DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PRKGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 169-175
UDK 630* 156


PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U
INOZEMSTVU (BUDIMPEŠTA, 1896)


THE FIRST CROATIAN HUNTING EXHIBITION
ABROAD (BUDAPEST, 1896)


Maks KARLOVIĆ*


SAŽETAK: Prvo lovačko društvo u Hrvatskoj osnovano je 1881. godine.
Pravi procvat lovstva uslijedio je, međutim, devedesetih godina osnivanjem
novog Prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva (1891), kojem
pripisujemo prvo izlaganje lovačkih izložaka na Gospodarsko-šumarskoj
izložbi u Zagrebu (1891), uređenje prvog lovačkog časopisa Viestnik prvoga
občega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva (1892), donošenje Zakona
o lovstvu (1893), izdavanje Kesterčanekova Lovstva (1896), sudjelovanje
na velikoj Tisućljetnoj izložbi Ugarskog kraljevstva u Budimpešti (1896),
izdavanje Ettingerova Lovdžije (1897) i Sumarsko-lovačkog leksikona (1898).
Na spomenutoj izložbi u Budimpešti Hrvatska je predstavila svoju povijest,
književnost, poljoprivredu i stočarstvo, industriju, komunikacije, etnografiju,
šumarstvo i lovstvo. Hrvatsku je predstavljalo nešto manje od 10.000 izlagate-
Ija, od kojih je 105 donijelo nekoliko stotina lovačkih izložaka (preparirana
divljač, rogovlje, različite lovačke puške i pištolji, starinski rogovi na barut,
stupice za divljač i naprave za lovinu). Povodom te izložbe, u Zagrebu je ob


javljena knjiga s podacima o svim izlagateljima i svim izlošcima. O hrvatskom


udjelu na izložbi izvještavali su dnevnici u Hrvatskoj, te stručni časopisi u


Austriji i Njemačkoj.


Ključne riječi: Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896., Budimpešta,
Osvrti na izložbu, Hrvatski udio, Lovački dio izložbe


U prilogu Lov u prošlosti i sadašnjosti svog LovPrvo
lovačko društvo osnovano je u Hrvatskoj
stva, Č e o v i ć (1953) podsjeća da su pojedini kulturni 1881. godine pod nazivom Družtvo za obranu lova u
narodi - uvidjevši važnost lova po narodno gospodarkraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji. Deset godina kasnije u
stvo - počeli posvećivati sve veću pozornost njegovu Hrvatskoj se osniva novo Prvo obće hrvatsko družtvo
podizanju i unapređenju. To je rezultiralo izglasavaza
gojenje lova i ribarstva, koje je tijekom devedesetih
njem posebnih zakona o lovu i osnivanjem lovačkih godina obilježilo svoje postojanje nizom značajnih dodruštava
koja su počela uređivati lovišta, voditi brigu o stignuća. Tako nekoliko njegovih članova sudjeluje
divljači, propagirati pozitivan odnos između čovjeka i 1891. godine na Gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zaslobodne
prirode itd. Da bi prikazali svoje uspjehe vlagrebu
(I b 1 e r i sur. 1892). Godine 1892. počeo je izlastitoj
okolini, pa onda i inozemstvu, pojedina lovačka ziti lovački mjesečnik pod nazivom Viestnik prvoga
društva počela su potkraj druge polovice prošloga stoobćega
hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva
ljeća organizirati u početku skromne, ali tijekom vre(
današnji Lovački vjesnik), u 1893. donesen je Zakon o
mena i sve zanimljivije i posjećivanije izložbe. lovstvu, 1896. objavljeno je Lovstvo. Priručnik za
lovce i poučnik za nadzirače lova u Hrvatskoj i Slavoniji
(Kesterčanek), u 1897. Hrvatski lovdžija, priručnik
za lovce, šumare i sve prijatelje lova (Ettin


* Dr. sc. Maks Karlović, dr. vet. med., umirovljeni znanstveni
ger ) i 1898. Šumarsko-lovački leksikon (Ettinger). U


savjetnik Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZEMSTVU (BUDIMPEŠTA, 1896) Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001), 169-175
međuvremenu - 1896. godine - sudjeluju Hrvatska i
Slavonija na Tisućljetnoj izložbi Ugarskog kraljevstva
u Budimpešti (xxx, 1896).


U ovom se zapisu izvještava o obje spomenute lovačke
izložbe: o prvoj koja je održana u Zagrebu od 15.
kolovoza do 15. listopada 1891. i o drugoj koja je održana
u Budimpešti od 2. svibnja do 3. listopada 1896.
Na prvoj je izložbi - uz niz gospodarsko-šumarskih izložaka
- prikazano i nekoliko izložaka s područja
lovstva (I b 1 e r i sur. 1892):


Vlastelinstvo grofa Draškovića izložilo je nacrte i
modele svog lovišta s hranilištima za zečeve, trčke i
fazane, stupicama za lisice, mačke, kune i tvorove,
gvožđem za škanjce i jastrebe kokošare itd.
Grof Marko Bombelles ml. izvijestio je o dva svoja
lovišta: o Klenovniku i Zelendvoru, sa statističkim
podacima o divljači koja je odstrijeljena od 1872. do
1890., i o izvozu te odstrijeljene divljači u Francusku.
Uz te podatke izložbu je ukrašavalo i rogovlje
srnjaka iz vlastitih lovišta.
Kutjevačko vlastelinstvo izložilo je veći broj divljači,
među kojom je bilo najviše fazana.


Nakon te izložbe, na kojoj je prikazano samo nekoliko
lovačkih eksponata, hrvatsko je lovstvo sudjelovalo


1896. u Budimpešti na velikoj, za tadašnje prilike veličanstvenoj
Tisućljetnoj zemaljskoj izložbi, posvećenoj
tisućgodišnjici Ugarskog kraljevstva (xxx, 1896).
Na toj je izložbi izlagalo gotovo 10.000 izlagača iz Hrvatske.
Da bi se shvatio domet i značenje tih hrvatskih
izložaka, potrebno je istaknuti tadašnje odnose u Kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji, koja je u to vrijeme zapremala
10.125 km2 i bila podijeljena u osam županija:


ličko-krbavsku sa 190.978 stanovnika,
modruško-riječku s 220.629 stanovnika,
zagrebačku s 484.252 stanovnika,
varaždinsku s 258.066 stanovnika,
bjelovarsko-križevačku s 266.210 stanovnika,
požešku s 202.836 stanovnika,
virovitičku s 216.417 stanovnika,
srijemsku s 347.022 stanovnika.


Od navedenih izlagača potjecali su iz
grada Zagreba 244
grada Osijeka 27
ličko-krbavske županije 375
modruško-riječke županije 155
zagrebačke županije 269
varaždinske županije 201
bjelovarsko-križevačke županije 904
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZEMSTVU (BUDIMPEŠTA. 1X96)
Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001 ), 169-175
požeške županije
1245


-
virovitičke županije 297
srijemske županije 4407
Od tog broja, u lovačkom dijelu šumarskog paviljona
svoje je eksponate izložilo 105 izlagatelja iz Hrvatske
i Slavonije. Dalmacija nije sudjelovala na toj izložbi,
jer je u to vrijeme bila izravno podložna bečkom
dvoru i na taj način odvojena od Hrvatske i Slavonije.


Uz tu je izložbu objavljena u Zagrebu opsežna publikacija
na njemačkom jeziku s geografskim, povijesnim,
političkim, umjetničkim i prosvjetnim prikazima
naše zemlje, te posebno prikazom izložbe s imenima
svih naših sudionika i njihovim izlošcima (xxx, 1896).


Prema izložbenom planu, objavljenom u toj publikaciji,
Hrvatski paviljoni nalazili su se na lijevoj strani
neposredno uz glavni ulaz i to jedan za drugim Hrvatsko-
slavonski šumarski paviljon, Hrvatsko-slavonski
industrijski paviljon i Hrvatsko-slavonski umjetnički
paviljon. Između prva dva paviljona nalazi se Hrvatsko-
slavonski restoran. Opisujući šumarski paviljon,
Frković (1996) navodi: "Korisna površina paviljona,
mahom izrađenog od slavonske hrastovine i jelovine iz
gorske Hrvatske, iznosila je 856 m2, uvećana za 460 m2


prizemlja. Osebujnost paviljona davao je 37 m visok i
8 m širok toranj, čija su dva kata s pripadajućim galerijama
(278 m2) upravo poslužila za izlaganje trofeja i
izložaka lovstva".


Tisućljetna izložba bila je podijeljena na dva odsjeka:


povijesni dio sa 774 izloška i


izložbu sadašnjosti s 9278 izložaka.


U tom drugom dijelu Tisućljetna izložba je obuhvaćala:
Umjetnost, Literaturu, Nastavu, Trgovinu, financije
i bankarstvo, Ratarstvo, vrtlarstvo, podrumarstvo,
pčelarstvo, životinjske produkte i veterinarstvo, Obrt,
tvornice, rudarstvo, metalurgiju, željezni i metalni obrt,
Komunikacije, brodogradnju, pomorstvo i ribarstvo,
Građevni obrt, Umjetnički obrt: namještaj, drveninu i
dekoracije, Industriju stakla, Industriju kože, tkaonice i
pletione i industriju odjeće, Industriju papira i reprodukcije,
Zlatni i srebrni nakit, Proizvodnju voska i sitnu
robu, Kemijsku industriju, Prehranu, Etnografiju, kućnu
radinost i kažnjenićki obrt te Šumarstvo i Lovstvo.


U posljednjem poglavlju daje se nekoliko kratkih
napomena o Lovstvu u Hrvatskoj i Slavoniji te popis
svih izlagača i njihovih izložaka:


LOVSTVO


I. Opće hrvatsko društvo za zaštitu lova i ribarstva u Zagrebu
Osnovano 1890. pod pokroviteljstvom Njegove


k.u.k. visosti nadvojvode Franje Ferdinanda d´Esté.
Svrha društva: savjetovanje o lovnim i ribarskim
poslovima i o zakonu o lovu i ribarstvu; veze s drugim
stručnim društvima u zemlji i u inozemstvu; sakupljanje
znanstvenih radova o lovu i ribarstvu; izdavanje
stručnih rasprava; priređivanje izložaka o lovu i ribarstvu;
nadzor o održavanju zakona o zaštiti lova i ribarstva;
potpora vlasniku lovnog prava glede podizanja lova
i ribarstva; spriječavanja zločina u lovu; priznavanja


i nagrađivanja lovnog osoblja; potpora uvođenju namještaja
za unaprjeđivanje lova i ribarstva; potpora u
izvođenju pomoći unesrećenom osoblju za zaštitu lova
i ribarstva; njihovim udovicama i djeci. Sjedište društva:
Zagreb. Broj članova: 500; temeljni kapital 2700
forinta; redoviti godišnji prihod 1900 forinta; izdavanje
društvenog stručnog časopisa.


Lovno pravo u Hrvatskoj i Slavoniji provodi se na
temelju odredaba zakona od 27. travnja 1893


Društveni članovi koji sudjeluju u kolektivnoj izložbi društva.


9174. Njegova k.u.k. visost nadvojvoda Leopold Salvator,
Zagreb: medvjed, odstrijeljen na području
Modruš-Kapela


9175. Agjić Prokop, kotarski šumar, Glina: rogovlje jelena
i srnjaka


9176. Barac Milutin, direktor rafinerije petroleja u Rijeci:
naprave za hvatanje divljači, različite ptice
iz Istre


9177. Bombelies Marcus junior, grof, k.u.k. komornik,
veleposjednik, Opeka, Varaždin: 80 pari rogovlja
srnjaka iz gospodarskog lovnog područja, dva
para jelenskog rogovlja, grupa orlova, sova ušara,
nakazni fazan, divlja mačka, nakazna glava


srnjaka, jelensko rogovlje, glava divlje svinje,
kreja


9178. Belamarić Simon, kraljevski kotarski šumar,
Ludbreg: grupa vjeverica, jelensko rogovlje, rogovlje
srnjaka, različite stupice i zamke kakve
upotrebljavaju zvjerokradice u Dravskom području


9179 Ceraj v. Cerić Konrad, apotekar u Križevcima:
kukuvija smrtna, crvenonogi sokol, škanjac, rogovlje
srnjaka, glava srnjaka, glava jelena, sve iz
vlastitog lovišta


9180. Dragičević Svetozar, posjednik, Vukovar: starinski
rog za čuvanje baruta
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZEMSTVU (BUDIMPEŠTA. 1896) Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ). 169-175
9181. Eltz Jakob, grof, njegova uzvišenost k.u.k. pravi
tajni savjetnik, veleposjednik, Vukovar: vuk, odstrijeljen
1893., zbirka rogovlja srnjaka


9182. Erdödy Rudolf, grof, njegova k.u.k. uzvišenost
pravi tajni savjetnik, veleposjednik u Novom
Marofu: rogovlje srnjaka, jelensko rogovlje, grupa
ptica grabljivica


9183. Erdödy Stefan, grof, veleposjednik u Jastrebarskom:
divlja svinja, odstrijeljena 1894. u Izmiru,
vuk, odstrijeljen 1890. u Kupčini


9184. Francisci Heinrich v., k. u. k. komornik, veleposjednik
u Severinu: medvjed, odstrijeljen 1894.
kod Severina


9185. Ghyczy Emil v., k. ministarski savjetnik, veleposjednik,
Čabar: medvjed, odstrijeljen 1888., rogovlje
srnjaka i jelensko rogovlje


9186. Gazdović Dragutin, Odvorac: starinski rog za
čuvanje baruta
9187. Josipovich Ludvig v., komes turopoljski, Kurilovec:
labud, odstrijeljen 1891.
9188. Jovanović Branko, k. septemvir u mirovini, Zagreb:
tetrijeb, odstrijeljen 1894.
9189. Kesterčanek Franjo, k. prof: više hrvatskih lovačkih
proizvoda vlastite izrade


9190. Krajcsovics Otto de Illok, k. šef sekcije, Zagreb:
veliki tetrijeb, odstrijeljen 1894. na Kapeli, labud,
odstrijeljen u okolici Zagreba


9191. Kral Napoleon, k.u.k. konjanički kapetan, Zagreb:
nakazno rogovlje srnjaka
9192. Kögl Anton, Zagreb: vuk
9193. Kulmer Friedrich grof, Šestine: zbirka rogovlja
9194. Lopate Wenzel, gospodarstveni šumar, Našice:
rogovlje srnjaka
9195. Majlath Ladislaus, grof, veleposjednik, D. Miholjac:
jelensko rogovlje
9196. Müller Friedrich, gospodarstveni upravitelj šu


Divljač u


9214. Barač Milutin, Rijeka: orao štekavac
9215. Bombelles Mare , grof, Opeka, Varaždin: sokoli i
fazan, kobac ptičar i fazan, fazani, trčke, lisica i


fazan, sokol, zec, trčke, tvor
9216. Imovna općina, Gradiška: divlja mačka, vukovi
9217. Pfister Josef, Zagreb: gavran i tetrijeb
9218. Popović M., Zemun: orao suri
9219. Rauch Gejza, barun, dr., Zagreb: šljuka
9220. Schmidinger Josef, Požega: kobac ptičar i vrana,


bjelorepi kobac
9221. Direkcija šuma, Zagreb: kobac ptičar, šumski


ma, Ludbreg: orao suri
9197. Majnarić Nikolaus, posjednik, Ravnagora: krzno
grabežljivaca
9198. Neuberger Felix, posjednik, Sušice: veliki tetrijeb,
odstrijeljem 1895.
9199. Ožegović Metell, barun, Gušterovac: zbirka rogovlja
9200. Plötzer Josip, posjednik, Ravnagora: zbirka lovačkih
trofeja
9201. Pfister Josip, inžinjer i posjednik, Zagreb: grupa
ptica grabljivica
9202. Radošević Mijo, šumarski majstor, Zagreb: starinski
rog za čuvanje baruta
9203. Ružička August, Zagreb: rogovlje srnjaka, jelensko
rogovlje


9204. Schmidinger Josip, k. županijski šumarski inspektor,
Požega: rogovlje i zbirka ptica grabljivica
9205. Šašel Jakob, puškar , Karlovac: lovačke puške


vlastite izrade
9206. Tomić Stjepan, kotarski šumar, Daruvar: stari
rog za čuvanje baruta
9207. Všetečka Vojtjeh, kneževski nadšumar, Cerje:
zbirka rogovlja


9208. VVickerhauser Tošo dr., primarni liječnik, Zagreb:
veliki tetrijeb, odstrijeljen 1893. u Lokvama
9209. Wolf Robert, gospodarstveni šumar u Našicama:


zbirka rogovlja
9210. Vrgoč Jago, posjednik, Sesvete: lovačka puška
9211. Zikmundowsky Ferdinand, sekcijski savjetnik:


preparirane ptice, vjeverica, rogovlje srnjaka
9212. K. šumarski i poljoprivredni nastavni zavod,
Križevci: srnejazavci, lisice, zbirka rogovlja
9213. Opće hrvatsko društvo za zaštitu lova i ribarstva,
Zagreb: diplome, statuti, knjige i društvene oznake


grupama


tvor, jastreb kokošar, kuna zlatica, jastreb kokošar,
vuk, divlje mačke, mala lasica, kos
9222. Šumarija Vinkovci: kuna


9223. Šumarija Fruška gora: orao


9224. Šumarija Senj: vuk, lisice
9225. Zagrebačko lovačko društvo: šumski tvor, kobac
ptičar s vjevericom, divlja mačka, sova i kreja,
jastreb kokošar, sova močvarica, lisice, lisica i
patka, strvinar, šumski tvor u gnijezdu, šumski
tvor koji vreba fazana, gavran, vidra
9226. Zikmundowsky Ferd., Zagreb: sova, lještarke
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZEMSTVU (BUDIMPEŠTA, 1896) Šumarski list br. 3 4. CXXV (2001 ). 169-175
Pojedini


9227. Balić Marko, Otok: zvjerokradičina lovačka
puška
9228. Bellamarić S., Ludbreg: različite naprave za lovinu,
stupice i zamke
9229. Boričić Mirko, Slakovci: gavran, vrana, svraka
9230. Bosanac Stevo, Lipovčani: pištolji na kremen
9231. Bukvić Sava, Otok: zvjerokradičina puška
9232. Dumongjić Adolf, Požega: zvjerokradičina puška,
stupice, puška
9233. Filipović Adam, Ivankovo: lisica
9234. Galović Adam, Ivankovo: sova
9235. Galović Marko, Otok: stupice
9236. Grabić Marko, Ivankovo: šumski tvor, kuna
9237. Haas, Vinkovci: sova
9238. Henn Rudolf, Vinkovci: sova, patka
9239. Ivošević Petar, Mirkovci: šumski tvor
9240. Izložbeni komitet, Vinkovci: puška, stupice i naprave
za lovinu
9241. Izložbeni komitet Vukovar: stupice za vukove,
zečeve i prepelice
9242. Izložbeni komitet Šid: dvocjevka, stara ostraguša
9243. Izložbeni komitet Županja: puška, dvocjevka,
stupica za vukove
9244. Izložbeni komitet Delnice: zvjerokradičina puška
9245. Jozič Mijo, Nijemci: puzavac
9246, grof Khuen Heinrich, Nuštar: jelensko rogovlje
9247, Kulčar Gustav, Vinkovci: lisica, vjeverica, vrana,
roda, fazan
9248, Korač Spasenija, Udbina: lisica
9249, Lončarić Vinko, Delnice: zvjerokradičina puška,
stupice za ptice, kune i lisice
9250, Lovrić Marijan, Komletinci: kuna
9251 Mandić Isak, Gračac: dva pištolja
9252, Milinković Marko, Klanac: rog za čuvanje baruta
9253 Mušić Edmund, Vinkovci: sova
9254 Mušić Luka i Rajtarović Andrija, Vinkovci: labudovi


izlagači


9255. Neferanović Marko, Privlaka: lisica
9256. Nemet Vinko, Bedenik: ostraguša
9257. Imovna općina Ogulin: preparirana divljač
9258. Orlić Rade, Korenica: naprava za lovinu
9259. Petrović Gjuro, Vučinić selo: dvije puške okova


ne srebrom zajedno s priborom


9260. Petrović Stevo, Dobro selo: pištolji


9261. Poletilović Ivan, Slakovci: vjeverica, ćuk


9262. Radić Luka, Vodjinci: kuna


9263. Radočaj Stevan, Udbina: lisica


9264. Radošević M., šumar, Zagreb: rog za barut iz 17.


stoljeća


9265. Sutija Anna , Udbina: kuna zlatica


9266. Svoboda Ivan, šumar u mirovini, Nova Gradiš


ka: glava srnjaka


9267. Sašel Jakov, puškar u Karlovcu: lovačka puška,


dvocjevka sustav Volk, dvocjevka s olučenim i


glatkim cijevima, dvocjevka sustav Schüssel,


puška kuglara, lovačka puška
9268. Šimić Jakov, Komletinci: kornjače
9269. Šorak Dane, Dol. Lapac: stupica za medvjede,


lovačka puška


9270. Šumarska služba gospodarstva Jakoba grofa


Eltza, Vukovar: rogovlje srnjaka


9271. Šumarska prihodarnica gospodstva von Ghyc


zya u Čabru: medvjed, rogovlje, jelen


9272. Chotek Rudolf, grof, Čerević: lovačka puška


9273.Tomašević Stjepan, Vinkovci: vjeverica


9274. Tonkres Alfred, Vinkovci: gavran, vjeverica


9275. Tucaković Kazimir, Otok: lovačka puška kreme


njača


9276. Gospodstvo grofa Oskara Keglevicha, Lobor:


zbirka pušaka


9277. Živkovič Fila, Nijemci: vjeverica, bjeloglavi sup


9278. Župić Jozo, Medjurača: naprave za lovinu i stu


pice.


RASPRAVA


Zbivanja na toj Tisućljetnoj izložbi odrazila su se
naravno i u zapisima naših tadašnjih dnevnika i mjesečnika.
Tako piše Kesterčanek (1896a) daje izložbu posjetio
kralj Franjo Josip I., dopisnik Narodnih novina
izvještava o dolasku na izložbu grupe izletnika iz virovitičke
(Anon. 1896a; Anon. 1896b) i bjelovarsko-križevačke
županije (Anon. 1896c), trgovačke omladine
iz Zagreba (Anon. 1896d) i hrvatskih trgovaca (Anon.


1896 g). U drugoj polovici srpnja obavještavaju Narodne
novine (Anon. 1896f ) daje hrvatski paviljon posjetio
bjelovarski fotograf Franjo Tömöry kao milijuntni
posjetitelj.


Opširan trodjelni prikaz izložbe dao je Barišić u Šumarskom
listu, pri čemu u prvom dijelu (Barišić,
1896a) opisuje divljač i lovački pribor iz Hrvatske i
Slavonije, u drugom dijelu (Barišić, 1896b) prikazuje
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZEMSTVU (BUD1MPHŠTA, 1896) Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ), 169-175
drveće i biljke iz Hrvatske i Slavonije, uz različite proizvode
od drveta izrađene u našim tvornicama, kao i različite
pripravke dobivene od drveta (tanin, žesta, drveni
ugalj, kvasina itd.). U trećem dijelu (Barišić, 1896c)
raspravlja o mađarskom šumarstvu, lovstvu i ribarstvu,
te donosi podatke o razvijenosti mađarskog lovstva, što
potvrđuju brojevi godišnjih odstrela divljači: jelena
oko 3000, srna oko 900, divokoza oko 100, divljih svinja
oko 3500, medvjeda oko 200, zečeva oko 400.000,
risova 30 do 40, divljih mačaka oko 1000, lisica oko
20.000, trčaka oko 45.000, itd.


Osim spomenutih zapisa u našim publikacijama nalazimo
slične prikaze lovačkog dijela izložbe i u njemačkom
tjedniku Das Volk (Anon. 1896e).


Prema Lovačko-ribarskom viestniku (Kesterčanek,
1896b) u drugom njemačkom časopisu Weidwerk in
Wort und Bild piše:


"Po vanjštini malo ne isto tako imposantno kao što
magjarski, ističe se i hrvatski lovačko šumarski paviljon,
izmedju samih izložaka pako, u koliko se i ne mogu
po množtvu mjeriti s bogatstvom magjarske izložbe,
imade ipak pojedinih baš prekrasnih i nenadkriljenih u
svojoj vrsti primjeraka".


Posebno opsežan prikaz o toj tisućljetnoj izložbi
navodi Almâsy (1896) u časopisu Ornithologisches
Jahrbuch. On se u tom zapisu dotiče ptica, nadopunjujući
neke oznake i kritizirajući druge. Tako kaže za kamenjarku
daje vrlo česta na Kvarneru i da je - to se odnosi
na prošlo stoljeće - rado naručivano jelo u riječkim,
opatijskim, crikveničkim i drugim restoranima.
Izložene su kamenjarke iz Like, sa Kvarnera i s Grobnika.
U nastavku ističe daje veći broj vrana vrste Graculus
pygmaeus i Graculus cristatus dostavljen iz Istre.
Među njima se nalaze vrane koje je dostavila Riječka
gimnazija, a označene su posljednje navedenim nazivom.
Autor međutim smatra sigurnim da se radi o vrani
vrste Graculus desmaresti, ili još prije o vrsti Graculus
croaticus.


Među jastrebima kokošarima upada u oči različitost
veličine pojedinih ptica i posebno "značajna tamna boja
jednog primjerka iz Daruvara". Zanimljivi su i pri


mjerci sovine šumske, od kojih se neki ističu više smeđom
do crnkastom nijansom, kao ijedan primjerak čokoladno
smeđe boje iz Belja. U Hrvatsko-slavonskom
šumarskom paviljonu ima nekoliko kreja, za koje je autoru
rekao komesar izložbe kraljevski šumar Schmidinger,
da se kreje unazad nekoliko godina useljavaju u
Hrvatsku i da su sada redovite ptice u Lici.


Među sojkama primijećen je jedan zanimljivi albino,
kojemu je veći dio perja izrazito bijel, a ostali dio
vinskocrvene boje, svijetliji nego je uobičajeno.


Manja grupa zeba koja je dostavljena s područja Zagreba
potječe iz grupe koja je odstrijeljena 1893, za vrijeme
prelijeta tih ptica u Ugarsku.


Više primjeraka cikave strnadice potječe iz Istre,
gdje je ta vrsta dosta česta.


Iz okolice Zagreba potječe ružičasti čvorak, patka
mrka iz varaždinske okolice, jedna guska kratkoljuna iz
okolice Iloka, nekoliko labudova koji su odstrijeljeni na
Bosutu kraj Vinkovaca prošle zime, nekoliko galeba
klaukovaca s područja donjeg Dunava i s Kvarnera. Za
pomornika velikog (Rijeka i Kvarner) uz kojeg se nalazi
oznaka vrste Lestris catarrhactes, a koje nije mogao
pobliže pogledati, Almâsy (1896), smatra da pripada
vrsti Lestris pomanna.


Iako navedena rasprava obrađuje sve ptice koje su
se nalazile na izložbi, ovdje se navode samo one koje
potječu iz Hrvatske.


I konačno, u povodu 100. obljetnice, osvrće se Frković
(1996) na Tisućljetnu izložbu u Budimpešti koristeći
nekadašnje zapise pretežito u Lovačko-ribarskom viestniku
i Šumarskom listu. Pri tome navodi "Svi izlošci
hrvatskog šumarsko-lovačkog paviljona bili su upisani
u poseban katalog, do kojeg pisac ovih redaka nije mogao
doći". Stoga se mogu smatrati podaci koji se navode
upravo u tom katalogu i koji su ovdje korišteni posebno
značajnim u sagledavanju dostignuća tadašnjeg hrvatskog
lovstva i načina njegova prikaza na toj izložbi.
Uz podatke iz tog kataloga posebno je značajan ornitološki
prikaz lovačkog dijela izložbe. Time su popunjena
saznanja o sudjelovanju Hrvatske na prvoj inozemnoj
lovačkoj izložbi.


LITERATURA


Almâsy, C. v. (1896): Ornithologisches und taxidermistisches
von der Millenniums-Ausstellung.
Ornithologisches Jahrbuch, 7 (6) 205-227.


Anon. (1896a): Izletnici virovitičke županije na
milenijskoj izložbi. Narodne novine, 62 (151) 2.
Anon. (] 896b): Izletnici virovitičke županije na milenijskoj
izložbi. Narodne novine, 62 (152) 8.
A n o n . ( 1896c): Izletnici belovarsko-križevačke župa


nije na milenijskoj izložbi. Narodne novine, 62
(161)2.
Anon. (1896d): Izlet u Budimpeštu. Narodne novine,
62(165)2.
Anon. (1896e): Njemački glas o hrvatskoj izložbi.
Narodne novine, 62 (167) 4.
Anon. (1896.1): Iz hrvatskog odjela milenijske izložbe.
Narodne novine , 62 (169) 3.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Karlović: PRVA HRVATSKA LOVAČKA IZLOŽBA U INOZhMSTVU (BUDIMPEŠTA, 1896) Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ) 169-175
Anon. (1896g): Hrvatski trgovci na milenijskoj izlolb
1er, J., Heinz, A., Krištof, R.,iKöröskenyi
žbi. Narodne novine, 62 ( 172) 2-3. V. (1892): Šumarstvo. U: Gospodarsko-šumar


Barišić , P. (1896a): Šumarske viesti sa milenijske ska jubilarna izložba Hrvatsko-slavonskoga gosizložbe
u Budimpešti (I). Šumarski list, 20 (7) podarskoga družtva u Zagrebu godine 1891. Zagreb
(173-185). Izdavač: Vlastita naklada. Tisak:


257-272.
Tiskarski zavod "Narodnih novina".


B a r i š i ć, P. ( 1896b): Šumarske viesti sa milenijske iz


ložbe u Budimpešti (II). Šumarski list, 20 (8) Kesterčanek , F. Ž. (1896a): Njegovo veličanstvo


323-334. kralj u družtvenoj izložbi. Lovačko-ribarski vi


estnik, 5(6)61-62.


Barišić , P. (1896c): Šumarske viesti sa milenijske izložbe
u Budimpešti (III). Šumarski list, 20 (9-10) Kesterčanek , F. Ž. (1896b): Naša izložba u Budim389-
406. pešti. Lovačko-ribarski viestnik, 5 (8) 90-92.


Ettinger , J. (1897): Hrvatski lovdžija. Priručnik za Kesterčanek , F. Ž. (1896c): Jošte jedna o izložbi
lovce, šumare i sve prijatelje lova. Zagreb. Str. lovstva u Budimpešti. Lovačko-ribarski viest


286. Izdavač: Naklada knjižare Lav Hartmana. nik, 5 (10) 109-110.
Ettinger , J. (1898): Šumarsko-lovački leksikon. ZaKesterčanek
, F. Ž. (1896d): Lovstvo. Priručnik za


greb. Str. 440. Izdavač: Naklada kr. sveučilišne lovce i poučnik za nadzirače lova u Hrvatskoj i


knjižare Franje Suppana. Tisak: Antun Scholz. Slavoniji. Zagreb. Str. 350. Izdavač: Naklada kr.
Frković,A . (1996): Hrvatsko lovstvo na milenijskoj hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade. Tisak: Kr. zeizložbi
u Budimpešti 1896. godine. Šumarski maljska tiskara.
list, 120(9-10)437-439. XXX (1896): Die Königreiche Kroatien und Slavonien


Frković , A. (1999): 100. obljetnica prve društvene auf der Milleniums - Landesausstellung des Köizložbe
rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. nigreichs Ungarn. Agram. Str. 476. Königl. LanŠumarski
list, 123 (9-10): 492-494. desdruckerei.


SUMMARY: The first hunting society in Croatia was founded in 1881.
However, it was the establishment of the new First General Croatian Hunting
and Fishing Society (1891) that gave an impetus to the flourishing of hunting.
This society was responsible for the first display of hunting exhibits at the
Agricultural-Forestry Exhibition in Zagreb (1891), the edition of the first
hunting magazine Viestnik, the first general Croatian hunting and fishing society
(1892), the passing of the Hunting Act (1893), the publication of
Kesterčanek ´s Hunting (1896), the participation at a large Millennium Exhibition
of the Hungarian Monarchy in Budapest (1896), the publication of Ettinger
s Hunters (1897) and the Forestry-Hunting Lexicon (1898). At the mentioned
exhibition in Budapest, Croatia presented its history, literature, agriculture
and cattle breeding, industry, communications, ethnography, forestry
and hunting. Croatia was represented by slightly fewer than 10,000 exhibitors,
of which 105 displayed several hundred hunting exhibits (stuffed game,
antlers, various hunting rifles and pistols, old-fashioned gunpowder-filled
horns, game traps and hunting devices). On the occasion of the exhibition, a
book was published in Zagreb containing data on all the exhibitors and exhibits.
Daily papers in Croatia and specialised magazines in Austria and Germany
reported on the exhibition.


Key words: the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy
1896, Budapest, reviews of the exhibition, Croatian participation, the hunting
share of the exhibition