DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 101     <-- 101 -->        PDF

1999. g. za suzbijanje hrastove pepelnice u šumskim rasadnicima
korištene su dvije grupe fungicidal


1.
Na bazi sumpora korišteni su: Chromosul 41,43 %;
Sumpor SC 80 24,29 %; Micro 80 8,75 %; Tiovit
24,28 %; Močivi sumpor 1,43 %-tni.
2.
Sintetički pripravci: Rubigan 45,80 %; Tilt 19,12
%; Anvil 18,55 %; Topas 2,61 %; Sumi-8 7,25 %;
Alto 2,03 %; Bayleton 1,74 %; Systhane 2,32 % i
Vectra 0,58 %-tni. Broj i vrijeme tretiranja variraju
za pojedine rasadnike. Tretira se od ožujka do listopada.
Prosječan broj tretiranja za sve rasadnike je 10
puta. U pokusnom tretiranju na sadnicama lužnjaka
s pripravcima: Folicur 250 (tebuconazol 25 %); Sumi-
8 (dinikonazol 12,5 %; Vectra (brom konazol 10
%); Tiovit (sumpor 80 %) najučinkovitiji bio je Folicur
250, a najslabiji Tiovit.
Slika 2. Sudionici seminara


Hrašovec, B.: Suvremene metode suzbijanja
potkornjaka. Potkornjaci (Coleoptera, Scolytidae)
kao sekundarni štetnici u određenim okolnostima mogu
postati primarni, uzrokuju ekonomske gubitke i poremetnje
u šumskih ekosustavima.


Postoji velik broj metoda i postupaka praćenja brojnosti
i analize kvalitativnih svojstava njihovih populacija.
Postoji širok spektar metoda za njihovo suzbijanje
kao što su: mehaničke, uzgojne, kemijske, biološke i
biotehničke. Revolucionarno je otkriće mehanizma komunikacije
unutar pojedinih vrsta potkornjaka koherentnih
i jednoznačnih kemijskih nositelja informacija i
njihovog djelovanja na ponašanja kukaca. Kod fiziološki
oslabljenih stabala dolazi do mnogostrukog povećavanja
atraktivnosti za napad potkornjaka bioprodukcijom
agregacijskih feromona. Mnogobrojni sintetski
pripravci su imitacija ili istovjetna kopija takvih tvari, a
služe za primamljivanje i ulov ciljanih vrsta potkornjaka.
Značajno je svojstvo selektivnosti, jer se radi o tvarima
koje privlače bliske vrste ili samo jednu vrstu. U
Europi i u nas postoji znatan broj pripravaka za praćenje
dinamike populacija i suzbijanja nekoliko ekonom


ski najvažnijih vrsta potkornjaka, kao što su: Ips typographic,
Pityogenes chalcographus, i Trypodendron
lineatum. U postupku istraživanja su feromoni za: 7bmicuspiniperda,
T. minor, Ips sexdentatus, I. acuminatus
i drugih. Za drvaše osim navedenog T. lineatum nema
još gotovih pripravaka.


Za ulov potkornjaka do sada su korištene cjevaste
klopke, a u novije vrijeme sve se više koriste barijerne.
Primjena atraktanata i klopki za smanjenje brojnosti
potkornjaka ima veliku prednost u odnosu na kemijsko
tretiranje trupaca s ekonomskog, a napose ekološkog
stajališta.


Diminić, D.: Zdravstveno stanje kultura crnog
bora u Hrvatskoj. Već nekoliko godina u Hrvatskoj se
provode istraživanja zdravstvenog stanja kultura crnog
bora u priobalju, srednjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Za laboratorijsku
obradu uzimani su uzorci iglica, izbojaka i
češera. Istraživanja su pokazala da su najugroženiji lokaliteti
na području Istre, Raba, Vinska draga-Zumberak
i Đurđevački peski. Determiran je veći broj fitopatogenih
gljiva, a najštetnije su: Mycosphaerella pini i
Lophodermium seditiosum na iglicama, te Sphaeropsis
sapinea na izbojcima i granama. Suše se pojedinačne
grane i cijele krošnje. Pretpostavlja se da su abiotski
čimbenici kao suša, nepovoljni stanišni uvjeti, visoke
koncentracije sumpornog dioksida, posolica i mehanička
oštećenja uzrokovali stanje stresa i stvorili predispoziciju
za napad gljivičnih uzročnika.


Margaletić, J., Glavaš, M., Janicki, Z.,
Turk, N., IVI i 1 a s, Z.: Glodavci u šumskim ekosustavima
kao prenositelji bolesti. U šumama glodavci
čine velike štete na biljkama i plodovima. Posebno se
ističu 3 vrste miševa i 4 vrste voluharica. Nisu samo
štetnici nego su izvori i prenositelji zaraznih bolesti. Tijekom
evolucije došlo je do prilagodbe nekih mikroorganizama
i parazita i određene životinjske vrste. Uzročnici
bolesti i paraziti mogu se prenijeti na divlje i domaće
životinje i na čovjeka. Glodavci uzročnike, često
zaraznih bolesti, mogu izlučivati aktivno putem sekreta
ili ekskreta ili pasivno putem endo i ektoparazita. Neka
šumska područja postaju enzootska, odnosno endemska
različitih zaraznih bolesti. Bolesti koje se prenose na
ljude poznate su u medicini kao zoonoze, kao što su
napr. trihineloza, leptospiroza, lyme borelioza, krpeljni
encefalitis i druge zarazne bolesti. Opasnosti infekcije
izloženi su svi koji rade u šumi ili njome prolaze. Zato
je važno poznavati vrste i brojnost, odnosno gustoću
populacije glodavaca u šumama i smanjiti njihovu
brojnost na podnošljivu razinu s ekonomskog i zdravstvenog
gledišta.


Harapin, M.: Zdravstveno stanje šuma u Hrvatskoj
na kraju stoljeća. Na početku prošlog stoljeća
(oko 1900. g.) zabilježena su velika sušenja i enormna
sječa sušaca, kao i krajem stoljeća. Može se reći da se