DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima


izdanje Talijanske Akademije šumarskih nauka-Firenze)


Iz broja 4, srpanj-kolovoz 2000. izdvajamo:
Orazio Ciancio: Nove metode obnove i gospodarenja
šumskim sustavima


Dana 10. veljače 2000. g. održanje u sjedištu Akademije
šumarskih nauka, Firenze, seminar na temu
"Nove metode obnove i gospodarenja šumskim sustavom".


Časopis broj 4 obraduje problematiku koja je prezentirana
tijekom seminara. Odgovorni direktor časopisa
i generalni sekretar Akademije gospodin Orazio
Cianci o dao je uvodno izlaganje na seminaru, kao i
uvodni članak u časopisu.


Fijekom seminara prezentirani su prvi rezultati
znanstvenog istraživanja od općeg interesa, koje je Financiralo
Ministarstvo znanstvenog i tehnološkog istraživanja.


Istraživanja su započela u siječnju 1999. godine i
trajala do kraja 2000. g. U programu istraživanja sudjelovali
su istraživači iz 3 naučna sektora, svrstani u 10
istraživačkih ekipa, sa 6 sveučilišta (Bari, Bologna, Firenze,
Padova, Reggio Calabria, Fuscia).


Znanstveni projekt iniciran je u sklopu problematike
"Program 21"- konferencije UN o ambijentu i
razvoju (UNCED, Rio di Janeiro 1992. g.), programa
zaštite okoliša Europske zajednice i Nacionalnog plana
razvoja. Cilj je odrediti kriterije, ustanoviti pokazatelja
i metodologiju, te osigurati tehničku opremu operativcima
šumskoga sektora.


Program istraživanja predviđa proučavanje tri kvalitetne
grupe:


1.
Spontana obnova naseljavanjem na napuštene poljoprivredne
površine
2.
Pošumljavane autoktonim vrstama postojećih sastojina
radi povećanja stabilnosti šumskih populacija
3.
Intervencija na obnovi krajolika pošumljavanjem
površina s kojih je nestala šumska vegetacija.
U ovom broju časopisa objavljenje dio tih radova,
dok je dio istraživanja još u tijeku.
Susanna N o c e n t i n i : Obnova šumskih sustava osnovni
pogledi


Autorica u ovom članku obraduje značenje pojmova
vezanih za prirodnu obnovu šumskih sustava, koji su
tijekom godina zbog intenzivnog i često lošeg korištenja
lišena svog nekadašnjeg izgleda.


Danas se sve više postavlja zadatak da se te površine
privedu svom "prirodnom stanju". Pojam "prirodno
stanje" trebao bi označiti jedan proces bez utjecaja čovjeka,
ali je danas općenito priznato da su svi zemaljski
ekosustavni podložni većem ili manjem utjecaju čovjeka.
Moglo bi se reći da pojam "prirodnog stanja" zahtijeva
mogućnost autonomnog obnavljanja i regulacije


samoodržanja bez potrebnog utjecaja čovjeka.


Odgovor na pitanje što je to prirodno obnavljanje,
bio bi da se u funkcionirnju sustava maksimalno koriste
prirodni izvori energije, a umjetni energetski izvori trebali
bi se svesti na minimum.


Obnavljanje se osniva na zahvatima koji trebaju biti
oprezni, ustrajni i detaljni. Kao generalna orijentacija
potrebno je unositi lokalne vrste, vodeći računa o postepenim
promjenama okoliša. Ako su unutar šumskih površina
prisutne egzotične vrste, nije potrebno ići na njihovu
eliminaciju, jer se u mnogo slučajeva prirodno obnavljaju,
što ide u prilog Stvaranja raznolike strukture.
U pravilu se unesene vrste mogu zadržati u mješanim
strukturama, ukoliko ne sprječavaju postojanje lokalnih
vrsta.


S jednim gospodarenjem koje se osniva na prirodnoj
obnovi, krajolik se formira bez naglih promjena, a postižu
se veći kulturni, estetski, bioekološki i ekonomski
učinci.


Od posebnog je značenja prirodno spontano naseljavanje
šumskih vrsta na napuštene poljoprivredne površine.
Ovo naseljavanje mnogo je brže nego što se misli.
Brzina ovisi o blizini sjemenskih stabala, stanju tla, hidrološkog
režima te prisutnosti životinjskih vrsta koje
utječu na raznošenje sjemena.


Obnavljanje prirodnog izgleda krajolika ne znači isključiti
utjecaj čovjeka na prirodu, već pronaći harmoničan
odnos između prirode i ljudske aktivnosti. Dokaz
tomu su mnogi predivni krajolici koje su znalački oblikovali
ljudi u sklopu svojih redovitih aktivnosti.


Roberto Mer curio: Iskustva i perspektive primjene
sječe u krugovima u sastojinama jele u nacionalnom
parku Casentini


U posljednje vrijeme sve je jača potreba gospodarenja
šumama kako bi se vratio njen prirodni izgled. Fo su
u prvom redu velike površine monokultura koje nemaju
potrebnu biološku raznolikost, a u koje se nastoji unijeti
autoktone vrste.


Sječa u krugovima bazira se na prirodnoj pojavi
stvaranja "rupa" u sastojini nakon nestanka pojedinih
stabala. Mnoga su istraživnja vršena u prirodnim šumama,
kako bi se optimizirale forme i dimenzije krugova,
te ustanovili stanišni i ekološki čimbenici koji utječu na
dinamiku obnove. U pravilu veličina krugova varira od
100 do 1000 kvadratnih metara, i na toj površini posječena
su sva stabla golom sječom. Po nekim autorima ta
bi površina trebala biti veća (400-1500), ali u svakom
slučaju mora biti tolika da jamči prirodnu obnovu.
Oblik tih površina može biti okrugao, eliptičan ili kvadratni,
a njihova veličina ovisi o visinama najviših stabala,
dobi i osobinama vrsta, kapacitetu proizvodnje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 88     <-- 88 -->        PDF

sjemena, zahtjevima vrste za svjetlom i ostalim stani-insektu da lokalizira biljku domaćina. Među tim kemijšnim
čimbenicima. Uobičajena veličina krugova je ona skim porukama najvažnije su one terpentinske supstangdje
je omjer visine najviših stabala i promjera kruga ce koje su prisutne u smolastim tvarima iglica četinjača.
1:1, 1:0,5 i 1:0,75. U ovom primjeru proučavan je utjecaj tvari koje


Radi detljnijeg proučavanja sječe u krugovima emitiraju iglice bora na ponašanje ženke borovog čet1982.
g. posječeno je golom sječom 6 krugova u dva njaka (Thaumatopoea Pitvocampa) u trenutku odlagapodručja
sličnih stanišnih uvjeta (šuma Campigna i njajajašaca.
šuma Camaldoli). Odnos visine stabala i promjera kruOvaj
štetnik rasprostranjen je po cijelom Mediteraga
bio je 1:1. Naknadno su vršena ispitivanja s manjim nu. Pored šteta na stablima kao defolijatori, od velike su
krugovima, gdje je odnos promjera kruga i visine stavažnosti
i problemi higijensko-sanitarnog karaktera,
bala bio: D=0,5 i 0,75H. Proučavano je i stanje unutar zbog infekcija kože koje izazivaju dlačice kojima je
krugova (središte kruga i rubovi). Cilj je bio da se unuprekriveno
tijelo gusjenica. Ispitivanja su pokazala da
tar krugova obnove listače, stoje i postignuto (Sorbus leptir ima jasne preference prema pojedinim vrstama
sp., Acer sp. i sporadično Q. cerris, P. avium, C. sativa, borova ako rastu u mješanim formacijama. Tu pojavu je


S. aria i C. avellana). uočio Calas još davne 1897. g.
Autor zaključuje daje sječa u krugovima koristan Kvaliteta hrane koji različite vrste borova pružaju
način za prirodnu obnovu monokultura, jer je u relativštetniku,
igra važnu ulogu u brzini razvoja gusjenica.
no kratkom razdoblju promijenjena floristička struktuCilj
je bio izolirati supstance koje izlučuju iglice pojera
te predlaže nastavak s takvim tretmanom u svrhu podinih
vrsta borova. Ispitivanja su vršena u dvije mlade
stizanja raznolikosti vrsta i dimenzija. Ovakva obnova sastojine, sastavljene od više vrsta borova (crni bor, bipogoduje
estetskom izgledu šume i stvaranju povoljnijeli
bor, alepski bor, primorski bor i pinija) s ciljem da
jih uvjeta za biljni i životinjski svijet. se pronađu vrste koje su najprikladnije za pošumljava-


Riziero T i b e r i, Angela N i c c o 1 i, Tiziana P a n -nje tog područja. U laboratoriju se ispitivao kemijski
za vol ta: Uzajamni odnosi biljaka i životinja na sastava iglica. Ustanovljeno je da iglice pinije (P. pinea)
pošumljenim površinama napuštenih poljoprivredu
razdoblju kada ženka borovog četnjaka odlaže jajašnih
područja - temeljni rezultati ca, imaju u svom sastavu 24-70 puta više lako hlaplji-


U svrhu proučavanja međusobnih odnosa biljaka -vog monoterpentina (S-)-Limonene, čija se koncentraživotinja,
istraživanja su išla u dva smjera. Prvi dio iscija
izvan tog razdoblja značajno smanjuje. Upravo pitraživanja
odnosi se na kvalitetne i kvantitetne promjenija
predstavlja vrstu bora koju ženke borovog četnjaka
ne već postojećih zoocenoza, vezane za novonastale izbjegavaju.
pošumljene površine. Životinje svojim aktivnostima Pokusom je dokazano da i ostale vrste borova čije su


utječu na životne funkcije pojedinih biljnih vrsta, modiiglice
tretirane preparatom monoterpentina (S-)-Limoficirajući
odnos i konkurenciju među biljkama, pomanene
i njemu sličnim (R+)-Limonenom su imali znatno
žući često razvoj vrsta koje su u normalnim uvjetima manji intenzitet napada borovog četnjaka.
sprječene u svom rastu i raširenosti. Ova istraživanja su važan doprinos borbi protiv


Poznato je da se u jednostavnim fitocenozama naovog
neugodnog štetnika i daju pozitivne smjernice za
lazi ograničen broj životinjskih vrsta, dok u ekosustaviodabir
pogodnih vrsta za pošumljavanje u mediteranma
s razvijenim komponentama stabala, grmlja i priskom
području.
zemnog raslinja nalazimo brojne životinjske vrste koje
tu imaju uvjete prehrane, sklonište i mogućnost reproFrane
Grospić, dipl. ing.
dukcije.


Istraživanja su vršena za insekte i sisavce sustavnim
mjesečnim pregledima tijekom cijele godine, a za ptice
kontrole tjedno, tijekom gnježđenja.


Unošenje listača i četinjača kojih prije nije bilo, donijelo
je povećanu raznolikost i brojnost entomološke
komponente, ali i mnogih bezkralježnjaka i kralježnjaka,
posebice ptica te velikih i malih sisavaca. Rezultati
preliminarnih istraživanja slijede.


Drugi dio istraživanja usmjerenje prema ispitivanju
odnosa biljke domaćina i insekta fitofaga. Između biljaka
i insekata u prirodi postoji "dijalog" koji se prenosi
putem hlapljivih terpentinskih supstanca, koje su tzv.
"kemijski glasnici". Te hlapljive supstance omogućuju