DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski listbr. 1 -2, CXXV (2001), 57-61
UDK 630* 432


ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE ZAŠTITE ŠUMA
OD POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ


THE CONCLUSION OF THE CROATIAN GOVERNMENT AND THE
PROPOSAL OF PREVENTIVE FOREST FIRE PROTECTION
PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF CROATIA


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: Vlada Republike Hrvatske je 5. listopada 2000. godine, na temelju
izvješća Ministarstva unutarnjih poslova RH, donijela Zaključak u
kome je dan kritički osvrt na dosadašnji rad protupožarne zaštite u našoj
zemlji i zadužila resorna ministarstva radi preispitivanja organizacije djelovanja
zbog dugogodišnje nebrige u protupožarnoj zaštiti.


U odnosu na prijašnje razdoblje Zaključak predstavlja prekretnicu u požarnoj
politici Vlade RH, jer je sukladan s ekspertizom kanadskih stručnjaka
iz 1994. godine o nužnosti reorganizacije programa za gospodarenje (upravljanje)
šumskim požarima u nas.


U članku je dan cjelovit tekst skupine stručnjaka ´ ´Prijedlog programa preventivne,
zaštite šuma od požara u Republici Hrvatskoj", kojega je Hrvatska
vatrogasna zajednica uputila Vladi RH na prihvaćanje.


K Ij u č n e r ij e č i : prevencija šumskih požara, FBP sustav, eksperimentalni
laboratorij, edukacija vatrogasaca.


Vlada Republike Hrvatske je 5. listopada 2000. gotupožamoj
zaštiti svih subjekata zaduženih za njezino
dine, na temelju izvješća Ministarstva unutarnjih posprovođenje",
kao i "preispitivanje dosadašnje organilova
o zaštiti od požara od 1. siječnja do 31. kolovoza zacije djelovanja u različitim kriznim situacijama ".
2000. godine, s posebnim osvrtom na razdoblje od 1. Iz prijašnjih je napisa u "Šumarskom listu" i Vatrolipnja
do 31. kolovoza 2000. godine, donijela Zakljugasnom
vjesniku" našoj stručnoj javnosti poznato izčak,
o sadržaju kojeg će se u ovome članku iscrpno rasvješće
kanadskih eksperata Cliffa B. Smitha i Murray
pravljati. W. Macquarriea "Gospodarenje šumskim požarima u


Analizirajući Zaključak raščlanjen u 12 točaka, došhrvatskom
jadranskom priobalnom odručju" koje su,
lo se do točke koja će vjerojatno biti prekretnica u dosanakon
boravka u našoj zemlji, napisali u rujnu 1994.
dašnjem radu protupožarne organizacije u zaštiti šuma godine. Do tada, naša zemlja nije imala takvu temeljitu
u našoj zemlji. Nakon izmijenjene političke karte od 3. i cjelovitu ekspertizu gospodarenja šumskim požarima
siječnja 2000. godine, očekivala se i izmjena požarne kakvu to izvješće sadržava, a sastoji se od 13 poglavlja
politike Vlade RH u kojoj se u proteklu razdoblju od s preporukama koje su u tekstu dane s odgovarajućim
prosinca 1981. do danas, osim u izmjenama resornih popratnim informacijama. Temeljna sukladnost izmesubjekata
nadležnih za koordinaciju u zaštiti od požara, đu tog izvješća i Zaključka Vlade RH, koja ohrabruje,
malo toga promijenilo. Treba istaći nedvojbenu tvrdnju jest ocjena o nedjelotvornosti protupožarne organizaciu
Zaključku Vlade RH o "dugogodišnjoj nebrizi upro-je u našoj zemlji. Već na početku kanadski su stručnjaci
u preporuci br. 2 svog izvješća, upućivali na reorganizaciju
programa za gospodarenje šumskim požarima u


* Tomislav Dimitrov, dipl. ing. silvometcorolog, našoj zemlji, u kojemu treba uvesti potpuno integrirani
Vladimira Ruždjaka 9c 10000 Zagreb