DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001), 27-34
UDK 630* 120 + UDK 301.153 (001)


UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE


THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF LIFE ON ECOLOGICAL ANTTITUDE


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK: Empirijsko istraživanje provedeno je na uzorku od 747 ispitanika
prirodnog usmjerenja (studente Šumarskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike
i računarstva, zaposlene inženjere šumarstva i zaposlene inženjere
drvne tehnologije). Ispitanici su odgovarali na tri skale vrijednosti: prema
prirodi, prema razvoju i prema šumi, kroz procjenu vlastite kvalitete života.


Rezultati istraživanja pokazali su da postoje različite ekološke orijentacije
ovisno o stupnju kvalitete života. Podaci su pokazali da će se ispitanici koji
žive natprosječno i mnogo bolje od drugih, pozitivno odnositi prema tehnicizmu,
a odbacivat će održivi razvoj i znatno biti skloniji eksponencijalnom rastu.
Ispitanici koji žive daleko lošije od drugih i ispodprosječno, nisu skloni naturalizmu
i odbacuju održivi razvoj. Za razliku od ove dvije krajnosti, ispitanici
koji žive kao i većina drugih, u najvišem stupnju prihvaćaju održivi razvoj i
natura Us tičku o rij en ta čiju.


Ključne riječi: ekološke orijentacije, naturalizam, održivi razvoj,
k\´aliteta života, tehnicizam


1. UVOD
S globalnom osjetljivosti na ekološke probleme, vikompleks
empirijski različito izražava u različitim drusokorazvijene
zemlje počele su analizu nastale situacije štvima i vremenskoj dimenziji, jer u svakom tipu drušu
prirodi, za zaključkom daje potrebno zaustaviti iskljutva
(kulturi) susrećemo na specifičan način riješeno tečivi
razvoj ili eksponencijalni rast (Meadows, 1973 ). meljno ekološko pitanje a to je odnos čovjek (društvo)
Sljedeća alternativa bio je nulti rast prema kojemu bi po-
okoliš (priroda)". (Cifrić , 1997:255). Cifrić pod
trošnja i razvoj apsolutno bili zaustavljeni. Dakle, bio bi ekološkim orijentacijama podrazumijeva sukladno vrito
povratak na agrarno društvo, stoje bilo neprihvatljivo jednosnim orijentacijama "... strukturu mišljenja i stai
odbačeno. Izabran je koncept održivog razvoja kao jevova,
ocjena itd. o aktualnim ekološkim problemima,
dino moguće rješenje za nastalu situaciju u prirodi. Dakzajedno
sa sličnom strukturom ekoloških opcija, odnole,
ponovo je izabran razvoj, ali koji se temelji na zakosno
koncepata" (Cifrić , 1990:134). Prema Čuligu,


nima prirode, odnosno podnošljivosti prirode. ekološke orijentacije su izvedive iz stavova i vrijedno


U svakom slučaju, visoko razvijene zemlje došle su sti u kojima su zastupljeni ekološki objekti uz tempo-
do zaključka da nerazvijeni ne smiju slijediti njihov tip ralnu dimenziju, (Čulig , 1992) odnosno uz prošlost,
razvoja ili eksponencijalnog rasta, jer će entropija biti sadašanjost i budućnost.
potpuna na globalnoj razini. Sto sve utječe na ekološke orijentacije vrlo je teško


Stoga možemo govoriti o ekološkoj osviještenosti: odgovoriti. U našem istraživanju utvrdili smo da između
"Za svako društvo možemo reći da u njemu postoji ostaloga, na ekološke orijentacije utječe profesionalno
"ekološka svijest o odgovornosti", bez obzira što se taj opredjeljenje ili proces edukacije. (Š aj k o v i ć, 1999)


No međutim, nismo pokušali utvrditi da li postoje


drugi determinirajući čimbenici poput kvalitete života,


koji bi mogao utjecati na ekološke orijentacije na istom


* Anđelka Šajković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
uzorku (N=747). Naime, prema mišljenju pojedinih


Zagreb, Svetošimunska 25
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 30     <-- 30 -->        PDF

A. Šajković: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE
stručnjaka, zabrinutost za okolinu je samo hir srednje
klase, te da bi siromašni dijelovi pučanstva trebali u
prvom redu težiti gospodarskome rastu, a tek onda zaštiti
okoliša. (Črnjar, 1997:39) Zatim, se isti autor pita
"... znače li veće stope rasta (povećanje bruto nacionalnog
proizvoda) istodobno i povećanje onečišćenja
okoliša, ili je proces drugačiji: kada ljudi steknu veće
materijalno bogatstvo, voljni su odvojiti više sredstava
za zaštitu okoliša" (Cr nj ar, 1997:35).


Razvijene zemlje su u 90-im godinama izdvojile za
zaštitu okoliša od 0,60 do 1,88 % BDP. Tako na primjer
u 1990.g. SAD su izdvojile za zaštitu okoliša 3 % BDP,
dok su ekološke štete sudjelovale sa 6 % BDP. Njemačka
je izdvojila 2,2 % BDP, a štete su iznosile 6 % od
BDP. Dakle, štete su znatno veće od izdvajanja za zaštitu
okoliša u najrazvijenijim zemljama. (Č rnj ar, 1997)


Stoga ćemo u ovom radu pokušati utvrditi da li kvaliteta
života determinira ekološke orijentacije, što nam
je osnovna hipoteza. Upitnik je djelomično rađen prema
Cifriću i suradnicima - odnos prema prirodi, odnos
prema razvoju, dok je odnos prema šumama koji se sastoji
od 26 tvrdnji, napravljen samostalno.


Shvaćanje pojma kvalitete života ima svoju evoluciju,
pa se tako pedesetih godina izjednačavao s pojmom
ekonomskog blagostanja te s materijalnim standardom.


Šumarski listbr. 1-2, CXXV (2001 ), 27-34


S promjenom pojma društvenog razvoja, kvaliteta života
se u zadnje vrijeme sve "više razumije kao potrošnja
i ravnomjerna raspodjela dobara, pa zahvaća razne
aspekte socijalnog života" (Pastuović , 1993:473).
Stoga je uvjetovano karakteristikama osobe i njezinoj
subjektivnoj procjeni kao mjeri kvalitete života, a ne
objektivnom situacijom u kojoj se ona nalazi. (Pastuović
, 1993) Kako tvrdi Pastuović, kvaliteta života
je subjektivan i psihički fenomen, što i mi prihvaćamo
kao definiciju pojma kvalitete života.


U ovom empirijskom istraživanju zanimalo nas je
što o ekološkim orijentacijama misle različiti slojevi
uzorka prema vlastitoj procjeni kako žive i što imaju u
odnosu na druge. Razina ispod koje siromaštvo počinje
i iznad koje završava naziva se apsolutno siromaštvo ili
apsolutna bijeda, a temelji se na procjeni minimalnih
potreba za opstanak (Harala m bos , 1989). Međutim,
taj je pojam nedostatan, stoga je uveden pojam relativne
bijede koji se temelji na procjeni pripadnika određenog
društva o tome što se smatra prihvatljivim standardom
i načinom života, u odnosu na to društvo. Haralambos
dodaje treći pojam, subjektivna bijeda, a odnosi
se na procjenu vlastite kvalitete života ili bijede pojedinca
ili skupine kao osjećaja o vlastitom siromaštvu
(ilibogatstvu) (Haralambos, 1989).


2. METODOLOGIJA
Istraživanje je provedeno krajem 1996. godine na
uzorku od 747 ispitanika iz područja prirodnih, odnosno
biotehnoloških i tehničkih znanosti, koji uključuju
studente Šumarskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike
i računarstva, zaposlene inženjere šumarstva i
drvne tehnologije.


Ispitanici su odgovarali na tri skale vrijednosti prema
prirodi, prema razvoju i prema šumi kao konkretnoj prirodi
kroz peteronomnu Likertovu skalu: 1. Uopće se ne
slažem, 2. Ne slažem se, 3. Nemam mišljenje, 4. Slažem
se, 5. Potpuno se slažem, kroz procjenu vlastite kvalitete
života. Kao procjenu vlastite kvalitete života ispitanici


ma smo postavili sljedeće tvrdnje: "S obzirom na to što
imate i kako živite, procijenite u koju biste se skupinu
svrstali: 1. Živimo daleko lošije od drugih; 2. Živimo ispodprosječno;
3. Živimo kao i većina drugih; 4. Živimo
natprosječno; 5. Živimo mnogo bolje od drugih.


Izvršena je faktorska analiza s primjenom Guttman-
Kaiserovim kriterijom ekstrakcije i izvršena je kosa rotacija
"direct oblimin" postupkom. Na faktorsku analizu
izvršena je analiza varijance i Scheffeov test. U tekstu
su naznačene samo statistički značajne tvrdnje i
čimbenici.


3. PROCJENA VLASTITE KVALITETE ŽIVOTA I NJEZIN
UTJECAJ NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE
Ispitanicima su ponuđene tvrdnje o odnosu prema
prirodi, prema razvoju i prema šumi kao konkretnoj prirodi.
Na tvrdnje je trebalo odgovoriti prema likertovoj
petreonomnoj ljestvici 1. Uopće se ne slažem, 2. Ne slažem
se, 3. Nemam mišljene, 4. Slažem se, 5. Potpuno se
slažem (Tablica 1,2,3)


Sljedeće tvrdnje postavili smo studentima kao odnos
prema prirodi:


1. Čovjek je apsolutni gospodar prirode i može se
prema njoj odnositi prema vlastitoj volji; 2. Iskonsko je
pravo čovjeka da koristi prirodna dobra prema vlastitoj
volji; 3. Čovjek, kao najrazvijenije biće na Zemlji treba
odlučivati o sudbini biljnog i životinjskog svijeta; 4.
Čovjek je gospodar Zemlje te smije neograničeno upotrebljavati
sve što se na njoj nalazi; 5. Razvoj tehnike
donosi čovječanstvu nove blagodati uživanja; 6. Danas
čovjek potpuno kontrolira i najsuvremeniju tehnologiju,
te time sprječava moguće nesreće; 7. Suvremena
tehnika ima mnogo više pozitivnih nego negativnih
osobina; 8. Zakoni prirode jači su od čovjekovih želja i
težnji; 9. Društveni razvoj treba biti podređen zakonima
prirode; 10. Očuvanje prirode ima. prednost pred
svim drugim zadaćama društva; 11. Čovjek je samo
jedno od bića na Zemlji i potpuno je ovisan o njezinim
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 31     <-- 31 -->        PDF

A. Šajković: UTJECAJ K.VAL1TKTH ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJKNTACUE
uvjetima i zakonima prirode; 12. Čovjek je gospodar
Zemlje na kojoj živi te smije neograničeno upotrebljavati
sve što sve na njoj nalazi; 13. Bolje je živjeti u savršenom
tehničkom svijetu, nego u tzv. nedirnutoj prirodi;
14. Život na selu privlačniji je od života u gradu;


15. Onečišćavanje okoliša beznačajno je u odnosu na
prednosti što ih donosi tehnika i civlizacija
Tablica 1. Distribucija frekvencija po tvrdnjama -
Odnos prema prirodi


% % % % %
1 2 3 4 5
1 52.5 39.3 2.4 3.8 2.0
2 24.2 52.1 5.9 15.3 2.6
3 26.2 38.8 5.4 21.1 8.5
4 48.0 42.5 4.0 3.5 2.0
5 5.5 16.6 9.6 54.7 13.5
6 16.1 61.2 6.2 13.3 3.2
7 4.5 23.4 20.2 45.2 6.8
8 2.0 6.9 7.0 48.5 35.6
9 2.2 7.3 10.3 51.7 28.6
10 2.2 6.6 4.6 46.6 40.4
11 2.7 11.3 4.7 47.1 34.2
12 41.6 47.8 4.3 4.2 2.2
13 26.1 44.7 17.4 9.7 2.0
14 5.3 25.6 23.7 28.0 17.4
15 38.4 51.6 4.2 4.4 1.3


Napomena: 1. Uopće se ne slažem, 2. Ne slažem se, 3. Nemam
mišljenje, 4. Slažem se, 5. Potpuno se slažem.


Tvrdnje odnosa prema razvoju: 1. Prirodne izvore
na Zemlji treba ograničeno iskorištavati; 2. Naftne rezerve
brzo se troše i uskoro će nestati; 3. Na zemlji su
ograničeni izvori energije i sirovina; 4. Smanjivanjem
proizvodnje smanjit će se zagađivanje; 5. Čovječanstvo
se treba zaustaviti na sadašnjem stupnju razvoja;


6. Količina prirodnih dobara na Zemlji je konačna i jednoga
dana ćemo ih potrošiti; 7. Prirodne izvore na
Zemlji treba maksimalno upotrebljavati; 8. Eventualne
nestašice nafte nadoknadit će drugi izvori; 9. Na Zemlji
postoje neiscrpni izvori energije; 10. Zagađivanje je
normalna posljedica razvoja; 11. Treba učiniti sve da se
poveća sadašnji stupanj razvoja; 12. Nestašicu sirovina
treba nadoknaditi reciklažom i štednjom; 13. Zagađivanje
se neće smanjiti upotrebom novih tehnologija;
14. Razvoj se mora temeljiti na uvažavanju i "izdržljivosti"
prirode; 15. Samo štednjom prirodnih dobara čovječanstvo
može sebi osigurati opstanak; 16. Dabi čovječanstvo
opstalo potrebno je da razvijene zemlje
smanje, a nerazvijene povećaju tempo svog razvoja;
17. Uvijek je na Zemlji bilo dovoljno za svakoga pa će
tako biti i ubuduće; 18. Ako se iscrpe prirodni resursi,
znanost će otkriti nove izvore energije i preživljavanja;
19. Bogatstvo prirode ne može se iscrpiti ako se dobro i
Šumarski listbr. 1-2, CXXV (2001 ), 27-34


pametno raspodijeli; 20. Našem je društvu znanstveni i
tehnički napredak prijeko potreban bez obzira na zagađivanje
okoline; 21 .Treba se vratiti seoskom načinu života
jer je manja potrošnja sirovina i energije.


Tablica 2. Distribucija frekvencija -
Odnos prema razvoju


% % % % %
1 2 3 4 5
1 3.9 4.6 1.5 56.2 33.9
2 1.6 7.4 17.9 52.8 20.3
3 4.0 13.1 7.1 52.3 23.4
4 6.2 44.1 14.2 30.5 5.0
5 36.1 47.0 10.0 4.7 2.2
6 5.4 25.3 14.0 40.2 15.1
7 21.3 56.7 7.8 10.6 3.5
8 2.3 10.9 16.5 57.8 12.5
9 18.1 36.1 14.6 22.6 8.6
10 8.2 36.1 8.2 42.2 5.4
11 5.1 24.7 19.6 41.2 9.3
12 1.6 2.6 3.4 52.5 40.0
13 12.3 49.5 14.5 18.9 4.7
14 5.5 7.5 7.8 50.5 28.7
15 2.3 8.1 9.4 52.5 27.7
16 9.7 33.7 28.4 24.0 4.2
17 18.3 48.3 16.9 13.9 2.6
18 4.7 23.5 25.9 39.1 6.7
19 3.2 19.5 11.4 50.9 15.0
20 20.2 49.1 11.0 15.6 4.2
21 14.8 49.3 20.0 12.1 3.9


Napomena: 1. Uopće se ne slažem, 2. Ne slažem se, 3. Nemam
mišljenje, 4. Slažem se, 5. Potpuno se slažem.


Ispitanicima su ponuđene sljedeće tvrdnje odnosa
prema šumi: 1. Preuveličane su tvrdnje o odumiranju
šuma, one se uvijek mogu obnoviti; 2. Današnje šume
potpuno će nestati zbog prevelikog iskorištavanja (sječe),
odnosno ekonomskih razloga; 3. Sume će potpuno
odumrijeti zbog zagađenja i industrijskog razvoja; 4.
Ekološka zagađenja nikada neće biti tolika da bi potpuno
uništila šume; 5. Nije važno što će biti sa sadašnjim
šumskim vrstama, znanost će iznaći nove vrste prilagođene
na onečišćenja; 6. Naše šume trebaju ostati dio netaknute
prirode, ako je to još moguće; 7. Naše šume su
previše "divlje", stručnjaci ih trebaju kultivirati, učiniti
pristupačnijim za čovjeka; 8. U svim našim šumama
treba izgraditi više prometnica, kako bi bile dostupnije
u turističke svrhe; 9. Potrebno je izgraditi više turističkih
objekata u samim šumama; 10. Korištenje šuma u
turističke svrhe i ulazak prevelikog broja ljudi narušit
će biljnu i životinjsku ravnotežu; 11. Treba što manje
intervenirati u prirodnom opstanku šuma; 12. U skoroj
budućnosti šume se neće sječi za izradu predmeta, drvo
će zamijeniti drugi materijali kao na primjer plastika,
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 32     <-- 32 -->        PDF

A. Sajkuvić: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE
metal, Ltd.; 13. Šuma je nepresušni izvor nezamjenjivog
prirodnog materijala, i to će i ostati; 14. Ne postoji
mogućnost iscrpljivanja drvne mase; 15. Zakonodavstvo
dovoljno štititi šume od potpunog iscrpljivanja
drvne mase; 16. Budućnost je u drvetu kao energentu i
ono će služiti kao pogonsko gorivo jer gaje moguće uzgojiti
i obnoviti; 17. Suma je u smislu drvne mase koja
donosi financijsku korist, naše najveće blago; 18. Nama
nisu potrebne zaštićene šume, već je potrebno što
više izvući drvene mase i financijsku korist; 19. Sadašnje
naše šume treba izuzeti iz eksploatacije, a preusmjeriti
se na plantažni uzgoj; 20. U skoroj budućnosti
imat ćemo plantažne šume za ekonomsku eksploataciju;
21. Nije važno narušavanje biljne i životinjske ravnoteže,
ako se može izvući veća financijska korist od
turizma; 22. Sume trebaju ostati u državnom vlasništvu,
jer jedino država može osigurati zaštitu i konačni
opstanak; 23. Šume su dio okoliša i moramo se brinuti


o njihovoj zaštiti i opstanku; 24. Šume trebaju biti privatno
vlasništvo, jer samo onda kada se zna tko je vlasnik
može se gospodariti šumama; 25. Brigu o zaštiti šuma
treba prepustiti isključivo stručnjacima specijalizi-
Tablica 3. Distribucija frekvencija- Odnos prema šumi


% % % % %
1 2 3 4 5
1 25.5 55.1 4.0 13.0 2.3
2 7.5 40.7 10.3 34.4 7.1
3 3.8 36.4 13.8 38.1 7.9
4 12.4 43.3 17.4 24.7 2.3
5 38.9 45.0 11.3 3.9 0.8
6 2.4 15.9 5.7 43.0 32.9
7 27.4 54.0 9.0 7.8 1.8
8 34.5 50.8 5.4 7.5 1.7
9 27.4 50.7 7.5 11.8 2.6
10 1.9 12.0 5.4 53.5 27.3
11 10.3 38.6 15.9 26.5 8.7
12 9.6 46.6 21.8 19.4 2.6
13 10.2 35.5 10.5 30.7 13.1
14 22.1 57.8 9.4 8.0 2.1
15 17.8 48.0 17.3 14.7 2.2
16 23.7 41.9 17.7 14.3 2.4
17 13.3 38.9 15.2 26.1 6.5
18 48.3 46.9 2.6 0.8 1.5
19 19.0 31.3 20.6 31.7 7.3
20 8.5 29.6 34.8 24.1 3.0
21 50.2 42.4 3.4 2.0 2.0
22 9.9 27.7 22.8 28.9 10.8
23 1.8 2.6 1.6 42.6 51.5
24 15.1 40.4 25.4 14.7 4.3
25 3.6 13.1 7.5 42.7 33.1
26 30.6 46.6 17.5 3.9 1.3


Napomena: 1. Uopće se ne slažem, 2. Ne slažem se, 3. Nemam
mišljenje 4. Slažem se 5. Potpuno se slažem


Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001), 27-34


ranim za to područje (ing. šumarstva); 26. Bilo koja


druga profesija (osim ing. šumartsva) mogla bi se bolje


brinuti o zaštiti šuma.


Ispitanicima su postavljene sljedeće tvrdnje u odno


su na standard:


S obzirom na to što imate i kako živite, procijenite u
koju biste se skupinu svrstali prema rezultatima, u 1.
Skupinu "Živimo daleko lošije od drugih" svrstalo se


1.8 % ispitanika od ukupnog broja (N=747). U drugu
grupu "Živimo ispodprosječno" svrstalo se 9.0 % ispitanika;
u treću grupu "Živimo kao i većina drugih",
81.4 % ispitanika; u četvrtu grupu "Živimo natprosječno"
svrstalo se 6.5 % ispitanika i u šestu grupu "Živimo
mnogo bolje od drugih" svrstalo se 2.3 % ispitanika.
Statistički značajna razlika pokazala se za varijablu
6 (Tablica 4) odnosa prema prirodi i tehnici i standarda
"Danas čovjek potpuno kontrolira i najsuvremeniju
tehnologiju te time sprječava moguće nesreće".


Ukoliko pogledamo aritmetičke sredine za varijablu
6 (tablica 4), vidimo da razlika postoji kod četvrte kategorije
ispitanika:


Četvrta kategorija (tablica 4) odnosi se na odgovore
"Živimo natprosječno" i ima najmanju aritmetičku sredinu,
što bi značilo da se najmanje slaže s tvrdnjom 6 da
čovjek potpuno kontrolira najsuvremeniju tehnologiju,
te time sprječava moguće nesreće. Najviši stupanj prihvaćanja
ove tvrdnje izražen je kod pete kategorije ispitanika
"Živimo mnogo bolje od drugih" ( x = 2.270).
Može se tumačiti daje ova kategorija ispitanika tehnicistički
orijentirana.


Sljedeća tvrdnja (vidi: tablica 4) kod koje se pokazala
statistički značajna razlika je "Očuvanje prirode ima
prednost pred svim drugim zadaćama društva"(10).


Dakle, postoji statistički značajna razlika ispitanika
prema kategorijama standarda u odnosu na navedenu
tvrdnju br. 10, na što ukazuju aritmetičke sredine Vidi
Tablica 4):


Prema aritmetičkim sredinama (Tablica 4) najniži
stupanj slaganja je kod prve kategorije ispitanika "Živimo
daleko lošije od drugih" ( x = 3.62), očuvanje prirode
ima prednost pred svim drugim zadaćama društva. Najviši
stupanj slaganja je kod pete kategorije ispitanika
"Živimo mnogo bolje od drugih" (x = 4.50). Možemo
reći daje peta grupa orijentirana prema naturalizmu, dok
je prva kategorija nisko orijentirana prema naturalizmu.


Statistički značajna razlika pokazala se u odnosu na
kategorije ispitanika kod varijable Razvoj 2 odnosa
prema razvoju "Naftne rezerve brzo se troše i uskoro će
nestati"(Vidi: tablica 4). Prema rezultatima kategorije
ispitanika prema standardu, pokazale su se razlike u
odnosu prema navedenoj tvrdnji (vidi: Tablica 4).


Prema aritmetičkim sredinama (vidi: Tablica 4) najniži
stupanj slaganja s tvrdnjom da se naftne rezerve brzo
troše i da bi mogle uskoro nestati, ima prva kategorija
ispitanika "Živimo daleko lošije od drugih" (x = 3.15).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

A. Sajković: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJK
Šumarski list hr. 1-2, CXXV (2001), 27-34
Tablica 4. Varijable prema aritmetičkim sredinama
ne mase i financijsku korist. Ostale kategorije ispitanika
podjednako prihvaćaju navedenu tvrdnju.


Tvrdnje N X Stand, F Sig.


Sljedeća varijabla kod koje su utvrđene statistički dev.
značajne razlike je Šumarstvo 23. "Šume su dio okoliša


Varijabla 6


i potrebno je da se svi podjednako brinemo o njihovoj


1. 13 2.54 1.27 2.517 0.40
zaštiti i opstanku" (vidi: Tablica 4). Iz podataka je vid


2. 67 2.12 .98 P<.05
ljivo da postoje razlike prema kategorijama ispitanika


3. 602 2.29 .99
po standardu u odnosu na navedenu varijablu (vidi: ta;
4. 47 1.94 .84
blica 4). Dakle, prema aritmetičkim sredinama (vidi:
5. 10 2.70 1.16
Tablica 4) vidi se daje najniži stupanj prihvaćanja ove
Total 739 2.26 .99 varijable utvrđen kod prve kategorije ispitanika "ŽiviVarijabla
10 mo daleko lošije od drugih" ( x=3.92). To bi značilo da


1. 13 3.62 1.39 3.381 0.009 ova kategorija ispitanika najmanje prihvaća tvrdnju da
2. 67 4.30 .85 P<01 su šume dio okoliša i daje potrebno da se svi podjedna3.
600 4.18 .92
ko brinemo o njihovoj zaštiti i opstanku. Ostale katego4.
47 3.83 1.13
rije ispitanika prema standardu podjednako u visokom
5. 10 4.50 .53
stupnju prihvaćaju ovu tvrdnju.
Total
737 4.17 .94 U sljedećem postupku napravljena je faktorska analiza
na ukupnom uzorku (N=747) i ovdje smo izdvojili


Varijabla Razvoj 2


samo statistički značajne faktore za našu analizu


1. 13 3.15 1.28 2.520 0.40
(Tablica 5).


2. 67 3.73 1.07 P<05
3. 600 3.84 .86
Tablica 5. Faktorska struktura - Odnos prema prirodi
4. 48 3.98 .81
Varij. Fl F2 F3


5. 10 4.00 1.05
1 .755 -.160 .177
Total 738 3.83 .89


2 .719 -.156 .119
Vrijabla Šumarstvo 18


3 .614 -.037 .095
1. 13 1.85 1.14 2.738 0.028
4 .765 -.219 .254
2. 67 1.49 .64 P<05
5 .079 -.092 .732
3. 603 1.62 .70
6 .376 -.077 .591
4. 47 1.43 .74
7 .161 -.110 .759
5. 10 2.10 1.10
8 -.119 .646 -.057


Total 740 1.60 .72


9 -.161 .734 -.155
Vrijabla Šumarstvo 23 10 -.095 .756 -.257


1. 13 3.92 1.04 2.419 0.047 11 -.202 .691 -.142
2. 66 4.27 1.06 P<05 12 .712 -.251 .231
3. 600 4.43 .74
13 .360 -.318 .605
4. 47 4.26 .92
14 .110 .306 -.403
5. 10 4.20 .92
15 .381 -.411 .386
Total
736 4.40 .79
U odnosu na faktorsku analizu statistički značajna


Najviši stupanj slaganja s navedenom tvrdnjom ima peta


razlika pokazala se prema orijentaciji naturalizma.


kategorija ispitanika "Živimo mnogo bolje od drugih"(
x=4.00). Tablica 6. Faktor 2 -Naturalizam


U odnosu prema šumama kao konkretnoj prirodi, Kategorije
statistički značajna pokazala se za varijablu Šumarstvo ispitanika f X s
18 "Nama nisu potrebne zaštićene šume, već je potreb


1. Živimo daleko lošije 13 -.629
1.124
no što više izvući drvne mase i financijsku korist" (vi


od drugih


di: tablica 4). Prema rezultatima postoji razlika između


2. Živimo ispod prosječno 67 .146 .899
kategorija ispitanika prema standardu u odnosu na na


3. Živimo kao i većina 604 .018
1.013
vedenu varijablu (Tablica 4). Prema aritmetičkim sre


kao i većina drugih


dinama (vidi: Tablica 4) vidljivo je da najviši stupanj


4. Živimo nadprosječno 48 -.307
1.458
prihvaćanja ove tvrdnje ima peta kategorija ispitanika
"Živimo mnogo bolje od drugih" ( x=2.10). Znači da u 5. Živimo mnogo bolje 10 .326 .855


od drugih


znatno većem stupnju ispitanici ove kategorije prihvaćaju
tvrdnju da je iz šume potrebno izvući što više drvF=
2.874 P<05 (Sig-.022)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

A. Sajković: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJKNTACIJE
Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ), 27-34
U faktoru Naturalizma izdvojene su sljedeće tvrdnje s nama kod pete kategorije ispitanika "Živimo mnogo
korelacijama većim od .040: bolje od drugih" ( x =.326). Najviši negativni stupanj


1.
Očuvanje prirode ima prednost pred svim drugim pokazao se kod prve kategorije ispitanika "Živimo dazadaćama
društva (r = .756) leko lošije od drugih" (x= -.629) što bi se moglo tuma2.
Društveni razvoj treba biti podređen zakonima pričiti
kao neprihvaćanje orijentacije naturalizma.
rode (r=.734)
3.
Zakoni prirode jači su od čovjekovih želja i težnji Tablica 8. F 6 - Održivi razvoj
(r = .646)
Schcffeov


4.
Čovjek je samo jedno od bića na Zemlji i potpuno je
test


ovisan o njezinim uvjetima i zakonima prirode


Standard f X s 12 3 4 5


(r = .691)


5.
Zagađivanje okoline beznačajno je u odnosu na pred1.
Žive daleko lošije 13 -.858 1.321
nosti što ih donosi tehnička civilizacija ( r = -.411) od drugih
Najviši stupanj prihvaćanja naturalizma kao orijen2.
Žive ispodprosječno 67 .218 1.137 *
tacije (Tablica 6) pokazao se prema aritmetičkim sredi-
3. Žive kao i većina 604 .025 .954 *
drugih
Tablica 7. Faktorska struktura - Razvoj 4. Žive nadprosječno 48 -.159 1.155


5. Žive mnogo bolje 10 -.122 1.263
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6


od drugih


1 .111 .246 .063 -.291 .611 .082
F=3.622 P<05 (Sig.=.006) P<01


2 .402 .564 .122 -.139 .204 -.134
3 .695 .182 .126 -.053 .264 .010
4 .292 .065 .614 -.097 .070 .104 Prema faktoru 6 Održivog razvoja, analiza vari5
.048 -.219 .747 -.061 .040 .105 jance pokazala se statistički značajnom. U faktoru su
6 .676 .121 .255 -.056 .258 -.021 izdvojene sljedeće tvrdnje:
7 -.313 -.109 -.188 .538 .048 .251 1. Razvoj se mora temeljiti na uvažavanju "izdržlji8
-.444 .533 -.264 .160 -.013 .277 vosti" prirode (r = .702)
9 -.670 .129 -.125 .188 .000 .224 2. Samo štednjom svih prirodnih dobara čovječanstvo
10 -.009 -.005 .125 .159 -.013 .770 može sebi osigurati opstanak (r = .624)
11 -.080 .234 -.423 .545 .009 -.014 3. Prirodne izvore na Zemlji treba ograničeno iskori


12 .191 .491 .024 .047 .475 -.165 štavati (r = .611)
13 .071 -.391 .362 .112 .233 .249 4. Nestašicu sirovina treba nadoknaditi reciklažom i
14 .020 -.159 -.077 .083 .702 -.018 štednjom (r= .475)
15 .220 .161 .222 -.032 .626 -.239 Prema analizi varijance (Tablica 8) sklonost prema
16 .191 -.039 .412 .340 .367 -.289 održivom razvoju pokazali su ispitanici druge i treće
17 -.422 .054 .138 .599 -.058 -.016 kategorije, za razliku od prve kategorije koji nisu poka18
-.362 .472 -.046 .414 -.218 .248 zali sklonost prema Scheffeovom testu. Najviši stupanj
19 -.474 .213 .135 .259 .225 -.261 neprihvaćanja orijentacije održivog razvoja prema arit20
-.014 -.011 -.090 .592 -.236 .375 metičkim sredinama, pokazala je prva grupa ispitanika
21 .068 .036 .733 -.002 .040 -.151 "Živimo daleko lošije od drugih" ( x = -.858).
4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Rezultati istraživanja pokazali su da ovisno o kvaliteti
života prema subjektivnoj procjeni, postoje različite
ekološke orijentacije. Peta kategorija ispitanika pokazala
je sklonosti prema tehnicističkoj orijentaciji
("Živimo mnogo bolje od drugih"). Takoder je ova grupa
ispitanika pokazala orijentacije prema naturalizmu i
ograničenosti naftnih rezervi. Zatim prema šumama
kao izvoru maksimalne financijske koristi, dok održivi
razvoj ova grupa ispitanika odbacuje. Sklonosti prema
održivom razvoju pokazali su ispitanici druge i treće
kategorije, odnosno prosječni i ispodprosječni dijelovi
uzorka.


Najniži stupanj slaganja s orijentacijom naturalizma
pokazala je prva grupa ispitanika ("Živimo daleko lošije
od drugih"). Zatim također nizak stupanj slaganja
pokazala je ova grupa ispitanika prema ograničenosti
naftnih rezervi i nisko su orijentirani prema brizi za
šume, a odbacuju održivi razvoj.


Prema dobivenim rezultatima, vidljivo je da o visini
kvalitete života ovisi kako će ispitanici odgovarati na
određene probleme vezane uz prirodu i okoliš. Tako
ovim proizlazi da će se oni ispitanici koji žive mnogo
bolje od drugih i natprosječno, pozitivno odnositi prema
tehnicizmu, prihvatit će situaciju naturalizma i za
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 35     <-- 35 -->        PDF

A. Sajković: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE
brinutosti za izvore energije, dok će odbacivati održivi
razvoj vjerojatno zbog toga jer su skloni eksponencijalnom
rastu, što su pokazali kod tvrdnje koja govori o
maksimalnoj financijskoj koristi od šuma.


Podaci ukazuju da ispitanici koji žive daleko lošije
od drugih i ispodprsječno, nisu skloni naturalizmu niti
zabrinutosti za šume, a niti za naftne izvore, i također
odbacuju održivi razvoj. Može se reći daje ova kategorija
ispitanika u znatno većoj mjeri orijentirana prema
eksponencijalnom rastu, odnosno prema punom razvoju
bez ograničenja, jer pretpostavka je daje njima koji
najlošije žive apsolutno sve potrebno bez osvrtanja na
prirodu, odnosno ekonomska situacija ima apsolutnu
prevlast nad ekološkim problemima.


Šumarski list br. I 2, CXXV (2001). 27-34


Za razliku od ovih krajnosti našeg uzorka, ispitanici
kategorije "Živimo kao i većina drugih" u najvišem
stupnju prihvaćaju održivi razvoj u odnosu prema prvoj
kategoriji ispitanika. Također prihvaćaju i naturalističku
orijentaciju i smatraju daje potrebno da se svi podjednako
brinemo za opstanak šuma, a vrlo nizak stupanj
prihvaćanja je kod maksimalne financijske koristi od
šuma, što bi značilo da ne prihvaćaju eksponencijalni
rast. Dakle, možemo reći daje vjerojatnost prihvaćanja
naturalizma kao orijentacije i održivog razvoja, između
ostalog, u stupnju načina i kvalitete života.


5. LITERATURA
Albert , M. (1995): Kapitalizam protiv kapitalizma,
Školska knjiga, Zagreb


Capra , F. (1986): Vrijeme preokreta, Globus, Zagreb.


Chiras , D. D. (1990): Enviromental Science, The
Redwood City, California.
C i f r i ć, 1. ( 1994): Napredak i opstanak, SE, Filozofski
fakultet, Zagreb.
Cifrić , I. (1989): Socijalna ekologija, Globus, Zagreb.


Cifrić , I. (1997): Etos odgovornosti i ekološka osjetljivost,
Socijalna ekologija, Vol. 6, No. 3. (253272),
Zagreb.


Črnj ar, M. (1997): Ekonomija i zaštita okoliša, Školska
knjiga: Glosa, Rijeka.
D i e r e n , W. van ( 1995): Mit der Natur rechnen, Club
of Rome; EST
Freeman , Ch. Jahoda, M. (1980): Budućnost svijeta,
Globus, Zagreb.
Haralambos , M. (1989): Uvod u sociologiju, Globus,
Zagreb.


Johnson , J. (1989): Enviromental Problems. Behaven
Press, London.
Kapp , K. W. (1979): Soziale Kosten der Markwirtschaft,
Frankfurt.


Lay, V. (1993): Koncept održivog razvoja-neke postavke
ostvarivanja, Socijalna ekologija, Vol. 2,
No. 3. (377-388), Zagreb.


Meadows , D. i dr. (1973): Granice rasta, Stvarnost,
Zagreb.
R i f k i n, J. ( 1986), Posustajanje budućnosti, Naprijed,
Zagreb.


Pastuović , N. (1993): Kvaliteta života kao kriterij
održivosti razvoja-psihologijski pristup (Izlaganje
sa znanstvenog skupa),Socijalna ekologija,
Vol. 2, No. 3 (471 -479), Zagreb.


Simonis , U.E. (1991): Oekonomie und Oekologie,
Muller, Kralsruhe.


Š aj ko vi ć, A. (1999): Socijalno-ekološke orijentacije
u šumarskoj profesiji, Doktorska disertacija, Filozofski
fakultet, Zagreb


SUMMARY: Empirical research was conducted on a sample of 74 7 respondents
in natural sciences (students of the Faculty of Forestry, Electrical engineering,
employed forestry engineers and omployed engineers of wood technology).
The respondents answered three value scales describing their attitude
towards nature, towards development and towards forests through their
own assessment of the quality of life.


According to research results, there are different ecological orientations in
dependence on a subjective assessment of the quality life. The fifth category of
the respondents showed a tendency towards technically oriented values ("We
live much better than others "). This group of respondents also displayed a tendency
towards naturalism and the limited nature of oil reserves, then towards


forests as a source of maximal financial benefit, while it rejected sustainable
development. The respondents in the second and third categories, or the average
and sub-average share of the sample, showed a favourable attitude towards
sustainable development.


:<:<
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 36     <-- 36 -->        PDF

A. Sajkovic: UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJK Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ). 27-34
The first group ofthose questioned showed the smalles degree of inclination
towards naturalism ("We live much worse than others "). This group also
showed little agreement with oil reserved and care for forests and rejected sustainable
development.


The data show that the respondents ´answers to certain problems associated
with nature and environment were closely linked to the quality of life.
Accordingly, those respondents whose live quality is much better and above
average than that of others, had a positive attitude towards techical values,
accepted naturalism and showed concern for energy sources. They rejected
sustainable development, probably because of their tendency towards exponential
growth, which was shown in the statement about maximal financial
benefits from forests.


The respondents who quality of life is much worse and below average, did
not show an inclination towards naturalism or any concern for forests and oil
sources. They also rejected sustainable development. It can be concluded that
this group of respondents is much more oriented towards exponential growth,
that is, towards full and limitless development. This is based on the assumption
that those with the worst quality of life need absolutely everything regardless
of nature. In other words, the economic situatuon absolutely dominates ecological
problems.


In contrast to these extremes in the sample, the respondents in the category


"We live like the majority of others " showed the highest degree of acceptance
of sustainable development compared to the respondents in the first category.
They also accept naturalist orientation and believe that we should all care for
the survival of forests in equal measure. A very low level of acceptance was
shown at maximal financial benefits from forests, which means that they did
not accept exponential growth.


To sum up, it can be said that the probability of accepting naturalism and
sustainable development as an orientation is linked, among other things, with
the way and quality of life.