DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. I 2, CXXV (2001 ), 3-8
UDK 630* 561 i 1X2.2 (Fagus sylvatica L.) 001.


ĐENDROKLIMATOLOŠKA ANALIZA OBIČNE BUKVE
(Fagus sylvatica L.) SA PAPUKA


DENDROCLIMATOLOGY ANALYSIS OF COMMON BEECH
(Fagus sylvatica L.) ON PAPUK


Nikola LUKIĆ*


SAŽETAK: Dendroklimatološka istraživanja provedena su u jednodobnim
bukovim sastojinama u pojasu klimazonalnih bukovih šuma panonskog dijela
Hrvatske (Fagetum croaticum pannonicum Hon´. 1938). Cilj je bio ustanoviti
dendrokronološke promjene i "stresove", odnosno datirati takva zbivanja te
ih usporediti s klimatskim podacima meteorološke stanice Požega.


Dendroklimatološka istraživanja u bukovim sastojinama panonskog dijela
Hrvatske govore nam daje u prirodi došlo do globalnog zatopljenja.


Analiza srednjih vrijednosti vegetacijskih kvocijenata pokazuje nam izrazito
veliku varijabilnost za stogodišnje razdoblje od 1885. do 1984. godine. To
nam govori daje došlo do preraspodjele padalina upravo u najrizičnijem razdoblju
u godini - razdoblju vegetacije, a to znači da je prirast bukovih stabala
i sastojinapo kvaliteti slabiji, a kvantitetu manji.


Rezultati dobiveni analizama vremenske serije vegetacijskog kvocijenta
(VC) s odnosima prirasta (ih5/ids) pokazuju nam daje kvaliteta i kvantiteta prirasta
bukovih stabala i sastojina slabija nego što su nam dosadašnja istraživanja
ukazivala.


Ključne riječi: dendroklimatologija, vremenske serije, vegetacijski
kvocijent, obična bukva


UVOD Introduction


Najtočniji podaci za istraživanje zakonitosti proIstraživanja
u meteorologiji ukazuju da je zadnjih
mjena u šumskim ekosustavima su oni koje dobijemo sto godina došlo do izrazitih promjena rasporeda kolikontinuiranom
izmjerom na trajnim pokusnim plohačina
oborina i temperature zraka koji su bitni za razvoj
ma, ali to često nije moguće zbog značajnog utroška pojedinih vrsta drveta. Sinergističko djelovanje klimatvremena
i novca. Ako nismo u stanju obaviti snimanje skih čimbenika s ostalim čimbenicima sve više utječe
svih promjena, to onda čini samo stablo. Stablo svojim na naš odnos i djelovanje u šumskim ekosustavima
prirašćivanjem u debljinu kontinuirano i stalno snima (Gartner & Stoll 1990, Thomasius 1991, Auer
utjecaj klimatskih čimbenika na rast stabla, a također i &Böh m 1994).
promjene nastale uslijed biotskih i abiotskih čimbeniSimuliranjem
dinamike razvoja sastojine obično
ka, npr. požari, insekti, utjecaj štetnih plinova itd. Znači podrazumijevamo stvaranje modela kojim oponašamo
analizom širine godova proučavamo stanje sastojine u životne uvjete određenog ekosustava. To nam omoguprošlosti
(Van Densen 1987). ćuje da donosimo zaključke na razini stvarnih ili hipo


Sve promjene radijalnog prirasta (/,.) ili širine goda tetskih podataka, odnosno želja (Pr a nj i ć 1985). Kod
primjernog stabla, a također i visinskog prirasta, ukasloženijih
modela simuliranja razvoja sastojina gdje
zuju nam na tijek razvoja cijele biljne zajednice odnoskoristimo
klimatološke podatke, bitni čimbenici su


no šumskog ekosustava. Tu moramo biti oprezni, jer temperature i njihove amplitude te raspored i količina
utjecaj klimatskih čimbenika različito djeluje na pojeoborina
u vegetacijskom razdoblju (5-9 mjesec)
dino stablo (Fritts 1976). (Shugart 1984).
Naši istraživači uočili su značenje pojedinih kli


* Dr. sc. Nikola Lukić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu matskih čimbenika na razvoj naših šuma koje imaju ve