DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 78     <-- 78 -->        PDF

svjedoči o srazu iskonske ljepote i civilizacijskih omeđenja,
i surovo stvarno i mitski maštovito, jer jasno je ne
moraš biti mitski titan da bi lomio okov; dovoljno je
biti stablo, stabalce, makar i neugledno. Samo moraš
znati što ti je činiti. Napokon, ta neželjena stabla, dala
su svojim neobičnim, gotovo iznakaženim oblicima začuđujuću
ljepotu bezličnim sivim plohama, često deprimirajućim
ljudskim uradcima, kojima radi vlastita komoditeta
unakazujemo vlastiti okoliš. Zato ovo nije
samo svjedočanstvo ljepote i patnje, nego izložba puna
vitalističkih poruka od kojih je jedna, najočitija: Unatoč
svemu, valja izdržati. Podsvjesno se pitam nije li ona
prostačka psovka zabilježena na jednoj od fotografija,
zapravo poruka stabla čovjeku, njegov nijemi revolt na
sve loše što činimo prirodu i okolišu?´


Nevjerojatno je mnogo zanimljivih motiva autor
pronašao šetajući Opatijom uz more. Posao mu je vjerojatno
bio olakšan, jer je pozivom snažno vezan ta šumu,
i stablo mu je vječiti životni izazov, ali nije ovdje u


AKTUALNO


pitanju proračunat odnos objekta i subjekta, posrijedi je
svježina emocije, urođeni dar da se uoči snaga detalja i
zanimljivost kadra, pa tako fotografija postane jak
emocionalni doživljaj. Svaka je slika zapravo mnogo
više od detalja. Ona je i protest i ispovijed; pokretač.
Nema ravnodušnosti u ovim prizorima, samo život, zaprečavan
i neželjen, presijecan i odsijecan, ali nezaustavljiv.
Ova je izložba paradoksalna oda životu.


Visok umjetnički doseg ovih fotografija i nesvakidašnja
ljepota biranih motiva oplemenjuju naš odnos
prema prvom susjedu - stablu. Autor Ante P.B. Krpan
je zaljubljenim okom nepokolebljiva vjernika u šumu i
stablo znalački odabrao motive. Sjedinivši svoju šumarsku
i fotografsku stručnost, postigao je majstorsko
ostvarenje, te je, uz sve već prije rečeno, izvornom autorskom
snagom stvorio pravo umjetničko djelo. Ovom
izložbom nije samo oplemenio konkretni prostor, nego
i naše duše. Hvala mu.


Milan Krmpotić


BRZA INVENTARIZACIJA POMOĆU BITTERLICHOVOG
ZRCALNOG RELASKOPA*


U vrletnim gospodarskim jedinicama, kao i jedinicama
koje su znatno udaljene od naseljenih mjesta, često
je teško naći radnike koji bi radili na poslovima uređivanja
šuma. Za inventarizaciju pomoću primjernih
pruga ili krugova potrebno je 4-5 radnika. Za inventarizaciju
pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa potreban
je samo jedan radnik. Osim toga, učinak inventarizacije
pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa
dva puta je veći od klasičnog p. pruga i krugova. U nepovoljnim
vremenskim uvjetima i vremenskom tjesnacu,
prednost ove metode posebice dolazi do izražaja.
Što se tiče točnosti dobivenih podataka ravni su podacima
dobivenim putem p. pruga ili krugova. Kod
mladih sastojina II dobnog razreda (21-40 god.) podaci
brze metode pouzdaniji su od podataka p. pruga ili krugova,
jer brza metoda uzima u obzir sva stabla u sastojini,
dok kod p. pruga ili krugova inventarizacija ne obuhvaća
stabla tanja od 10 cm (taksacina granica). Zbog
toga kod najmlađih sastojina starosti od 21-30 godina


Autor teksta umro je prije objave ovog članka - vidi In memoriam
u istom broju


velik broj stabala tanjih od 10 cm izmiču inventarizaciji.
Dobiveni podaci inventarizacije su preniski. Obračunati
obrast kao odnos stvarne i normalne temeljnice
također je prenizak, iako se radi o gustim sastojinama.


Prije terenskih radova potrebno je prethodno na terenskoj
karti ucrtati pravce kretanja u svakom odsjeku
u kojemu se obavlja inventarizacija.


U brdovitim terenima smjer pravca kretanja je okomit
na izohipse, dakle smjer u kome su najveće različitosti
sastojinskih prilika.


Kod nizinskih gospodarskih jedinica, smjer pravca
kretanja je paralelan s odjelskim prosjekama. Na tim
pravcima ucrtaju se stajališta. Broj stajališta zavisi od
veličine odsjeka, tako da na 1-2 ha površine odsjeka
dolazi jedno stajalište. Kod većih odsjeka na jedno stajalište
otpada veća površina, a kod manjih odsjeka manja
površina. U načelu, bez obzira koliko je malen odsjek,
broj stajališta ne bi smio biti manji od pet stajališta,
kako bi uzorak bio reprezentativan. Na svakom stajalištu
mjeri se temeljnica pomoću Bitterlichovog zrcalnog
relaskopa i prsni promjeri 10-25 stabala, vodeći
pritom računa o omjeru smjese i debljinskoj strukturi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 79     <-- 79 -->        PDF

sastojine. U starijim sastojinama mjeri se manji broj
stabala, a mladoj veći broj stabala.
Kako bismo pojasnili to, navest ćemo jedan praktičan
primjer.
Na ucrtanim stajalištima pomoću Bitterlichovog
zrcalnog relaskopa izmjerili smo sljedeće temeljnice:


Načelo brze metode pomoću Bitterlichovog zrcalnog
relaskopa zasniva se na činjenici, da se pomoću
poznate temeljnice po hektaru, broja stabala i njihove
temeljnice izmjerenog uzorka, putem razmjera


Gxn


N:n = G:g, Nh
možemo izračunati broj stabala po hektaru.
N - broj stabala na hektaru
n - broj stabala na uzorku
G -temeljnica na hektaru
g -temeljnica na uzorku


Male razlike mogu nastati zbog zaokruživanja broja
stabala na cijeli broj. U našem slučaju ta razlika iznosi
0,04 mVha.


U gospodarskoj jedinici "Kunjevci", u odsjeku 15c
koji pripada jednodobnim šumama, uređajni razred
hrasta lužnjaka 140 god., starosti 72 god., površine 9,14
ha izvršena je inventarizacija totalnom klupažom,


25 rrrVha, 28 mVha, 30 nr/ha, 21 nr/ha, 27 nr/ha,
23 nr/ha i 29 nr/ha. Aritmetička sredina izmjerenih
temeljnica iznosi 26,14 mVha.


Na istim stajalištima izmjerili smo promjere sljedećih
stabala.


Tablica 1.


U našem primjeru to izgleda ovako :


-Ü —


Ovim koeficijentom odnosa temeljnice po hektaru i
temeljnice izmjerenih stabala množi se broj izmjerenih
stabala, i na taj način se dobiva broj stabala po hektaru.


Kontrola da smo dobro obavili obračun broja stabala
po hektaru je dobivena temeljnica, koja mora biti
ista kao temeljnica dobivena Bitterlichovim zrcalnim
relaskopom.


Tablica 2.


zatim polaganjem p. pruga i brzom metodom pomoću
Biterlichovog zrcalnog relaskopa. Pokus je učinjen s
namjerom da se vidi kolika su odstupanja kod inventarizacije
putem p. pruga i brze metode, u odnosu na totalnu
klupažu koja daje najtočnije rezultate. Dobiveni
podaci nalaze se u sljedećim tablicama.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 80     <-- 80 -->        PDF

1. Totalna klupaža svih stabala u sastojini
Na terenu su izmjereni prsni promjeri svih stabalaiznad taksacijske granice ( 10 cm). Stabla su razvrstanapo vrstama drveća u debljinske stupnjeve od 5 cm. Najzastupljeniji
je hrast lužnjak, grab te znatno manje p.


Podaci klupiranja:


jasen i klen, a kao primješane vrste dolazi am. jasen,
brijest, d. voće. Poljski jasen, klen i primiješane vrste
iskazane su pod OTB (ostale tvrde listače).


Tablica 3.


2. Polaganje p. pruga
Položeno je pet primjernih pruga ukupne dužine965 m, širine 10 m, što iznosi 0,965 ha, a to iznosi 9,5 %
površine odsjeka. Smjer p. pruga bio je paralelan sasmjerom kraće stranice odsjeka (smjer istok-zapad).
Razmak između p.pruga iznosio je 100 m.
Na p. prugama izmjereni su prsni promjeri svih stabala
debljih od 10 cm i razvrstani u debljinske stupnjeve
od 5 cm po vrstama drveća,
Tablica 4.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

3. Brza metoda
Izmjera prsnih promjera stabala za uzorak obavljena
je na deset stajališta, na kojima je pomoću Bitterlichovim
zrcalnim relaskopom mjerena i hektarska temeljnica,
tako da u svakoj p. prugi postavljana dva stajališta.
Izmjera stabala za uzorak može se vršiti na površini
cijelog odsjeka, no kako bi se izbjegao subjektivni mo


Podaci uzoraka


Bitterlichovim zrcalnim relaskopom na deset stajališta
izmjerene su ove hektarske temeljnice: 33, 34,
22, 30, 36, 29, 31, 32, 33, 30 mVha. Aritmetička sredina
izmjerenih temeljnica iznosi 31,00 rrr/ha. Broj stabala
po hektaru možemo izračunati pomoću odnosa


PO ha


Iz dobivenih podataka može se zaključiti daje u odnosu
na totalnu klupažu, inventarizacija p. prugama, gledano
ukupno na odsjeku, dala višak od 35 stabala i višak
temeljnice od 0,38 nf/ha, dok je inventarizacija brzom
metodom dala manjak od 37 stabala i manjak temeljnice


ment, mjerenja za uzorak vezana su za stajališta na kojima
je njena temeljnica. Oblik i veličina površine na
kojoj su mjereni prsni promjeri za uzorak nas ne zanima,
zanima nas samo da uzorak bude reprezentativan u
pogledu dobne strukture i omjera smjese.


Tablica 5.


Gxn 31,00xn


N = N = 1,765375854 xn


17,56


Tablica 6.


od 0,56 mVha što iznosi 7 % kod broja i 1-2 % kod
temeljnice, s tim što kod p. pruga s predznakom plus, a
kod brze metode sa predznakom minus. Kod običnog
graba i OTB greška je slična kao i ukupna za sve vrste
drveća. Kod hrasta lužnjaka p. pruge dale su višak od 3
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Distribucija broja stabala po debljinskim stupnjevima


Hrast lužnjak


Vrsta 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 Ukupno
inventarizacije
n n


Klupiranje svih 6 30 54 62 47 26 12 6 2 1 1 247
stabala


P. pruge 4 29 53 68 48 33 11 1 3 250
Brza metoda 4 21 56 64 j 44 26 12 7 4 2 240
Obični grab


Vrsta 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 Ukupno
inventarizacije
n n
Klupiranje svih 72 62 23 8 2 1 168
stabala


P. pruge 69 82 24 6 2 183
Brza metoda 69 51 14 9 2 2 147
OTB


Vrsta 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52.5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 Ukupno
inventarizacije
n n
Klupiranje svih 39 22 20 11 9 4 2 2 1 110
stabala


P. pruge 41 25 33 17 4 4 1 1 1 127
Brza metoda 37 18 24 10 2 2 2 4 2 101
Analiza dobivenih podataka


Vrsta drveća Vrsta drveća
Vrsta hr. lužnjak Od totalne klupaže Vrsta Ob. grab Od totalne klupaže
inventarizacije više manje inventarizacije više manje
n g n g n g n g n g n g
Totalna klupaža 247 23,16 Totalna klupaža 168 4,05
P. pruge 250 23,06 3 0,10 P. pruge 183 4,32 15 0,27
Brza metoda 240 23,42 0,26 7 Brza metoda 147 3,56 21 0,49


Vrsta drveća Ukupno od totalne klupaže
Vrsta OTB Od totalne klupaže Vrsta
inventarizacije više manje inventarizacije više manje
n n n n n n


g g g g g g
Totalna klupaža 110 4,56 Totalna klupaža 525 31,77


P. pruge 127 4,77 17 0,21 P. pruge 560 32,15 35 0,38
Brza metoda 101 4,23 9 0,33 Brza metoda 488 31,21 37 0,56
stabla i manjak temeljnice od 0,10 mVha. Kod brze Međutim, kod heterogenih sastojina, grupimične strukmetode
broj stabala je manji za 7 komada, a temeljnica ture i slabog obrasta, podaci brze metode su nepouzdaveća
0,26 irr/ha. Razlog za ovakav rezultat je u distribu- ni, ponajprije za vrste drveća koje imaju malo učešće u
čiji broja stabala po debljinskim stupnjevima. omjeru smjese (primješane vrste).


Kod jednoličnih sastojina, stablimične strukture i
normalnog obrasta, podaci brze metode su pouzdani. ´ ^r-sc- Martin Krajina