DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. I 2, CXXV (2001 ), 3-8
UDK 630* 561 i 1X2.2 (Fagus sylvatica L.) 001.


ĐENDROKLIMATOLOŠKA ANALIZA OBIČNE BUKVE
(Fagus sylvatica L.) SA PAPUKA


DENDROCLIMATOLOGY ANALYSIS OF COMMON BEECH
(Fagus sylvatica L.) ON PAPUK


Nikola LUKIĆ*


SAŽETAK: Dendroklimatološka istraživanja provedena su u jednodobnim
bukovim sastojinama u pojasu klimazonalnih bukovih šuma panonskog dijela
Hrvatske (Fagetum croaticum pannonicum Hon´. 1938). Cilj je bio ustanoviti
dendrokronološke promjene i "stresove", odnosno datirati takva zbivanja te
ih usporediti s klimatskim podacima meteorološke stanice Požega.


Dendroklimatološka istraživanja u bukovim sastojinama panonskog dijela
Hrvatske govore nam daje u prirodi došlo do globalnog zatopljenja.


Analiza srednjih vrijednosti vegetacijskih kvocijenata pokazuje nam izrazito
veliku varijabilnost za stogodišnje razdoblje od 1885. do 1984. godine. To
nam govori daje došlo do preraspodjele padalina upravo u najrizičnijem razdoblju
u godini - razdoblju vegetacije, a to znači da je prirast bukovih stabala
i sastojinapo kvaliteti slabiji, a kvantitetu manji.


Rezultati dobiveni analizama vremenske serije vegetacijskog kvocijenta
(VC) s odnosima prirasta (ih5/ids) pokazuju nam daje kvaliteta i kvantiteta prirasta
bukovih stabala i sastojina slabija nego što su nam dosadašnja istraživanja
ukazivala.


Ključne riječi: dendroklimatologija, vremenske serije, vegetacijski
kvocijent, obična bukva


UVOD Introduction


Najtočniji podaci za istraživanje zakonitosti proIstraživanja
u meteorologiji ukazuju da je zadnjih
mjena u šumskim ekosustavima su oni koje dobijemo sto godina došlo do izrazitih promjena rasporeda kolikontinuiranom
izmjerom na trajnim pokusnim plohačina
oborina i temperature zraka koji su bitni za razvoj
ma, ali to često nije moguće zbog značajnog utroška pojedinih vrsta drveta. Sinergističko djelovanje klimatvremena
i novca. Ako nismo u stanju obaviti snimanje skih čimbenika s ostalim čimbenicima sve više utječe
svih promjena, to onda čini samo stablo. Stablo svojim na naš odnos i djelovanje u šumskim ekosustavima
prirašćivanjem u debljinu kontinuirano i stalno snima (Gartner & Stoll 1990, Thomasius 1991, Auer
utjecaj klimatskih čimbenika na rast stabla, a također i &Böh m 1994).
promjene nastale uslijed biotskih i abiotskih čimbeniSimuliranjem
dinamike razvoja sastojine obično
ka, npr. požari, insekti, utjecaj štetnih plinova itd. Znači podrazumijevamo stvaranje modela kojim oponašamo
analizom širine godova proučavamo stanje sastojine u životne uvjete određenog ekosustava. To nam omoguprošlosti
(Van Densen 1987). ćuje da donosimo zaključke na razini stvarnih ili hipo


Sve promjene radijalnog prirasta (/,.) ili širine goda tetskih podataka, odnosno želja (Pr a nj i ć 1985). Kod
primjernog stabla, a također i visinskog prirasta, ukasloženijih
modela simuliranja razvoja sastojina gdje
zuju nam na tijek razvoja cijele biljne zajednice odnoskoristimo
klimatološke podatke, bitni čimbenici su


no šumskog ekosustava. Tu moramo biti oprezni, jer temperature i njihove amplitude te raspored i količina
utjecaj klimatskih čimbenika različito djeluje na pojeoborina
u vegetacijskom razdoblju (5-9 mjesec)
dino stablo (Fritts 1976). (Shugart 1984).
Naši istraživači uočili su značenje pojedinih kli


* Dr. sc. Nikola Lukić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu matskih čimbenika na razvoj naših šuma koje imaju ve


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 6     <-- 6 -->        PDF

N. I.ukié: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagu.s sv/vatica L.) sa Papuka
liku ekološku i gospodarsku vrijednost i njihovo značenje
u zaštiti flore i faune ovoga dijela Evrope, te preporučili
određene uzgojne mjere za povećanje stabilnosti
šumskih ekosustava (Prpi ć 1987).


U panonskom području Hrvatske obična bukva uz
hrast lužnjak zauzima najveće površine. Dosadašnja istraživanja
pokazala su daje intenzitet sušenja stabala


MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA -


Dendroklimatološka istraživanja provedena su u jednodobnim
bukovim sastojinama u pojasu klimazonalnih
bukovih šuma panonskog dijela Hrvatske (Fagetum
croaticum pannonicum Horv. 1938) na području nastavno
pokusnog šumskog objekta Duboka u šumariji
Velika, uprava šuma Požega. Cilj nam je bio ustanoviti
dendrokronološke promjene i "stresove", odnosno datirati
takva zbivanja te ih usporediti s klimatskim podacima
meteorološke stanice Požega. Istraživanja su prove


Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001), 3-8


obične bukve u porastu te iznosi 19,8 %. Također su
uočena značajnija oštećenja odnosno sušenja u bukovim
sastojinama s jače narušenom strukturom. Sastojine
južnih ekspozicija i na grebenima imaju najviše
oštećenih stabala, a također se smanjuju/?//vrijednosti
u tlu te povećava zakiseljenost u iznosu 8,33 % (Seletković
1991).


Material and working methods of investigation


dena na trajnim pokusnim plohama Katedre za dendrometriju
postavljenim na nastavno pokusnom šumskom
objektu Duboka, Velika.


Oborena su bukova stabla za totalnu i dendrokronološku
analizu.


Da bismo donekle opisali sastojine u kojima su
obavljena istraživanja, donosimo osnovne podatke o
njima (Tab. 1).


Tablica 1. Struktura istraživanih sastojina obične bukve - Structure of investigation beech stands


Odjel, odsjek Ploha t N
Departament Plot
28 b 4 62 749
23 a 6 104 424
15a 10 126 208


t - starost sastojine (godina)-Age stand (year)
N - broj stabala po hektaru - Number of trees per ha
G - temeljnica po hektaru (m2) - Basal-area per ha
d - srednji promjer (cm) - Mean diameter


sd - standardna devijacija promjera (cm) - Diameter


Za analizu prirasta oboreno je ukupno 26 stabala
obične bukve, 9 stabala prosječne starosti 115 godina i
17 stabala prosječne starosti 62 godine.


Na oborenim stablima obavljena je laboratorijska
obrada na elektronskom čitaču godova "Lega - SMIL 3"
na Katedri za dendrometriju Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu.


Također su obrađeni relevantni klimatski podaci za
100-godišnje razdoblje meteorološke stanice Požega,
te izračunat Ellenbergov kvocijent (EC) kao odnos sre-


G d h Sj,


sd


33,05 22,5 7,509 26,8 3,496


23,80 25,2 8,845 23,6 2,952


30,16 40,3 14,774 27,2 2,476


standard deviation


srednja visina (m) - Mean height


standardna devijacija visina - Heights standard


deviation


dnje srpanjske temperature i godišnje količine oborina.
Osim ovoga kvocijenta, izračunali smo i vegetacijski
kvocijent (VC) prema B. Prpiću (Prpić 1987). To je
odnos srednje srpanjske temperature i količine oborina
u vegetacijskom razdoblju (5-9 mjesec).


Nakon analize svih podataka (širine godova, visina i
klimatskih podataka) i provedene biometričke obrade
podataka, od obilja podataka i rezultata odlučili smo
prezentirati, po našem mišljenju, bitne podatke i rezultate
za razumijevanje dendroklimatološke analize.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Results of investigation


Od obilja klimatskih podataka u razmatranje smo
uzeli količinu oborina i temperaturu zraka. Kretanje
srednje godišnje temperature zraka i srednje temperature
mjeseca srpnja prikazali smo na grafikonu 1. Na grafikonu
2. prikazali smo količinu oborina u godini i u vegetacijskom
razdoblju (5-9 mjesec).


Prosjek oborina za razdoblje od 1888. do 1984. iznosi
777 mm, sa standardnom devijacijom 152,2 mm.
Najviše je bilo oborina 1937. godine 1173 mm, a najmanje
1894. godine 457 mm. Prosjek temperatura za isto
razdoblje je 10,4 °C, sa standardnom devijacijom


0,67 °C. Najmanji srednjak temperature bio je 1940.
godine 8,4 °C, a najveći od 11,6 °C bio je 1885. godine.
Ako promatramo apsolutne vrijednosti maksimuma i
minimuma temperature zraka s datumom i godinom nastupa,
tada je u razdoblju od 1928. do 1984. godine, 19.
kolovoza 1946. godine maksimalna temperatura iznosila
39,5 °C, a 24. siječnja 1942. godine minimalna je
temperatura bila -32,8 °C.


Na temelju ovih podataka izračunali smo i na grafikonu
3 prikazali Ellenbergov kvocijent i vegetacijski
kvocijent B. Prpića. Ellenbergov kvocijent (EC) za sto
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

N. Lukić: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvaäca L.) sa Papuka
godišnje razdoblje od 1885. do 1984. godine iznosi
27,8 "C/mm, sa standardnom devijacijom sEC - 6,516 °
C/mm. Vegetacijski kvocijent (VC) za isto razdoblje
iznosi 51,6 T/mm, sa standardnom devijacijom svc =
16,282 "C/mm.


Na grafikonima 2. i 3. može se uočiti da su najkritičnije
godine, što se tiče minimalnih vrijednosti oborina i
maksimalnih vrijednosti kvocijenata, bile 1894, 1917,
1946. i 1971. godina.


Šumarski lisl br. I-2, CXXV (2001 ), 3-8


Na temelju dendrokronološke i totalne analize modelnih
stabala obične bukve prikazali smo u Tablici 2. i


3. po razdobljima od pet godina: kretanje srednjeg promjera
(d), srednje visine (h), tečajnog debljinskog prirasta
(itb), tečajnog visinskog prirasta (ihs), srednji vegetacijski
kvocijent (VCS), odnos srednje visine i srednjeg
promjera (h/d) te odnos tečajnog visinskog prirasta i
tečajnog debljinskog prirasta (/,,//,/,).


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 8     <-- 8 -->        PDF

N. Lukić: Dendroklimatološka anali/a obične bukve (Fugu.s sylvatica L.) sa Papuka Šumarski lis! br. 1-2. CXXV (2001), 3-8
Tablica 2. Bukove sastojine- 60 godina - Beech stands- 60 years


t d h ids i« VC; h/d hfia
1980 23.2 28 0.332 0.484 49.38 1.207 1.458
1975 21.5 25.6 0.417 0.484 43.7 1.191 1.161
1970 19.4 23.2 0.365 0.455 47.68 1.196 1.247
1965 17.6 20.9 0.317 0.321 42.56 1.187 1.013
1960 16 19.3 0.248 0.327 54.7 1.206 1.319
1955 14.8 17.6 0.245 0.331 43.32 1.189 1.351
1950 13.6 16 0.235 0.282 63.4 1.176 1.2
1945 12.4 14.6 0.296 0.274 84.2 1.177 0.926
1940 10.9 13.2 0.355 0.276 53.54 1.211 0.777
1935 9.1 11.8 0.361 0.356 52.4 1.297 0.986
1930 7.3 10 0.355 0.385 61.5 1.37 1.084
1925 5.5 8.1 0.325 0.409 45.68 1.473 1.258
1920 3.9 6.1 0.331 0.451 53.32 1.564 1.363


Opis iskazanih varijabli u Tab. 2. i 3. - Description of the variables in Tab. 2. and 3.


t_ - Vrijeme (godine) - Time (Years) VCS-Sred. vegetacijski kvocijent - Mean vegetation
d - Srednji promjer-Mean diameter (cm) quotient("C/mm)
h - Srednja visina - Mean height (m) h/d-Odnos visine i promjera - Relation of height


ids - Prosj. teč. deblj in. prirast-Mean current diameter and diameter
increment (cm) ´/,./´"

/,,,-- Prosj. tcč. visin. prirast-Mean current height and diameter increment
increment (m)


Tablica 3. Bukove sastojine - 100 godina-- Beech stands - 100 years


t d h ids hi vc5 h/d hAs


1980 39.8 27.5 0.497 0.606 49.38 0.691 1.219
1975 37.3 24.5 0.712 0.179 43.7 0.657 0.251
1970 33.8 23.6 0.624 0.19 47.68 0.698 0.304
1965 30.7 22.6 0.373 0.214 42.56 0.736 0.574
1960 28.8 21.6 0.371 0.18 54.7 0.75 0.485
1955 26.9 20.7 0.333 0.162 43.32 0.769 0.486
1950 25.3 19.8 0.285 0.129 63.4 0.783 0.453
1945 23.8 19.2 0.265 0.138 84.2 0.807 0.521
1940 22.5 18.5 0.344 0.144 53.54 0.822 0.419
1935 20.8 17.8 0.344 0.234 52.4 0.856 0.68
1930 19.1 16.6 0.241 0.224 61.5 0.869 0.929
1925 17.9 15.5 0.24 0.196 45.68 0.866 0.817
1920 16.7 14.5 0.281 0.225 53.32 0.868 0.801
1915 15.3 13.4 0.296 0.227 51.52 0.876 0.767
1910 13.8 12.3 0.356 0.191 37.08 0.891 0.537
1905 12 11.3 0.444 0.275 45.88 0.942 0.619
1900 9.8 9.9 0.472 0.481 49.72 1.01 1.019
1895 7.4 7.5 0.517 0.309 50.36 1.013 0.598


Korelacijskom i regresijskom analizom ustanovili nama (100-godišnjim) korelacija između tečajnog
smo da su tečajni debljinski prirast (idS) i tečajni visinski debljinskog prirasta (/,„-) i vegetacijskog kvocijenta


prirast (ih5) linearne funkcije vegetacijskog kvocijenta (VC) r = -0.406, dok je kod srednjedobnih bukovih sas(
VC,). Na temelju dobivenih rezultata analiza (Tab. 4) tojina (60-godišnjih) r = -0.264.
možemo zaključiti da je u starijim bukovim sastoji


()
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

N. Lukić: Dendroklimatološka anali/a obične bukve (Fagus sylvalica L.) sa Papuka Šumarski list br. 1 2,C"XXV(2001),3-8
Tablica 4. Lincrna korelacijska i regresijska analiza - Linear Correlation´s and regressions analysis


t Funkcija
Age Function btl b,
62 0.372 0.0007
i^ = f(VC5) 0.584 -0.0037115
i„ = f(VQ) 0.666 -0.0054
iks=f(VC5) 0.335 -0.0022


Korelacija između tečajnog visinskog prirasta (ihs) i
vegetacijskog kvocijenta (VC) je kod 60 godišnjih sastojina
r = -0.448, a kod 100 godišnjih je r = -0.196.


Na grafikonima 4. i 5. vidljivo je da s povećanjem
vegetacijskog kvocijenta (VC) opada odnos tečajnog
periodičnog visinskog i tečajnog periodičnog debljinskog
prirasta (ik/ids), što nam govori da su prirasti manji
kod toplijih i sušnijih godina, a veći kod hladnijih i vlažnijih
godina.


Dosadašnja istraživanja ukazivala su da je prirast


Sy ,-r
Jakost korelacije Degree
of Correlation
(Roemer-Orphal)
0.096 0.264 slaba - weak
-0.006 -0.448 srednja - medium
0.119
0.119
-0.406
-0.196
srednja- medium
jako slaba - very weak


bukovih stabala i bukovih sastojina ovisan o gustoći i
prostornom rasporedu stabala, te obliku distribucija
strukturnih elemenata a posebice distribucija prsnih
promjera (Lukić 1992). Poznato je da pojedini ekološki
čimbenici također manje ili više utječu na razvoj
prirasta. Može se uočiti da analize vremenske serije odnosa
srednje srpanjske temperature i količine oborina u
vegetacijskom razdoblju (5-9 mjesec) imaju utjecaj na
razvoj prirasta bukovih stabala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 10     <-- 10 -->        PDF

N- Lukić: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagi/s sylvuticu L.) sa Papuka Šumarski list br. 1-2. CXXV (2001 ). 3-8


ZAKLJUČCI - Conclusions


Dendroklimatološka istraživanja koja su provedena
u bukovim sastojinama panonskog dijela Hrvatske govore
nam daje globalno u prirodi došlo do zatopljena.


Analiza srednjih vrijednosti vegetacijskih kvocijenata
pokazuju nam da je za stogodišnje razdoblje od
1885. do 1984. godine izrazita velika varijabilnost za
vegetacijski kvocijent (svc = 16,282 °C/mm) prema Prpiću,
dok je srednji Ellenbergov kvocijent s manjim varijabilitetom
{sEC = 6,516 °C/mm). Ta varijabilnost kvocijenata
dokazuje daje došlo do preraspodjele padalina
upravo u najrizičnijem razdoblju u godini - razdoblju
vegetacije, a to znači daje kvaliteta i kvantiteta prirasta
bukovih stabala i sastojina manja. Ekstremne vrijednosti
oba vegetacijska kvocijenta ukazuju da su kritične
godine u razvoju bukovih stabala u tim sastojinama bile
1894, 1917, 1946. i 1971. Iza godine 1945. vegetacijski
kvocijent (VC) ne prelazi 50, što govori da iako su vrijednosti
(VC) manje, godine bi trebale biti hladnije i


vlažnije što u stvarnosti nije, već je raspored oborina i
temperatura u godini nepravilno raspoređen u vegetacijskom
razdoblju.


Rezultati dobiveni analizama vremenske serije vegetacijskog
kvocijenta (VC) s odnosima prirasta (ih5/idS)
pokazuju nam da što su vrijednosti vegetacijskog kvocijenta
u mladim sastojinama manje, odnosi prirasta su
veći, a to znači daje visinski prirast u tim sastojinama
veći (Graf. 4.). U starijim sastojinama odnosi prirasta
pokazuju manje vrijednosti za iste vrijednosti vegetacijskih
kvocijenata (Graf. 5.), što znači daje visinski
prirast manji. To nam također govori da je kvaliteta i
kvantiteta prirasta bukovih stabala i sastojina lošija
nego što su nam dosadašnja istraživanja ukazivala.


Pokazalo se da su istraživanja prirasta vrlo kompleksna
i da bi morala uključivati i istraživanja utjecaja
ekoloških čimbenika, kao na primjer vegetacijski kvocijent.


LITERATURA - References


A u er, I. & R. Böhm, 1994: Combined temperature-Seletković, Z., 1991: Utjecaj industrijskih polutaprecipitation
variations in Austria during the innata
na običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u šumstrumental
period. Theor. and Appl. Climatology skim ekosistemima slavonskog gorja. Glasnik za


49: 161 - 174. šum. pokuse 27: 83 - 196, Zagreb.
Fri tts, H. C, 1976: Tree rings and climate. Academic Shugart, H. H, 1984: A Theory of Forest Dynamics.
Press, London, 567 pp. Springer Verlag, New York, 278 p.
Gärtner, R. & G. Stoll, 1990: Weiserjahre in Baden-Thorn as ius, H., 1991: Mögliche Auswirkungen einWürttemberg.
AFZ, 45 Jg.,45:1163 - 1167. er Klimaveränderung auf die Wälder in MittelLukić
, N., 1992: Utjecaj strukturnih promjenajedno-europa. Forstw. Cbl. 110: 305 - 330.


dobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski Van D e u s e n, P. C, 1987: Detecting effects of stand


prirast. Glas. šum. pokuse, 28: 1-48, Zagreb. dynamics with tree ring data. Canadian Journal
Pranj ić, A., 1985: Hipotetski razvoj sastojina hrasta of Forest Research 17: 1487-1495.
lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse 23: 1 - 23, Za*
* Klimatski podaci za Slavonsku Požegu razdoblje
greb. 1885 - 1984. Grada za klimu Hrvatske. Broj 6,


Prpić , B., 1987: Ekološka i šumsko uzgojna proble


137 p., 1990, Zagreb.
matika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji. Šum.


list(lll) 1 -2:41 -52, Zagreb.


SUMMARY: Dendroclimatological research was conducted in even-aged
beech stands in the belt of climatozonal beech forests in the Pannonian part of
Croatia (Fagetum croaticum pannonicum Horv. 1938). The aim was to establish
dendrochronological changes and "stresses", in other words, to date
these occurrences and compare them with climatic data from the meteorological
station Požega.


Dendroclimatological research in beech stand in the Pannonian part of
Croatia indicates global warming in nature.


The analysis of mean values of vegetational quotients shows an exceptionally
high variability for a hundred-year period from 1885 to 1984. This
points to re-distribution of precipitation in the most risky period of the year the
period of vegetation, which means that the increment of beech trees and
stands is poorer in terms of quality and lower in terms quantity.


The results obtained from the analyses of the vegetational quotient time series
(VC) with increment ratios (ihJiaj show that the quality and quantity of the
merement of beech trees and stands is poorer than indicated by research so far.


Key words dendroclimatology, time series, vegetation quotient, common
beech