DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), I 85-196
UDK 630* 232.42


OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI


A REVIEW OF INTENSIVE CONIFEIR CULTURES IN LIKA


Marko VUKELIĆ*


SAŽETAK: U povijesti podizanja klasičnih kultura četinjača u Lici, samo
je jedno kratko razdoblje od I960, do 1968. godine u kojemu su se osnivale
plantaže i intenzivne kulture četinjača brzog rasta. One su karakteristične po
tome, što se podižu na bazi nove tehnologije s primjenom agrotehnike, hranidbe
i prihrane, te s izborom domaćih i stranih vrsta četinjača.


Svrha ovakve proizvodnje bila je ne samo da se poboljša struktura ličkih
šuma u korist četinjača, već i da se na brzi način proizvede celulozno drvo četinara
koje nedostaje na tržištu.


To su bili razlozi da se u Lici kao potencijalnom području dugoročno zacrta
proizvodnja plantaža i intenzivnih kultura četinjača.


Tadašnje Šumsko gospodarstvo "Lika" iz Gospića, angažiralo je bivši "Zavod
za četinjače " iz Jastrebarskog, koji je 1964. god. izradio elaborat za podizanje
plantaža i intenzivnih kultura četinjača za predjele Medka i Zitnika za
2000 ha.


Na temelju Elaborata "Pogon za plantaže i intenzivne kulture " podigao je
od 1964. do 1968. god. 1217,14 ha plantaža i intenzivnih kultura četinjača.
Zbog specifičnosti tehnologije kulture su dobile naziv "Pilotprojekt", na
kojima će se obavljati daljnja istraživanja znanstvene i praktične svrhe.
Na objektu Medak SfZC-e iz Jastrebarskog postavio je pokusne plohe radi
ispitivanja utjecaja mineralnih gnojiva na rast i prirast kutlura.
Podignuti nasadi kao "Pilotprojekti" imaju veliko značenje ne samo u
gospodarskom smislu, već i sa stajališta općekorisanih funkcija.
Ključne rj e č i : plantaža, intenzivna, kultura, Pilotprojekt, rast i prirast.


1. UVOD
Prvi počeci podizanja kultura u Lici datiraju u 18. ski uredi. Šumarski ured u Gospiću 1895. god. podiže
st., kada je ovim prostorima vladala Austro-ugarska. To kulturu običnog i crnog bora "Vujnović brdo" na povrje
vrijeme "Vojne krajine" kada su šumama upravljale šini od 120 ha, a šumarija Korenica u sastavu Otočke
vojne vlasti preko svojih pukovnija. Tada su se sadile imovne općine od 1896. god. obavlja pošumljavanje u
samo listače. Tako je lička pukovnija 1743. g. posadila Laudonovu gaju na živim pjescima, također s običnim i
prvu kulturu hrasta kitnjaka "Jasikovac" kod Gospića crnim borom.
na površini oko 30 ha, te 1746. g. kulturu hrasta lužnjaDo
danas na području Like zasađeno je preko 6 000
ka "Laudonov Gaj" kod Korenice, na površini 33 ha. ha klasičnih borovih kultura razne provenijencije.


Prve kulture četinjača u Lici počinju se saditi 1856. Podizanje "plantaža i intenzivnih kultura" koje su
do 1896. godine. Tada se sadio obični i crni bor, a radove predmet ove rasprave, počinje 1960. god. na napuštesu
izvodile šumarije Imovnih općina i područni šumar-nim poljoprivrednim zemljištima u Žitniku i Mušalu


ku. Podizanje se obavlja na temelju "Studije o perspektivnim
mogućnostima sadnje četinjača u Lici", koju je
´ Marko Vukelić, dipl. ing. šum., savjetnik u UŠ Gospić izradio Institut za šumarska i lovna istraživanja iz Za
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Vukclić: OSVRT NA INTENZIVNH KULTURE CRNOGORICH U LICI
greba (P. Ziani). To su bili pokusi na manjim površinama.


Ozbiljni pristup proizvodnji plantaža i intenzivnih
kultura četinjača brzog rasta počeo je 1964.god., kada
je "Zavod za četinjače" iz Jastrebarskog izradio "Dopunski
elaborat" za proizvodnju kultura četinjača za
predjele Medak i Žitnik za površinu od 2000 ha.


Dopunski elaborat sadrži:
a) Pedološko rješenje s obradom tla, gnojidbom i prihranom
nasada)
b) Tehnološko rješenje s proračunom troškova osnivanja,
njege i zaštite kultura


c) Mogućnost prinosa drvne mase, asortiman, te novčane
vrijednosti u 25 godišnjoj ophodnji, za sve
vrste biljaka


d) Financijski dio s računom rentabilnosti.
Na bazi elaborata Pogon za plantaže i intenzivne
kulture je u razdoblju 1964. do 1968. god., kao i s ranijim
pokusima, zasadio je u predjelima Medka i Žitnika
114,88 ha plantaža i 1102,26 ha intenzivnih kultura četinjača
brzog rasta ili ukupno 1217,14 ha.
Elaborat je predvidio ophodnju od 25 god., ali zbog
okolnosti koje su se promjenile u ekonomiji i stručnim
postavkama, cilj gospodarenja nije više celulozno drvo,
pa se ophodnja u kulturama produžava na 60-80 god.,


Šumarski lisl br. 3-4. CXXV (2001), I SS-1 96


što će po mišljenju šumarskih stručnjaka pogodovati
prirodnoj progresiji biljne zajednice hrasta kitnjaka i
običnoga graba.


Objekt Medak posebno je interesantanjersunatom
području osnovane pokusne plohe u svrhu ispitivanja
utjecaja mineralne gnojidbe na rast i prirast kultura. Nažalost,
isti je miniran od agresora, te nije dostupan za
daljnja istraživanja. Također nisu mogući gospodarski
radovi na njezi kultura, što će nepovoljno utjecati na
razvoj i zdravstveno stanje kultura.


Da bi prikazali uspijevanje plantaža i intenzivnih
kultura, poslužila nam je osnova gospodarenja za g.j.
Žitnik (1998-2007. god.), čiji podaci daju sliku o rezultatima
uspjevanja kultura.


G.J. Žitnik, sveukupna drvna zaliha u 1998. god. povećala
se skoro dva puta u odnosu na drvnu zalihu iz
1988., a drvna masa po ha povećala se sa 82 na 161 m3.
Poprečni prirast za cijelu g.j. iznosi 7,74 mVha.
Drvna zaliha bez I dobnog razreda iznosi 215 mVha,
a poprečni prirast 10,33 mVha.


Postotak prirasta iznosi 4,81 %.


O rastu i prirastu kultura u Lici moći će se saznati


mnogo više kada se kulture u Medku razminiraju i kada
budu moguća daljnja istraživanja i mjerenja na pokusnim
plohama, koje su u tu svrhu i osnovane.


2. PLANTAŽE I INTENZIVNE KULTURE ČETINJAČA UPRAVE SUMA GOSPIĆ
a) Pojam plantaža i intenzivnih kultura


"Plantaža" je kultura četinjača ili listača u kojoj se
kombinira međuredna poljoprivredna proizvodnja, i
uvijek je vezana za poljoprivredno tlo. Podizanje plantaža
četinjača u Upravi šuma Gospić bilo je kratkog vijeka
( 1960-1968), napušteno iz objektivnih razloga, jer
se miješanje šumske i poljoprivredne proizvodnje nije
pokazalo svrsishodno. Pojam plantaža bio je modus da
bi se ishodili krediti kod Poljoprivredne banke.


Pojam "intenzivna kultura" uvodi se 1960. god. u
Lici, kada počinje i osnivanje takvih nasada. Za razliku
od klasičnih kultura u plantažama i intenzivnim kulturama
primijenjen je novi tehnološki proces, s punom


Struktura šuma Š.G. "Lika" (1960. god)


R. br. Očuvane
1. Jednodobnc visoke šume 3.920
2. Preborne šume 73.656


primjenom agrotehnike i hranidbe nasada. Kod istih se
nakon pedoloških ispitivanja tla dodaju oni kemijski
elementi koji manjkaju u tlu, a neophodni su za rast i
razvoj kulture. Ti kemijski elementi (N, P, K, Mg) koji
manjkaju u tlu dodaju se u obliku osnovne i startne gnojidbe
i prihrane.


b) Potencijalne mogućnosti U.Š. Gospić


Područje Like s obzirom na raspoloživa tla spada
među najoptimalnija područja naše zemlje za proizvodnju
intenzivnih kultura četinjača brzog rasta.


Iz strukture površine naših šuma (bez NP Plitvička
jezera i Brinja) vidljive su potencijalne mogućnosti za
ovakvu proizvodnju:


Degradirane Ukupno %
1220 5.140 2,0
26.566 100.222 39,0


3. Zaštitne šume 7.904 3,0
4.
5.
Niske šume panjača
Šikare
105.726
1.825
41,3
0,7
Ukupno obraslo 220.817 86
6. N cobras lo 30.000 11,7
7. Neplodno 5.786 2,0
8. Poljoprivredno 1.219 0,3
Ukupno neobraslo 37.014 14
Sveukupno 257.830 100
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
Ukupan drvni fond u U.S. Gospić iznosi 21,823.404
m3 u čemu listače sudjeluju sa 16,136.784 ili 73,8 %, a
četinjače 5,686.620 m3 ili 26,2 % (podaci iz 1966. god.).


Iz ovih podataka vidljivo je daje postojeća struktura
šuma vrlo nepovoljna i da ne pruža jamstvo za uspješan
razvoj šumarstva i drvne industrije Like. Zbog toga je
već 1960. god. Š.G. "Lika" u koncepciji svog dugoročnog
razvoja zacrtalo kao osnovni zadatak poboljšanje
strukture šuma i to u korist četinjača, koje se može
postići:


povećanjem prirasta drvne mase u postojećim prirodnim
šumama
podizanjem intenzivnih kultura četinjača brzog
rasta


c) Izrada studije i dopunskog elaborata


U svrhu poboljšanja strukture ličkih šuma bivše
Š.G. "Lika" iz Gospića iz 1960.god., angažirao je Institut
za šumarska i lovna istraživanja iz Zagreba, koji je
izradio prvu "Studiju o perspektivnim mogućnostima
proizvodnje četinjača brzog rasta". Autor iste je ing.
Petar Z i a n i.


Prema toj studiji potencijalne površine su:


1.
Degradirane šume i panjače i šikare 46 000 ha
2.
Vrištine i bujadnice 15 080 ha
3.
Tla sa klasticima permagona 6 710 ha
4.
Napuštena poljoprivredna tla 11540 ha
Svega 79 540 ha
Najpovoljnije i prioritetne površine su:


1.
Vrištine i bujadnice ličkog polja 9 368 ha
2.
Mezofilne panjače podvelebitskog pojasa 14 122 ha
3.
Mezofilne panjače Perušić-Mezinovac 6 202 ha
4.
Napuštena poljoprivredna zemljišta 2 308 ha
Svega
32 000 ha


Pedološka istraživanja pokazala su da se ovdje radi o
optimalnim tlima za podizanje kultura četinjača brzog
rasta. Podaci iz Studije ukazuju daje struktura šuma vrlo
nepovoljna i ne pruža jamstvo i perspektivu razvoja poduzeća,
a potencijalne mogućnosti su ogromne za znatno
veću i kvalitetniju proizvodnju drvnih masa. Da bi se taj
problem riješio, potrebno je uložiti velika financijska
sredstva koja poduzeće ne može izdvojiti za proširenu
reprodukciju.


Kako bi se sagledalo kolika su sredstva potrebna za
ovakva ulaganja i kakvi se učinci mogu očekivati, bivše
Š.G."Lika" Gospić sačinilo je "Investicijski elaborat" za
podizanje 2 000 ha plantaža i intenzivnih kultura za područje
Medka i Žitnika. Elaborat je trebao poslužiti u
svrhu ishođenja kredita, u čemu se djelomično i uspjelo.


3.
PLANTAŽE
Dopunskim elaboratom bilo je predviđeno podizanje
500 ha plantaža u predjelu Medak. Između redova


Šumarski list hr. 3 4, CXXV (2001 ). 185-196


Sastavni dio Investicijskog elaborata je račun rentabilnosti
kojega je izradio prof. dr. Z. P o t o č i ć . Prema
istom, ulaganja su isplativa, jer za svaki uloženi dinar
dobije se na kraju ophodnje 2,03 din. Dinar spominjemo
jer je u ono vrijeme bio važeća valuta. Dakle račun
rentabilnosti prema dr. Z. Potočiću je R = 2,03.


Nakon izrade Studije i investicijskog elaborata Zavod
za četinjače iz Jastrebarskog 1964. god. izradio je
Dopunski elaborat za podizanje 2 000 ha plantaža i intenzivnih
kultura ubrzanog rasta za područje Medka i
Žitnika. Isti je prihvaćen u cijelosti jer je dao kompletna
tehnološka rješenja i pozitivan račun rentabilnosti, bitan
za ishođenje kredita za ovakvu proizvodnju.


d) Osnutak Pogona za plantaže i intenzivne kulture


Studiozni radovi usmjereni na popravljanje strukture
ličkih šuma započinju 1960. god, kada je Š.G. "Lika"
Gospić zainteresirano za rješavanje ovog problema, te
ga u koncepciji svog duročnog razvoja stavlja na prvo
mjesto.


Utvrdivši potencijalne mogućnosti, gospodarstvo
iako bez prethodnog iskustva i bez organizirane rasadničke
proizvodnje i uz prisutne financijske probleme,
smjelo ulazi u akciju i započinje s podizanjem kultura
ubrzanog rasta. Ti su radovi u početku bili manjeg opsega,
jer su ograničeni financijskim mogućnostima poduzeća,
ali su ipak bili značajni radi stjecanja iskustva i
praktične primjene "Studije" iz 1960. god.


Da bi se izvršile stručne i kvalitetne pripreme za
proizvodnju plantaža i intenzivnih kultura Š.G. "Lika"
u ožujku 1964. god. osniva specijalni "Pogon za plantaže
i intenzivne kulture" sa zadatkom da osigura:


Podizanje plantaža i intenzivnih kultura na novoj


tehnologiji


Rasadničku proizvodnju neophodnu za osiguranje


sadnog materijala za podizanje intenzivnih kultura


-
Poljoprivrednu proizvodnju na najboljim tlima.
Novoosnovani Pogon opskrbljen je najmodernijom
opremom, mehanizacijom te stručnim kadrovima. U istom
sam Pogonu u početku bio tehnički rukovoditelj, a
1965. god. i upravitelj Pogona. Pogon je stručne zadatke
uspješno obavio ne samo u rasadničkoj proizvodnji,
već i u podizanju kultura na bazi nove tehnologije, koja
je bila propisana elaboratom.
Š.G."Lika" Gospić je 1964. god. dobilo kredit za osnivanje
i podizanje 1125 ha plantaža i intenzivnih kultura
četinjača ubrzanog rasta. Kredit je dobiven pod povoljnim
uvjetima uz učešće Š.G. "Lika" 30 % i uz kamatnu
stopu od 3 %, sa rokom otplate nakon 15 god., kada
se već od prihoda iz proreda može osigurati njegovo vraćanje.


ČETINJAČA


drveća uzgajale su se poljoprivredne međukulture, koje
su imale biološku i ekonomsku osnovu. U plantaži su se
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
do 4 god uzgajale poljoprivredne medukulture., koje
melioriraju tlo, stvarajući povoljan vodno zračni režim,
čime se stvaraju povoljni uvjeti za rast drveća.


U plantažama je bilo predviđeno saditi:
obični bor (P sylvestris) 40 %
američki borovac (P. strobus) 60 %


Kao poljoprivredna međukultura u plodoredu (4 god.)
dolazi:


-
raž prve godine
-
zob druge godine
djetelina i travne smjese 3 i 4 godinu.
Ophodnja šumskih vrsta drveća bila je predviđena
25 godina, a poljoprivredne medukulture samo u prve 4
godine. Razmaci redova drveća predviđeni su najmanje
4 tri, čiji razmak omogućuje poljoprivrednu proizvodnju
na 3 metra širine.


a) Osnovna obrada i gnojidba sa zaštitom.


Osnovna obrada i gnojidba sa zaštitom od insekata
utvrđena je nakon pedoloških i drugih istraživanja.
Osnovna gnojidba i zaštita prema Elaboratu
obavlja se:


fosfornim gnojivom (hiperfosfat) sa 600 kg/ha;
kalijevim gnojivom (patent kalij) sa 200 kg/ha;
zaštitno sredstvo (lindan) sa 90 kg/ha.


Ta se sredstva prethodno izmiješaju i razbacaju po
tlu, koje se zatim preore na 20 cm dubine i tanjira teškom
tanjiračom.


b) Bušenje jama i razmak sadnica
Prethodno se obavlja iskoličavanje sadnih mjesta i
razmak redova u dvije varijante:


-
4 x 2,5 m = 1000 kom-jama
-
4 x 2,0 m = 1250 kom-jama
Bušenje jama obavlja se traktorom točkašom (FE .
55) mehanički s montiranim svrdlom promjera 40 do
45 cm (40 x 40 x 40 cm), a norma za jedan dan (8 sati)
je 800 jama.


c) Startna gnojidba
Prema preporuci tehnologa - specijaliste za ishranu


šumskog drveća u jame se stavlja startno gnojivo i to:
50 gr Amonsulfata kao N gnojivo;
200 gr Hiperfosfata kao P gnojivo;
150 gr Patent kalija kao K gnojivo.


4.
INTENZIVNE KULTURE
Intenzivne kulture četinjača su nasadi u kojima nema
poljoprivrednih međukultura.
Tehnološki postupak dat je u dvije glavne faze proizvodnje:


188


Šumarski lisl bi. 3 4. CXXV (2001 ). 1X5-196


Slika 1. Bušenje jama 40 x 40 x 40 em T - Fe - 35


Prednje doze miješaju se u pogodnoj posudi, i
mjericom od 400 gr nasipa se ravnomjerno u jamu i na
vijenac zemlje koja je oko jame kod bušenja ostala na
površini tla.


d) Sadnja sadnica


Za plantaže su previđene sadnice običnog bora (P.
silvestris) i američkog borovca (P strobus), koje su uzgojene
u rastilištu (2 + 2) stare 4 god., čija minimalna
visina iznosi 40 cm. Sadnice moraju imati dobro razvijen
korjenov sustav (čupav), a nadzemni dio mora biti
pravilno razgranat s punim brojem grana u pršljenu.
Sadnice običnog bora ne bi smjele biti veće od 60 cm, a
američkog borovca od 80 cm. Sadni materijal mora se
klasirati prema rasponu (visini) od 20 cm. Manipulacija,
transport i trapljenje sadnica moraju se obavljati vrlo
pažljivo. Važno je spriječiti oštećenje sadnica, kao i isušivanje
korjena. Trapljenje sadnica vršiti u trapove potrebne
dubine i to pojedinačno u nizu, a ne u svežnjevima.
Prijenos sadnica od trapa do mjesta sadnje vršiti u
kantama, u kojima je izmiješano malo zemlje i vode,
tako da se korijen namoči u kašastu zemlju. Prije sadnje
sadnice treba pregledati radi oštećenja, a korjenov sustav
skratiti ako je velik. Sadnju obaviti po tehnici da se u
dnu jame formira mali humak od zemlje, na kojega uokolo
rasporedimo žilje korjenja, zatim vraćati zemlju i
utiskivati istu među žilje korjena pomoću raširenih prstiju,
te zagaziti zemlju nakon izvršene sadnje.


Postupak za poljoprivrednu međukulturu propisan
je elaboratom, a sama sjetva obavlja se nakon sadnje
sadnica.


ČETINJAČA U.Š. GOSPIĆ


1.
Za osnivanje intenzivnih kultura,
2.
Za njegu i zaštitu kultura.
Kod intenzivnih kultura predviđene su sljedeće inačice
za razmak sadnica i za način obrade zemljišta:


s
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001), 1X5-196
Prva inačica:
Za razmak 2,5 x 2,5 m = 1.600 kom sadnica/ha:
podrivanje, oranje i bušenje jama
oranje i bušenje jama


kopanje jama (ručno)
Druga inačica:
Za razmak 2 x 2 m = 2,500 kom sadnica/ha:


-
oranje i bušenje jama


-
kopanje jama
Ove inačice planiraju se zbog uvjeta samoga terena.
Podrivanje se obavlja u Žitniku zbog relativno plitkog
"gleja", a kopanje jama ručno samo na gričevitom
terenu. Oranje se obavlja u obe varijante, ako to teren
dopušta.


4.1. TEHNOLOŠKI POSTUPAK ZA OSNIVANJE INTENZIVNIH KULTURA
Postupak se sastoji od opisa radova za sve faze i varijante.
Neke faze rada kod osnivanja intenzivnih kultura
provode se jednako kao i kod plantaža, te će se njihov
opis ovdje izostaviti, s napomenom daje isti već
prikazan ranije kod opisa plantaža.


a) Osnovna obrada i gnojidba sa zaštitom


Osnovna obrada zemljišta predviđena je u dvije varijante:
1) Podrivanje zemljišta na 40 cm dubine u razmaku 1


m, a potom oranje na 20 cm dubine (Žitnik)
2) Oranje zamljišta na 20 cm dubine (Medak).


Na površinama gdje je teren gričevit, ne provodi se
osnovna obrada zemljišta niti osnovna gnojidba, nego
se samo kopaju jame za sadnju (ručno).


Na površinama koje se podrivaju i oru najprije treba
rasuti osnovno gnojivo (kao kod plantaža) i nakon toga
zaorati.


Zaštitna sredstva za razliku od plantaža, daju se u
jame zajedno sa startnom gnojidbom, jer se ovdje zaštićuju
samo šumske biljke.


b) Jame za sadnju
Jame za sadnju na površinama koje se preoravaju
buše se mehanički, a na gričevitom terenu se kopaju


ručno. Dimenzije jama su iste kao i kod plantaža 40 x
40 x 40 cm. Jame se kopaju ili buše u dvije vrste razmaka:
2,5 x 2,5 i 2 x 2 m. Izbačena zemlja se izmješa sa
startnim gnojem prije sadnje.


c) Startna gnojidba i zaštita


Vrste i doze startnog gnojiva, kao i način rasipanja,
isti je kao kod plantaža (50 g. Amonsulfata, 200 g Hiperfosfata
i 150 g Patent kalija). Zajedno sa miješanjem
startnog gnojiva pomiješa se i zaštitno sredstvo (Lindan)
i to 10 g po jami.


d) Sadnja sadnica
Opisani kriteriji kod plantaža, kvaliteta, razvijenost
i visina sadnica vrijede i za sadnice kod intenzivnih kultura.


Za sadnice običnog bora i američkog borovca vrijede
kriteriji kao i kod plantaža, a za europski ariš propisana
je visina sadnica najmanje 60 cm, a najviše 120
cm. Zelena duglazija mora imati visinu 40-70 cm, kao i
smreka obična.


Dopremljene sadnice saditi tako da sadnice iste klase
budu na istoj plohi. Manipulacija sa sadnim materijalom,
prikraćivanje korijena i sadnja obavlja se po preporukama
koje vrijede za plantaže.


4.2. TEHNOLOŠKI POSTUPAK ZA NJEGU I ZAŠTITU INTENZIVNIH KULTURA
Kao i kod plantaža, tako i kod intenzivnih kultura četinjača
obavlja se njega i zaštita iza osnivanja nasada.
Pod njegom i zaštitom podrazumijevamo kultiviranje
tla, prihranu sadnica orezivanje donjih grana te prorede.


Pod zaštitom podrazumijevamo preventivne i represivne
mjere protiv biljnih bolesti, štetnika, insekata, te
šumskih požara.


a) Kultiviranje tla
Obavlja se periodički i istovremeno s ishranom drveća
iza osnivanja nasada.


U drugoj godini iza osnivanja nasada obavlja se ručno
okopavanje prisadnog kruga promjera 1 m, s tim da
se prethodno rasprši gnojivo za prihranu.


Ista mjera ponovi se u petoj godini iza osnivanja nasada.
Kultiviranje tla ponavlja se u osmoj godini i to na
površinama na kojima se nije vršilo oranje, nego su se


kopale jame na cijelici. Okopava se prisadni krug 1 m
promjera, uz prethodno rasipanje gnojiva za ishranu.


Na površinama na kojima se obavljalo oranje, vrši
se plitko oranje do 10 cm između redova širine 1 m.


Četvrto kultiviranje tla obavlja se u petnaestoj godini
nasada, iza prve prorede na isti način kao i prethodno
kultiviranje tla.


Posljednje kultiviranje tla obavlja se u dvadesetoj
godini iza druge prorede na isti način.


b) Prihrana drveća
Obavlja se u istim godinama kada i kultiviranje tla.
Gnojivo za prihranu se rasprši na površinu prisadnog
kruga ili kod plitkog zaoravanja tla u prugama.
Prihrana se vrši dušičnim gnojivom Amonsulfatom,
a kada su biljke starije sa Nitromonkalom. Gnojivo se
dodaje u početku svibnja i do kraja lipnja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORKE U LICI
Dušično gnojivo daje se kao prihrana u godinama
kada se kultivira tlo u prisadnom krugu ili prugi oko
sadnice i to:


100 gr Amonsulfata - prisadni krug
150 gr Nitromonkala - prisadni krug
Ako se tlo kultivira oranjem, tada se prihrana daje po
prugi kako propisuje tehnološki postupak u elaboratu.


c) urezivanje donjih grana


Vrši se kao i kod plantaža iza osnivanja:


Iza druge prorede na prikazan način kod razmaka
2,5 x 2,5 m dobije se pet (5) metarski razmak, a kod razmaka
2 x 2 m četiri (4) metarski razmak stabala. U svakom
slučaju vade se oštećenja i bolesna stabla unatoč


Šumarski list br. 3-4.CXXV (2001). 185-196


-
u 5. godini kulture do 20 % visine stabla
u 10. godini kulture do 30 % visine stabla
-
u 16. godini kulture do 40 % visine stabla
urezivanje se vrši specijalnim pilicama.
d) Prorede
U intenzivnim kulturama predviđene su dvije prorede
u 15.godini vadi se svako drugo stablo


tome što se na taj način neće održati pravilan razmak,


e) Zaštita drveća


Provodi se kao i kod plantaža


t) Pregled vremena pojedinih mjera njege i zaštite intenzivnih kultura za 25 godišnju ophodnju
U godini Kultiviranje Prihrana urezivanje Sječa stabala Zaštita


ha drveća donjih grana
2 okopavanje prihrana -
5 okopavanje prihrana orezivanje
8 okopavanje prihrana -
10 --orezivanje
15 kultiviranje prihrana -


-
-minimalno
-10x u tijeku
-25 godišnje
-ophodnje


16 --orezivanje 1. proreda
20 kultiviranje prihrana -2. proreda
25 ---kon. sječa


5.
MOGUĆNOST PRINOSA DRVNE MASE IZNAD 7 CM BEZ KORE U 25 GOD.
OPHODNJI U PLANTAŽAMA I INTENZIVNIM KULTURAMA
Mogućnost prinosa drvne mase prema Dopunskom Mogućnost prinosa drvne mase po ha kulture bazielaboratu
Šumarskog instituta za četinjače iz Jastrebar-ran je na rezultatima istraživanja Instituta na području
skog prikazanje za plantaže (tab.l) i intenzivne kulture kontinentalnog dijela Hrvatske, a to znači sa različitih
(tab. 2) po ha. staništa, klima, nadmorskih visina i ekspozicija. Sve te


a) Plantaže


tablica
Vrsta Razmak sadnje
drveća 4,0x2,5 m 4,0x2,0 m
Trupci
m!
Celuloza
m1
Svega

Trupci
m!
Celuloza
m3
Svega

Obični bor 40 150 190 50 187 237
Američki borovac ---88 182 270
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNIH KUETURE CRNOGORICE U LICI Šumarski lisl br. 3 4. CXXV (2001 ), 185-196
b) Intenzivne kulture
tablica 2.
Vrsta
drveća 2,5 x 2,5 m
Razmak sadnje
2,0x2,0 m
Trupci
m3
Celuloza
m3
Svega

Trupci
m!
Celuloza
m!
Svega
m!
Zelena duglazija ---196 311 507
Europski ariš ---37 360 397
Američki borovac ---37 356 393
Američki borovac 32 199 231 ---
Obični bor ---50 311 361
Obična smreka ---37 199 236


kulture podignute su klasičnim načinom tj. bez prethodne
pripreme tla , vršena je sadnja sadnica u jame s različitim
razmakom i različitom starosti sadnica.


Na istraživačkim objektima bilo je potpuno ili djelomično
pomanjkanje uzgojnih zahvata, stoje utjecalo na
rast i prirašćivanje stabala. Moglo bi se reći daje bilo
niz elementata važnih za uspješan razvoj pojedine vrste,
a koji su bili ispušteni pri osnivanju i njegovanju ranijih
kultura. Trebalo je to sagledati i pravilno ocijeniti
s različitih gledišta, da bi se dobila odgovarajuća polazna
baza za prikaz mogućnosti prinosa drvne mase i


izbora vrsta u intenzivnim kulturama i plantažama
Medka i Žitnika.


Da bi se postigli što veći prinosi drvne mase u intenzivnim
kulturama četinjača, neophodno je voditi računa
o izboru vrste, staništu, provencienciji, selekciji i hibridizaciji.
Potrebno je unaprijediti sjemenarstvo i rasadničku
proizvodnju, te primijeniti odgovarajuću tehniku
i tehnologiju kod osnivanja, uzgoja i zaštite kultura.
Samo u tom slučaju možemo očekivati bolje prinose
drvne mase.


6. REALIZACIJA STUDIJE I ELABORATA
a) Provedba(1961-1968)


Pridržavanjem postavki "Studije", te "Dopunskog
elaborat" SIZC-e iz Jastrebarskog, Š.G. "Lika" iz Gospića
1961-1968 god. izvršilo je radove na podizanju
plantaža i intenzivnih kultura na površini od 1217,14
ha prema tablici broj 1.


Tablica 1.
Radilište - objekt


Red. Godina Medak Zitnik Svega
br. sadnje ha
1. 1961 -18,00 18,00
2. 1962 ---
3. 1963 -78,00 78,00
4. 1964 75,00 12,50 87,50
5. 1965 174,63 73,66 248,29
6. 1966 162,92 68,20 231,12
7. 1967 227,16 125,12 352,28
8. 1968 136,22 65,73 201,95
Ukupno 775,93 441,21 1217,14
Vrsta sadnica i starosti
Obični bor (P .silvestris) 2+2 483,75 ha
Američki borovac (P strobus) 2+2 142,41 ha


Europski ariš (L. decidna) 1 + 1 i 1+2 256,66 ha
Obična smreka(f! excelsa) 2+2 i 2+3 314,32 ha
Crni bor (P. nigra) 2+2 20,00 ha
Svega 1.217,14 ha


Slika 2. Intenzivna kultura ariša i običnoga bora posađena u
Medku 1965. godine


Od ukupno zasađenih kultura, na plantaže s međurednom
poljoprivredom otpada samo 114,88 ha, a na
intenzivne kulture 1102,26 ha.


Danas su to sve intenzivne kulture starosti 30-40
god. dijelom iznjegovane i proređene, vrlo lijepog izgleda.
Nažalost objekt Medak bio je okupiran 1990. i potpuno
je miniran i nedostupan, dok je objekt Zitnik bio s
druge strane bojišnice i sada se u njemu izvršavaju svi
radovi predviđeni šumsko-gospodarskom osnovom.


Za oba objekta (Medak i Zitnik) plantaža intenzivnih
kultura bila je predviđena ophodnja 25 god., ali je
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORIC´E U LICI
Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ). 185-196
Slika 3. Intenzivna kultura europskoga ariša posađena 1967. godine
u Žitniku (prorjeđena)


zbog okolnosti ipak produžena do 80 godina, o čemu će


konačno odlučiti šumarski stračnjaei.


b) Pokusne plohe


Šumarski institut za četinjače iz Jastrebarskog (Dr.


B. Popovi ć i Dr. N. Komlenović) osnovali su pokusne
plohe 1965. i 1966. god. u predjelu Medak, s ciljem
utvrđivanja utjecaja mineralne gnojidbe na rast i
prirast kultura četinjača. Postavljene su ukupno 4 pokusne
plohe na površini oko 10 ha. Prve dvije pokusne
plohe postavljene su na običnoj smreki i običnom boru
s hiperfosfatom i patent kalijem, treća na običnoj smreki
s hiperfosfatom i nitromonkalom, a četvrti pokus na
običnoj smreki i američkom borovcu s NPK gnojivima.
Svi su pokusi kvadratnog oblika, sa 4 kombinacije i 4
repeticije različitih doza gnojiva.
Ujesen 1968. god. Dr. N. Komlenović izvršio je prve
istraživačke radove na svim pokusnim plohama i to:


mjerenja visinskog prirasta kod svih vrsta
uzeti su uzorci biljnog materijala (iglica) radi biogenog
ispitivanja elemenata
uzeti su uzorci tla tretiranih parcela radi ispitivanja
kemijske reakcije tla i sadržaja elemenata u tlu.


Prema izvješću Dr. N. Komlenovića ujesen 1968.
god., rezultati su pokazali:


-
pojačan visinski prirast
pojačanu koncentraciju biogenih elemenata u iglicama
-
porast reakcije tla.
Odgovor na mnoga pitanja s pokusnih ploha nije
konačan, jer su istraživanja prekinuta za vrijeme Domovinskog
rata, ali prema tvrdnji Dr. N. Komlenovića,
sa sigurnošću može se tvrditi daje utjecaj gnojidbe na
rast i prirast kultura očit, i da se već kod malih doza
postižu veoma dobri učinci i rezultati kod nekih vrsta
četinjača.


Slika 4. Intenzivna kultura običnoga bora posađena u Mcdku 1965.
godine


Nažalost, otišao je Dr. N. Komlenović, a Medačke
kulture i pokusne plohe još su uvijek u minskim poljima
i nisu dostupne za daljnja istraživanja.


O pokusnim plohama i daljnjim istraživanjima mnogo
će više reći nasljednici Dr. N. Komljenovića, koji će
nastaviti tamo gdje je on stao, kada to bude moguće.


7. USPIJEVANJE INTENZIVNIH KULTURA ČETINJAČA za g. j . "Žitnik" (1998-2007)
7.1. Rast i prirast
Podaci o rastu i prirastu i drvnoj zalihi kultura utvrđeni
su u osnovi gospodarenja za G.J. "Žitnik" ( 19982007),
te se uspijevanje kultura može ocijeniti drvnom
zalihom u 30 godini.


Da bi se dobio uvid u uspijevanje kultura, donosimo
sljedeće tablične podatke.
Iz tablice je vidljivo da se u razdoblju 1975-1998.
god. obrasla povrišna povećala za 127,73 ha, zbog pre


laska neobraslog proizvodnog zemljišta u obraslo proizvodno.
Također je vidljivo da se drvna zaliha u 1998.
godini povećala skoro dva puta u odnosu na drvnu zalihu
iz 1988. godine.


Drvna zaliha bez I. dobnog razreda iznosi 215
mVha. Poprečni prirast iznosi 10,33 mVha.


Postotak prirasta za cijelu gospodarsku jedinicu iznosi
4,81 %
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001), 185-196
Stanje površina, drvne zalihe, prirasta i etata u vrijeme uređivanja.
Tablica 1.


Drvna zaliha 10 god. prirast Etat ukupno
ukupno


Godina uređivanja Vrsta drveća Površina ha m3 mVha m3 mVha nr mVha
1975. četinjače 486,42 5.689 12 350 0,7 -1988.
" 613,38 50.096 82 3.184 5,2 8.776 20
1998. " 614,15 98.763 161 4.753 7,8 11.292 19


Stanje površina, drvne zalihe i prirasta po dobnim razredima
Tablica 2.


Površina Drvna zaliha Prirast
Dobni
razredi ha % m3 mVha m3 mVha


I 153,27 25,0 ---II
243,31 39,6 51.000 210 2.610 10,7
III 44,90 7,3 7.382 165 284 6,3
IV 171,97 28,1 40.261 234 1.859 10,8


Ukupno: 614,15 100,00 98.736 161 4.753 7,74


Uspjeh intenzivnih kultura četinjača u Žitniku može
se ocijeniti usporedbom konkretne drvne zalihe izmjerene
prilikom revizije osnove gospodarenja u 30. godini,
s elaboratima predviđenim mogućnostima prinosa Slika 5. Intenzivna kultura običnoga bora posađena u Žitniku
drvne zalihe odnosno normala. 1966. godine


Stanje površina, ophodnje, drvne zalihe i prirasta po uređajnim razredima u vrijeme uređivanja 1998. god.
Tablica 3.


Uređaj ni Površina, Ophodnja, Drvna zaliha Prirast


razred ha godina m3 mVha m3 mVha
Hrast kitnjak 23,95 120 ---Obična
smreka 140,03 80 18.601 173 1.241 11,56
Obični bor 226,16 80 32.074 241 1.351 10,17
Crni bor 44,12 80 7.354 167 266 6,03
Am. boro vac 163,63 80 38.866 238 1.797 10,98


E. ariš 12,26 60 1.868 152 98 7,99
Ukupno: 614,15 -98.763 161 4.753 7,74
Neobraslo-proizv. 19,87 -----
Sveukupno 634,02 -----
Prikaz konkretne i normalne-elaborirane drvne zalihe za g.j. Analizirat ćemo samo one vrste četinjača koje su
Žitnik ( 1998-2007. god.) u 30. god. predviđene elaboratom iz 1964. godine
Tablica 4.


Konkretnoj drvnoj zalihi u 30 godina dodali smo
Vrsta Drvna zaliha u 30. godini Uspjeh drvnu masu proreda, koja je izvršena u proteklom razdrveća
Konkretna Normalna % doblju važnosti osnove gospodarenja. Planirana sječa


mVha mVha prethodnog prihoda od 8 766 m3 izvršena je s 1 767 m3
Obična smreka 176 291 60,50 ili 20,20%.
Obični bor 245 410 59,80


Uspijevanje intenzivnih kultura u Žitniku ocijenje


Američki borovac 243 286 85,00


noje:


Europski ariš 158 437 36,20


- za običnu smreku 60,50 %
- za obični bor 59,80 %
- Američki borovac 85,00 %
- Europski ariš 36,20 %
193
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI Šumarski list br. 3 4. CXXV (2001 ). 1 85-196
Intenzivne kulture u Žitniku, iako su tretirane mineralnim
gnojivima, nisu postigle očekivane rezultate. To
se može pravdati lošim stanišnim prilikama vriština i
bujadnica, kao i visokim normalama za pojedine vrste
četinjača.


Objekt Medak, koji je nedostupan, trebao je dati od


govore o uspijevanju intenzivnih kultura upravo iz razloga
što su na tom području postavljene pokusne plohe
u svrhu znanstvenih istraživanja.


Objekt Medak još je uvijek miniran i nedostupan za
bilo kakva istraživanja, a radovi na njezi kultura kasne,
što će nepovoljno utjecati na daljni razvoj kultura.


7.2. Provedene mjere njege za proteklo razdoblje važnosti osnove gosp. za g.j. Žitnik
(1988-1998)


Vrsta radova
Jednostavna biološka reprodukcija:
Njega kultura


Popunjavanje
Proširena biološka reprodukcija:
Pošumljavanje
Priprema staništa


Izvršenje sječa prethodnog prihoda 1988-1997. godine
Tablica 6.
Prethodni Planirano - etat Izvršeno %
prihod ha m´ ha m3
444,29 8.766 -1767 20,2


Etat glavnog prihoda nije bio planiran.
Etat prethodnog prihoda realiziran je uglavnom
sječom sanitarnih stabala ili 20,2 %.


Tablica 5.
Propisano ha Izvršeno ha %
116,10 84,32 73
19,80 27,36 138
100 105,44 105


Prema zapisniku u navedenoj osnovi gospodarenja
razlozi neizvršenja su Domovinski rat i pomanjkanje
radne snage.


Svi neizvršeni radovi na jednostavnoj reprodukciji
šuma planirani su u revidiranoj osnovi gospodarenja
(1998-2007. godine).


8. BUDUĆE GOSPODARENJE
Način i oblik gospodarenja u ovoj gospodarskoj jedinici
za sve kulture je jednodobni po metodi razmjera
dobnih razreda, što je i opisano u posebnom poglavlju
osnove gospodarenja.


Za odredevanje cilja gospodarenja u ovoj gospodarskoj
jedinici potrebno je uvažiti činjenicu daje to područje
(areal) biljne zajednice hrasta kitnjaka i običnog
graba. Ustanovljeno je da ovdje dolazi do sekundarne
progresije (sukcesije) predmetne biljne zajednice, i to
na površinama koje su obrasle crnim i običnim borom.
Ta pojava određuje šumsko uzgojni cilj, koji se sastoji u
tome da se šumsko-uzgojnim mjerama pomogne prirodni
vegetacijski razvoj šume hrasta kitnjaka i običnoga
graba. Utvrđene su manje površine koje su potpuno prirodno
pomlađene hrastom kitnjakom. Na površinama
koje se prirodno pomlađuju treba uzgajati mješovite
sastojine hrasta kitnjaka i bora. Tu treba odrediti točno
vrijeme ophodnje zbog prirodne obnove borovih kultura
s hrastom kitnjakom.


U kulturama Žitnika u idućem razdoblju potrebno je
više pozornosti posvetiti njegovanju i proređivanju.


Preporučuju se kombinirane sječe, koje kao mjere u
sebi spajaju sve prednosti selektivne i shematske
metode sječa.


Kombinirane tehnike izvođenja sječa vrlo su pogodne
u mladim sastojinama, a posebno u kulturama
četinjača.


Kod takvih sječa potrebno je sjeći pojedine redove
stabala, zbog lakšeg izvlačenja i iznošenja drvnih sortimenata.


U susjednim redovima vršiti sanitarnu sječu.


Buduće gospodarenje u G.J. Žitnik zacrtano je u
odredbama osnove gosopdarenja, te je na šumarima da
realiziraju cilj i način gospodarenja, koji je dan po uređajnim
razredima, tj. glavnim vrstama drveća.


ZAKLJUČAK


Sve borove kulture u Lici (klasične i intenzivne) za- okruženju. To su područja u arealu biljne zajednice
sađene su na ličkom i krbavskom polju i njihovom hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco carpinetum
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001 ). 185-1 %
Ht.) u kojem dominiraju degradacijski oblici vrištine i
bujadnice (Genisto-callenetum), nastali u vrijeme Vojne
krajine, kada su se šume krčile i pretvarale u poljoprivredno
zemljište, (oranice, livade i pašnjake).


Na takvim površinama do danas je posađeno preko
6 000 ha klasičnih kultura običnog i crnog bora razne
provencijencije.


Plantaže i intenzivne kulture četinjača na ličkom polju
počele su se podizati u razdoblju od 1960. do 1968.
god. U tom razdoblju zasađeno je u predjelima Medka i
Žitnika 1217 ha.


Nasadi su nazvani "Pilot projektima", koji zbog
specifičnosti u budućnosti trebaju dati odgovor na
opravdanost podizanja ovakvih nasada. ŠIZČ-e iz Jastrebarskog
1964. god. u predjelu Medak postavio je
pokusne plohe, radi ispitivanja utjecaja mineralne gnojidbe
na rast i prirast kultura četinjača. Godine 1968.
Dr. N. Komlenović obavio je prve istražne radove na
pokusnim plohama u Medku i utvrdio daje utjecaj gnojidbe
na rast i prirast očit, i da se već kod malih doza
gnojidbe kod nekih vrsta četinjača postižu dobri učinci
i rezultati, što upućuje na mogućnost korekcije gnojidbe
u budućim kulturama, ako se budu osnivale.


Rezultati istraživanja na pokusnim plohama nisu
konačni, jer su istražni radovi prekinuti 1990.god. zbog
srbo-četničke agresije, a objekt Medak s pokusnim plohama
je miniran i nedostupan za istraživanja i druge
gospodarske radove.


Danas su to kulture 35-40 godina starosti raznih vrsta
četinjača, koje u datim stanišnim prilika različito uspijevaju.
Komparacijom konkretne drvne zalihe u 30.
godini, s predviđenom drvnom zalihom u elaboratu ili
normali prirasno prihodnih tablica za g.j. Žitnik,
utvrdili smo da nijedna vrsta četinjača nije postigla elaborirane
tj. predviđene rezultate. Uspijevanje intenzivnih
kultura četinjača za svaku vrstu ocijenili smo
odnosom konkretne i normalne drvne zalihe.


Za običnu smreku, prema osnovi gospodarenja, drvna
zaliha u 30. godini iznosi 173 mVha, a elaborirana
(normalna) drvna zaliha iznosi 291 mVha ili uspijevanje
ob. smreke iznosi 59,50 %.


Kod običnog bora konkretna drvna zaliha u 30. god.
iznosi 241 mVha, a elaborirana (normalna) iznosi 410
mVha ili uspjeh običnog bora iznosi 58,78 %.


Kod američkog borovca konkretna drvna zaliha u 30.
god. iznosi 238 rrrVha, a elaborirana (normalna) iznosi
286 mVha ili uspjeh američkog borovca iznosi 85,00 %.


Kod europskog ariša konkretna drvna zaliha u 30.
god. iznosi 152 mVha, a elaborirana (normalna) iznosi
437 mVha ili uspjeh evropskog ariša iznosi 34,78 %.


Ocjena uspjeha kultura u Žitniku je možda relativna,
jer su normale kontinentalnog područja Hrvatske za
staništa vrištine i bujadine ličkog polja previsoke i nerealne.


Rezultati uspijevanja su vrlo važni za šumarstvo, jer
kod podizanja budućih kultura ukazuju na pravilan
odabir vrste i tehnologije podizanja. Kod osnivanja novih
kultura četinjača potrebno je uvažiti čitav niz spoznaja
i rezultata dosadašnjih istraživnaja, koja će poslužiti
kod projektiranja i osnovanja ovakvih kultura, ako
se budu podizale.


Pravilnim gospodarenjem u ovim kulturama (predkulturama)
cilj je stvoriti uvjete prirodne sukcesije autoktone
biljne zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba,
(EGT: I - E 10) koja prirodno dolazi na ovim prostorima.


Progresija je spora, ali se već primijećuje da se u
ovim kulturama prirodno javljaju oaze hrasta kitnjaka i
da se ritam odvija prirodnim procesom, pa mu treba
pomoći.


Za ove predkulture, iako nisu u 30 godina postigle
elaborirane rezultate, može se zaključiti da imaju ogromno
značenje ne samo u gospodarskom smislu, već i sa
stajališta općekorisnih funkcija šuma.


U podignutim kulturama rezultat neće izostati, ako
se budu provodile odredbe gospodarenja, jer monokulture
četinjača traže veliku njegu i zaštitu.


Na kraju treba zaključiti da su intenzivne kulture u
Medku i Žitniku "Pilot porjekti", čiji pokusi trebaju poslužiti
nauci i praksi kako u buduće podizati kulture intenzivnog
rasta na ovakvim staništima.


LITERATURA:


1. Dokuš, A., Orlić, S. 1987.: Šumske kulture i
plantaže, Šumarska enciklopedija 3: 362-372,
Zagreb.
2.
Gračan, J., Dokuš, A., Komlenović, N.,
1972: Idejni projekt za podizanje intenzivnih
kultura četinjača na području Š.G. "Lika" Gospić,
Dokumentacija U.Š.
3. Hajdin, Ž., Dokuš, A., Orilić, S., 1972: Problem
proširenja brzorastućih četinjača na području
Hrvatske, Studija str. 133, dokumentacija Šumarski
institut za četinjače Jastrebarsko.


4. Popović,B.,Haidin,Ž.,Dokaš,A., Potočić,
Z., 1964: Dopunski elaborat za podizanje 2000
ha plantaža i intenzivnih kultura četinjača ubrzanog
rasta u predjelima Medak i Žitnik Š.G. "Lika"
Gospić, Dokumentacija U.Š.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 185-196
5. Matić , S., Dokuš , A., Orilić , S., 1922: Šumarske 7. Osnova gospodarenja g.j. Žitnik 1998.-2007.
kulture i plantaže, Šume u Hrvatskoj str. 105-108. 8. Z i an i, P., I960.: Studija o perspektivnim moguć6.
Obradović , M., Butković , Lj., Bunjevce -
vi ć, Z. , P o p o v i ć, D., Š a r i ć, D., 1964: Invenostima
podizanja četinjača brzog rasta na području
Š.G. "Lika" Gospić, Dokumentacija U.Š.
sticioni elaborat za podizanje plantaža i intenzivnih
kultura četinjača za 2000 ha u Š.G. "Lika"
Gospić, Dokumentacija U.Š.


SUMMARY: The history of establishing classical conifer cultures in Lika
knows of only one short period from I960 to 1968, in which plantations and
intensive fast-growing conifer cultures were established. They are characterised
by the fact that they were raised using the new technology with the
application of agro-technology, nutrition and reinforced nutrition, as well as
the choice of local and foreign conifer species.


The purpose of such production was not only to improve the structure of
Lika forests in favour of conifers, but also to rapidly produce conifer pulp
wood that was lacking on the market.


These were the reasons for which long-term production of plantations and
intensive conifer cultures was drawn up for Lika as a potential region.


In 1964, the forest enterprise of that time, "Lika"from Gospić, engaged the
former "Conifer Institute "from Jastrebarsko to draw up a feasibility study for
plantations and intensive conifer cultures for the regions ofMedak and Zitnik
over an area of 2,000 ha.


On the basis of the study, the "Plantation and intensive cultures department
" established 1,217.14 ha of plantations and intensive conifer cultures in
the period 1964-1968.


Due to a specific technology, the cultures were named the "Pilot Project",
at which further research has been carried out for scientific and practical
purposes.


The ŠlZČfrom Jastrebarsko established experimental plots on the Medak
facility for the purpose of studying the influence of mineral fertilisers on the
growth and increment of the cultures.


The established plantations within the "Pilot Project" have significant
importance not only from an economic standpoint, but also that of generally
usejul benefits.


Key words: plantation, intensive, culture, Pilot Project, growth and
increment