DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
Ukupan drvni fond u U.S. Gospić iznosi 21,823.404
m3 u čemu listače sudjeluju sa 16,136.784 ili 73,8 %, a
četinjače 5,686.620 m3 ili 26,2 % (podaci iz 1966. god.).


Iz ovih podataka vidljivo je daje postojeća struktura
šuma vrlo nepovoljna i da ne pruža jamstvo za uspješan
razvoj šumarstva i drvne industrije Like. Zbog toga je
već 1960. god. Š.G. "Lika" u koncepciji svog dugoročnog
razvoja zacrtalo kao osnovni zadatak poboljšanje
strukture šuma i to u korist četinjača, koje se može
postići:


povećanjem prirasta drvne mase u postojećim prirodnim
šumama
podizanjem intenzivnih kultura četinjača brzog
rasta


c) Izrada studije i dopunskog elaborata


U svrhu poboljšanja strukture ličkih šuma bivše
Š.G. "Lika" iz Gospića iz 1960.god., angažirao je Institut
za šumarska i lovna istraživanja iz Zagreba, koji je
izradio prvu "Studiju o perspektivnim mogućnostima
proizvodnje četinjača brzog rasta". Autor iste je ing.
Petar Z i a n i.


Prema toj studiji potencijalne površine su:


1.
Degradirane šume i panjače i šikare 46 000 ha
2.
Vrištine i bujadnice 15 080 ha
3.
Tla sa klasticima permagona 6 710 ha
4.
Napuštena poljoprivredna tla 11540 ha
Svega 79 540 ha
Najpovoljnije i prioritetne površine su:


1.
Vrištine i bujadnice ličkog polja 9 368 ha
2.
Mezofilne panjače podvelebitskog pojasa 14 122 ha
3.
Mezofilne panjače Perušić-Mezinovac 6 202 ha
4.
Napuštena poljoprivredna zemljišta 2 308 ha
Svega
32 000 ha


Pedološka istraživanja pokazala su da se ovdje radi o
optimalnim tlima za podizanje kultura četinjača brzog
rasta. Podaci iz Studije ukazuju daje struktura šuma vrlo
nepovoljna i ne pruža jamstvo i perspektivu razvoja poduzeća,
a potencijalne mogućnosti su ogromne za znatno
veću i kvalitetniju proizvodnju drvnih masa. Da bi se taj
problem riješio, potrebno je uložiti velika financijska
sredstva koja poduzeće ne može izdvojiti za proširenu
reprodukciju.


Kako bi se sagledalo kolika su sredstva potrebna za
ovakva ulaganja i kakvi se učinci mogu očekivati, bivše
Š.G."Lika" Gospić sačinilo je "Investicijski elaborat" za
podizanje 2 000 ha plantaža i intenzivnih kultura za područje
Medka i Žitnika. Elaborat je trebao poslužiti u
svrhu ishođenja kredita, u čemu se djelomično i uspjelo.


3.
PLANTAŽE
Dopunskim elaboratom bilo je predviđeno podizanje
500 ha plantaža u predjelu Medak. Između redova


Šumarski list hr. 3 4, CXXV (2001 ). 185-196


Sastavni dio Investicijskog elaborata je račun rentabilnosti
kojega je izradio prof. dr. Z. P o t o č i ć . Prema
istom, ulaganja su isplativa, jer za svaki uloženi dinar
dobije se na kraju ophodnje 2,03 din. Dinar spominjemo
jer je u ono vrijeme bio važeća valuta. Dakle račun
rentabilnosti prema dr. Z. Potočiću je R = 2,03.


Nakon izrade Studije i investicijskog elaborata Zavod
za četinjače iz Jastrebarskog 1964. god. izradio je
Dopunski elaborat za podizanje 2 000 ha plantaža i intenzivnih
kultura ubrzanog rasta za područje Medka i
Žitnika. Isti je prihvaćen u cijelosti jer je dao kompletna
tehnološka rješenja i pozitivan račun rentabilnosti, bitan
za ishođenje kredita za ovakvu proizvodnju.


d) Osnutak Pogona za plantaže i intenzivne kulture


Studiozni radovi usmjereni na popravljanje strukture
ličkih šuma započinju 1960. god, kada je Š.G. "Lika"
Gospić zainteresirano za rješavanje ovog problema, te
ga u koncepciji svog duročnog razvoja stavlja na prvo
mjesto.


Utvrdivši potencijalne mogućnosti, gospodarstvo
iako bez prethodnog iskustva i bez organizirane rasadničke
proizvodnje i uz prisutne financijske probleme,
smjelo ulazi u akciju i započinje s podizanjem kultura
ubrzanog rasta. Ti su radovi u početku bili manjeg opsega,
jer su ograničeni financijskim mogućnostima poduzeća,
ali su ipak bili značajni radi stjecanja iskustva i
praktične primjene "Studije" iz 1960. god.


Da bi se izvršile stručne i kvalitetne pripreme za
proizvodnju plantaža i intenzivnih kultura Š.G. "Lika"
u ožujku 1964. god. osniva specijalni "Pogon za plantaže
i intenzivne kulture" sa zadatkom da osigura:


Podizanje plantaža i intenzivnih kultura na novoj


tehnologiji


Rasadničku proizvodnju neophodnu za osiguranje


sadnog materijala za podizanje intenzivnih kultura


-
Poljoprivrednu proizvodnju na najboljim tlima.
Novoosnovani Pogon opskrbljen je najmodernijom
opremom, mehanizacijom te stručnim kadrovima. U istom
sam Pogonu u početku bio tehnički rukovoditelj, a
1965. god. i upravitelj Pogona. Pogon je stručne zadatke
uspješno obavio ne samo u rasadničkoj proizvodnji,
već i u podizanju kultura na bazi nove tehnologije, koja
je bila propisana elaboratom.
Š.G."Lika" Gospić je 1964. god. dobilo kredit za osnivanje
i podizanje 1125 ha plantaža i intenzivnih kultura
četinjača ubrzanog rasta. Kredit je dobiven pod povoljnim
uvjetima uz učešće Š.G. "Lika" 30 % i uz kamatnu
stopu od 3 %, sa rokom otplate nakon 15 god., kada
se već od prihoda iz proreda može osigurati njegovo vraćanje.


ČETINJAČA


drveća uzgajale su se poljoprivredne međukulture, koje
su imale biološku i ekonomsku osnovu. U plantaži su se