DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.1. Franjić. Ž. Skvorc. A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ), 19-26


ketom SYN-TAX 5.02 koji se koristi za multivarijatne
analize u taksonomiji i sinekologiji.


Rezultati četiriju metoda klasterske analize gotovo
se u potpunosti podudaraju, te je za ovu prigodu korištena
samo WPGMA metoda (si. 2). Također se i rezultati
klasterske analize i multidimenzionalnoga skaliranja
podudaraju (usp. si. 2 i 3), a radi bolje preglednosti
za interpretaciju izabrani su rezultati multidimenzionalnoga
skaliranja (usp. si. 3). Tom su analizom snimke
podijeljene u četiri jasno uočljive skupine-prvu skupinu
čine snimke iz dinarskoga područja, koje su prilično
homogene, drugu skupinu čine snimke iz panonskoga
područja, koje su također jasno odvojene od dinarskih,


ali manje homogene. Treću i četvrtu skupinu predstavljaju
snimke koje su načinjene na degradiranim staništima
panonskih bukovo-jelovih šuma. Jednu od njih čine
snimke gdje je dominantna vrsta breza uz manje učešće
bukve i jele (niži stupanj sukcesije), dok drugu skupinu
čine snimke gdje su dominantne vrste bukva i jela (viši
stupanj sukcesije). Obje te skupine dobro se razlikuju
međusobno, kao i od tipičnih panonskih i dinarskih bukovo-
jelovih šuma. Rezultati dosadašnjih istraživanja u
potpunosti se podudaraju s rezultatima numeričke analize
fitocenoloških snimaka, a razlika je u načinu prikazivanja
rezultata, pri čemu je numerička analiza daleko
prihvatljivija i lakša za interpretaciju.


ZAHVALA - Acknowledgements


Tijekom 2000. godine, u nekoliko navrata, boravili
smo u Ljubljani na Biološkom institutu Slovenske akademije
znanosti i umjetnosti, gdje smo se upoznali s radom
Instituta, a posebice s radom na numeričkoj analizi
fitocenoloških snimaka. Kako između nas i Biološkoga
instituta u Ljubljani postoji višegodišnja suradnja, tako
smo za ovu prigodu napravili jednu kompilaciju svih
dosadašnjih fitocenoloških istraživanja bukovo-jelovih
šuma u Hrvatskoj, u koju je uključen i njihov djelatnik
Dr. Andraž Čarni. Ovom se prigodom zahvaljujemo


LITERATURA


Biološkome institutu u Ljubljani što nam je omogućen
rad na numeričkoj analizi fitocenoloških snimaka korištenjem
statističkih paketa TURBO (VEG) i SYN-TAX,
bez kojih bi ovaj rad bilo nemoguće publicirati. Također
se zahvaljujemo bivšemu dekanu Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. se. Josi Vukeliću i Javnome
poduzeću "Hrvatske šume" iz Zagreba, koji su svojom
financijskom potporom omogućili naše uključivanje
u svjetske trendove fitocenoloških istraživanja.


- References
1. Bertović, S., D. Cestar, Z., Pelcer, 1966: Prilog
poznavanju proizvodnih mogućnosti šume
bukve s jelom (Fagetum croaticum abietetosum
Horv.) na Ličkoj Plješivici. Radovi Šum. Inst.
Jastreb. 5 (2): 1-62.
2. Digby, P. G. N., R. A. Kempton, 1987: Multivariate
Analysis of Ecological Communities.
Chapman And Hall Ltd.
3. Hennekens, S. M., 1996: TURBO (VEG), Software
package for input, processing, and presentation
of phytosociological data, User´s guide.
1BN-DLO University of Lancaster.
4. Horvat, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glas. šum. Pokuse 6: 127-279.
5. Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L.
Poldini, I. Dakskobler, M. Accetto,
1992: Nomenklatorische Revision Der Illyrischen
Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagiori).
Studia Geobotanica 12: 121-135.
6.
Medvedović , J., 1992: Sinekologija zajednice
obične jele (Abies alba Mill.) u sjevernoj Hrvatskoj
i floristički pararametri važni za gospodarenje
bukovo-jelovim šumama. Dr. disertacija Šumarski
fakultetet Zagreb.
7. Pećina, M., 1998: Multivarijatna analiza i primjena
u oplemenjivanju bilja. Dr. disertacija - Agronomski
fakultet Zagreb.


8. Pelcer, Z., 1979: Šumske zajednice. Radovi šum.
Inst. Jastreb. 39: 24-42.
9. Podani, J., 1993: SYN-TAX. Version 5.0. User´s
guide. Scientia, Budapest.
10. Podani , J., 1994: Multivariate data analysis in
Ecology and Systematics. SPB Academic Publishing
bv. Den Haag.
11. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj
granici Balkanskog poluotoka. Šum. list
108 (5-6): 225-238.
12. Rauš,Đ., 1984: Šumska fitocenologija. Sveučilišna
naklada Liber. Zagreb.
13. Rauš, Đ., Ž. Španjol, D. Baričević, 1996:
Ekološko - biološka istraživanja i sukcesija na
trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj.
Glas. Šum. Pokuse 33: 1-52.
14. S h arma, S., 1996: Applied Multivariate Techniques.
John Wiley & Sons, Inc.
15. Škvorc,Ž.,J. Franj ić, A. Garni,2000: Numerička
analiza fitocenoloških snimaka u šumama
bukve i jele (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj.
Zbornik sažetaka priopćenja sedmog hrvatskog
biološkog kongresa, 273-275. Hvar.