DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 89     <-- 89 -->        PDF

IZVADAK IZ PHARE DOKUMENTA, ISBN: 92-828-8416-3


OČUVANJE I ODRŽIVO GOSPODARENJE ŠUMAMA
U ZEMLJAMA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE
Pravni i politički okviri, strukture organizacije i vlasti


Ovaj se odlomak ne zasniva samo na izvješću
Phare-a o stanju šumarstva u nekoliko zemalja, nego
isto tako razmatra rezultate radionica pod nazivom
"usmjereno ciljano interventno planiranje ", koje su se
održavale u razdoblju od prosinca 1997. do siječnja


Donošenje zakona o šumama i šumarstvu


Sve zemlje sudionice Phare programa imaju zasebne
zakone o šumama. U razdoblju tranzicije bile su potrebne
velike promjene u legalnim sustavima i organizacijskim
okvirima. Ove su promjene imale značajan utjecaj
na državnu administraciju, raspodjelu odgovornosti
itd. Zbog njih je porasla napetost između tradicionalnih
struktura u šumarstvu i nedavno razvijenih upravnih organa
i udruga za zaštitu okoliša (npr. novoosnovana ministarstva
za zaštitu okoliša, nevladine udruge itd.)


U šumarstvu se morao osigurati značajan razvoj,
kako bi se putem unapređenja inventarizacije šuma,
planiranog gospodarenja i uvođenja novih sustava, osi-


Pregled odgovornosti za upravljanje šumama i zaštitu prirode


Zemlja


Albanija


Bosna i Hercegovina


- Federacija BiH
- Republika Srpska
Bugarska


Republika Češka


Estonija


Mađarska
Latvija
Litva


Makedonija
Poljska
Rumunjska
Slovačka


Slovenija


Državni organ vlasti
zadužen za šumarstvo


MP- Središnja uprava šuma i
šumskih površina
Državna poduzeća Ministarstva
poljoprivrede
Državno poduzeće srpskih
šuma pri MP
MP i šumarstva


Odjel za šumarstvo pri
Ministarstvu poljoprivrede
Odsjek za šumarstvo pri
Ministarstvu okoliša
Ured za šumarstvo pri MP
Odsjek šumarstva pri MP
Odsjek šumarstva pri MP


Odsjek šumarstva pri MP
Odsjek šumarstva pri MO
Odsjek šumarstva pri MO
Odjel za šumarstvo pri MP


Državna šumarska služba
pri MP


1998. godine u Mađarskoj, Slovačkoj i Litvi, kako bi što
više zainteresiranih stranaka dobilo mogućnost izražavanja
vlastitih stajališta. Gdje god je to bilo moguće,
rađene su usporedbe sa zahtjevima relevantnih zakona
i politika EU o očuvanju šuma i biološke raznolikosti.


u zemljama sudionicama Phare programa


gurala podrška privatnim vlasnicima šuma i izbjeglo


neprimjereno gospodarenje šumama.


Većina je zemalja od 1991. godine donijela nove za


kone, odnosno značajno promijenila postojeće imajući


u vidu i značaj usklađivanja zakonskih okvira sa acquis


communautaire.


U Makedoniji, na primjer, ključna je promjena to
što, u odnosu na zakone iz 1972. godine, novi zakoni
uključuju kako državne, tako i šume u privatnom vlasništvu
koje jednako podliježu odredbama o planiranju u
šumarstvu. Novi zakon šume dijeli na ekonomske i šume
posebnih namjena.


Državni organ vlasti


zadužen za zaštitu prirode
Odbor Ministarstva za
zaštitu okoliša
Odsjek za zašt. prirodnog
kulturnog nasljeđa pri MO
Uprava nacionalnih
parkova pri MO
Državna služba za zaštitu
prirode pri MO
Odsjek za zaštitu prirode
i zelenih površina pri MO
Odsjek za zaštitu prirode
pri MO
Ured za očuvanje prirode pri MO
Odsjek za zaštitu okoliša pri MO
Odsjek za upr. zelenim
površinama i biološku
raznolikost pri MO
Ministarstvo za zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu prirode pri MO
Ministarstvo za zaštitu okoliša
Ministarstvo za zaštitu
prirode i zelenih površina
Uprava za zaštitu prirode pri MO


MP - Ministarstvo poljoprivrede; MO - Ministarstvo za zaštitu okoliša ili si.


Novi zakon o zaštiti šuma i gospodarenju šumama Slovačka je uz podršku FAO-a provela "projekt pomoći
očekuje se u Bosni i Hercegovini, Slovačkoj i Estoniji. u usklađivanju zakona i strategije razvoja u sektoru šu87
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 90     <-- 90 -->        PDF

marstva", s ciljem razvijanja novih zakona u skladu sa
zahtjevima EU-e. Estonija je najavila kako bi novi zakon
koji poštuje načela nove politike u šumarstvu, trebao
biti proveden do kraja 1997. Većina je zemalja pripremila
izvješća o čitavom nizu dodatnih propisa i zakona
neophodnih za očuvanje šuma i upravljanje šumama.
S obzirom na tradicionalnu uporabu šuma, ne iznenađuje,
na primjer, daje u svim zemljama osim Estonije
na snazi pravilnik o lovstvu. Većina zemalja, isto tako,
ima važeće propise o sječi, odnosno rušenju stabala u
šumama.


Prema zahtjevima EU (nadopuna odredbe EEZ/2158/
92 o zaštiti od šumskih požara), poseban zakon o
zaštiti od požara nije potreban, s izuzetkom zemalja na
jugu Europe gdje Albanija i Makedonija imaju važeće
propise o zaštiti od šumskih požara.


Iz podataka koji su bili dostupni nije bilo moguće
utvrditi imaju li zemlje sudionice Phare programa važeću
klasifikaciju šuma i nadgledanje (monitoring) koji bi
se mogli usporediti s nacrtom propisanim Uredbom
vijeća o atmosferskom zagađenju (EEC/3528/86). Va


žeća odredba ministarstva u Republici Češkoj koja se
odnosi na utvrđivanje ugroženih šumskih područja,
može poslužiti kao primjer usporedivog legalnog instrumenta.
Slovačka, također, ima odredbe koje se odnose
na ovo područje.


EU ima važeće propise za poticanje unapređenja
šumarstva, uključujući financijsku podršku za pošumljavanje.
Brojne zemlje sudionice Phare programa, poput
Češke, Estonije, Latvije, Makedonije i Rumunjske,
također su na snagu stavile uredbe o unapređenju šumarstva
- uredbe o pošumljavanju i obnovi šuma. Ove
uredbe u nekim slučajevima uključuju i nacrte financijske
podrške. Tako su u Slovačkoj, Litvi i Sloveniji osnovane
zaklade za šumarstvo.


Samo nekoliko zemalja - Češka, Makedonija, Mađarska,
Litva i Slovačka na snazi imaju nacrte o ekooznačavanju,
poput onih koje propisuje Uredba EEC7880/
92. Nema podataka o tome da ovakvi nacrti na nacionalnoj
razini pokrivaju i papir, odnosno druge šumarske
proizvode.


Trenutno stanje politike prema šumama u europskoj uniji


Ne postoji zajednička politika prema šumama u Eurazvoj
i upravljanje šumama u okvirima Europske uniropskoj
uniji. Primjena načela subsidiarnosti odgovorje.
Europski parlament pozvao je Komisiju Europske
nost je zemalja članica. U EU ipak postoji velik broj zaunije
da na osnovi članaka 43,130 i 235 Ugovora izda
kona, propisa i mjera koje se izravno ili neizravno odprijedlog
strategije europskog šumarstva.
nose na sektor šumarstva. Slijedi opis njihova sadržaja. Pomoćni nacrt Europske zajednice za mjere u šumarNa
razini Zajednice, Stalni odbor za šumarstvo postao stvu i poljoprivredi (Odredba 2080/92) zasniva se na
je glavno tijelo za usklađivanje svih zajedničkih sporekonomskim
i ekološkim promišljanjima. Kao jedna od
nih pitanja zemalja članica, s izravnim utjecajem na pomoćnih mjera reforme iz 1992. godine, za cilj ima


Pregled zakona i politika prema šumama krajem 1997.


Zemlja Zakon o šumama Politika ili program o šumama
Albanija 1992, dopunjen 1994. Predviđen u Projektu Svjetske banke
za razvoj šuma u Albaniji
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Republika Češka
Estonija
Federacija BiH 1993. amandmani u
pripremi Republika Srpska 1994.
1997.
1995.
1993, amandmani 1995,
novi zakon u pripremi
Program za dugoročni razvoj prihvaćen 1986.
Nakon rata pokušaj reaktiviranja
u oba dijela zemlje
Nacrt za nacionalnu politiku o šumama 1995.
Načela državne politike prema šumama 1994.
Politika o estonskim šumama 1993.
Mađarska 1996. Naputci o politici prema šumama
u Zakonu o šumama
Latvija
Litva
1994, amandmani 1995., 1996., 1997.
1994, amandmani 1996, 1997.
Politika o šumama u Latviji 1998.
Program za razvoj šumarstva i drvne
industrije 1994., izmijenjen 1996.
Makedonija
Poljska
Rumunjska
Slovačka
Slovenija
1997.
1995.
1962, amandmani 1996.
1977, amandmani 1993,1995.
1993.
Naputci u Strategiji razvoja poljoprivrede,
šumarstva i upravljanja vodama 1991.
Nacionalna politika o šumama 1997.
Strategija razvoja šumarstva ( 1995)
Načela državne politike o šumama ( 1993);
izmjene u pripremi
Slovenski program za razvoj šuma (1995)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 91     <-- 91 -->        PDF

kontrolu poljoprivredne proizvodnje i doprinos dugočja
od posebnog značenja EU financijski pokriva 75 %, a
ročnom poboljšanju šumskih resursa. Osim toga trebala mjere za ostala područja 50 %. Do 1997. očekuje se pobi
poticati i određene oblike unapređenja seoskog gosšumljavanje
700 000 hektara, te poboljšanje strukture
podarstva koji će uspostaviti ekološku ravnotežu, boreći 300 000 hektara postojećih šuma.
se protiv učinka staklenika i štetnog djelovanja ugljičRazvoj
i unapređenje šuma (Uredba 1610/89) zanog
dioksida. Financijska pomoć dobiva se na bazi ugokonskim
mjerama omogućuje promicanje šuma u okvivora,
a pokriva troškove pošumljavanja, održavanje, gurima
operativnih programa za ruralna i nerazvijena pobitke
u prihodu od pošumljenih poljoprivrednih podrudručja.
Prednost se daje područjima na kojima šumarčja,
te troškove ulaganja u unapređenje šuma u zakupu, stvo može pridonijeti razvoju gospodarstva i kreiranju´
npr. u mjere zaštite od požara. Financijsku pomoć odrenovih
radnih mjesta, područjima na kojima je potrebno
đuju programi za pošumljavanje koje uvode zemlje člazaustaviti
eroziju i zaštititi tlo i vode, te područjima konice
Europske unije. Danas takvi programi pokrivaju čija
mogu unaprijediti ulogu šuma u turizmu i rekreaciji.
tavo područje unije. Mjere u odredbi 2080/92 za podru


Donošenje zakona o zaštiti prirode


Sve zemlje osim Bosne i Hercegovine i Slovenije pod nazivom Zakon o zaštiti i upotrebi kulturno-histoimaju
posebne zakone ili akte o zaštiti prirode. Većina rijskog i prirodnog nasljeđa. Novi zakon o zaštiti prirozemalja
koje imaju posebne zakone o zaštiti prirode de ipak je u pripremi, a trebao je stupiti na snagu 1998.
provode ih od 1991. godine. Bugarska je nekoliko puta godine.
mijenjala svoj Zakon o zaštiti prirode od 1967.; posljeNiti
ujednoj zemlji sudionici Phare programa, s izudnji
put 1991. godine. zetkom Bugarske, postojeći zakoni nisu doneseni prije


U Sloveniji je u pripremi novi Zakon o očuvanju pri1991.
Neke od zemalja - Albanija, Bosna i Hercegovirode
koji će zamijeniti postojeći Zakon o zaštiti prirodna,
Estonija, Mađarska, Latvija, Litva i Poljska imaju i
nog nasljeđa iz 1981. godine. Država Bosna i Hercegoneke
oblike važećih zakona koji se odnose na šumska i
vina nema poseban zakon o zaštiti prirode osim zakona prirodna područja pod posebnom zaštitom.


Međunarodne konvencije i rezolucije


Brojne zemlje sudionice Phare programa postale su programa ispunjavaju uvjete međunarodnih konvencija.
potpisnice Konvencije u Bernu i Konvencije o međunaTri
Ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi
rodnoj trgovini ugroženim vrstama (CIFES). Ovi merazvile
su zajednički pristup s ciljem zaštite šuma i razđunarodni
pravni instrumenti osnova su mnogim obvevoja
održivog upravljanja europskim šumama. Posljezama
iz Zakona Europske unije o zaštiti prirode i biodica
ovih konferencija su tri skupine rezolucija nazvane
loške raznolikosti. imenima gradova u kojima su se konferencije održale:


Konvencija iz Berna, na primjer, u zemljama EuropStrasbourg,
Helsinki i Lisabon. Tablica prikazuje i koliske
unije provodi se putem direktive Habitatio. Stoga je, ko pojedine zemlje provode ove rezolucije. Većina zeradi
približavanja zahtjevima Europske unije, uz pristumalja
sudionica programa potpisnice su i Rezolucije u
panje ovim međunarodnim instrumentima, potrebno i Lisabonu (osim Albanije, Bosne i Hercegovine i Makeunošenje
izmjena u nacionalne zakone. U tablici koja donije).
slijedi, vidi se koliko pojedine zemlje sudionice Phare


Primjena međunarodnih konvencija i rezolucija


Zemlja Konvencija/ Rezo ucija


Rezolucija iz Strasbourga Helsinška rezolucija Konvencija CITES Konvencija iz Berna


Albanija Potpisala svih Ne Potpisana, još


6 rezolucija nije ratificirana


Bosna i Hercegovina Jugoslavija potpisala Ne


svih 6 rezolucija 1990.


Bugarska Potpisala svih 6 Potpisala sve 4 Akcesija Akcesija i ratifikacija


rezolucija rezolucije


Republika Češka Ceškoslovačka Potpisala sve 4 Ratifikacija u Potpisana i ratificirana


potpisala Rezolucije rezolucije Ccškoslovačkoj


1,2,4,5 i 6 deki. o sukcesiji


Estonija Potpisala Rezolucije Potpisala sve 4 Akcesija Akcesija i ratifikacija


1,2,3 i 6 rezolucije
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Mađarska
Latvija
Litva
Makedonija
Poljska
Rumunjska
Slovačka


Slovenija


Potpisala Rezolucije
1,2,4,5,6
Potpisala Rezolucije
1,2,3,5,6
Potpisala Rezolucije
1,2,3,5,6
Jugoslavija potpisala
svih 6 rezolucija 1990.
Potpisala svih 6
rezolucija
Potpisala svih 6
rezolucija
Ćeškoslovačka potpisala
Rezolucije 1,2, 4, 5 i 6


Potpisala svih 6
rezolucija


Potpisala sve 4
rezolucije
Potpisala sve 4
rezolucije
Potpisala sve 4
rezolucije
Ne


Potpisala sve 4
rezolucije
Potpisala sve 4
rezolucije
Potpisala sve 4
rezolucije


Potpisala sve 4
rezolucije


Akcesija


Akcesija


Ratifikacija


Akcesija


Ratifikacija u
Ceškoslovačkoj
deki. o sukcesiji


Akcesija i ratifikacija
Potpisala i ratificirala
Potpisala i ratificirala


Potpisala i ratificirala
Akcesija i ratifikacija
Potpisana i ratificirana


Odnos administracije i zakona o šumarstvu i administracije i zakona o zaštiti prirode


U većini zemalja sudionica Phare programa nema
nesklada između zakonskih sustava za šumarstvo i
očuvanje prirode, no postoji značajan sukob funkcija
koje se odnose na šumarstvo i ciljeva zaštite prirode.
Interesne skupine obično pregovorima rješavaju konflikte
između zakona o šumarstvu i zakona koji se odnose
na očuvanje prirode. Prijavljeno je značajno nesuglasje
ovih zakona u Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugar


skoj. Ovo se nesuglasje najviše odnosi na razinu institucija.
Nejasna je, na primjer, raspodjela nadležnosti između
ministarstva šumarstva i ministarstva za zaštitu
okoliša. U slučaju kada isto ministarstvo pokriva i šumarstvo
i zaštitu okoliša, do sukoba interesa može doći
kod naplate kazne za povredu zakona o zaštiti okoliša
zbog sječe šuma.


Zakoni o šumarstvu kao podrška biološkoj raznolikosti - zakonske odredbe s ciljem očuvanja šumskih genetskih resursa u
zemljama sudionicama pharc programa


Zemlja
Albanija


Bosna i Hercegovina
Federacija


Republika Srpska
Bugarska


Republika Češka


Estonija
Mađarska


Latvija


Zakonske odredbe o zaštiti i upravljanju genetskim resursima


Osnovne odredbe sadržane u Zakonu o šumama, 1992.


Zakon o sjetvi i preradi biljaka, 1992.


Napuci o prikupljanju sjemena, uzgoju sadnica i pošumljavanju


Zakon o sjemenu br. 21 /77/633


Međunarodni propisi o šumarstvu sadržani u Zakonu o šumama
(novi zakon u pripremi)


U Zakonu o šumama nema međunarodnih propisa (novi zakon u pripremi)


Osnovne odredbe u Zakonu o šumama , 1997


Napuci o očuvanju i racionalnoj upotrebi šumskog genofonda, 1991


Osnovni propisi u okviru Zakona o šumama iz 1995.


Propisi 82/1996 Ministarstva poljoprivrede o genetskoj klasifikaciji i
šumskom materijalu za obnovu


Četiri izvršna propisa o šumskim genetskim resursima od 80- ih


Naputak o sjemenskoj banci šumskih vrsta drveća (br. 1098/ORLH/284/OPV/I985)


Osnovne odredbe sadržane u Zakonu o šumama 1993


Propis o obnovi državnih šuma u Estoniji 1993


Osnovni propisi u Zakonu o šumama i zaštiti šuma 1996


Zakon o državnoj registraciji biljnih vrsta, certifikaciji,
proizvodnji i upotrebi promidžbenih materijala, 1996


Dekret Ministarstva poljoprivrede (br. 92/1997) o očuvanju i
upotrebi genetskih resursa


Usvojeni propisi OECD-a (Organizacija za ekonom, suradnju i razvoj)


Osnovni propisi u Zakonu o šumarskoj upravi i iskorištavanju šuma - 1994


Propisi o pošumljavanju, 1995


Propisi o dovršnom sijeku i proredama ( 1997) sa snažnim učinkom na
očuvanje rijetkih šumskih vrsta


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Litva
Osnovni propisi u Zakonu o šumama, 1994


Propisi o sađenju i uzgoju ( 1993 i 1997)


Propisi o obnovi šuma (1997)
Propisi o biljnoj bazi (1997)
Makedonija Propisi u Zakonu o šumama, 1997
Zakon o sjetvi i materijalima za reprodukciju u pripremi
Poljska Osnovni propisi u Zakonu o šumama, 1997


Program o očuvanju šumskog genofonda i selektivnom uzgoju šuma za
razdoblje od 1991-2000.


Regionalizacija sjetve i popunjavanja šuma ( 1994)
Usvojeni propisi OECD-a
Rumunjska Osnovni propisi u Zakonu o šumama , 1997


Propis o kontroli proizvodnje i upotrebe reproduktivnih materijala, 1977


Propis o proizvodnji, certifikaciji i genetskoj kontroli
šumskih repr. materijala ( 1978)
Sav reproduktivni materijal ekonomskih vrsta drveća (21) podliježe kontroli
Slovačka Osnovni propisi u Zakonu o šumama, 1995


Upute o registriranju površina odobrenih za prikupljanje sjemenja i šumskog
materijala za reprodukciju (1986), nove upute o u skladu sa
propisim OECD-a u pripremi


Upute za osnivanje i upravu šumske sjemenske banke ( 1987)
Upute za plantaže topola i vrba ( 1987)
Slovenija Osnovni propisi u Zakonu o šumama 1993.


Zakon o sjemenju i sadnicama (1997)


Dopune Zakonu o šumama ( 1998) pod nadzorom EU i OECD-a u razdoblju od 1996-99
Potencijalni sukob predstavlja i upravljanje riječnim
područjem. Sukob se odnosi na službe za zaštitu
proizvodnje drva u šumama i na službe za prevenciju
erozije i ruguliranje riječnog toka. Problemom se smatra
gubitak prihoda zbog smanjenja proizvodnje drva u
područjima uz rijeke, kao i izostanak naknade.


Nekoliko nacionalnih koordinatora ustanovilo je
nedostatak jasne suradnje između organa vlasti odgo


vornih za šumarstvo i organa vlasti odgovornih za biološku
raznolikost. Ovi organi djeluju u različitim ministarstvima
(u slučaju Bugarske, npr. u Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i zemljišne reforme, te u Ministarstvu
za zaštitu okoliša i voda). Kao problem naveden
je i nedostatak jasnih načela i kriterija za održivo
upravljanje šumama.


Primjer sukoba sektora šumarstva s ostalim sektorima,
nevladinim udrugama i javnosti


Na upit je li bilo značajnijih sukoba između šumarstva
i nevladinih udruga, javnosti i drugih sektora, nekoliko
je zemalja (Mađarska, Makedonija, Slovenija i
Bugarska) istaknulo niz sukoba koji su nastali zbog neriješenih
pitanja vlasništva i novčanih naknada u procesu
restitucije šuma i uvođenja strožih zakona o zaštiti
prirode.


U izvješću o Mađarskoj spominje se sukob oko naknade
u procesu restitucije šuma, u razdoblju od 1992.
do 1994. godine. Prema zakonima iz 1992. zaštićene
šume nisu mogle poslužiti kao naknada privatnim vlasnicima.
Morale su ostati u vlasništvu države. Nezaštićene
šume smatrale su se prikladnim oblikom naknade
štete. Ipak, Zakon iz 1993. godine poništio je dijelove
ranijeg zakona koji su se odnosili na naknadu štete razmjenom
zemljišta, a zaštićene šume više nisu bile rezervirane
samo za državno vlasništvo. Kako državne
metode stjecanja vlasništva nisu bile do kraja razjašnje


ne, a zadruge su nestajale bez pravnih nasljednika, zaštićene
šume ostale su bez vlasnika, te su mnoge od njih
predane privatnim vlasnicima. Kao odgovor na tužbu
nevladinih organizacija, Ustavni sud 1994. godine
amandman zakona iz 1992., uključen u zakon iz 1993.,
proglašava neustavnim. To je državi omogućilo povrat
nelegalno restituiranog zemljišta.


Drugi je sukob u Mađarskoj izbio kada su se ugovori


o naknadi davali bez procjene trenutne vrijednosti drva
u šumama. Tako su privatni vlasnici za šume platili
samo cijenu zemljišta na kojem su se šume nalazile.
U Makedoniji je novi Zakon o privatizaciji koji bivšim
vlasnicima jamči povrat šuma doveo do pravnih
rasprava. Organi vlasti u makedonskom šumarstvu istaknuli
su i mogućnost nastanka novog sukoba oko raspodjele
zemljišta provedene u vrijeme tranzicije. Ova
je nova raspodjela povećala broj zemljišnih čestica sa
34 na 123, pa su vlasnici novih čestica zatražili sudjelo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 94     <-- 94 -->        PDF

vanje u upravi na razini općina. Nedovršena i netočna
katastarska podjela šuma i šumskog zemljišta čini problem
koji će zahtijevati prikladna rješenja.


U Sloveniji je problem nastao kada je državno Lovačko
društvo za svoje članove zatražilo očuvanje prava
lova i gospodarenja s divljači koja su imali prije
nego što su šume promijenile vlasnika.


Raspodjela odgovornosti i razlike u pristupu upravljanju
šumama, doveli su do nesporazuma u Slovačkoj,
Latviji, Bugarskoj, i Češkoj. U Slovačkoj je primjena
Zakona o zloupotrebi prirode i zelenih površina izazvala
nekoliko sukoba između Ministarstva poljoprivrede
i izvršnih ogranaka Ministarstva za zaštitu okoliša,
zapravo između Slovačke agencije za zaštitu okoliša i
Uprave nacionalnih parkova. Nesporazum se, osim na
dejuro i de facto raspravu o odgovornosti u upravljanju
šumama, odnosio i na provedbu mjera za pomoć i obnovu
područja pogođenih navalom štetočina i zagađenjem
okoliša.


Još je jedna rasprava na temu financiranja mjera obnove
šuma koje propadaju zbog zagađenja okoliša izbila
između slovačkog Ministarstva poljoprivrede i Državne
zaklade za zaštitu okoliša. Godine 1997. zakon je
dobio nadopunu prema kojoj se polovica iznosa svih
kazni zbog zagađenja okoliša iz lokalnih izvora, mora
uplatiti u Državnu zakladu za unapređenje šuma. U Slovačkoj
je došlo do nesporazuma i kod provedbe strogih
zakona o očuvanju prirode bez financijske naknade vlasnicima
zemlje, odnosno upraviteljima.


U Latviji je bilo sukoba oko upravljanja šumama između
organa šumarskih vlasti i predstavnika WWF-a
(Svjetska zaklada za prirodu, op. prev.) za Latviju. Uz
to je došlo i do nesuglasja šumarskog sektora i sektora
za zaštitu okoliša u svezi s izdvajanjem šuma na područja
za očuvanje, odnosno zaštitu prirode. Kako bi se izbjegle
daljnje rasprave s lovačkim udrugama oko izlova
divljači u šumama, proveden je inventar početkom
devedesetih. U šumarskom sektoru u Bugarskoj bilo je
sukoba oko upravljanja zaštićenim područjima i upravljanja
divljim životinjama.


U Češkoj je nastao ozbiljan sukob šumara i javnosti
oko tradicionalnog, odnosno "zelenog" načina uklanjanja
potkornjaka u Nacionalnom parku Sumava. Šumari
su zastupali tradicionalni način intenzivne kontrole koji
uključuje i sječu stabala. Ovakav je pristup izazvao burnu
reakciju javnosti i nevladinih organizacija koji su
predlagali izostanak bilo kakve intervencije, kako bi
najezda nametnika nestala sama od sebe. Rasprava je
imala značajan odaziv u javnosti. Održavali su se skupovi
i konferencije s ciljem pronalaženja mogućih rješenja.
Usprkos tomu, propadale su šume omorike u Nacionalnom
parku Sumava, a među njima i neprocjenjive
prirodne šume. Na kraju je Uprava parka započela s
mjerama kontrole najezde potkornjaka gdje god je to
bilo potrebno.


Politika prema sumama u zemljama sudionicama Phare programa


Ovaj odlomak pokriva područja koja imaju značajan
utjecaj na formuliranje i provođenje politike o šumarstvu.
Većina zemalja sudionica Phare programa
ima nacionalnu službenu politiku prema šumama koja
uključuje i pitanje biološke raznolikosti, kao i odgovarajuću
strategiju za njezino provođenje.


Podaci o provođenju politike prema šumama dostupni
su u godišnjim izviješćima o šumama i šumarstvu


koji se objavljuju u većini zemalja. Ova izviješća ne pokrivaju
uvijek čitav raspon aktivnosti u šumarstvu na
području čitave zemlje. Odnose se na šume u državnom
vlasništvu, te na aktivnosti državnih organa vlasti u šumarstvu.
Nisu uvijek dostupna široj javnosti. Osnovni
podaci o šumarstvu mogu se u većini zemalja pronaći u
godišnjim statističkim izdanjima.


Šumarski sektor i nacionalne privrede


Doprinos šumarstva (uzgoj šuma, zaštita, sječa, transport i dr. usluge) BND-u
(Bruto- nacionalni dohodak)


U većini zemalja doprinos šumarstva iznosi od Latvija (1,3-1,5 %), i Slovačka (1,4 %) imaju udio u
0,3-0,8 % ukupnog BND-a.Samo Estonija (1,2 %), BND-u veći od 1 %.


Ulaganje u šumarstvo u usporedbi s doprinosom BND-u


U svim zemljama, osim u Latviji, relativni doprinos većini zemalja, s izuzetkom Slovačke (5,2), i Slovenije
šumarstva BND-u (y) puno je veći od prijavljenih ulagdje
iznosi 4,0.
ganja u sektor šumarstva (x). Odnos y/x iznosi oko 2 u
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Financijska pomoć šumarstvu:


Šest od dvanaest zemalja (Bugarska, Bosna i Hercegovina,
Estonija, Latvija, Litva i Poljska) prijavile su
izostanak novčane potpore šumarstvu. Ovo bi trebalo
pažljivo razmotriti zbog toga što definicija novčane
potpore nije sasvim jasna i može se razlikovati od zemlje
do zemlje. Pomoć u vidu naplata štete i potpore ak


tivnostima od javnog interesa provodi se u većini zemalja,
osim u Bugarskoj, Bosni, Latviji i Litvi. Šumarski
sektor u Albaniji u potpunosti ovisi o državnom proračunu.
Državna financijska potpora nacionalnim šumarskim
institucijama u Estoniji iznosi polovinu ukupnog
prihoda od šuma u državnom vlasništvu.


Visina prihoda:


Sedam zemalja (Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska,
Makedonija, Slovačka i Slovenija) prijavile su da
je visina prihoda u šumarstvu niža od prosjeka radnič


kih plaća. Samo su u dvije zemlje (Latvija i Litva) plaće
u šumarstvu više od prosjeka.


Nedovoljno ulaganje u šumarstvo, nedostatak financijskih izvora


Trenutno ukupno stanje u sektoru šumarstva relativno
je stabilno u većini zemalja sudionica Phare programa.
U mnogim slučajevima financijski pokazatelji,
tj. visina prihoda i obustava financijske potpore ukazuju
na pogoršanje. Kao posljedica nedostatka financija,
visina ulaganja često je niža od polovine prihoda od šu


marskog sektora. Potreba za poboljšanjem trenutnog
stanja, pogotovo u šumarskoj privredi i financiranju aktivnosti
u šumarstvu (uključujući mjere podrške šumarskim
službama izvan drvne industrije), stavljena je na
vrh liste prioriteta zemalja članica Ekonomske komisije
za Europu.


Financijska pomoć izvana


ti zemljama sudionicama Phare programa financiranje
šumarstva područje je pod značajnim utjecajem
ne samo trenutnog stanja privrede u zemlji, nego i kontinuiteta
financijskih politika i navika iz bivših centraliziranih
privreda. Ciljevi financijske politike nisu uvijek
jasno određeni, a politika se formulira kratkoročno.


Pomoć sektoru šumarstva uglavnom može biti u
obliku


subvencije, tj.izravne financijske potpore


financijske potpore određenim projektima za poboljšanje
stanja u šumarstvu
oslobađanje od poreza za udruge koje se bave aktivnostima
u šumarstvu, ili
doprinos plaćanju kamata na dug komercijalnim
bankama


Zemlje podvrgnute istraživanju mogu se svrstati u
sljedeće skupine:
a) zemlje s politikom državne subvencije, poput Češ


ke, Mađarske, Slovačke i Slovenije;
b) zemlje u kojima odabrane projekte u šumarstvu fi


nancijski pomaže država, poput Makedonije, Poljske
i Rumunjske;


c) zemlje u kojima nema državne subvencije; privatne
osobe i udruge koje upravljaju šumama svoje troškove
pokrivaju iz vlastitih prihoda; kao u slučaju
Estonije, Latvije, Litve, Bugarske;


d) zemlje u kojima je šumarska uprava izravno vezana
na državni budžet, kao u Albaniji


e) zemlje poput oba entiteta Bosne i Hercegovine, u kojima
nema državne potpore.
Državni budžet glavni je izvor izravne financijske


pomoći šumarstvu izvana: naknade za štete, potpora
dobrotvornim šumarskim službama, subvencije ili indirektna
financijska potpora (npr. porezna olakšica).


Državna potpora šumarskom sektoru najčešće se
odnosi na subvencije za uzgoj šuma, pomoć programima
pošumljivanja, potporu programima obnove i zaštite
okoliša. Pomoć se, u nekim slučajevima, daje i za pripremu
osnova gospodarenja, za ulaganje u izgradnju
cesta i zgrada.


Državna šumarska administracija i strukture šumarske uprave


Državna administracija utječe na privredne aktivnood
tržišnih aktivnosti, potrebno je stvoriti ekonomske
sti u mnogim zemljama.To umanjuje nezavisnost kako uvjete i zakone koji će uvažavati specifičnosti pojedidržavnih
organa vlasti, tako i šumarskih poduzeća. nih zemalja.
Kako bi se postiglo odvajanje državne administracije
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Nadležnost organizacija državne administracije za šumarstvo i zaštitu okoliša


Raspodjela odgovornosti između državnih organa zornost od šumarskih službi za zaštitu i rekreaciju koje
vlasti u šumarstvu i organa vlasti za zaštitu okoliša česdoprinose
općem dobru.
to je nejasna. To smanjuje učinkovitost jednih i drugih, Postoji potreba za priznavanjem višenamjenske prite
isto tako, izaziva nesigurnost koja može dovesti do rode šumarstva, koja bi proizvodno šumarstvo svrstala
sukoba. Isticanje očuvanja prirode s jedne, odnosno odmah do opće korisnih funkcija šuma, te za određivaproduktivne
uloge šuma s druge strane, šteti usklađenjem
strateških prioriteta šumarstva u pojedinim zemnom
djelovanju protiv propadanja šuma, te odvlači po-ljama.


Potreba za grananjem poslovanja šumarskih poduzeća na preradu drva i trgovinu


Šumarski sektori zemalja u tranziciji podložni su Druga je briga zemalja sudionica Phare programa
različitim ekonomskim teškoćama. Ne postoji ravnoteunapređenje
pravne, političke i privredne osnove radi
ža ekonomske snage proizvođača drva i potrošača. U dobivanja financijske potpore šumarstvu izvana. Unazemljama
centraliziranih privreda odnos dobavljača i pređenje podrazumijeva objektivnije transparentne mepotrošača
određivali su državni propisi. Propašću mehanizme
distribucije financijske potpore, kao i dovohanizama
centraliziranih privreda došlo je, u mnogim ljan broj informacija o izvorima potpore. Drugi je znaslučajevima,
do zastoja protoka novca, pa se tako pročajan
čimbenik procjena učinkovitosti uporabe vanjske
dubila i privredna kriza. Promjena vertikalne diversififinancijske
potpore (izravna i neizravna privredna
kacije bila bi djelomično, no ipak strateško rješenje učinkovitost, proširenje ili unapređenje neproduktivnih
mnogih od ovih problema. šumarskih službi itd.).


Vlasništvo suma - struktura i izazovi


Udruge šumskih vlasnika


Zemlja Udruge šumskih vlasnika-na
državnoj razini regionalnoj razini
Trgovačke udruge
šumskih vlasnika
Ne postoje
Albanija ---X
Bosna i Hercegovina
R. Srpska
Bugarska
1
2
-
-
-
-
X
Češka 2 -1
Estonija
Makedonija
Mađarska
3
-
2
--4
--
3
X
Latvija
Litva
1
1
--
-
-
Poljska
Rumunjska
Slovačka
--
2
--
5
1
-
-
X
Slovenija 1 --X


Utjecaj udruga šumskih vlasnika na politiku prema šumama i na
donošenje zakona; državna potpora udrugama


Zakoni u zemljama centraliziranih privreda stvarani šumskih površina. Restitucija bi mogla biti provedena
su dok su šume bile u državnom vlasništvu. Na politiku na taj način da se vlasnicima umjesto zemljišta naknada
prema šumama još i danas značajno utječe profesionalizda
u nekom drugom obliku.
na državna šumarska uprava. Privatni vlasnici uglavNe
postoje stroga pravila za restituciju šumske innom
ekonomski ovise o iskorištavanju svojih šuma. Zafrastrukture
čak niti tamo gdje za to postoji zakonska
konima se može ojačati profesionalna i ekonomska ososnova.
U svakom pojedinom slučaju postoji različito
nova privatnog šumarskog sektora. rješenje ovisno o vrsti, vrijednosti, te javnom značaju


S izuzetkom Bosne i Poljske sve zemlje sudionice infrastrukture. Velike su razlike između financijskog
Phare programa već su ustanovile zakonsku osnovu za tereta kojim se opterećuje nove vlasnike šumskih infrasustavnu
restituciju šuma, odnosno reprivatizaciju struktura, šumske infrastrukture trebalo bi restituirati
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Pravna osnova za restituciju i rcprivatizaciju šuma


Zemlja Pravna osnova Nadnevak
ALB Zakon br. 7512 10.8.1991.
BiH
BUG
CE
U pripremi
Zakon o restituciji šumskog zemljišta
Zakon br. 229/1991. i odluka Vrhovnog suda br. 29/1996.
Zakon br. 172/1991.
Dekret br. 168
25. 11. 1997
1991.
1991.
15.3. 1995.
EST
MAK
Zakon o pretvorbi vlasništva
Zakon o šumama
1991.
9
MAĐ Zakon br. XXV 1991.
LAT Zakon o pretvorbi zemljišta u ruralnim područjima Republike Latvije
Zakon o upravi i iskorištavanju šuma
1990. (?)
1994.
LIT
PO*
Zakon o povratu prava građanima na vlasništvo postojećih nekretnina
Administrativni zakonik
1997.
RUM Zakon br. 18 1991.
SLK Zakon br. 229/1991 ibr. 186/1993
Zakon br. 138/1991
Zakon br. 282/1993
Zakon br. 92/1991
Zakon br. 192/1995
Zakon br. 181/1995
1991,1993
1991.
1993.
1991.
1995.
1995.
SLO Zakon br. 27/1991 1991.


* Poljska: Postoji inicijativa za povrat nelegalno prisvojenog šumskog zemljišta prijašnjim vlasnicima.
Vlasnička struktura nije se mijenjala od 1989. godine.
zajedno sa šumskim zemljištem (bez dodatnih troškospomenuti
kako je pristup cestama - najvažnijoj infrava),
ili bi restituciju infrastruktura trebalo zasebno fistrukturi
- nezavisan od prava vlasništva, te stoga osinancirati.
Postoje i alternativna rješenja. Trebalo bi guran u svim slučajevima.


Struktura vlasništva


Teško je načiniti detaljnu klasifikaciju strukture vladržavno
vlasništvo. U sedam zemalja manje od 25 %
sništva šuma, budući da se definicija vlasništva razlikušuma
bit će u privatnom vlasništvu; u šest zemalja izje
od zemlje do zemlje. Usporedba vlasničkih struktura među 32 % i 80 %. Trenutno je prosječan odnos u struktemelji
se na razlici između šuma u državnom i šuma u turi vlasništva u zemljama sudionicama Phare prograprivatnom
vlasništvu. ma obrnut odnosu u strukturi vlasništva u zemljama


U većini zemalja očekuje se kako će i nakon restitu-članicama Europske unije.
cije i privatizacije u vlasničkoj strukturi prevladavati


Očekivani odnos u vlasničkoj strukturi nakon tranzicije


(državno vlasništvo - privatno vlasništvo)


Očekivani odnos u strukturi vlasništva nakon tranziočekuju
se osobito u Rumunjskoj i Bugarskoj.
cije trebalo bi usporediti s početnim stanjem u kojem je, Odgovornost za upravljanje šumskim područjima u
krajem osamdesetih, 100 % šuma bilo u vlasništvu držaprocesu
restitucije i privatizacije leži uglavnom na
ve. Sadašnje strukture u Sloveniji, Makedoniji, Mađardržavnim
organima vlasti u šumarstvu. Šumska uprava
skoj, Češkoj, Latviji i Slovačkoj, blizu su razine očemože
se svesti na čuvanje šumskih područja uz saznankivanog
odnosa. U posljednje tri zemlje 3,5 %, približno je o nezakonitom iskorištavanju, no isto tako može
6,5 %, te 7,9 % šuma 1997. godine još je uvijek čekalo primjenjivati i sve potrebne mjere kod uzgoja i sječe
na restituciju. Značajne promjene u šumskom vlasništvu šuma.


Potpora privatnim vlasnicima malih i srednjih posjeda šuma


Motivacija vlasnika šuma za udruživanjem danas je neosigurana prava vlasnika, te malen broj šumskih imaniska
u većini zemalja. Razlog tomu djelomično su nja od kojih se ne očekuje veća ekonomska korist. Pro
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 98     <-- 98 -->        PDF

blem opet može biti u nedostatku znanja, u tradiciji, odnosno
lošem ranijem iskustvu.


Osnivanje udruga za pomoć šumskim radnicima i
vlasnicima šuma odvijalo se različito u svih 13 zemalja.
Udruge osnovane u Bugarskoj, Češkoj, Latviji, Mađarskoj
i Slovačkoj primaju djelomičnu državnu pomoć. U
Latviji Ministarstvo poljoprivrede i Državna šumarska
služba potpomažu Sindikat šumarskih djelatnika i
Udrugu vlasnika šuma. U Mađarskoj već duže vrijeme
djeluje petnaest udruga šumskih radnika, no sada se bore
za opstanak. Udruge vlasnika šuma u Mađarskoj su
još uvijek novost. Postoje različite vrste udruga ovisno


o vrsti vlasništva; npr. državno, zadružno i privatno vlasništvo.
Ministarstvo poljoprivrede u Češkoj vlasnicima
šuma osigurava pomoć u načinu uredskih usluga i
informacija o važećim propisima za različite oblike
udruživanja. Skupinama vlasnika malih šumskih posjeda
pruža se pomoć u obliku subvencija. Nema posebnih
propisa o potpori udrugama šumskih radnika. U Poljskoj
ne postoje profesionalne udruge šumskih radnika,
no u zemlji ima 1 600 šumarskih zajednica. Ove zajednice
upravljaju vlasništvom - šumskom površinom, no
od države ne primaju nikakvu pomoć. Ne spominje se
postojanje udruga šumskih radnika u Litvi i Sloveniji.
U obje zemlje, međutim, postoje udruge vlasnika šuma
kojima država pruža pomoć u obliku zakona i/ili financijske
potpore. U Litvi se priprema novi zakon s ciljem
jačanja i razvoja privatnog šumarskog sektora.


Bosna i Hercegovina i Makedonija nemaju ni udruge
profesionalnih šumskih radnika, niti udruge vlasnika
šuma. Albanija, Estonija i Rumunjska ne pružaju nikakvu
pravnu, niti institucionalnu potporu udrugama
šumskih radnika i vlasnika šuma. U Albaniji su šume
još uvijek uglavnom u državnom vlasništvu.


OPĆI TRENDOVI
Parametar


Postoji pravna osnova za restituciju i privatizaciju
Dostupne pouzdane informacije o očekivanoj
vlasničkoj strukturi
Jasna odgovornost upravljanja, nejasno pitanje
vlasništva šuma u restituciji


Dovršena restitucija šumske infrastrukture


Omogućena institucionalna i financijska pomoć
zadrugama šumskih vlasnika


Financijska, odnosno institucionalna potpora vlasnicima
šuma, s ciljem poticanja suradnje ovih malih i
srednjih poduzeća još uvijek nije jako razvijena u zemljama
sudionicama Phare programa. Izravna potpora
suradnji vlasnika šuma pruža se u Češkoj i Litvi. U Slovačkoj
i Sloveniji suradnja se potiče ponudom posebne
institucionalne, odnosno financijske pomoći isključivo
udrugama šumskih vlasnika.


Pravnu osnovu za restituciju i privatizaciju šuma
i šumske infrastrukture sve zemlje sudionice
Phare programa drže nedostatnom.


U velikom broju zemalja očiti su brojni propusti u
zakonima i administracijskim pravilima. To koči pro


ces restitucije. Neke od zemalja imaju poteškoća s profesionalnim
upravljanjem šumama, kao i s održavanjem
šumske infrastrukture u restituciji.


Neprikladne strukture privatnog šumskog vlasništva
i nedostatak suradnje mogli bi nauditi zdravoj
šumarskoj upravi.


Posljedica restitucije i privatizacije nisu uvijek ekonomski
održiva šumska imanja djelomično zahvaljujući
nedostatnosti jedinica šumske uprave, te izostanku
suradnje među vlasnicima šuma. Restitucija i privatizacija
šuma i šumske infrastrukture su osnovni proces koji
će odrediti budući razvoj sektora šumarstva u većini
zemalja. Održiva šumska uprava mora imati zdrave
ekonomske temelje u privatnom sektoru. Spomenuta
problematična područja jesu kritična obilježja u međusobnom
odnosu unutar posebnog konteksta svake od
zemalja. Ustanovljavanje mogućeg djelovanja i projekata
za pomoć kod osnivanja, odnosno stabiliziranja
nedržavnih šumarskih sektora trebalo bi se zasnivati na
detaljnom proučavanju svih aspekata vlasničkih struktura
u pojedinim zemljama.


Zaključak


Ova brošura predstavlja sažetak rezultata istraživanja
Phare projekta pod nazivom "Priprema programa za
šumarstvo u više zemalja". Ovaj jedinstveni projekt
imao je za cilj prikupljanje podataka o stanju šuma i šumarskim
sektorima u 13 zemalja srednje i istočne Europe,
od Baltika do Crnog mora i Mediterana. Tranzicija
privrede zajedničko je obilježje svih ovih zemalja, iako
se ona razlikuje od zemlje do zemlje. Ipak, iscrpna ana


liza prirodnih uvjeta i tradicionalnih korištenja šuma
ukazuje na regionalne sličnosti koje omogućavaju svrstavanje
u "Baltičku", "Središnju" i "Južnu", ili "Mediteransku"
regiju. Neka su obilježja karakteristična za
samo jednu regiju, dok su druga zajednička svim zemljama
partnerima Phare programa, a često i zemljama
Europske unije. Takva obilježja uključuju, na primjer,
nastavak ozbiljnog zagađivanja okoliša i promjenu u
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 99     <-- 99 -->        PDF

sastavu vrsta drveća u središnjoj regiji, dok su relativno
velike površine prorijeđenih šuma i učestali šumski požari
tipični za mediteransko područje.


Najdojmljivija je potvrda o povećanju šumskog pokrova.
Osim u Albaniji, u preostalih 12 zemalja bilježi
se postupan porast broja šuma i porast drvnih resursa u
posljednjih pedeset godina. Porast je očigledan unatoč
velikoj šteti koju su prouzročili živi ili neživi čimbeni


ci: spomenuto zagađenje okoliša, insekti, oluje i šumski
požari. Oštećeno je otprilike 10 % ukupnih šumskih površina.
U zemljama baltičkog područja zabilježen je
značajan porast: 125 % u Estoniji, 75 % u Litvi i 65 % u
Latviji. Važno je i spomenuti obnovu šuma u Poljskoj i
Makedoniji, te pošumljavanje u Mađarskoj.
Kada govorimo o stanju šuma, očigledno je kako je
stabilno stanje u velikoj mjeri uvjetovano režimom
uprave. Umjetno podignute šume u pravilu su osjetljivije
na vanjske utjecaje od poluprirodnih i prirodnih šuma.
Sposobnost otpora prema vanjskim utjecajima (kako
živih tako i neživih čimbenika) razlikuje se ovisno o
sastavu vrste i dobnoj strukturi šume. Mlade su šume
obično zdravije, dok su šumske površine sa drvećem različite
dobne strukture uglavnom otpornije. Iskorištenost
oštećenih šuma znatno je smanjena. Ovo se pogotovo
odnosi na grmlje i polušipražje. Zbog razlika u
prirodnim uvjetima, povijesti i tradiciji šumarske uprave,
stanje šuma u pojedinim zemljama i regijama teško
je uspoređivati. No složenost pitanja koja se odnose na
šume podvlači neophodnost zdravog profesionalnog
poznavanja kako očuvanja tako i ekonomske vrijednosti
šuma. Isto se odnosi i na svijest upravitelja o dugoročnim
posljedicama različitih oblika iskorištavanja
šuma i primijenjenih sustava upravljanja.


Ekonomsko stanje sektora šumarstva postalo je prilično
teško u razdoblju tranzicije. Kao prvo, smanjena
je izravna i neizravna državna potpora šumarstvu i javnim
dobrotvornim službama. Drugo, tržište drvom postalo
je krajnje nestabilno zahvaljujući promjenama
strukture i smanjenoj domaćoj potražnji. Loša izvedba i
kakvoća proizvoda, te nedovoljno poznavanje marketinga
u drvnoj industriji izloženoj pritisku vanjske konkurencije
dodatno otežavaju tranziciju u sektoru šumarstva.
Usto je porasla i potreba za višenamjenskom
šumarskom upravom koja će imati zaštitnu, društvenu,
kulturnu i funkciju očuvanja. Omjer šuma kojima namjena
nije samo proizvodnja drva u zemljama sudionicama
Phare programa, u prosjeku iznosi 31 % ukupne
šumske površine i u daljnjem je porastu. Očekuje se i
porast strogo zaštićenih područja u većini zemalja sudionica
Phare programa, s izuzetkom zemalja koje su
već proširile ovakva područja (posebice Bugarska i
Slovačka). Usprkos zahtjevima javnosti i profesionalnom
značaju, u većini zemalja samo se ograničen broj
financijskih stimulansa može preusmjeriti prema kori


štenju šuma za javnu dobrobit. Ovo je jedan od čimbenika
koji u mnogim zemljama sudionicama Phare programa
ometaju širu primjenu rezolucija ministarskih
konferencija o zaštiti šuma u Europi.


Ova opća tendencija prema usklađivanju različitih
funkcija šuma otvara pitanje procjene nekomercijalnih
vrijednosti i službi u ponekad zanemarenim šumarskim
sektorima. Kako procijeniti vrijednost koju službe za rekreaciju
i zaštitu imaju u nacionalnoj privredi? Kako
odrediti koliki je utjecaj šuma na opskrbu čistom vodom,
usporavanje erozije i kolika je moguća ušteda?
Takve prosudbe korisne za proračun, značajne su za rasvjetljavanje
stvarnog doprinosa i važnosti šumarskog
sektora za društvo i za utvrđivanje mogućih potreba
ovog sektora. Subvencije su danas niske. Tako se sektor
mora snalaziti sa smanjenim prihodom od proizvodnje
drva i slabom ili nikakvom naknadom za troškove vezane
opće korisne funkcije šuma. Posljedica ovakvog stanja,
koja se najlakše može uočiti u nekim zemljama južne
regije, jest neprovođenje zakona i šteta u šumskim
resursima, što ponekad završava krčenjem šuma ili češće
još podmuklijim propadanjem šumskih resursa.


Znanje stečeno kroz stoljeća uči nas da su šume resurs
koji se može obnavljati, ali ne u beskonačnost. Potrebna
im je prikladna njega i prikladna uprava. Šumarstvo
po definiciji podrazumijeva dugoročno upravljanje
(ciklus izmjene traje i do 100 godina). Potrebno je
puno vremena da se rezultati počnu uočavati. Posebna
se pozornost mora posvetiti prirodnim procesima i pažljivom
planiranju. Poneka analogija ovakvih obilježja
može se pronaći u bilo kojem privrednom sektoru. Još
veći značaj ima stabilnost šuma u svim zemljama Europe.
Kad god je to moguće šumari pokušavaju umanjiti
posljedice lošeg upravljanja tijekom zadnjih desetljeća.
Pokušavaju stvoriti stabilnije ekosustave koji će paziti
na sastav vrsta drveća, dobnu strukturu, zaštitu od nametnika
i bolesti, te zaštitu od požara. Ovo objašnjava
značaj koji se pridaje upravljanju "bliskom prirodi". To
je oruđe koje može pomoći u stvaranju istinski višenamjenske
šumske uprave koja će biti ekonomski zdrava,
te proizvesti održivu biološku raznolikost.


Saznanja o višenamjenskoj upravi postoje i razmjenjuju
se između zemalja članica Europske unije i sudionica
Phare programa. U razdoblju tranzicije, osim novca,
nedostaju i jedinstven pravni okvir i stabilne institucije.
Problem najčešće spominjan na svim regionalnim
Seminarima za ciljano interventno planiranje koji su
bili organizirani kao dio Phare projekta, bilo je restrukturiranje
drvne industrije u koju se nedovoljno ulaže, a
ima potrebu za razvojem novih strategija u marketingu i
dizajnu. Drugi je problem povrat šumskih područja legalnim
potražiteljima. Ovi problemi uzrok su loše uprave,
a mogu izazvati poriv za kratkoročnom zaradom pogotovo
na malenim restituiranim šumskim posjedi