv svojom vrijednošću sa svjetskim istraživanjima.


Dr. sc. S. Govorčin