DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski listbr. 1 -2, CXXV (2001), 57-61
UDK 630* 432


ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE ZAŠTITE ŠUMA
OD POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ


THE CONCLUSION OF THE CROATIAN GOVERNMENT AND THE
PROPOSAL OF PREVENTIVE FOREST FIRE PROTECTION
PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF CROATIA


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: Vlada Republike Hrvatske je 5. listopada 2000. godine, na temelju
izvješća Ministarstva unutarnjih poslova RH, donijela Zaključak u
kome je dan kritički osvrt na dosadašnji rad protupožarne zaštite u našoj
zemlji i zadužila resorna ministarstva radi preispitivanja organizacije djelovanja
zbog dugogodišnje nebrige u protupožarnoj zaštiti.


U odnosu na prijašnje razdoblje Zaključak predstavlja prekretnicu u požarnoj
politici Vlade RH, jer je sukladan s ekspertizom kanadskih stručnjaka
iz 1994. godine o nužnosti reorganizacije programa za gospodarenje (upravljanje)
šumskim požarima u nas.


U članku je dan cjelovit tekst skupine stručnjaka ´ ´Prijedlog programa preventivne,
zaštite šuma od požara u Republici Hrvatskoj", kojega je Hrvatska
vatrogasna zajednica uputila Vladi RH na prihvaćanje.


K Ij u č n e r ij e č i : prevencija šumskih požara, FBP sustav, eksperimentalni
laboratorij, edukacija vatrogasaca.


Vlada Republike Hrvatske je 5. listopada 2000. gotupožamoj
zaštiti svih subjekata zaduženih za njezino
dine, na temelju izvješća Ministarstva unutarnjih posprovođenje",
kao i "preispitivanje dosadašnje organilova
o zaštiti od požara od 1. siječnja do 31. kolovoza zacije djelovanja u različitim kriznim situacijama ".
2000. godine, s posebnim osvrtom na razdoblje od 1. Iz prijašnjih je napisa u "Šumarskom listu" i Vatrolipnja
do 31. kolovoza 2000. godine, donijela Zakljugasnom
vjesniku" našoj stručnoj javnosti poznato izčak,
o sadržaju kojeg će se u ovome članku iscrpno rasvješće
kanadskih eksperata Cliffa B. Smitha i Murray
pravljati. W. Macquarriea "Gospodarenje šumskim požarima u


Analizirajući Zaključak raščlanjen u 12 točaka, došhrvatskom
jadranskom priobalnom odručju" koje su,
lo se do točke koja će vjerojatno biti prekretnica u dosanakon
boravka u našoj zemlji, napisali u rujnu 1994.
dašnjem radu protupožarne organizacije u zaštiti šuma godine. Do tada, naša zemlja nije imala takvu temeljitu
u našoj zemlji. Nakon izmijenjene političke karte od 3. i cjelovitu ekspertizu gospodarenja šumskim požarima
siječnja 2000. godine, očekivala se i izmjena požarne kakvu to izvješće sadržava, a sastoji se od 13 poglavlja
politike Vlade RH u kojoj se u proteklu razdoblju od s preporukama koje su u tekstu dane s odgovarajućim
prosinca 1981. do danas, osim u izmjenama resornih popratnim informacijama. Temeljna sukladnost izmesubjekata
nadležnih za koordinaciju u zaštiti od požara, đu tog izvješća i Zaključka Vlade RH, koja ohrabruje,
malo toga promijenilo. Treba istaći nedvojbenu tvrdnju jest ocjena o nedjelotvornosti protupožarne organizaciu
Zaključku Vlade RH o "dugogodišnjoj nebrizi upro-je u našoj zemlji. Već na početku kanadski su stručnjaci
u preporuci br. 2 svog izvješća, upućivali na reorganizaciju
programa za gospodarenje šumskim požarima u


* Tomislav Dimitrov, dipl. ing. silvometcorolog, našoj zemlji, u kojemu treba uvesti potpuno integrirani
Vladimira Ruždjaka 9c 10000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 60     <-- 60 -->        PDF

T. Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE ... Šumarski listbr. 1-2. CXXV (2001 ). 57-61
gospodarski požarni sustav, kako bi se gubici od šumskih
požara uvelike smanjili.


U preporuci br. 3 upućuje nas se u osnivanje posebne
agencije unutar MUP-a RH koja će imati punu odgovornost
za sve požare u šumama, te na otvorenom izvan
nastanjenih područja. Ta bi se agencija bavila samo
gospodarenjem šumskim požarima i uključivala bi specijaliste
s ekspertizom u prevenciji šumskih požara, otkrivanju,
ponašanju šumskih požara, vremenskim uvjetima,
zrakoplovnim operacijama, ljudskim resursima,
opremi, komunikacijama i podršci u odlučivanju. S tom
preporukom misli se na mogućnost da neki specijalisti
mogu djelovati u više od jednog područja ekspertize.


U preporuci br. 28 kanadski stručnjaci upućuju na to
da treba dati prednost izgradnji i uvođenju sustava pripravnosti
koji je poznat kao " Sustav za podršku u odlučivanju
". Sustav treba imati za svoje glavne ulazne podatke
različite šumske karakteristike, vrste gorivih tvari,
topografiju, indekse požarne opasnosti, te podatke o
prognozi vremena. Glavni izvještaji koje će sustav davati
predviđeni su počeci novih požara, maksimalno
dopušteno vrijeme za iniciranje početnog požarnog napada,
potrebna radna snaga i razina opreme, te mjesto
na kojem ti resursi trebaju biti predpozicionirani. (Kod
ove preporuke ne očekuje se da će Hrvatska odmah
moći uvesti sustav za podršku u odlučivanju. Može proći
zapravo i nekoliko godina prije nego što se postigne
potpuna kompjuterizacija i, još važnije, ne izgradi baza
podataka).


Prošlo je nekoliko godina od izvješća kanadskih
eksperata, i to razdoblje možemo nazvati razdobljem
zaostajanja u primjeni tuđih iskustava i njihovih prilagodenja
našim uvjetima. Procjena naših stručnjaka iz
protupožarne zaštite je da ne postoji ni suradnja ni koordinacija
institucija koje se bave zaštitom od požara.
Sve je razjedinjeno, nema baze podataka, a svake se sezone
kreće od nule, što znači da organizacija djeluje
diskontinuirano. Još je poraznije za takvu organizaciju
da tijekom sezone zaštite od požara nema nadzora u
izvršenju zadataka iz Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku, koji donosi Vlada RH. Nakon završetka
sezone svaki subjekt sam sebi daje ocjenu rada, i to
upućuje MUP-u RH, MUP Vladi RH, i nitko ni za šta
ne odgovara.


Uzmimo za primjer Državni hidrometeorološki zavod
kao jedan od izvršitelja zadataka dan u Programu
aktivnosti Vlade RH za 2000. godinu, i pitanja na koja
treba dati odgovor:


tko daje procjenu uspješnosti prognostičkih indeksa
opasnosti od šumskih požara za sljedeći dan, po kojima
se ravnaju aktivnosti ostalih subjekata? Postotak
loših prognostičkih indeksa uvjetuje veći utrošak
proračunskih sredstava.


tko daje procjenu uspješnosti vrlo kratkoročnih prognoza
(novvcasting) za područja pod vatrom, na kojima
se temelje kratkoročni planovi u suzbijanju požara?
tko nadzire davanje podataka u realnom vremenu o
promjeni smjera i brzine vjetra u situacijama kada
se očekuju znatne promjene u odnosu prema prijašnjoj
prognozi, što uvjetuje promjenu smjera, brzine i
žestine čelne vatrene fronte?
tko nadzire rad eksperimentalnog laboratorijagdje je banka podataka o istraživanjima zapaljivosti
i gorivosti živih i mrtvih gorivih materijala naše priobalne
vegetacije u Makarskoj?


Na ta i druga pitanja odgovore bi trebala dati, po kanadskim
ekspertima uvjetno nazvana agencija, čiji bi
rad bio potpuno neovisan i kontinuiran cijele godine, i
po mišljenju autora ovog članka izvan MUP- a RH.


Zatim se u točki 9 Zaključka Vlade RH zadužuju resorna
ministarstva, koja sudjeluju u pripremama i ostvarivanju
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,
da u državnom proračunu za iduću (2001. op. a.)
godinu predvide sredstva za predmetne namjene. Tu se
također nameće pitanje:


-
tko nadzire namjensko trošenje proračunskih sredstava,
odnosno, novac poreznih obveznika u zaštiti
šuma od požara?
Usprkos Kyotu i Haagu, naše globalno selo laganim,
ali sigurnim koracima ulazi u klimu udvostručena
ugljikova dioksida (2 x C02) sa svim posljedicama koje
ta klima nosi - produljenje požarne sezone, češći i žešći
šumski požari, kraći povratni intervali požara, promjena
šumskog ekosustava itd. Suočeni s ozbiljnošću takva
predviđanja razvoja situacije, krajnje je vrijeme za promjenu
požarne politike naše Vlade i ubrzano osposobljavanje
suvremene protupožarne organizacije, koja će
biti sposobna primiti na sebe silinu udara šumskih požara
koji se nagovješćuju.


Stoga stručna skupina daje punu podršku Zaključku
i upućuje Vladi RH "Prijedlog programa", na temelju
kojeg će se razvijati odgovarajući modeli u odlučivanju
i suzbijanju šumskih požara. Jednako tako, za unapređenje
postojećeg stanja u Hrvatskoj i uvođenje potpuno
integriranog sustava gospodarenja šumskim požarima,
potrebno je dobiti jaku podršku kod Vlade RH.


Sadržaj spomenutog Prijedloga programa je kako
slijedi:
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1 PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE Šumarski listbr. 1-2, CXXV(2001), 57-61


PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE ZAŠTITE SUMA
OD POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UVOD


Na temelju dosadašnjih naših i stranih analiza
razvoja sustava organizacije zaštite šuma od požara
u našoj zemlji, počevši od 1981. godine, ekspertna
je skupina zaključila da u preventivi, osim klasičnih
zahvata kao što su protupožarni prosjeci, promidžbe
i slično, nije bilo zapaženijih pomaka u gospodarenju
šumskim požarima.


SADRŽAJ


Program se sastoji od četiri dijela:


1. Uvođenje kanadskog sustava za predskazivanje
ponašanja šumskog požara (FBP),
2. Izrada priručnika (vodiča) kao terenskog
pomagala za vatrogasce i ostale korisnike,
Očigledna je potreba za podrškom u općem razvoju
preventivne zaštite šuma od požara u kojoj će
biti i svjetska dostignuća požarne znanosti i prilagodba
našim prilikama. Stoga se program uglavnom
osniva na kanadskim iskustvima koja su u
vrhu svjetskih dostignuća, te na francuskim iskustvima
u mediteranskoj silvikulturi.


PROGRAMA


3. Uvođenje u rad eksperimentalnog poligona
za submediteransku silvikulturu,
4. Edukacija vatrogasaca i ostalih korisnika
u prevenciji šumskih požara.
CILJEVI PROGRAMA


Osnovni je cilj programa razvoj i poboljšanje
sustava za odlučivanje u preventivnoj zaštiti i gašenju
požara, što će se pokazati u učinkovitosti gospodarenja
šumskim požarima u Hrvatskoj.


Cilj je programa osposobljavanje vatrogasaca i
ostalih korisnika u praktičnoj primjeni prevencije
šumskih požara.


Program daje podloge drugim stručnjacima koji
se bave suzbijanjem nastalog šumskog požara, koji
će razviti otpremu, početni napad, strategiju i taktiku.
Sustav gospodarenja šumskim požarima podrazumijeva
primjenu računalnih sustava koji pomažu
vatrogasnim zapovjednicima u odlučivanju.


OBJAŠNJENJA POJEDINIH DIJELOVA PROGRAMA


Ad 1) Sustav za predskazivanje ponašanja šumskog
požara FBP (Fire Behavior Prediction System)
uključuje najbolje raspoložive informacije o
ponašanju šumskih požara i omogućuje korisniku
da predskaže brzinu širenja (m/min), potrošnju goriva
(kg/m2) i jakost (žestinu) čelne, začelne ili bočne
vatre (kW/m). Ta se obilježja određuju žestinom
požarnog vremena (utemeljeno na brzini vjetra i
određenim komponentama FWI sustava), tipu goriva,
strmini nagiba, zemljopisnom položaju, visini i
kalendarskom datumu. Sustav također daje opći
opis tipa požara (npr. površinska vatra, vatra u krošnjama,
prekidana ili neprekidana). U procjenjivanju
veličine i oblika požara koji nastaje iz jednog
izvora paljenja upotrebljava se jednostavan eliptički
model rasta vatre.


Taj je sustav kompatibilan i nastavlja se na sustav
meteorološkog indeksa požara FVVI (Fire Weather
Index), po kome Državni hidrometeorološki zavod
(DHMZ) procjenjuje klase opasnosti od nastanka
i širenja šumskih požara u hrvatskom priobalju.


Ad 2) Priručnik za vatrogasce i ostale korisnike
sadržavat će najnovije spoznaje iz prevencije požarne
znanosti, i to:


- metode ocjene požarnog rizika od šumskih
požara i smanjivanje požarnog rizika po općinama
(jedinicama lokalne samouprave),
požarno vrijeme, odnosno, meteorološki
uvjeti u odnosu prema šumskim požarima,


- meteorološki instrumentarij i njegova uporaba
u zaštiti šuma od požara,
sustavi za procjenu opasnosti i procjenu ponašanja
šumskih požara, i
osnovni pojmovnik o korištenim izrazima i
pojmovima.
Ad 3) Uspostava eksperimentalnog poligona nužna
je radi korelacije meteoroloških parametara s temeljnim
istraživanjima zapaljivosti i gorivosti submediteranskog
raslinja našeg podneblja, radi iznalaženja
vlastitih spoznaja te poboljšanja indeksa opasnosti
od šumskih požara. Tu su zamisao podržali i
kanadski stručnjaci Cliff B. Smith i Murray VV. Macquarrie
u svom izvješću upućenom Vladi RH u rujnu
1994. godine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 62     <-- 62 -->        PDF

T. Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ), 57-61
Ad 4) Naš će stručni tim vatrogasce i ostale korisnike
iscrpno uputiti s kompletnim sadržajem i
značenjem materijala pod točkama 1, 2 i 3, s posebnim
osvrtom i uputama o primjeni dijela naputka o


metodi ocjene požarnog rizika i njegova smanjenja
po jedinicama lokalne samouprave u nenaseljenim i
naseljenim prirodnim sredinama.


RAZLOZI IZRADE PRIJEDLOGA PROGRAMA


a) lako je ova ekspertna skupina još prije nekoliko
godina u stručnim časopisima "Šumarski list" i
"Vatrogasni vjesnik" upoznala našu stručnu javnost
s razvitkom FBP sustava u Kanadi i njegovom primjenom
u više zemalja, ni jedna od institucija aktivnih
u organiziranoj zaštiti šuma od požara u nas,
nije bila zainteresirana za njegovo uvođenje.


b) U požarnoj sezoni 1994. u Hrvatskoj su boravili
stručnjaci Cliff B. Smith i Murray W. Macquarrie
i izradili izvješće "Gospodarenje šumskim požarima
u hrvatskom jadranskom priobalnom području"
za Vladu RH i ostale mjerodavne institucije.
Od 1981., kada je započela sustavna organizacija
zaštite šuma od požara, do danas nitko nije napravio
tako cjelovitu i temeljitu ekspertizu s iscrpnim
konkretnim preporukama. U izvješću se uz ostalo
posebno preporučuje Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva da odmah izradi opsežan popis gorivnih
tvari, što dosad nije napravljeno. Upravo ti ulazni
podaci omogućuju primjenu FBP sustava i donošenje
objektivnih odluka pri suzbijanju vatre.


Općenito, usporedbom njihova izvješća sa sadašnjim
stanjem u zaštiti šuma od požara pokazuje
se stupanj našeg zaostajanja u razvoju požarne znanosti.


c) Na temelju idejnog koncepta RHMZ-a (sadašnjeg
DHMZ-a) iz 1984. o uspostavljanju eksperimentalnog
poligona za ispitivanje zapaljivosti i gorivosti
naše priobalne vegetacije u Makarskoj, Izvršno
vijeće Sabora 1990. donijelo je Zaključak o financiranju
Programa hidrometeoroloških aktivnosti u zaštiti
šuma od požara i na teret proračuna odobrilo financiranje
3 djelatnika visoke i 3 srednje spreme,
koji bi radili u Zagrebu i Makarskoj. To do sada nije
ostvareno, a dio sredstava nenamjenski je trošen.


Vlada RH i 2000., kao i prijašnjih godina, donosi
"Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH", u kojem se uz
ostalo DHMZ zadužuje nastaviti istraživanja u okolici
Makarske, a činjenica je da ondje nema nikoga i
da nedovršen eksperimentalni laboratorij od 1990.
do danas nije ni radio.


EKSPERTNA


Prijedlog programa preventivne zaštite šuma od
požara u Republici Hrvatskoj izradila je ekspertna
skupina stručnjaka iz meteorologije, šumarstva i
vatrogastva, članovi koje od početka sudjeluju u
sustavu organizirane zaštite šuma od požara u Hrvatskoj.
Ekspertnu skupinu predvodi poznati stručnjak
za preventivnu zaštitu šuma od požara, dipl.


REALIZACIJA
Konkretan i iscrpan provedbeni projekt bit će
podnesen u roku od mjesec dana od prihvaćanja, a
cijeli program ostvarit će se u idućih 12 mjeseci, s
tim da će se neki rezultati već moći primijeniti u
požarnoj sezoni u 2001. godini.
S obzirom na to da su izradbu priručnika inicirali
županijski vatrogasni zapovjednici, koji su djelatnici
vatrogasnih zajednica županija, predlažemo
da nakladnik priručnika bude Hrvatska vatrogasna
zajednica.
Za ostvarivanje predloženog programa bit će
potrebna određena sredstva o kojima će se dogovoriti
naknadno.


SKUPINA


ing. Tomislav Dimitrov.


Pošto njen program prihvati Vlada RH, ekspertna
će skupina činiti jezgru u interdisciplinarnu i interinstitucionalnu
pristupu suradnjom sa stručnjacima
iz meteorologije, šumarstva, vatrogastva i državne
uprave pod koordinacijom Vlade RH.


PROGRAMA
Na temelju gornjeg, može se zaključiti da je
nužno nadoknaditi razdoblje zaostajanja u znanstvenu
pristupu u uspostavi protupožarne organizacije,
koja će slijediti svjetske trendove požarne znanosti
i uključivati povezivanje Hrvatske u globalnu
požarnu zajednicu.
Poticaj za promjenu požarne politike i njen razvoj
u našoj zemlji prema onoj koja je dosad vođena,
uveliko je dala i Hrvatska vatrogasna zajednica, koja
je u načelu prihvatila razvoj prevencije sadržan u
Prijedlogu programa stručne skupine i proslijedila
ga Vladi RH na prihvaćanje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 63     <-- 63 -->        PDF

T. Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE RKPUBLIKE HRVATSKE I PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001), 57-61
LITERATURA


Dimitrov , T. (1999): Šumski požari u Hrvatskoj -Vlada RH (2000): Program aktivnosti u provedbi popovod
za razmišljanje, Šumarski list br. 9-10, sebnih mjera zaštite od požara od interesa za ReZagreb.
publiku Hrvatsku u 2000. godini, Vatrogasni vje


Dimitrov , T. (1998): Gorenje globalne biomase -snik 5/2000, Zagreb.
utjecaji na atmosferu, klimu i biosferu, Šumarski Vlada RH (5. listopada 2000): Zaključak po izvješću o
listbr. 9-10, Zagreb. stanju zaštite od požara u razdoblju od 1. siječnja


M as le, A. (2000): Suša i požari - čekaju nas još duže do 31. kolovoza 2000. sa posebnim osvrtom na
suše i još žešći požari (razgovor sa dipl. ing. razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2000. goMarkom
Vučetićem iz DHMZ-a), tjednik "Glodine,
materijal dobiven iz Hrvatskog državnog
bus" br. 508, Zagreb. Sabora, Zagreb.


Smith , B. C. (rujan, 1994): Gospodarenje šumskim
požarima u Hrvatskom jadranskom priobalnom
području, Canada, prijevod na hrvatski.


SUMMARY: The Government of the Republic of Croatia following the report
of the Ministry of Interiors made the Conclusion where a critical review
about the work on fire protection in our country up to now and charged corresponding
ministries to review activity organization due to negligence in fire
protection for many years.


Related to the previous period the Conclusion represents a milestone in fire
policy of the Government, as it is congruent with the expertize made by Canadian
experts in 1994 about necessity to reorganize programs for wildfire
management in our country.


In the paper the whole text titled "A Proposal of a Program for Preventive
Forest Fire Protection in the Republic of Croatia ", which was directed to the
Government of the Republic of Croatia by the Croatian Firefighting Association
to be accepted, is presented.


Key words : Forest Fire Prevention, FBP System, Experimental Laboratory,
Firemen Education.