DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 131-152
UDK 630* 383 - 663 (001)


ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I
DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH PROMETNICA2


DETERMINING THE CRITERIA FOR DISTRIBUTION OF COST AND
PROFIT OF SHARED FOREST ROADS


Jadranko VLAHINJA1


SAŽETAK: Rad je metodološko istraživanje kriterija sudjelovanja više suvlasnika
u troškovima i dobiti od zajedničke šumske prometnice. Kao najobjektivniji
i pouzdani kriteriji određeni su: obujam sječivoga drva u razdoblju
trajanja ceste i smanjenje duljine privlačenja drva. Te je čimbenike, uz
odgovarajući kartografski materijal, moguće jednostavno odrediti iz osnovnih
stručnih podloga u gospodarenju šumom - Osnove gospodarenja i Programa
gospodarenja. Kriterij obujma sječivoga drva izražen je faktorom pogodnosti
obujma, čije vrijednosti predstavljaju udjele pojedinačnih etata u ukupnome
etatu svih vlasnika. Kriterij smanjenja duljine privlačenja drva izražen je faktorom
pogodnosti duljine privlačenja drva koji predstavlja udio svakoga vlasnika
u ukupnom smanjenju duljine privlačenja konkretnoga područja. Ocjena
pouzdanosti izabranih kriterija raspodjele provjerila se na modelu šumskog
područja u kojem se za svaku jedinicu (šumsku površinu) i ukupno računao:
obujam sječivoga drva, jedinični i ukupni troškovi privlačenja uvažavajući
konkretnu prijašnju i novu duljinu privlačenja, koristi-uštede u troškovima
privlačenja drva, isplativost ulaganja te udjeli odnosno iznosi financijske participacije
suvlasnika. Račun isplativosti modela pokazao je da svi vlasnici
mogu računati na koristi od ceste, koja u većoj ili manjoj mjeri nadilazi njihova
ulaganja. Razlike u iznosu koristi-ušteda od ceste u modelu izravno su ovisile
o veličini smanjenja jediničnih troškova privlačenja drva zbog smanjenja
duljine privlačenja, kao i o obujmu sječivog drva pojedinog vlasnika. Pritom
najviše profitiraju vlasnici s najvećim smanjenjem duljine privlačenja, a vezano
stim, s najvećim smanjenjem troškova privlačenja, odnosno vlasnici s najvećim
obujmom sječivog drva, npr. vlasnici većih površina ili sastojina veće
starosti. No, i njihovi su udjeli u troškovima proporcionalno veći. Primijenjeni
je model uporabljiv i za slučajeve raspodjele troškova među (su)vlasnicima ili
(su)korisnicima postojećih cesta ili drugih zajedničkih objekata vezanih za
gospodarenje šumama.


K Ij u č n e r ij e č i : šumarstvo, privlačenje drva, šumske ceste, troškovi


1. UVOD - Introduction
1.1. Ekonomski interesi šumovlasnika pri izgradnji ceste
Forest-owners´ economic interests in road construction


Otvaranje nekog šumskog područja prometnicama ji se u gospodarenju šumom mora slojevito planirati,
predstavlja ponajprije značajan investicijski trošak, ko- Veća gustoća šumskih prometnica zahtijeva veće troš-


Mr. se. Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Uprava šuma Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica


; Članak je sažetak magistarskog rada, obranjenog 4. srpnja 2000. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistraski rad je
izrađen u Zavodu za organizaciju i ekonomiku šumarstva pod mentorstvom doc. dr. se. Ivana Martinića.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 6     <-- 6 -->        PDF

,1. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ,„ Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001). 131-152


Gradnja šumske ceste Lepavina - V. Poganac kod Batinovečkih vinograda ujesen 1959 godine;
polaganje kamenoga zastora iz kamenoloma Kcznetine
Construction of the forest road Lepavina - V. Poganac at the Batinovec in the autumn of 1959;
depositing a rock layer from the Keznetine quarry


kove gradnje i održavanja, ali smanjuje troškove privlačenja.
Utvrđivanje ekonomske opravdanosti izgradnje
šumskih cesta jedan je od najzahtjevnijih poslova u
gospodarenju šumom, a utvrđivanje mnogobrojnih elemenata
ove zadaće povezano sa znatnim teškoćama. Te
se teškoće odnose na izračun očekivanih prihoda s površina
koje se namjeravaju prometnicama otvoriti, određivanja
elemenata buduće prometnice te izračun troškova
gradnje i održavanja. Pri tomu treba uvažiti da se
učinak otvaranja šuma u smislu smanjivanja ukupnih
troškova transporta ostvaruje tek pri realizaciji etata u
budućnosti.


U slučajevima zajedničkog interesa više ili nekoliko
šumovlasnika za izgradnju ´skupne´ šumske ceste, vrlo
je značajno jasno odrediti kriterije sudjelovanja svakog
od njih u svim troškovima vezanim za projektiranje, izgradnju
i održavanje ceste. Veličina pojedinačnog ulaganja
pritom bi trebala biti u uskoj vezi s veličinom
koristi, odnosno dobiti koju bi tijekom amortizacijskoga
vijeka ceste pojedini šumovlasnik (korisnik) ostvarivao
od šumske ceste.


S druge strane, uvažavanje ceste kao dijela šume
ima određene pravne posljedice. Svaki od šumovlasnika
preuzima odgovornost za održavanje ceste, plaća
doprinos za površinu koju zauzima cesta, a na njoj nema
prihoda od drva. Individualni vlasnik je oštećen za
gubitak drvne zalihe i prirasta; cesta je dostupna svima
i pitanje je koliko je šumovlasnik zainteresiran da cesta
prolazi kroz njegovu šumu.


Iz svega navedenog vidljivo je koliko je, u slučajevima
zajedničke šumske ceste, problem sudjelovanja u
troškovima ali i koristima od ceste složen i poseban za
svakog njezinog suvlasnika-sukorisnika.


Osnovna su ekonomska pitanja pri tom sljedeća:


1.
po kojem modelu/ključu sudionici trebaju sudje(
Foto: R. Tomek, dipl. ing. šum.)


lovati u financiranju i održavanju zajedničke šumske
ceste


2.
u kojoj je mjeri to za pojedinog šumovlasnika isplativa
investicija (i/ili kako utvrditi opravdanost izgradnje
u slučaju samo jednog vlasnika-korisnika).
Predmet ovoga rada je analizom onih utjecajnih
čimbenika koji su prepoznati kao najbolja mjera koristi


Fotografija 1. Graditi ili ne graditi šumsku prometnicu´/
Photo I To build or not to build the forest road?


pojedinoga vlasnika od zajedničke ceste, te izraditi model
s kriterijima i uvjetima objektivne raspodjele troškova
suvlasnika ceste u zajedničkoj investiciji.


Isti bi model odgovorio i na pitanje terećenja jednog
vlasnika s više površina, odnosno omogućio bi objektivnu
raspodjelu troškova i ocjenu isplativosti investicije
za različite jedinice (odjele ili odsjeke) istoga vlasnika.
U većini bi se takvih slučajeva, kao vlasnik i potencijalni
investitor, moglo pojaviti upravo poduzeće
"Hrvatske šume".
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBI II ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 131-152
1.2. Definiranje osnovnih pitanja i polaznih postavki
Defining basic questions and starting theses


Važna je polazna pretpostavka da svi vlasnici šuma
pri izgradnji zajedničke ceste imaju ujednačene interese.
Oni bi se očekivano trebali ogledati u sljedećem:


1.
svi vlasnici podupiru izgradnju nove ceste i spremni
su, pod određenim uvjetima, sudjelovati u financiraju
njezine izgradnje i održavanja
2.
svi šumovlasnici imaju jednake gospodarske interese,
a to je proizvodnja drvnih sortimenata za osobne
potrebe i za tržište.
Isto je tako neupitno da izgradnjom zajedničke prometnice
svi šumovlasnici nisu u istom položaju.


Razlozi tome su:
a) različita površina njihovih posjeda (šume) koji gravitira
cesti
b) različito smanjenje duljine privlačenja, i povezano s
tim i različito smanjenje troškova privlačenja
c) različiti mogući financijski rezultati od prodaje drva
s njihovih posjeda, jer su i njihove šume različitih
površina, dobi, vrste i strukture sastojina, te posebno
različitog očekivanog obujma sječivog drva u
amortizacijskom razdoblju ceste od 40 godina, različite
dinamike ostvarenja prihoda i si.


1.3. Kriteriji raspodjele troškova zajedničke ceste kao predmet istraživanja
Costs distribution criteria for the common road as a subject of research


Već su spomenute značajne teškoće pri sagledavanju
i izračunu koristi, odnosno ušteda koje pojedini korisnik
ostvaruje od šumske ceste. Te su koristi ponajprije
rezultat gospodarskih ciljeva koje je šumovlasnik
sam sebi postavio u gospodarenju šumom te o načinu
ostvarivanja tih ciljeva.


Pri realizaciji (ostvaraju) sječa na svojim posjedima,
vlasnici će se, s obzirom na novoizgrađenu cestu,
naći u različito povoljnim situacijama. Ta će se različita
povoljnost ogledati u manjoj ili većoj srednjoj udaljenosti
privlačenja većega ili manjeg obujma posječenog
drva do šumske ceste. Posljedično to će se putem jediničnih
troškova privlačenja odraziti i na ukupni financijski
učinak iskorištavanja drva s pojedinačne konkretne
šumske površine.


Uz pretpostavku jednakih prihoda od prodaje sječivog
drva i jednakih jediničnih troškova privlačenja,
ukupni će troškovi privlačenja svega sječivog drva biti
veći u slučaju kad je srednja udaljenost privlačenja
veća. Vlasnik kojemu je zbog povoljnijeg položaja trase
ceste srednja udaljenost privlačenja manja, i ukupni
troškovi privlačenja svega sječivog drva bit će manji.
Posljedično će i dobit kao razlika između prihoda i troškova
u prvom slučaju biti manja.


Fotografija 2. Kako raspodjeliti troškove gradnje šumske
prometnice uvažavajući koristi više šumovlasnika
Photo 2 How to distribute the costs of forest road construction
respecting the benefits of more than one forest owner


S druge strane, uz pretpostavku jednake srednje duljine
privlačenja i jednakih jediničnih troškova privlačenja,
ukupni će prihodi od iskorištavanja drva biti veći
u slučaju većeg obujma i veće kakvoće posječenoga drva.
Takav će vlasnik lakše povratiti sredstva uložena u
izgradnju zajedničke ceste.


1.3.1. Smanjenje duljine privlačenja kao kriterij raspodjele troškova
Reduction of timber draw length as a criterion for costs distribution
S obzirom na udio troškova privlačenja u ukupnim
troškovima dobivanja drva iz šumskih sastojina, te s obzirom
na čvrstu ovisnost troškova privlačenja i duljine
privlačenja, skraćivanje duljine privlačenja znači i znatno
smanjenje troškova privlačenja te za vlasnike predstavlja
najveću korist od novosagrađene šumske ceste.


Ukratko, povoljnija (manja) duljina privlačenja u
odnosu na prijašnju, za svakog suvlasnika ceste znači
niže/manje troškove privlačenja, odnosno veću dobit,
dakako različitu od vlasnika do vlasnika.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001 ), 13 I


1.3.2. Veličina i kakvoća sastojine kao kriterij raspodjele troškova
Size and quality of composition as a criterion for costs distribution
Koristi pojedinoga ´suvlasnika1 od šumske ceste
umnogome ovise o i veličini i kakvoći šumske sastojine
koja gravitira cesti. Što veći dio sastojine gravitira
cesti, te što je kvalitetnija drvna masa, na takvoj
površini vlasnik može očekivati veću korist od ceste. U
ovom je smislu kakvoća sastojine određena vrstama
drveća, bonitetom i gospodarskim tipom ili uredajnim
razredom te strukturom sastojine. Posebno je važna


Fotografija 3. Kako raspodjciiti troškove gradnje šumske
prometnice uvažavajući koristi više šumoviasnika
Photo 3 How to distribute the costs of forest road construction
respecting the benefits of more than one forest owner


starost sastojine, jer o tome ovisi obujam i dinamika
sječa, odnosno realizacije prihoda kojima je moguće
nadoknaditi ulaganja u zajedničku cestu.


Povezano s tim, za određivanje pojedinačnih koristi
nužna je pretpostavka da je osnovni gospodarski cilj
svakog šumoviasnika ukupno iskorištenje etatnih mogućnosti
šume u razdoblju amortizacije. Etatnu mogućnost
pojedine šumske površine čini ukupan obujam drva
određen za sječu, izračunat prema odgovarajućem
modelu koji je temeljen na prirasno-prihodnim tablicama.
To uključuje obujam drva iz proreda (tzv. prethodni
prihodi) i dovršnih sječa (tzv. glavni prihod).


S obzirom na gore navedeno, neupitno je daje najvažniji/
glavni kriterij za ulagačke udjele u zajedničku
šumsku prometnicu ostvarena dobit (D) nastala kao
razlika prihoda od prodaje drva (PD) i ukupnih troškova
proizvodnje (TP = troškovi sječe i izrade drva te
troškovi prijevoza), pri čemu su troškovi privlačenja
drva više ili manje smanjeni uslijed većeg ili manjeg
smanjenja srednje udaljenosti privlačenja u odnosu na
prijašnju srednju udaljenost privlačenja.


D= PD-TP


Na osnovi toga se kao temeljni kriteriji za udjele financijskoga
sudjelovanja šumoviasnika pri izgradnji i
održavanju šumske ceste definiraju:


1.
etatne mogućnosti šumske sastojine, odnosno ukupni
obujam sječivog drva kao iskaz veličine i kvalitete
konkretne šumske sastojine i
2.
smanjenje troškova privlačenja kao funkcija smanjenja
srednje udaljenosti privlačenja iskazano u
odnosu na prijašnju srednju udaljenost privlačenja.
2. PREDMET TIJEK ISTRAŽIVANJA Subject and course of research
U istraživanju kriterija i modela sudjelovanja više
korisnika u gradnji zajedničke šumske ceste, osnove su
pronađene u poznatim i priznatim teorijskim osnovama
sljedećih područja šumarskoga inženjerstva:


a.
otvorenost šumskih područja
b.
srednja duljina privlačenja i troškovi privlačenja
c.
troškovi gradnje i održavanja šumskih prometnica
d.
očekivani prihodi od drvoproizvodne funkcije šumskih
sastojina
U okviru rasprave ovih područja, tražit će se odgovori
na mnoga pitanja važna za razmatranje izabranih
kriterija financiranja otvaranja šuma. Neka od najvažnijih
pitanja su:


1.
Kako novoizgrađena cesta utječe na elemente otvorenosti
šumskih područja?
2.
U kakvom su odnosu srednja duljina privlačenja i
troškovi privlačenja?
3.
Kakva je struktura i koliki su ukupni troškovi šumske
ceste?
4.
Koliki su očekivani prihodi od šumskih sastojina u
vijeku trajanja šumske ceste?
Pri razmatranju koristi od šumske ceste, pretpostavilo
se da će smanjenje srednje udaljenosti privlačenja
drva, stoje temeljni razlog izgradnje nove ceste, izravno
smanjiti troškove privlačenja. Za svakog korisnika
ceste, ujedno i sudionika u financiranju ceste, to znači
konkretno ostvarenu korist iskazanu veličinom ili iznosom
novčane uštede na troškovima privlačenja. U tom
slučaju financijski je iznos uštede moguće izračunati iz
razlike umnoška veće prijašnje udaljenosti privlačenja
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 131-152
i njoj pripadajućeg jediničnog troška i umnoška nove (iznačajno manje!) udaljenosti privlačenja te njoj pripadajućeg
jediničnog troška privlačenja drva.


Matematička formula za izračun uštede (u kunama)
ili koristi od novoizgrađene ceste je
RT= [(Lps * JT(LA)] - [(IA * ST(Lpn)]
gdje je:
RT - novčani iznos razlike troškova privlačenja, tj.
ušteda, kn


Lps -´stara´ duljina privlačenja (prije izgradnje
prometnice), m
JT(Lps)- jedinični trošak privlačenja drva na ´staroj´
udaljenosti privlačenja, kn/m3
Lpn -´nova´ duljina privlačenja (poslije izgradnje
prometnice), m
JT(Zpn) - jedinični trošak privlačenja drva na ´novoj´
udaljenosti privlačenja, kn/m3


2.1. Model šumskog predjela Model of forest area
Kao prvi korak u istraživanju izabran je šumski predio
na kojem će se simulirati razvoj modela te obaviti
analize izabranih kriterija učešća u troškovima gradnje i
održavanja ceste. Kao modelni šumski predio izabrana
je gospodarska jedinica Jarmak - Kosturac - Buk - Drobna
u šumariji Križevci, u okviru Uprave šuma Koprivnica.
Uz odjele 99a, 100a, 101a, 10lb te 102 kojima gospodari
poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, a izabrani
predio obuhvaća i okolne površine privatnih šumskih
posjeda. Nadalje, isti je šumski predio 1998. godine
otvoren cestom (u projektu nazvana Jarak - Juretica) u
duljini 1.224 metra. Troškove gradnje zajedničke šumske
ceste u našem modelu predstavlja šumska cesta
"Jarak - Juretica". Tu ćemo šumsku cestu i njoj pripadajuće
ukupne troškove smatrati predmetom zajedničkog
ulaganja svih, u modelu definiranih, šumovlasnika.


Za istraživanje kriterija financiranja više šumovlasnika
zajedničke šumske prometnice, potrebno je u modelnom
šumskom predjelu za svaki posjed, odnosno
sastojinu, imati poznate sljedeće podatke: površinu i
starost, uredajni razred i ekološko-gospodarski tip, razdoblje
ophodnje, vrste drveća i njihove relativne udjele
u ukupnoj drvnoj zalihi, drvnu zalihu: veličinu i strukturu,
godišnji prirast.


U izabranom konkretnom šumskom predjelu, odjeli
"Hrvatskih šuma" okruženi su privatnim šumskim površinama,
na kojima za sada nisu utvrđeni strukturni
elementi uređivanja šuma. Dabi te odjele mogli koristiti
u našim analizama, bilo ih je nužno ´doraditi´, i to


Tablica 1. Elementi sastojina modelnog šumskog predjela
Table 1 Elements of stands of the model forest area


tako da smo njihovim poznatim površinama dodijelili
jedinične elemente (iskazane po 1 ha) strukture iz nekih
odjela "Hrvatskih šuma", iz predjela koji su po vrstama
drveća i bonitetu sastojina najsličniji privatnim šumama
u našem modelu. Izuzme li se mogućnost taksacije, ovo
je bio jedini način da privatne šumske sastojine budu jednakovrijedan
predmet u našoj metodološkoj studiji.
Kao rezultat takvoga dorađivanja u dijelu privatnih
šuma modelnog područja nastalo je osam (8) odjela sa
svim elementima koje imaju i odjeli državnih šuma.


Nakon određivanja potrebnih sastavnica u modelu,
karta je modelnog područja obrađena u softverskom
okruženju Arc/Info . Rezultat obrade bila je digitalizirana
karta modelnog područja u mjerilu 1 : 5 000. Duljine
u modelu bile su iskazane u metrima (m). To je također
omogućilo jednostavno mjerenje stvarnih duljina
(npr. udaljenosti privlačenja) pomoću računalnog
mjerila. Uporabom posebnog potprograma Arc/Info´, u
drugom je koraku za svaku jedinicu (posjed) računalno
izračunata površina iskazana u m2, te su izračunata težišta
jedinica (tzv. centroidi) koja definiraju onu točku
svake površine od koje se mjeri udaljenost privlačenja
kao najkraća linija (okomica) na os stare, odnosno nove
ceste. Površine sastojina, odnosno odjela iskazane su u
tablici 1, a centroidi i njihove spojnice sa starom i novom
cestom na slici 2. Osnovni su elementi za 13
odjela - u privatnim šumama s oznakama 1 do 8, te 5
odjela s oznakama od 9 do 13 u državnim šumama -u
modelnom šumskom predjelu prikazani u tablici 1.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.1. Vlahinju: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ... Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001 ), 131-152


* sections in the property of the firm "Croatian Forests" p.o. Zagreb
* odsjeci u posjedu poduzeća "Hrvatske šume" p.o. Zagreb


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3^1, CXXV (2001 ), 131-152
2.3. Načela računanja očekivanih prihoda šumskih sastojina u modelu područja
Calculation principles of the expected forest composition income in the model area


Očekivani sječivi obujmi iz sastojina pojedinoga šumovlasnika
odredili su se tako da su intenziteti i etati
proreda, odnosno eventualnih dovršnih sječa, uvažavali
zatečeno stanje drvne zalihe i utvrđene priraste konkretnih
sastojina (tablica 2), a nakon sravnjivanja sječivi


Tablica 2. Podatci o konkretnoj drvnoj zalihi i prirastu
odjela
Table 2 Data on the actual timber stock and the growth of
department


obujmi izračunavali su se prema vrijednostima normalnih
sastojina. Sravnjivanje drvne zalihe konkretne sastojine
obavljeno je s jediničnom zalihom normalne sastojine
istog uređajnog razreda i boniteta (tzv. normalom)
iz prirasno-prihodnih tablica (PPT). Time se postiglo
da se već u prvoj sječi postignu propisane normalne
vrijednosti drvne zalihe. To je imalo za posljedicu izostajanja
sječa u prvoj ophodnjici u svim onim slučajevima
kada je zaliha konkretne sastojine bila manja od normalne
zalihe. Nakon takvoga sravnjivanja moglo se u


Fotografija 4. Kolika je dobit od šumske ceste u 40-godišnjcm
razdoblju njena trajanja (i u najmlađim sastojinama)?
Photo 4 How much is the profit of the forest road within the
40-year period of its existance (even in the youngest composition?


idućim ophodnjicama računati na veličine etata upravo
jednake normalnima iz prirasno-prihodnih tablica.


U utvrđivanju obujma sječivog etata konkretne sastojine
u prvoj ophodnjici uzeta je u račun konkretna
drvna zaliha (poznata iz gospodarske osnove) uvećana
za prirast izračunat putem postotka tečajnog prirasta za
razdoblje potrebno sastojini da dostigne zaokruženu
starost: npr. ako je sastojina u 123. godini, obujam prorede
se računa za ophodnju u 130-toj godini.


Uz pretpostavljeni 40-godišnji vijek trajnosti šumske
ceste, za svaku su konkretnu šumsku sastojinu, ovisno
o njezinoj starosti i propisanoj ophodnji, mogle biti
obavljene najviše četiri proredne sječe, npr. za sastojinu
uređajnog razreda lužnjaka staru 47 godina u 50-toj, 60toj,
70-toj i 80-toj godini. U drugom slučaju u nekim se
konkretnim sastojinama moglo ostvariti samo dovršnu
sječu, npr. za sastojinu uređajnog razreda lužnjaka staru
131 godinu na kraju ophodnje, u 140-toj godini.


2.4. Model računanja ukupnih troškova šumske ceste
Model of total cost calculation of the forest road


Modelni je šumski predjel 1998. godine otvoren odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o
cestom Jarak - Juretica) duljine 1.224 m. Iako ćemo, za građenju te su sukladno tome od nadležnih ministarstapotrebe
razvoja modela, tu cestu smatrati zajedničkom, va i institucija bile pribavljene odgovarajuće isprave
tj financiranu ulaganjem svih, u modelu definiranih, šu-(mišljenja, suglasnosti, potvrde, dozvole i slično).
movlasnika treba naglasiti da je stvarni investitor izVoditelj
izdrade projekta ceste bio je Davorin R o d e k,
građene ceste bilo poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zadipl.
ing. šum., stručni suradnik za projektiranje u
greb, putem Uprave šuma Koprivnica na čijem je poUpravi
šuma Koprivnica.
dručju cesta izgrađena. Cesta je izgrađena prema
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ... Šumarski list br. 3-4. CXXV (200 I ). 13 I -1 52
Za određivanje vrijednosti ukupnoga ulaganja uišumsku cestu (tzv. zajednička investicija gradnje i održavanja
šumske ceste) u radu će se koristiti model koji
iije preporučila Katedra za šumska transportna sredstvaiu Zavodu za iskorištavanje šuma Šumarskoga fakultetaiSveučilišta u Zagrebu. Model uvažava terenske uvjete


te, u domaćoj šumarskoj praksi, priznate norme vremena
i normative materijala, kao i jedinične cijene rada
radnika i strojeva. Isti su model više puta koristili različiti
autori (npr. Rebula, Knežević, Pičman, Pentek i dr.)
u više znastvenih i stručnih radova.


3. REZULTATI Results
3.1. Definiranje pogodnosti obujma sječivog drva
Defining the benefits of the chopping timber volume


Prema ranije iskazanom modelu izračuna volumena
sječivoga drva šumskih sastojina, jednaki su izračunati
na osnovi Prirasno-prihodnih tablica (PPT) za svaku
sastojinu, odnosno pojedinačni šumski posjed. Na
zbrojenoj površini od 99,85 ha ukupno će se u 40-go


dišnjem razdoblju trajanja šumske ceste moći posjeći
39 436 m3 ili prosječno 395 m3 po 1 ha. Pojedinačne su
vrijednosti obujma sječivoga drva prikazane u tablici
3, a njihov odnos prema njima pripadajućim površinama
posjeda na grafikonu 1.


Tablica 3. Ukupno sječivo drva u pojedinoj sastojini u razdoblju trajanja ceste
Table 3 Total chopping timber in particular compositions within the period of road existance


Iz tablice je uočljivo sljedeće:


1.
Velike su razlike u veličini šumskih posjeda. Iskazano
odnosom površine najvećeg i najmanjeg posjeda,
raspon je 29 :1.
2.
Značajne su razlike u obujmu sječivog drva po 1
hektru. Raspon između najvećeg (735 mVha) i naj


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001 ). 131-152


manjeg (87,2 mVha) sječivog obujma je 8,4 : 1, što
znači da pojedini vlasnici mogu očekivati i do osam
puta veći jedinični obujam sječe u odnosu na druge.


3.
Vrlo su izrazite razlike u ukupnom obujmu sječe u
planiranom vijeku ceste (40 godina). Najveći se sječivi
obujam odnosi prema najmanjem kao 108 :1! To
znači da će pojedini vlasnici prevesti višestruko veće
količine drva zajedničkom cestom u odnosu na
druge. Neki će u amortizacijskom razdoblju ceste
prevesti tek zanemarive količine. Isto je vidljivo i iz
postotnih udjela sječivog drva pojedinog vlasnika u
odnosu na ukupni sječivi obujam drva. U planiranom
40-godišnjem vijeku ceste to iznosi od 0,29 % do
31,64 %. Podsjećamo daje pojedinačni relativni udio
svakog pojedinca u ukupno sječivom jedan od važnih
čimbenika u modelu raspodjele troškova ceste.
Svaki od vlasnika u različitim će godinama tijekom
40-godišnjeg vijeka ceste ostvarivati prihode od prodaje
drva, odnosno imati koristi od šumske ceste iskazane
u uštedi troškova privlačenja drva. Za svaku je površinu
određena dinamika ostvarenja prihoda, odnosno ušteda
tako da su utvrđeni očekivani obujmi sječa raspoređeni
u četiri desetogodišta koliko će ih biti u 40-godišnjem
vijeku trajanja ceste.


Sukladno tome tri će vlasnika ostvariti najveće koristi
u I. desetogodištu, čak šest u II. desetogodištu, tek jedan
u III. desetogodištu i četvorica u IV. desetogodištu.


Pritom će:


u I. desetogodištu biti ostvareno 28,11 % prihoda i
koristi,
u II. desetogodištu najviše 34,33 %,


-
u III. desetogodištu najmanje 7,38 % i
-
u IV desetogodištu 29,74 % prihoda i koristi.
Takav je nalaz posljedica različitih uređajnih razreda,
dobi i propisanih ophodnji za pojedinu sastojinu.
Za potrebe naših istraživanja uzet ćemo u obzir ukupno
zbrojene koristi svakoga vlasnika iz sva četiri desetogodišta
u razdoblju trajanja ceste.
Faktor obujma sječivog drva - Timber volume factor
Ovaj je pokazetelj izabran kao prvi element skupnog
kriterija raspodjele udjela, odnosno troškova vlasnika
zajedničke šumske ceste. Faktor obujma sječivog
drva (Fd) je relativni udio svakog pojedinca u ukupno
sječivom drvu u planiranom 40-godišnjem vijeku ceste.
Izračunava se kao postotni udio sječnoga obujma s pojedine
jedinice (odsjeka) u ukupnom obujmu sječivog
drva cijeloga područja.
Fd = (OS, / OSuk) * 100


gdje je
Fđ - faktor obujma sječivog drva
OS; - sječivi obujam i-te jedinice (odsjeka) u m3
OSuk - ukupni sječivi obujam svih jedinica (odsjeka) u m3


Vrijednosti faktora obujma sječivog drva definiraju
pogodnost obujma sječivoga drva (POD) za svaku jedinicu.
Iste su prikazane u tablici 4.


Tablica 4. Faktori pogodnosti obujma sječivog drva za model područja
Table 4 Factor and benefits of chopping timber volume for model area


Ovako definirani faktor pogodnosti čini pojedinačne
udjele međusobno zavisnim, jer se mijenja sa svakim
priključivanjem ili odustajanjem, odnosno promjenom
referentnih vrijednosti (npr. površine) nekog
od sudionika modela, dok u zbroju uvijek ostaje nepromijenjen,
odnosno zbroj je udjela uvijek 100,00 %.


Nije nevažna ni činjenica da se iznosi ovoga faktora
za određeno područje mogu izračunati već i na temelju
jednostavne obrade redovitih elemanata Gospodarske
osnove, važeće za jedinice (odsjeke) koji čine predmetno
područje, uz uvjet da su za privatne šume izrađeni
Programi gospodarenja kako je propisano čl. 32 i 36
Zakona o šumama.


Fotografija 5. Po kojim kriterijima pravedno i transparentno utvrditi visinu financijske participacije suvlasnika ili sukorisnika?
Photo 5 According to which criteria could the amount of co-owners´ co-users´ financial participation be fairly and transparently established?
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001). 131-152


3.2. Duljina privlačenja drva Wood
skidding distance
Novoizgrađena je šumska cesta ukupne
duljine 1224 m, od čega je prvih 650 m prilazni
put do odsjeka 99a, a ostatak ceste, odnosno
574 m, ide granicom odsjeka 99a.
Za svaku se jedinicu gospodarenja tj. šumsku
površinu u privatnom vlasništvu ili odjel,
odnosno odsjek kojim gospodari poduzeće
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb utvrdila srednja
duljina privlačenja drva (Lp) na digitaliziranom
modelu predmetnoga šumskog predjela
u mjerilu 1 : 5 000.
Prvo su za svaku jedinicu računalnom
obradom izračunata srednja geometrijska točka
ploštine - tzv. centroid ili težište. Potom su
za svaku jedinicu pomoću računalnoga mjerila
izmjerene duljine okomica - spojnice između
točki težišta i tim težištima najbližih točaka
na osi stare, a potom i nove ceste (Slika 1. Figure
1).
Izmjerene duljine spojnica u našem modelu
predstavljaju srednje udaljenosti privlačenja
drva za pojedinu jedinicu. Te su udaljenosti
izražene u metrima (m) i prikazane u
tablici 5.
Iz grafikona 2. uočljivo je daje u novonastalim
uvjetima privlačenja najveća pogodnost
zbog najmanjih srednjih duljina privlačenja
drva pripala vlasnicima jedinica s najmanjim
obujmima sječivog drva u razdoblju trajanja
ceste. No s obzirom da je svim vlasnicima
značajno skraćena duljina privlačenja, takav
nalaz ne mora dovoditi u sumnju ekonomičnost
i ispravnost u odabiru trase izgrađene
zajedničke ceste.
Novoizgrađena šumska cesta - Newly built forestSpojnice ´težišta- stara cesta´
Junctions ´clustered around the old road ´
Spojnice ´težišta - nova cesta´
Junctions ´clustered around the new road´
road
Slika 1. Karta mode Inog područja
s ucrtanim srednjim duljinama
privlačenja na staru i
novu cestu.
Map of model area with
shown average skidding
distances for the ´old road´
and ´new road´


Grafikon 2. Odnos obujma sječivoga
drva i novoostvarcne srednje
duljine privlačenja.
Graph 2 Relationship between total
cutting volume of timber and av.
skidding distances for the new road
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001 ), 13 1-152
Faktor smanjenja duljine privlačenja drva - Factor of timber draw length reduction


Ovaj je pokazatelj izabran kao druga sastavnica
skupnog kriterija raspodjele udjela, odnosno troškova
vlasnika zajedničke šumske ceste. Faktor smanjenja
duljine privlačenja drva (F„) je relativni udio svakog
pojedinca u ukupnome smanjenju duljine privlačenja drva.
Pritom ukupno smanjenje duljine privlačenja predstavlja
razliku između zbroja duljina privlačenja prije i
zbroja duljina privlačenja nakon izgradnje zajedničke
ceste. Jednostavnije iskazano ukupno smanjenje duljine
privlačenja je zbroj izgradnjom postignutih smanjenja
duljina privlačenja svih vlasnika zajedničke ceste. Izračunava
se kao postotni udio smanjenja ostvarenoga kod
pojedinačnog vlasnika (L;) u ukupnome smanjenju duljine
privlačenja za sve jedinice (sve vlasnike) cijeloga
područja (LPuk).


Fp = (LPi / LPuk)* 100


gdjeje


F. - faktor smanjenja duljine privlačenja drva
LPj - smanjenja duljine privlačenja i-te jedinice (odsjeka)
u m
LPuk - ukupno smanjenje duljine privlačenja svih jedinica
(odsjeka) u m


Vrijednosti faktora smanjenja duljine privlačenja
definiraju pogodnost privlačenja drva (PDP) svake
jedinice modelnoga područja. Te su vrijednosti prikazane
u tablici 6.


Ovako određeni faktori pogodnosti privlačenja također
su u modelu matematički međusobno zavisni; i u
ovom se slučaju promjenom vrijednosti faktora za nekog
sudionika modela mijenjaju faktori, odnosno udjeli
svih ostalih sudionika, dok zbroj ostaje nepromijenjen,
odnosno iznosi uvijek 100 %.


Iznosi ovoga faktora se za svaku jedinicu (odsjek)
određenoga područja najtočnije mogu izračunati mjerenjem
na digitaliziranom modelu. Pretpostavka je da takav
model područja uz ´staru´ cestu koja definira prijašnje
uvjete privlačenja sadrži i trasu nove šumske ceste.


Tablica 5. Udaljenosti privlačenja u odnosu na staru i novu šumsku cestu
Table 5 Distances of timber draw in relation to the old and new forest road


Oznaka Stara cesta Nova cesta
Mark Old road New draw


Duljina ´težište - spojnica na cestu´*
Lenght of "Central place junctions
with the road"


m


1 2 3
1 948 357
2 411 134
3 513 129
4 526 283
5 928 139
6 755 38


7 838 57 781


8 1.072 291
9 (99a) 645 199
10(100a) 551 229
11 (101a) 1.003 199
12(101b) 1.295 475


13(102) 774 411


10.259 2.941
Razlika duljine Odnos duljine privlačenja
privlačenja ´Stara/Nova cesta´
Difference of Relation with the
draw lenght draw lenght
"Old/New road"
4 5
591 2,7
277 3,1
384 4,0
243 1,9
789 6,7
717 19,9
14,7
781 3,7
446 3,2
322 2,4
804 5,0
820 2,7
363 1,9
7.318 3,5


* Računalno mjereno na digitaliziranom modelu područja (mjerilo 1 : 5 000)
* Computer measured on a digitalized model area (scale 1 : 5 000)
Tablica 6. Faktor pogodnosti duljine privlačenja
Table 6 Factors of the draw length benefit


Oznaka jedinice (odsjeka) - Unit (section) mark


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(99a) (100a) (101a) (101b) (102)
8,08 3,79 5,25 3,32 10,78 9,80 10,67 10,67 6,09 4,40 10,99 11,21 4,96


Postotni udio u ukupnom smanjenju duljine privlačenja na cijelom području (%)
Percentage share in the total draw length reduction on the entire area (%)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 16     <-- 16 -->        PDF

.1. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITKRIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ... Šumarski list br. 3-4, ÇXXV (2001 ), 13 1 -152


3.3. Troškovi gradnje i održavanja zajedničke ceste
Construction and maintainance costs of the common road


Troškovi gradnje (Tg) zajedničke šumske ceste koTroškovi
održavanja šumske ceste obuhvaćaju
ju u našem modelu predstavlja cesta Jarak - Juretica" amortizaciju šumske ceste (T,) rok amortizacije 40 goobuhvatili
su: dina i godišnji kamatnjak/; = 3 %; tekuće održavanje


1. Pripremno-završni radovi 15.868,80 Kn (77,) gornjega stroja, periodično održavanje (Tp) te tro2.
Izgradnja donjeg stroja 26.261,61 Kn šak naknada za izgubljenu površinu i prirast - T5
3. Izrada gornjeg stroja
114.254,60 Kn Rekapitulacija ukupnih troškova gradnje i održavaUkupno
156.385,01 Kn nja (UT) zajedničke šumske ceste obuhvaća troškove
kako je to po vrstama i sadržaju prikazano u tablici 7.


Prema gore iskazanome ukupni su izravni troškove
gradnje (T„) zajedničke ceste dužine 1.224 metara iznoZa
40-godišnjeg vijeka trajanja ceste, ukupni troškosili
156.358,01 kn. vi amortizacije i održavanja iznosit će 577.078,80 kn,


Tablica 7. Pregled troškova vezanih uz izgradnju zajedničke ceste
Table 7 Survey of costs related to the common road construction


Vrste troškova Jednokratno Godišnje
Kind of costs Single costs (kn) Annual costs (kn)


1 2 3
Izravni troškovi gradnje - Direct construction costs - TB 156.358,01 -
Trošak amortizacije - Amortization costs - T, 6.764,42
Trošak tekućeg održavanja - Current operating cost - T, 4.896,00
Trošak periodičnog održavanja - Periodic operating cost - T3 2.766,55
Trošak naknada za izgubljenu površinu i prirast 0,00
Compensation cost for lost areas and growth - T5


Ukupno - Total
156.358,01 14.426,97


Fotografija 6. Po kojim kriterijima pravedno i transparentno utvrditi
visinu financijske participacije suvlasnika ili
sukorisnika?


Photo 6 According to which criteria could the amount of coowners´
co-users´ financial participation be fairly and


što predstavlja sadašnju vrijednost ukupnih troškova
amortizacije.


Prema gornjem izračunu izravni troškovi gradnje čine
21,32 %, a troškovi održavanja 78,62 % ukupnih troškova
ceste, odnosno da su u vijeku ceste troškovi održavanja
3,7 puta veći od početnih troškova gradnje
ceste.


Raspoređeni na ukupni 40-godišnji obujam sječivog
drva koji za modelni predio iznosi 39.436 m3,
početni troškovi gradnje ceste iznose 3,96 kn/m5, godišnji
troškovi amortizacije i održavanja 0,37 kn/m5.


U našem istraživanju modela raspodjele troškova i
koristi od zajedničke ceste predmetom raspodjele biti
će izravni (početni) troškovi gradnje ceste u iznosu od
156.258,01 kn.


Za ocjenu ekonomske isplativosti ulaganja u zajedničku
cestu definira se ukupni trošak ceste kao zbroj
izravnog troška gradnje ceste i sadašnje vrijednosti
40-godišnjih troškova amortizacije i održavanja. Takav
ukupni trošak ceste u iznosu 733.436,81 kn
(156.358,01 + 577.078,80) usporedit će se s ukupno
ostvarenim ekonomskim koristima iskazanima u
novčanim uštedama pri troškovima privlačenja.


transparently established?
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJK KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZA.IHDMČKIH ŠUMSKIH . Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ). 131-152
3.5. Koristi od zajedničke ceste - Common road benefits
Za svaku šumsku površinu (posjed) od 1 do 13 utvrdili
su se jedinični troškovi privlačenja drva (kn/m3) na
konkretnim izmjerenim srednjim duljinama privlačenja
drva prije (stara cesta) i poslije izgradnje zajedničke
ceste (nova cesta). Pritom smo se opredjelili za troškov


nu inačicu privlačenja drva s kopčašem, držeći daje u
postojećim uvjetima obavljanja šumskih radova u Hrvatskoj
ona značajno vjerojatniji izbor, kako za državne
tako i za privatne šumovlasnike. Rezulati su prikazani u
tablici 8.


Tablica 8. Trošak privlačenja 1 m´ drva za konkretne srednje duljine privlačenja prije (stara cesta) i poslije izgradnje zajedničke
ceste (nova cesta)
Table 8 Draw cost for lm3 of timber for actual average draw lengths before (old road) and after the common road construc


tion (new road)


Oznakajedinicc Duljina privlačenja Jedinični trošak privlačenja
(odsjeka) Length of draw (m) Draw cost per unit (kn/nT)
Unit Stara cesta Nova cesta Stara cesta Nova cesta ´Staro-Novo´
(section) mark Old road New road Old road-jts New road -JTn "Old-New"


1 2 3 4
1 948 357 160,0
2 411 134 116,0
3 513 129 123,3
4 526 283 124,2
5 928 139 158,1
6 755 38 142,5
7 838 57 149,8
8 1.072 291 172,4
9 (99a) 645 199 133,4
10(100a) 551 229 126,1
11 (101a) 1.003 199 165,4
12(10 lb) 1.295 475 197,1
13(102) 774 411 144,2


Razliku između prijašnjih i sadašnjih troškova privlačenja
definirali smo kao korist-uštedu (U/T) novčano
iskazanu za svakog korisnika ceste (kolona 8 u tablici 9).


U/T = UTs - UTn


Iz tablice 9 uočljivo je sljedeće:


1.
izgradnjom zajedničke ceste svi su vlasnici ostvarili
uštede na troškovima privlačenja. Novčani iznosi
ušteda kretali su se od 1.955 kn do 556.512 kn. Prosječno
je to, iskazano za obujam sječivog drva svih
vlasnika, iznosilo 44 %.
2.
raspon između najveće i najmanje uštede odnosi se
kao 284 : 1, što bi moglo biti obeshrabrujuće za korisnike
takvih ´neznačajnijih´ koristi-ušteda. Međutim,
upravo izabrani kriteriji raspodjele troškova
moraju osigurati proporcionalnost u odnosu koristitroškovi.
Na taj način nema mjesta bojazni da će obveza
ulaganja nadmašiti ostvarene moguće koristi
ili uštede. S druge strane ne treba zanemariti neproizvodne
koristi od zajedničke ceste, koje će, pretpostavlja
se, uživati svaki od vlasnika, a koje su obuhvaćene
troškovima za drvoproizvodnu namjenu
ceste.
3.
višestruke su razlike u iznosu ušteda. Uštede ili ko5
6 (=4-5 )
112,3 47,7
98,2 17,8
97,9 25,4
107,4 16,8
98,5 59,6
92,7 49,8
93,8 56,0
107,9 64,5
102,1 31,3
104,0 22,1
102,1 63,3
120,5 76,6
116,0 28,2
Prosječno - Average


% smanjenja troška
Cost reduction


7
29,81
15,34
21,60
13,53
37,70
34,95
37,38
37,41
23,46
17,53
38,27
38,87
19,56
29,20


risti od ceste izravno su ovisile o: a) veličini smanjenja
jediničnih troškova privlačenja, (zbog smanjenja
duljine privlačenja) te b) obujmu sječivog drva
pojedinog vlasnika. Tako su najviše profitirali vlasnici
s najvećim smanjenjem duljine privlačenja i vezano
s tim s najvećim smanjenjem jediničnih troškova
privlačenja, npr. vlasnici 12, 11 i 8, odnosno
vlasnici s najvećim obujmom sječivog drva, npr.
vlasnici 11,9, 12, 6 i 8, što je jasno prikazano na grafikonu
3.


Kako se utvrdilo da uštede u ukupnim troškovima
privlačenja drva ovise o smanjenju duljine privlačenja i
o obujmu sječivoga drva, a ti su čimbenici različiti za
svakoga vlasnika, bilo je važno utvrditi učešće svakog
vlasnika u ukupno ostvarenoj uštedi. Očekivana raspodjela
koristi trebala bi biti sukladna prijedlogu modela
učešća vlasnika u troškovima, koja će se za istraživane
kriterije, odnosno njihove vrijednosne pokazatelje prikazati
u sljedećem poglavlju.


Za utvrđivanje mjere koristi/uštede svakoga vlasnika,
njihove su se pojedinačne novčane uštede stavile
u odnos s ukupnom uštedom koja je za sve vlasnike zajedničke
šumske ceste bila 1.796.242,00 kn. Dobiveni
postoci mjera relativni su udjeli svakog vlasnika u
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 18     <-- 18 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAZIVANJK KRITERIJA RASPODJHLH TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3^t, CXXV (2001 ). I 3 1 -1 52
Tablica 9. Ukupni troškovi privlačenja za površine u modelu u odnosu na staru i novu šumsku cestu
Table 9 Total draw costs for the model areas in relation with the old and new forest road


Oznaka Duljina privlačenja Razlika stare i Ukupno sječivi Ukupni troškovi Ušteda
površine (m) nove duljine obujam drva privlačenja (kn) (kn)*
odn. odsjeka
Area or
Draw length
(m)
privlačenja
(m)
u 40
god. (m3)
Total draw
costs (kn)
Saving
(kn)*
section mark Stara cesta Nova cesta Difference Total chopping Stara cesta Nova cesta
Old road New road between the timber Old road New road
old and new volume in
draw length 40 years
1 2 3 4 5 6 7 8
1 948 357 591 1.550 248.072 174.011 74.061
2 411 134 277 1.692 196.208 166.164 30.044
3 513 129 384 917 113.048 89.785 23.264
4 526 283 243 116 14.413 12.457 1.955
5 928 139 789 931 147.226 91.704 55.522
6 755 38 717 2.439 347.669 226.117 121.553
7 838 57 781 675 101.131 63.296 37.836
8 1.072 291 781 2.569 442.916 277.211 165.705
9 (99a) 645 199 446 12.476 1.664.817 1.273.941 390.876
10 (100a) 551 229 322 1.990 250.986 206.892 44.094
11 (101a) 1.003 199 804 8.791 1.454.173 897.661 556.512
12 (101b) 1.295 475 820 3.009 593.046 362.590 230.456
13(102) 774 411 363 2.281 328.875 264.510 64.365
Zbroj 10.259 2.941 7.318 39.436 5.902.581 4.106.339 1.796.242
1,44 1,00
* zaokruženo na 0,00 kuna
* rounded to 0.00 kuna


Oznake sastojina ili odjela - Forests stands or department mark


Grafikon 3. Ušteđena troškovima privlačenja- ukupne, za sve sječi vo drvo (plavi stupci) i jedinične po 1 m1 (sivi stupci)
Graph 3 Savings from draw costs - in total, for all chopping timber (blue columns) and single per 1 nT (grey columns)


zajedničkoj uštedi. Taj je omjer nazvan koeficijent ko-K, - korist-ušteda vlasnika i-te jedinice (odsjeka)
risti-uštede u troškovima privlačenja FK L, koji se


Kuk - korist-ušteda svih vlasnika u području


izračunava po formuli


FK/L: = (^/^,k)*100 Vrijednosti koeficijenata ukupnih koristi-ušteda su,
gdje je usporedno s koeficijentima koristi-ušteda na jediničFK;
U - koeficijent koristi-uštede u troškovima privlanim
troškovima, za sve jedinice u modelu područja pri


kazane u tablici 10.


čenja drva
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBIT] ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3^1. CXXV (2001), 131-152
Tablica 10. Koeficijenti uštede na jediničnim i na ukupnim troškovima po jedinicama (vlasnicima)
Table 10 Coefficients for saving on single and total costs per units (owners)


Odnos ušteda na ukupnim troškovima privlačenja i ukupnog sječivoga drva,
za svaku su jedinicu u modelu područja prikazani na grafikonu 4.


Oznake sastojina ili odjela - Forests stands or department mark


Grafikon 4. Uštede na troškovima privlačenja (zeleni stupci) i obujam ukupno sječivog drva (sivi stupci)
Graph 4 Savings on draw costs (blue columns) and total volume of chopping timber (grey columns)


3.6. Isplativost ulaganja u zajedničku cestu - Profitability of investment in the common road
Isplativost ulaganja u zajedničku šumsku cestu izra?
l=E/UT= 1.796.242/773.436,81 =2,45
čunata je iz pokrivenosti troškova ostvarenim gospoRezulat
pokazuje da ostvarene ekonomske koristi
darskim učincima od ceste. Pritom su se pod troškovi2,45
puta nadmašuju troškove ulaganja. Povoljnost
ma uzeli u obzir utvrđeni ukupni troškovi (UT) zajedovoga
rezultata je i veća, ako se na umu ima činjenica
ničke šumske ceste, a kao gospodarski učinci ostvarene da su ovdje uzete u obzir tek koristi od drvoproizvodne
uštede u troškovima privlačenja drva. U ranijim pofunkcije
gospodarenja šumom - dakle, nisu uključene
glavljima utvrđeni ukupni trošak šumske ceste iznosi koristi drugih šumarskih djelatnosti (npr. prijevoz ljudi,
773.436,81 kn, a ukupni iznos ušteda kod privlačenja je materijala i si. za potrebe uređivanja, zaštite i/ili uzga


1.796.242 kn.
janja šuma), ali ni koristi nešumarskih djelatnosti ili akPokrivenost
ulaganja (PI) izračunala se kao kvocitivnosti
u šumi (npr. lovstvo i si.).
jent efekata/učinaka (E) i troškova (UT) po formuli


3.7 Raspodjela troškova među korisnicima ceste - Cost distribution among the road users
Temeljni su ključ raspodjele troškova medu su-ko- 2. pogodnost duljine privlačenja -(PDP) ili udio u
risnicima (su-vlasnicima) ceste: svakog vlasnika u ukupnom smanjenju duljine pri


1.
pogodnost obujma-(POD) ili udio u svakog vlasni- vlacenja
ka u obujmu ukupno sječivoga drva, Oba su čimbenika transparentni i vlasnicima prepo


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001). 131-152
znatljivi, a mogu se jednostavno odrediti već iz osnovtroškovima
zajedničke ceste (skr. faktor osobnog trošnih
podloga u gospodarenju šumama: Osnove ili Proka)-
fT .
grama gospodarenja, te odgovarajuće karte područja s


Matematički obrazac izračunaje
ucrtanim izvoznim prometnicama.


FT, = {POD, * PDP, 11 POD * PDP) * 100
Da bi se u određivanju udjela svakog vlasnika u


gdje je


troškovima zajedničke ceste uzela u obzir oba izabrana


FT, - faktor osobnoga udjela i-tog vlasnika u troško


kriterija u njihovom objektivnoj vrijednosti, utvrdio se


vima zajedničke ceste, %


njihov kumulirani, odnosno sintetički učinak kao


POD, - udio u obujmu sječivoga drva i-tog vlasnika, %


umnožak oba kriterija (POD * PDP). Ovako utvrđeni
PDP, - udio u smanjenju duljine privlačenja i-tog vlas


osobni sintetički pokazatelji stavili su se u odnos prema
nika, %


ukupnom (zbrojenom) iznosu svih umnožaka. DobiveI
POD* PDP -zbroj pojedinačnih POD i PDP svih


ne rezultate nazvalo se faktorima osobnoga udjela u
vlasnika ceste


Tablica 11. Faktor osobnoga udjela u troškovima zajedničke ceste
Table 11 Factor of personal share in the common road costs


Oznaka jedinice (odsjeka) - Unit (section) mark


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(99a) (100a) (101a) (101b) (102)
3,93 4,29 2,33 0,29 2,36 6,18 1,71 6,51 31,64 5,05 22,29 7,63 5,78


POD - pogodnost obujma drva (= udio u obujmu sječivoga drva),
Benefit of timber volume (= chopping timber volume share) %


8,08 3,79 5,25 3,32 10,78 9,80 10,67 10,67 6,09 4,40 10,99 11,21 4,96


PDP - pogodnost duljine privlačenja (= udio u smanjenju duljine privlačenja),
Benefit of draw length (= share in the reduction of draw length) %


31,75 16,26 12,23 0,96 25,44 60,56 18,24 69,46 192,69 22,22 244,97 85,53 28,67


POD * PDP


3,92 2,01 1,51 0,12 3,14 7,49 2,25 8,59 23,82 2,75 30,28 10,57 3,54


Faktor osobnoga udjela u troškovima zajedničke ceste - FT,
Factor of personal share of the common road costs %


Uza sve naprijed navedene činjenice, upravo relativdržimo
ključem objektivne raspodjele troškova u modene
vrijednosti ovako utvrđenog faktora osobnoga troška lima zajedničkog ulaganja u šumske prometnice.


3.7.1. Novčani iskaz raspodjele troškova - Financial presentation of cost distribution
Prema iskazanim vrstama troškova te utvrđenim ceste, a potom i novčane udjele svakog vlasnika za goukupnim
troškovima ceste, uporabom faktora osobno- dišnje troškove amortizacije i održavanja ceste. Iznosi
ga troška izračunati su novčani iznosi koji terete svakog su prikazani u tablici 12.
vlasnika-korisnika šumske ceste za samu izgradnju


Tablica 12. Raspodjela troškova prema faktoru osobnog troška


Table 12 Cost distribution according to personal cost factor


Oznaka Faktor osobonog troška - Ft, Udio u izravnim Udio u godišnjim troškovima
površine/odsjek Factor of personal cost troškovima gradnje amortizacije i održavanja
Area (section) % Direct construction Annual costs of amortization
mark cost share and maintainance share
Kn Kn
1 2 3 4


1 3,92 6.134,03 565,98
2 2,01 3.138,39 289,58
3 1,51 2.357,91 217,56
4 0,12 188,75 17,42
5 3,14 4.918,73 453,85
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

.1. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITKRI.IA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4, CXX V (2001 ). 1 3 1 -1 52


6 7,49
7 2,25
8 8,59
9 (99a) 23,82
10(100a) 2,75
11 (101a) 30,28
12 (101b) 10,57
13(102) 3,54
Zbroj 100,00


3.7.2. Usporedba koristi i troškova zajedničke ceste U
tablici 13 uspoređeni su relativni udjeli u ostvarenoj
koristi-uštedi i relativni osobni udjeli u troškovima
ceste. Iako su očekivano kod svih vlasnika udjeli po
oba pokazetelja približno jednaki, do manjih razlika


11.710,02 1.080,47
3.530,05 325,71
13.435,12 1.239,64
37.259,48 3.437,89
4.290,77 395,90
47.328,30 4.366,93
16.522,00 1.524,47


5.544,45 511,58
156.358,01 14.426,97


Comparison of benefits and costs of the common road


dolazi zbog utjecaja različitih jediničnih troškova privlačenja,
koji su posljedica konkretno uporabljenih
radnih sredstava na konkretnim srednjim duljinama
privlačenja iz pojedine jedinice (odsjeka).


Tablica 13. Usporedba udjela u koristima-uštedama i udjela u troškovima
Table 13 Comparison of benefit-savings share and costs share


Oznaka jedinice (odsjeka) - Unit (section) mark


1 2 3 4 5 6 7 8 9
(99a)
357 134 129 283 139 38 57 291 199


10
(100a)
229


Konkretne duljine privlačenja - Actual skidding distances, m
4,12 1,67 1,30 0,11 3,09 6,77 2,11 9,23 21,76 2,45
Udio u ukupnoj uštedi, - Total savings share, %
3,92 2,01 1,51 0,12 3,14 7,49 2,25 8,59 23,82 2,75
Udio u ukupnim troškovima (FT) - Total costs share, %


11
(101a)
199
12
(101b)
475
13
(102)
411
30,98 12,83 3,58
30,28 10,57 3,54


Kad su se odstupanja povezala sa stvarnim duljinama
privlačenja, uočilo se da za izabrano modelno područje
postoji prekretnica utjecaja duljine privlačenja u
smislu pojave blagih odstupanja udjela koristi od raspodjele
troškova. U našem modelu takva je prekretnica
na duljini privlačenja od približno 200 m. To znači da
će primjenom našeg modela raspodjele, vlasnici jedinica
u našem modelu s duljinom privlačenja većom od
200 m neznatno manje sudjelovali u troškovima ceste
nego što dobivaju raspodjelom koristi-ušteda na račun


vlasnika s duljinom privlačenja manjom od 200 m, koji
će neznatno više participirati u troškovima nego što
ostvaruju raspodjelom koristi-ušteda od zajedničke ceste.
Treba napomenuti da se najveći iznosi takvih razlika
kreću od -2,06 do +2,26 %.


Za svako će konkretno područje ova prekretnica duljine
privlačenja drva biti specifična, a ovisit će o uvjetima
i tehnologiji privlačenja, odnosno iz toga proizašlim
jediničnim troškovima privlačenja.


4. PREGLED TIJEKA RADA I DIZAJN MODELA RASPODJELE KORISTI I TROŠKOVA
Survey of the course of work and the model design of benefit and cost distribution
Metodološki koraci u modelu koji je rezultat ovog
rada prikazani su na slici 2. Podaci o jedinicama/odsjecima
interesnoga područja model, dobiveni si uz
Osnove gospodarenja za odjele/odsjeke državnih šuma
te Programa gospodarenja za privatne šumoposjede. Iz
takvih je osnova moguće dobiti relevantne podatke za
izračun sječivog obujma drva. Za izračun srednjih duljina
privlačenja bila je potrebna odgovarajuća kartografska
grada predmetnoga područja - digitalizirana
karta područja s ucrtanim granicama jedinica/posjeda i
prometnom mrežom.


Pojedine su obrade u modelu izvedene kao jednostavna
softverska rješenja u računalnom alatu Microsoft
Excel´. Algoritmi za računanje većine rezultata u
modelu ugrađeni su, putem odgovarajućih formula, u
tzv. programirane ćelije Excel tablica. Te su ćelije međusobno
zavisno povezane, čime se postigla elastičnost
koja osigurava trenutačno reagiranje modela na priključivanje
(ulaz) ili odustajanje (izlaz) bilo kojeg od vlasnika
modelnog područja. Takve se promjene trenutačno
iščitavaju u izlaznim rezultatima, odnosno svim, za vlasnike
interesantnim, pokazateljima modela.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA I DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4. CXX V (2001 ). 13 1-152
ULAZI / PODLOGE


Slika 2. Dizajn modela raspodjela koristi i troškova zajedničke šumske ceste
Figure 2 Model design of benefit and cost distribution for the common forest road


Ovakav je model uporabljiv i za slučajeve raspodjele
troškova zajedničkoga održavanja postojeće ceste


- dakle, i u slučaju kada nije predviđena izgradnja nove
zajedničke ceste. U tom se slučaju umjesto udjela u
5.
ZAKLJUČCI
Metodološkim istraživanjima raspodjele troškova
troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica utvrdilo
se sljedeće:


1.
u slučajevima postojanja zajedničkog interesa za
gradnju skupne šumske ceste vrlo je značajno poznavati
i jasno odrediti kriterije sudjelovanja svakoga
(su)vlasnika kako u troškovima, tako i u očekivanim
koristima od koristi od ceste.
2.
kriteriji raspodjele troškova, odnosno dobiti nužno
moraju biti transparentni i vlasnicima prepoznatljivi.
Prednost treba dati čimbenicima koje je, uz odgovarajući
kartografski materijal, moguće jednostavno
odrediti iz osnovnih podloga u gospodaresmanjenju
duljine privlačenja, u račun uzimaju stvarno
utvrđene konkretne duljine privlačenja drva za svakog
vlasnika jedinice u cesti gravitirajućeg područja.


- Conclusions
nju šumom - ponajprije iz Osnove gospodarenja,
Programa gospodarenja (za privatne šume),
kao najbolja mjera koristi pojedinoga vlasnika od
zajedničke ceste, ali i objektivni ključ raspodjele
troškova u zajedničkoj investiciji, u istraživanju su
prepoznata (definirana) dva čimbenika:


a)
obujam sječivoga drva u razdoblju trajanja ces


te i
b) smanjenje duljine privlačenja drva
utjecaj obujma sječivoga drva izražen je kroz faktor
pogodnosti obujma sječivog drva, čije vrijednosti
predstavljaju pojedinačne udjele etata u ukupnome
etatu svih vlasnika.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3 4.CXXV (2001), 131-152
5.
utjecaj duljine privlačenja drva, izražen je faktorom
pogodnosti duljine privlačenja drva koji predstavlja
udio svakoga vlasnika u ukupnom smanjenju duljine
privlačenja drva konkretnoga područja
6.
ocjena pouzdanosti izabranih kriterija raspodjele
provjerila se na modelu šumskog područja, u kojem
se za svaku jedinicu (šumsku površinu) i ukupno
računalo: obujam sječivoga drva, jedinični i ukupni
troškovi privlačenja uvažavajući konkretnu prijašnju
i novu duljinu privlačenja, koristi-uštede u
troškovima privlačenja drva, isplativost ulaganja te
udjeli financijske participacije (su)vlasnika.
7.
faktori raspodjele uključeni su u model na način koji
osigurava njegovu dinamičnost; njihova međuzavisnost
u odnosu na svakog sudionika u modelu
osigurava da se promjenom stanja bilo kojeg sudionika
modela proporcionalno zavisno mijenjaju i udjeli
svih ostalih sudionika, dok zbroj ostaje stalan.
Ovakav model reagiranja na promjene, omogućava
slobodan ulaz ili odustajanje novih/starih sudionika
u modelu, bez narušavanja načela raspodjele.
8.
obuhvat i uvažavanje obaju kriterija - najutjecajnijih
čimbenika raspodjele, postignut je izračunom
faktora osobnog troška koji je sintetički iskaz njihova
učinka u modelu, predstavljen pojedinačnim
udjelima umnožaka oba kriterija.
9.
račun isplativosti modela pokazao je da svi vlasnici
mogu računati na koristi od ceste koje će svakako
nadoknaditi (namiriti) njihova ulaganja.
10. iskazano zbrojem srednjih duljina privlačenja svih
jedinica u modelu, ukupna se duljina privlačenja u
zbroju smanjila približno 3,5 puta. Pojedinačno
smanjenje jediničnih troškova bilo je od 15 % do
38 % ili prosječno, za sve vlasnike 29,20 %.
11. izabrani kriteriji raspodjele osigurali su proporcionalnost
u odnosu koristi - troškovi, odnosno pravičnost
medu suvlasnicima glede podudarnosti veličine
koristi i troškova.


12. razlike u iznosu koristi-ušteda od ceste u modelu izravno
su ovisile: a) o veličini smanjenja jediničnih
troškova privlačenja drva zbog smanjenja duljine
privlačenja i b) o obujmu sječivog drva pojedinog
vlasnika. Pritom najviše profitiraju vlasnici s najvećim
smanjenjem duljine privlačenja, i vezano s tim
s najvećim smanjenjem troškova privlačenja, odnosno
vlasnici s najvećim obujmom sječivog drva,
npr. vlasnici većih površina ili sastojina veće starosti.
No i njihovi su udjeli u troškovima proporcionalno
veći.
13. osim što model osigurava isplativost za sve sudionike,
ne treba zanemariti nedrvoproizvodne koristi
od zajedničke ceste koje uživa svaki od suvlasnika
ceste, a koje su obuhvaćene troškovima za drvoproizvodnu
namjenu ceste.
14. primijenjeni je model uporabljiv i za slučajeve raspodjele
troškova među eventualnim (su)vlasnicima
ili (su)korisnicima postojećih cesta. U tom se slučaju
umjesto udjela u smanjenju duljine privlačenja
(zbog nove ceste) u račun uzimaju stvarno utvrđene
konkretne duljine privlačenja drva za svakog vlasnika
jedinice u cesti gravitirajućeg područja.
15. s obzirom na različita vremena realizacije prihoda
(sječa) najednom šumskom području, o tome valja
svakako voditi računa u dinamici otplate, u slučaju
zajedničkoga kreditnog zaduživanja sudionika za
osiguranje početnih troškova projektiranja i gradnje
ceste.
16. Svi su navedeni rezultati primjenjivi i u slučaju kada
samo jedan vlasnik odlučuje o opravdanosti i isplativosti
gradnje šumske prometnice za otvaranje
jedne ili više, cjelovitih ili nepovezanih šumskih
površina.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.1. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ... Šumarski list br. 3 4. CXXV (2001 ). 13 1 -152


17. U tom smislu izrađeni metodološki model argumentirano
može odgovoriti na pitanje s koliko je financijskih
sredstava ekonomski opravdano sudjelovanje
svakog šumovlasnika u zajedničkom finan7.
LITERATURA (izbor)
Aulerich,E.,(l 996): Better engineering and control
of the construction of forest roads, Seminar on
"Environmentaly sound forest roads and wood
transport", Sinaia (Romania), 17-22 June 1996.,
basic paper, p. 1-11.


Bojanin, S., (1983): Faktori optimalne otvorenosti
šuma kod sekundarnog otvaranja, Meh. šumar.,
Zagreb, vol. 8, br. 11 -12, str. 322-325.


Dobre, A., (1989): Ceste za prijevoz drva u Sloveniji i
njihovo prometno opterećenje. Meh. šumar., Zagreb,
vol. 14, br. 7-8, str. 135-140.


D o b r e, A., ( 1990): Program odpiranja gozdov z gozdnimi
cestami v obdobju 1991-2000. Referat sa
seminara o programiranju šumskih prometnica
održanom u ožujku 1990. u Ljubljani, str. 1-14.


Dobre , A., (1990): Količina dela in stroški gradnje
gozdnih čest v odvisnosti od naklona terena in
kategorije hribine, Zbornik gozdarstva in lesarstva
35, Ljubljana, str. 83-118.


Ecimović, T., Meštrić, B., (1989): Projektiranje
šumskih kamionskih cesta korištenjem osobnog
računala, Meh. šumar., Zagreb, vol 14, br. 1-2,
str. 33-38.


J e 1 i č i ć, V., (1983): Otvaranje šuma primarnom i sekundarnom
mrežom šumskih puteva, Meh. šumar.,
Zagreb, vol. 8, br. 11-12, str. 307-316.


Klepac , D., (1965): Lredivanje šuma, Znanje Zagreb,
Zagreb, str. -341.
K 1 e p a c, D., ( 1963): Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Znanje Zagreb, -299.


Knežević, I., Pičman, D., Jakovac, H., (1991):
Ltjecaj načina gospodarenja na optimalnu gustoću
šumskih prometnica u prebornim šumama
Gorskog kotara, Meh. šumar., Zagreb, vol. 16,
br. 1-4, str. 16-19.


Knežević, I., Pičman, D., Jakovac, H., (1991):
Neravnomjernost intenziteta sječe odjela čimbenik
pri utvrđivanju srednje udaljenosti privlačenja
u prebornim šumama Gorskog kotara,
Meh. šumar., Zagreb, vol. 16, br. 1-4, str. 20-24.


Kosir, B., (1990): Ekonomsko-organizacijski vidiki
razmejitve delovnoga območja žičnih naprav in
traktorjev pri spravilu lesa, doktorska disertacija,
Lniverza v Ljubljani, VDO Biotehniška fakulteta,
VTOZD za gozdarstvo. str. -337.


ciranju izgradnje i održavanja šumske prometnice,
ili s koliko financijskih sredstava će biti ekonomski
opravdano teretiti pojedini odjel ili odsjek šumskoga
kompleksa pri iskorištavanju njegova drva.


- References (selection)
Kraljić, B., (1995): Financijska suradnja šumovlasnika
pri izgradnji, održavanju i korištenju zajedničke
šumske prometnice. Meh. šumar., Zagreb,
vol.20,br. 1, str. 41-43.


K r p a n, A., (1983): Utjecaji nekih reljefnih karakteristika
na otvaranje šuma u SR Hrvatskoj, Meh. šumar.,
Zagreb, vol. 8, br. 9-10, str. 266-271.


Lovrić, N., (1978): Prilog problematici planiranja i
izgradnji šumskih transportnih sistema, Meh. šumar.,
Zagreb, vol. 3, br. 11-12, str. 304-311.


Lovrić, N., (1984): Gradnja šumskih cestovnih prometnica
za transport drvne mase, odnosno sitnog
drva s aspekta potrošnje, Meh. šumar., Zagreb,
vol. 9, br. 9-10, str. 196-200.


Mart ini ć, I., (1993): Neke činjenice u svezi sa šumskim
radovima. Glas. šum. pokuse, Zagreb, pos.
izd.4, str. 321-330.


Martinić, L, Vondra, V. (1989): Elementi planiranja
i njihovo ostvarenje pri sječi i izradi drva.
Meh. šumar., Zagreb, vol 14, br. 1-2, str. 11-18.


Pentek, T., (1998): Šumske protupožarne ceste kao
posebna kategorija šumskih cesta i čimbenici koji
utječu na njihov razmještaj u prostoru, Magistarski
rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1998., str. 1-119.


Pičman, D., (1993): Utjecaj konfiguracije terena ihidrografskih
prilika na ekonomsku opravdanost
izgradnje optimalne mreže šumskih prometnica,
disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- 112 + V.


Pičman, D., Pentek, T., (1996): Čimbenici koji
utječu na opravdanost izgradnje mreže šumskih
prometnica, Savjetovanje "Skrb za hrvatske šume
od 1846. do 1996.", Znanstvena knjiga "Zaštita
šuma i pridobivanje drva", Zagreb, Hrvatska,
1996., str. 293-300.


Pičman, D., Pentek, T., (1998): Utjecaj troškova
izgradnje i održavanja šumskih cesta na njihovu
optimalnu gustoću u nizinskim šumama Hrvatske,
Meh. šumar., Zagreb, vol 22 (2): 95-101.


Potočnik, I., Šinko, M., Winkler, I., (1991):
Ekonomska narava naložb v gozdne ceste. Zbornik
gozdarstva in lesarstva 37, Ljubljana


Rebula, E., (1981): Optimalna otvorenost šuma,
Meh. šumar., Zagreb, vol. 6, br. 3-4, str. 107-119.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

J. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001), 131-152
Rebula , E., (1983): Optimalna gustoća vlaka, Meh. * Pravilnik o minimalnoj stručnoj spremi i radnom isšumar.,
Zagreb, vol. 8, br. 11-12, str. 317-321. kustvu voditelja izrade pojedinih vrsta projekata,


Sabadi , R., (1992): Ekonomika šumarstva, Školska
rukovodioca gradilišta odnosno radova i osoba
koje provode nadzor, Meh. šumar., Zagreb 1978,


knjiga Zagreb, Zagreb, str. -280.
vol.3,br. 1-2, str. 39-51.


Sever, S., H or vat, D., (1981): Utjecaj nekih karakteristika
tla na prohodnost vozila te prijedlog za * Pravilnik o načinu izrade šumsko gospodarskih osnonjihovo
proučavanje kod izrade klasifikacije va područja, osnova gospodarenja gospodarskim


šumskih terena, Meh. šumar., Zagreb, vol. 6, br. jedinicama i programa za gospodarenje šumama,
9-10, str. 287-299. NN/1981
Šikić, D., Babić,B., Topolnik,D., Knežević, * Pravilnik o načinu izrade šumskogospodarskih osno


I., Božičević,D., Švabe, Z., Piria, I., Seva
područja, osnova gospodarenja gospodarskim
jedinicama i programa za gospodarenje šumama.


ver, S., (1989): Tehnički uvjeti za gospodarske
NN 42/1985, Zagreb


ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb,
str. 1-72. * Pravilnik o uređivanju šuma. NN 52/1994, Zagreb


Tomanić , S., (1987): Kompleksna istraživanja organi*
Pregled cijena izgradnje šumskih kamionskih cesta.
zacije proizvodnje u proredama sastojina, Meh. JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Uprava šuma
šumar., Zagreb, vol. 12, br. 11-12, str. 194-200. Delnice, Delnice 1992, (autor: Ecimović T)


Vondra , V., Martinić , I., (1987): Dopuna sustava * Priručnik za izradu i sastav osnove gospodarenja za
regresijskih modela za planiranje osnovnih činigospodarsku
jedinicu, Poslovno udruženje šumlaca
sječe i izrade u prebornim šumama, studija. sko-privrednih organizacija Zagreb, 1970, Zagreb


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. -9. * Privremeni tehnički propisi za projektiranje šumskih
Vondra, V., Tomanić, S., Martinić, I., (1989): prometnica, nacrt Radne grupe, Meh. šumar.,
Istraživanje prijevoza drva. Meh. šumar., Z-Zagreb, vol. 3, br. 1 -2, str. 16-21.


agreb, vol. 14, br. 1-2, str. 9-24. * Šumarsko-tehnički priručnik; (ur. Benić R.), Sekcija
Winkler , I., (1995): Ekonomika gozdarstva (studijšumarstva
i drvne industrije Društva inženjera i
sko gradivo): Univerza v Ljubljani - Biotehniška tehničara Hrvatske, 1956, Zagreb


fakulteta, Ljubljana, str. -58.
* Šumarska enciklopedija, Leksikografski Zavod Hr


* Cjenik glavnih šumskih proizvoda. JP "Hrvatske šuvatske,
1993, Zagreb
me" p.o. Zagreb, Zagreb 1993.
* Tehnički uvijeti za gospodarske ceste, 1989: (autori Ši


* Izgradnja traktorskih vlaka primjenom novih tehnokić,
D., Babić, B., Topolnik, D., Knežević, L, Bologija,
(grupa autora: ured. Ecimović T.), Meh. žičević, D., Švabe, Ž., Piria, I., Sever, S.,), Znanšumar.,
Zagreb 1987, vol 12, br. 1-2, str. 22. stveni savijet za promet JAZU, Zagreb, s 1 -40.
* Pravilnik o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova * Zakon o šumama republike Hrvatske, NN br. 52/1990
gospodarenja, programa za unapređivanje šuma, * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama,
NN 47/1968, Zagreb NN br. 41/1990


* Pravilnik o izradi šumsko privrednih osnova, osnova
gospodarenja i programa za unapređenje šuma,
NN/1976, Zagreb
SUMMARY: This paper is a methodological research of criteria for joint
owners ´ participation in covering expenses and earning profits from joint
forest-roads. As objective and reliable criteria, two factors have been determined;
the volume of timber to be cut within the period of the forest-road duration
and the decrease of the timber drawing distance. These factors, along with
corresponding cartographic material, can simply be determined from some
professional basics regarding forest management - The Basics of Management
and The Programme of Management (for private forests). The criterion
for the volume of timber to be cut has been expressed by the factor of the
volume advantage whose value represents the share of particular wood-assortment
within the entire wood-assortment of all owners. The criterion for the
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.1. Vlahinja: ISTRAŽIVANJE KRITERIJA RASPODJELE TROŠKOVA 1 DOBITI ZAJEDNIČKIH ŠUMSKIH ... Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 13 I -1 52


decrease of the timber drawing distance has been expressed by the factor of
the drawing distance which represents a share of each owner within the total
decrease of drawing distance in a particular area. The assessment of reliability
of the chosen criteria for distribution has been checked on the model of the
forest area where each particular forest unit was calculated for: the volume of
timber to cut, unit and total expanses of draw, taking into account the specific
previous and a new following pulling, the benefits and savings from the draw,
profitability of investment, as well as shares i.e. the amounts of financial participation
of the owners. The group effect of the both influential factors of
shares has been reached by calculating the factor of personal costs whose values
are particular shares of product of multiplication of both criteria. The account
of profitability of the model has shown that all owners can count with
benefits from a road, which more or less exceed their investments. The differences
in the amount of benefits-savings from the road in the model were directly
dependant to the amount of decrease of unit expenses of timber draw because
of the decrease in the drawing distance and the volume of a specific owner´s
timber to be cut. Thereby, the highest profit goes to the owners with the
highest decrease in the drawing distance, which is followed by the biggest decrease
in draw expenses, i.e. owners with the biggest volume of the wood cut,


e.g. owners of greater areas and older units. However, their expense shares
are also proportionally higher. The applied model is also applicable to cases
where expenses are shared among co-owners and co-users of existing roads.
In these cases, the shares in the decrease of drawing distance due to a new
road are substituted with taking into account the really determined particular
distances of timber draw from each unit/area to the existing road.
Key word : forestry, timber draw, forest roads and trails, costs


Da li ste zaboravili?


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2001. GODINI:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo