DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001), 197-202
UDK 630* 731 + 228


NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC
ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-a)


GUIDE FOR RESPONSIBLE USE OF THE FSC LOGO


Tono Kružić*


SAŽETAK: Autor opisuje kako se odgovorno upotrebljava zaštitni znak
FSC certifikata. U radu objašnjava zbog čega se moraju poštivati zadane norme
te pravna zaštita pri bilo kakovom preslikavanju FSC znaka.


Naputak je namijenjen svim vlasnicima FSC certifikata koji su dio tkz.
nadziranoga lanca (chain of custody): od certlficiranih šumarija, preko drvne
industrije do izvoznika (trgovine!), ali i svima drugima koji imaju interes u tkz.
uporabi mimo proizvoda.


KIj u č n e r ij e č i : FSC logo, Eco-labele


UVOD - Introduction


FSC logo je zaštitni tržišni znak (markica!), stoga je Razvojna služba Hrvatskih šuma na vrijeme je uočinjegova
uporaba precizno normirana. Kao takav podlila
da bi FSC certifikat podrijetla drveta značajno dopriježe
svim dogovorenim međunarodnim zahtjevima za nijeo da dio hrvatskoga drveta (osobito onoga ugrađeeko-
označavanje ("Eco-labels"). Norme su to koje noga u hrvatski proizvod!) pristupi upravo tom uređe


omogućavaju čuvanje integriteta ekološkoga označanom
tržištu.
vanja. Integritet znaka je od izuzetne važnosti zbog nje


Naravno daje pridobivanje certifikata dodani trošak


gova opstanka na modernom tržištu. To je logično, jer


i iziskuje novi napor. Budući da taj trošak proporcional


je upravo postojanje "prestižnoga" tržišta temeljna uz


no povećava vrijednost proizvoda u koje je ugrađeno


ročna silnica za potrebe "eko-označavanja". Na temelju


certificirano drvo, on je isplativ. Ukoliko se predviđa


teorije kaosa možda bi se mogla postaviti i hipoteza, da


veća potražnja za certificiranim drvetom od njegove


se kaotično tržište drveta, uvođenjem FSC sustava, po


ponude, po ekonomskim zakonitostima, očekuje se i


novo determinira.


ostvarivanje dodatnoga profita.


DOZVOLJENI OBLICI UPORABE FSC ZNAKA Permitted uses of the FSC LOGO


Kako je FSC znak (logo) primarno stvoren da bi vanje proizvoda u koje je ono ugrađeno (On-Product
označio i na tržištu promovirao drvo podrijetla iz FSC Uses). Postoje, međutim, i daleko širi oblici uporabe
certificiranih šuma, njegova glavna uporaba je označamimo
proizvoda (Off-Product Uses).


Označavanje proizvoda On-Product Uses


Proizvode imaju pravo označavati FSC znakom custody), jer pripadaju nadziranom lancu tržišnoga
samo posjednici certifikata kojima je, u njihovu jedintoka
drvenih proizvoda.
stvenom registracijskom kodu, upisano "eoc" (chain of


Srazmjerno krupni proizvodi označavaju se izravno
raznim naljepnicama, pločicama, štambiljima (s tintom
Dr. sc Tono Kružić, J. P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb ili paljenjem!)...
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-a) Šumarski list br. 3 4. CXXV (2001), 197-202
Sitni (rasuti!) proizvodi (npr. drvene olovke) oznaZa
naše prilike, budući da svaki trupac ima na sebi
čavaju se na ambalaži. upisan originalni broj, dopušteno je staviti FSC znak na
popratnice. Kupcima certificiranoga drveta biti će


Trupcima (ali i piljenoj građi i slč.) dopušteno je


osobito važno da se FSC znak stavi na one popratnice


staviti zaštitini znak na prateću dokumentaciju, ali pod


na kojima pored jedinstvenoga broja pišu i ostali podaci


uvjetom da se isporučuju u strogo označenim hrpama


o trupcu (ovdje ne zaboravljamo da su i oni "karika"
(in batches) koje prati odgovarajuća dokumentacija


nadziranoga lanca, a kao takvi obvezno dokumentiraju


(nužni i dovoljni uvijet je da se svaka pojedinačna hrpa


podrijetlo njihova drva!).


može nedvojbeno identificirati).


Uporaba FSC zaštitnoga znaka mimo proizvoda Off-Product Uses


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, zbog činjenice da su
"javno poduzeće", mora znati promovirati pozitivnu
istinu u sebi. Puka je stvarnost, daje Svijet, komu se
Hrvatska želi pridružiti, uznapredovao u ekološkoj kulturi.
Kupcu toga svijeta stalo je do uvjerenja daje proizvod
kojega kupuje "ekološki čist". On je spreman čak i
nagraditi (iako je svaka kupnja nečega, zapravo nagrada
za nečiji trud!) odgovorno gospodarenje šumskim
resursom. Onaj tko ispunja FSC norme i stekao je pravo
označavati svoje proizvode FSC znakom, neovisno o
njemu dokazuje svima, ne samo daje njegov proizvod
"ekološki čist", već i to daje u svom gospodarskom
djelovanju ispunio i propisane društvene (socijološke)
norme. Ako je to tako, vlasnik certifikata ima pravo staviti
FSC znak na njegov promidžbeni materijal, brošure,
prospekte, interne časopise te u raznim "elektronskim"
medijima, ali je za to nužan i dovoljan uvijet da se
pritom promovira certificirani proizvod i/ili sâmo FSC
certifiranje šuma.


U svakom obliku uporabe FSC znaka, mimo proizvoda,
moraju se poštivati zadane norme. Pri rekalmiranju
proizvada ne smije se dogoditi, ni u kom slučaju, da
se na istom materijalu nadu promovirani i necertificirani
proizvodi (robne kuće, veleprodajna skladišta i slč.).


Trebamo voditi računa daje FSC znak zaštićen pri
bilo kakvom kopiranju. Za svako kopiranje znaka treba
se konzultirati sa stručnom i odgovornom osobom u poduzeću.
Odgovorna osoba će po potrebi tražiti konzultaciju,
a za svaki konkretni primjer kopiranja i odobrenje
od tijela koje je izdalo certifikat.


Važno je napomenuti i to daje značajni mimo-proizvoda
način uporabe FSC znaka u edukaciji.


Nadležno tijelo traži maksimalno 5 radnih dana za
odobravanje konkretnog slučaja kopiranja FSC znaka.
Zahvaljujući elektronskoj pošti, u tri navrata za
uporabu u J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, odobrenje
je stiglo u roku od 24 sata.


NEDOZVOLJENI OBLICI UPORABE FSC ZNAKA - (Non permitted uses)


Vijeće za upravljanje šumama FSC (Forest Stewardship
Council) poduzet će sve mjere za sprječavanje
bilo koje zlouporabe njihova zaštitnog znaka.


Posjednicima FSC certifikata nije dopušteno stavljati
FSC znak na fakture.


Zabranjuje se stavljanje FSC znaka na bilo koji materijal
kojemu je svrha isticanje memoranduma tvrtke
poput kalendara, olovaka, noteza ... daktilografskoga
papira i slično.


Ne postoje uvjeti pod kojima posjednik FSC certifikata
može u bilo kome obliku sublicencirati ili autorizirati
uporabu FSC zaštitnoga znaka trećim stranama.


Načelno, FSC znak se smije uporabiti samo za svrhu
promocije certificiranih tvrtkinih proizvoda, promociju
tvrtkinoga certificiranoga gospodarenja te samoga FSC
sustava.


UPUTA I NORME ZA CRTANJE FSC ZNAKA
Graphic manual and regulations for use of the FSC LOGO
Osnovni elementi koji moraju biti na FSC certificiranom proizvodu prikazani su na slici 1.


FSC zaštitni znak - FSC Logo


Logo ne smije biti manji od 10 mm (mjereći od vrha
kvačice 0 do dna inicijala FSC)
Unutar zone crtkanoga kvadrata ne smije biti


nikakav tekst ili grafika


Boja i kontrasti te rezolucija mora biti dovoljna da
znak ostaje čist i uočljiv
Ništa se ne smije promijeniti na zašt. znaku.
Proporcije moraju biti najstrože sačuvane
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 73     <-- 73 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA {FSC LOGO-a) Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001), 197-202
FSC zaštitni copyright


Deklaracija za proizvod (ili sustav!)


znak (logo) simbol-©


This wood comes from well managed forest
independently certi field in accordance with the rules


Ime tijela


of the Forest Stewardship Council


kojeje izdalo
CERTIFIED BY SOIL ASSOCIATION - WOODMARK ´


certifikat
SA-fm/coc-1165 FSC trademark © 1996 Forest Stewardship Council


Jedinstveni kôd dodijeljen konkretnom FSC pravna zaštita vlasništva
certifikatu (u ovom slučaju je to kôd za tržišne markice tj. deklaracija pripadnosti
Šumariju Krapina) gore navedenoga copyright simbol - ©


Slika 1. Razjašnjenje nužnih elemenata za uporabu FSC-zašt. znaka na primjeru oznake certifikata kojega
posjeduje šumarija Krapina
Fig. 1. This figure shows the key elements for inclusion on a label bearing FSC logo. The label has been
approved by Soil Association - Woodmark for Šumarija Krapina Certificate Holdrer


FSC pravna zaštita posjeda tržišne markice FSC Copyright Claim


Kad god se umnaža FSC logo, na vidljivom mjestu Council A.C.". Rečenica je neophodna iz razloga
(najčešće na desnoj strani dna etikete) mora se uključiti čuvanja pravne zaštite.
rečenica: "FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship


Jedinstveni kôd konkretnoga FSC certifikata


Chain of Custody Certificate Registration Code


Ključni aspekt FSC sustava monitoringa i kontrole guće je izbaciti sve nepravilnosti iz sustava.
uporabe zaštitinoga znakaje jedinstveni kôd, budući da Odobrena deklaracija za proizvod odnosno susupravo
on omogućava provjeru važenja konkretnoga tav (uporaba mimo proizvoda) on product statecertifikata.
Kôd determinira i posjednika certifikata, i ment
onoga tko gaje i za što izdao. Zahvljujući njemu, mo


Uporaba na proizvodu - On-Product Uses


Odobrena deklaracija predstavlja jednu ili više rečeZa
proizvode u kojeje ugrađeno 100 % certificirano
nica. U pravilu se koristi jezik zemlje krajnjega kupca. drvo pravilna deklaracija glasi:
O tome će voditi računa najviše oni koji su na kraju The wood in this product comes from well-managed


nadziranoga lanca (maloprodaja!). Buduće daje šuforests
independently certified in accordance with the
marsko gospodarstvo na početku toga lanca, kupcu će rules of the Forest Stewardship Council.
biti najprihvatljiva deklaracija na nekom od svjetskih


Drvo u proizvodu je podrijetla iz pravilno gospodajezika
(poslovnih!).


renih šuma, neovisno potvrđenih prema normama koje


Odgovorna osoba u poduzeću mora od nadležnoga propisuje Vijeće za gosparenje šumama (FSC).
tijela dobiti odobrenje za deklaraciju prije njenoga pušZa
proizvode koji su sastavljeni od minimalno 70 %
tanja u opticaj. certificeranoga drva pravilna deklaracija glasi:


Primjer gore navedene deklaracije, koju je prihvatio At least 70 % by volume of the wood in this product´
SOIL ASSOCIATION - WOODMARK 17. siječnja comes from well- managed forests independently certi2001
u prijevodu znači: fied in accordance with the rules of the Forest


Stewardship Council.


Drvo je podrijetla iz pravilno gospodarenih šuma,
neovisno potvrđenih prema normama koje propisuje Najmanje 70 % volumnog udjela drveta u proizvodu
Vijeće za gosparenje šumama (FSC). je podrijetla iz pravilno gospodarenih šuma, neovisno


* svugdje umjesto rijeci proizvod, može biti ime proizvoda npr. Drvo u ovom stolu, polici i slično


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-u) Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001). 197-202
potvrđenih prema normama koje propisuje Vijeće za process of this paper comes fom well-managed...
gosparenje šumama (FSC). Najmanje 30 % drvnoga vlakna (u slučaju kad se


Za drvne ploče u kojima je minimalno 30 % certifi- koristi reciklirno vlakno može biti čak i svega 17,5 %!)
ciranoga drvnoga vlakna: u tehnološkom procesu proizvodnje ovoga papira


dolazi iz


At least 30 % of the fibre used in the manufacturing pravilno gosp...


Uporaba mimo proizvoda - Off-Product Uses


Sukladno međunarodnim zahtjevima za eko- svrhu (edukativnu, promidžbenu i slč. ) koristi FSC
označavanje, kad god se mimo proizvoda, u bilo koju logo, potrebno gaje popratiti odobrenom deklaracijom.


Tab. 1. Kontakt podaci za FSC akreditirana tijela - The contact details of certfication bodies


CANADA


Silva Forest Foundation, Ms. Susan Hammond;


P.O. Box 9, Slocan Park BC V0G 2EO Canada
Tel:+ 1 250 226 7222 Fax:+ 1 250 226 7446
E-mail:sil vaforZnetidea.com
Wcbsite:http://www.sil vafor.org
Scope of accreditation: Within Canada for
Forest Management and Chain of Custody
GERMANY


GFA Terra Systems, Mr. Hans-Joachim Drostc;
Eulenkrugstrasse 82, Hamburg 22359 Germany
Tel:+ 49 40 6030 6140 Fax:+ 49 40 6030 6189
E-mail: certification@gfa-terra.de
Wcbsite:http://www.gfa-certification.de
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody


SOUTH AFRICA


South African Bureau for Standards (SABS),
Mr. CF. du Toit;
Private Bag X191, Pretoria 0001 South Africa
Tel:+27 12 4287911
Fax:+27 12 344 1568
E-mail :debruic@sabs.co.za
Scope of accreditation: Chain of Custody
evaluation in South Africa and the Southern
African development corporation


SWITZERLAND


Institut für Marktökologie IMO, Dr. Karl Biichcl;
Poststrasse 8, Sulgen CH-8583 Switzerland
Tel:+41 71 644 9880 Fax:+41 71 644 9883
E-mail :forest@imo.ch
Website:http://www.IMO.CH
Scope of accreditation: Worldwide
for Forest Management and Chain of Custody


THE NETHERLANDS


SKAL, Mr. Jan-Willem Heezen; P.O. Box 384,
Zwolle A.I 8000 The Netherlands
Tel:+31 38 426 8181 Fax:+31 38 421 3063


E-mail:info@skal.com Website:http://www.Skal.com
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody


UNITED KINGDOM


BM TRADA Certification, Mr. Alasdir McGregor;
Stirling Business Centre. Wellgreen Place,
Stirling FK8 2DZ United Kingdom
Tel:+44 1786 450 891 Fax:+44 1786 451 087
E-mail: AMCGregor@stirling-trada.co.uk
Website:http:/Avww.bmtrada.com
Scope of accreditation:Chain of Custody certification
Worldwide


SGS Forestry QUALIFOR Programme, Mr. Neil Judd; 58
St. Aidâtes, Oxford OX1 1ST
United Kingdom
Tel:+ 44 1865 201212 Fax:+ 44 1865 790 441
E-mail:NeiUJudd@sgsgroup.com
Website:http://www.sgs.co.uk/qualifor
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody
Soil Association Woodmark scheme, Mr. Matthew
Wenban-Smith;
Bristol House. 40-56 Victoria Street, Bristol BSI 6BY
United Kingdom
Tel:+44 117 914 2435/929 0661 Fax:+44 117 925 504
E-mail :mwenbansmith@soil Association.org
Website:http://www.earthfood.co.uk
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody


UNITED STATES


Rainforest Alliance Smart Wood Program,
Ms. Wendy Hall; # 1 Millet Street, Goodwin Baker
Building,
Richmond Vermont 05477 United States
Tel:+ 1 802 434 5491 Fax:+ 1 802 434 3116
E-mail: wjhall@smartwood.org
Website:http://www.smartwood.org
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody


Scientific Certification Systems, Dr. Robert Hrubes;
Park Plaza Building. 1939 Harrison Street,
Suite 400, Oakland California 94612-3532 United States
Tel:+ 1 510832 1415 Fax:+ 1 510832 0359
E-mail:rhrubes@scsl.com. Website:http://www.scsl.com
Scope of accreditation: Worldwide for Forest
Management and Chain of Custody
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

r. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-a) Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001). 197-202
Izjave mimo proizvoda mogu jako varirati. Poštivanjem ove norme osigurno je da svi u sustavu
Dekalracija mora u svom sadržaju objasniti što (od posjednika certifikata tj. nadziranoga lanca, preko
označava FSC logo. akreditiranih tijela do samo


Ime tijela koje je certifikat izdao - Name of Certification Body


FSC sa sjedištem u Avenida Hidalgo 502, 68000 a to je tijelo koje je J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb
Oaxaca,Mexico Tel: ++ 52 951 46905, 63244 Fax & izdalo do sada 3 FSC certifikata:
Tel:++ 52 951 62110 u Svijetu je ovlastio 10 tijela. U 1. Uprava šuma Vinkovci - pod kodom:
tablici su prikazani kontakt podaci od svih 10. Postoji i SA-fm/coc-1150
dodatnih 5 pristupnika, koji su za sada na čekanju. 2. Uprava šuma Delnice - pod kodom:


U tablici se vidi daje Soil Association Woodmark SA-fm/coc-1153
scheme, predstavljen po gosp. Matthew Wenban-3. Šumarija Krapina-pod kodom:
Smith-u sa sjedištem u Bristol House-u, Vel. Britanija, SA-fm/coc-1165


ZAKLJUČNE NAPOMENE - Final Notes


Posjednik certifikata preuzima obvezu jamčiti kreirani su sljedeći izgledi predloška za izradu FSC
propisanu uporabu FSC zašt. znaka (logo-a). žiga. Woodmark ih je sva tri odobrio (prihvatio):
U Službi razvoja, J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb


Žig za proizvode Šumarije Krapina - On-product label for the Šumarija Krapina


J3
J3
This wood comes from well managed forests,
independently certified in accordance with the rules
of the Forest Stewardship Council.


FSC CERTIFIED BY SOIL ASSOCIATION - WOODMARK
SA-fm/coc-1165 FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council


Žig za proizvode za Upravu šuma Vinkovci - On-product label for the Uprava šuma Vinkovci


L*
L*
This wood comes from well managed forests,
independently certified in accordance with the rules
of the Forest Stewardship Council.


FSC CERTIFIED BY SOILASSOCIATION - WOODMARK
SA-fm/coc-1150 FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.


Žig za proizvode za Upravu šuma Delnice - On-product label for the Uprava šuma Delnice


This wood comes from well managed forests,
independently certified in accordance with the rules
of the Forest Stewardship Council.

FSC CERTIFIED BY SOILASSOCIATION - WOODMARK
SA-fm/coc-1153 FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC´ ZAS´I ITNOOA ZNAKA
S Proizvodnom službom usuglašeno je da se žigomzaduži šumarija, koja će ga odgovorno tiskati na službenu
popratnicu koju ispiše program: HŠ_PRO.


Na istoj popratnici ni u kom slučaju ne smije biti
pomiješano certificirano i necertificirano drvo (npr.
drvo iz privatnih šuma!).


(FSC LOGO-a) Šumarski list hr. 3- 4, CXXV (2001), 197-202


Kod samoga otiskivanja važno je da se žig stavlja na
čisto mjesto i ničim se ne smije zauzeti ekskluzivna
zona oko samog FSC zaštitnoga znaka.


Napomena za fakturiranje Note for invoices
Zabranjuje se uporaba FSC zaštitnoga znaka na fak- rane šumarije Krapina može pisati rečenica:
turama. Slobodno je tekstualno opisati certifikat i na- FS C Certified by Soil Association - Woodmark
vesti jedinstveni kôd konkretnoga FSC certifikata. Na SA-fm/coc-1165 (za šum. Krapinu)
primjer na fakturi na kojoj su svi proizvodi iz certifici-


Napomena za korištenje FSC zašt. znaka za one koji ne posjeduju certifikat


Final note for non certificate holders


Znanstvene, obrazovne, nevladine (osobito eko- dozvolu za uporabu FSC znaka mimo proizvoda (off
loške) udruge, ministarstva i svi drugi zainteresirani product uses).


mogu dobiti od FSC-a preko nekih od tijela iz tablice 1


LITERATURAForest Stewardship Counil 2000: FSC Logo Guide forCertificate Holders, pp. 21INTERNET: http://www.fscoax.orgKruži ć , T., 2000: Gdje je u certifikaciji Hrvatska?,
Hrvatske Šume IV: (43): 18-18


- Refernces
Kružić , T., 2000: Po čemu se razlikuju
dva certifikacijska
sustava za šumarstvo, Hrvatske Šume


IV: (48): 6 "7
SUMMARY: Author describes the responsible use of the FSC logo. He
explains why the certificate holders must respect all required standards and
copyright in any copy ease.


The Guide is created for all certificate holders (the chain of custody) but
also for others having interest in off-product uses.


Key
w o rds : FSC logo, Eco-labels