DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Franjić, / . Skvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOSKIH SNIMAKA U BUKOVO-JKLOVIM ŠUM. Šumarski list hr. I 2, CXXV (2001 ), 19-26
maka iz panonskoga područja (usp. si. 1). Prosječan
broj vrsta po snimci je 36 (u dinarskom području je 41,
a u panonskom 34).


Sve fitocenološke snimke rađene su po standardnoj
metodi Braun-Blanquet-a. Pritom se u tablice unose
kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti i
procjena socijalnosti za svaku vrstu. S obzirom daje socijalnost
za pojedinu vrstu više-manje stalna, a i neprikladna
za numeričku analizu, korištena je samo kombinirana
procjena abundancije i pokrovnosti. Svi podaci
unošeni su u jednu zajedničku tablicu u programskome
paketu "TURBO (VEG)" (Hennekens 1996). Pritom
je Braun-Blanquet-ova kombinirana skala za procjenu
abundancije i pokrovnosti transformirana u van
der M a a r e 1 -ovu ordinalnu skalu (usp. van der Maarel
1979). Tijekom izrade skupne tablice osobita pozornost
posvećena je imenovanju biljnih vrsta, s obzirom da su
snimke rađene u velikome razmaku (1938-1996. godine)
i od različitih autora, pa su često iste vrste imenovane
različitim imenima. Tako je dobivena matrica koja je
bila ulaz za multivarijatnu analizu, gdje svaka vrsta
predstavlja jednu varijablu, a svaka fitocenološka snimka
jedan objekt. Matrica se sastoji od 216 stupaca (objekata)
i 314 redova (varijabli).


Na svim navedenim snimkama provedene su dvije
metode numeričke analize - klasterska analiza i multidimenzionalno
skaliranje. Numerička analiza provedena
je s programskim paketom SYN-TAX 5.02 koji se koristi
za multivarijatne analize u taksonomiji i sinekologiji.


Klasterska analiza


Klasterska analiza je skupina multivarijatnih tehnika,
čiji je primarni cilj klasificiranje ili klasteriranje
opažaja (objekata) u skupine ili klastere (S h arm a
1996). Svaki objekt karakteriziranje određenim brojem
varijabli, tj. svojstava koji opisuju taj objekt. Geometrijski,
u dvodimenzionalnome prostoru koncept klaster
analize vrlo je jednostavan: svaki objekt je moguće prikazati
kao točku. Općenito svaki objekt je moguće
prikazati kao točku u n dimenzionalnome prostoru,
gdje je n broj varijabli (ili svojstava) koje opisuju taj
objekt (Pećina 1998). Klasteriranje se temelji na
određivanju udaljenosti (tj. mjera sličnosti) među točkama
(objektima) u tom n dimenzionalnome prostoru,
za što se koriste različite metode. U osnovi se koriste
dvije skupine metoda:


1.
Nehijerarhijske klaster metode - gdje broj klastera
i neke njihove osobine moraju biti poznate a priori.
2.
Hijerarhijske klaster metode - gdje se klasteri
formiraju po hijerarhiji, tako daje u svakoj sljedećoj
razini broj klastera manji za jedan.
Klaster analiza nije tehnika statističkoga zaključivanja
u smislu pretpostavki odnosa uzorak - populaci-


Za numeričku analizu fitocenoloških snimaka koristi
se multivarijatna analiza - grana statistike koja se
bavi analizom višestrukih izmjera većeg broja varijabli
najednom ili više uzoraka. U ovome radu korištene su
dvije metode multivarijatne statističke analize:


1.
Klasterska analiza (Cluster analysis) i
2.
Multidimenzionalno skaliranje (Multidimensional
scaling).
Većina multivarijatnih analiza započinje računanjem
nekih od mjera udaljenosti, sličnosti, različitosti
ili korelacije za parove objekata ili varijabli. Osnovni je
postupak specificirati varijable, koje se zatim objedinjuju
u zajedničko mjerilo multivarijatne udaljenosti za
svaki par objekata, i konačno rezultiraju simetričnom
matricom udaljenosti koja u dijagonali ima sve vrijednosti
nula.


Uobičajeno je da mjere udaljenosti dijelimo u tri kategorije:
mjere za binarne podatke, mjere za kvantitativne
podatke i mjere za kvalitativne podatke (usp.
Digby &Kempton 1987;Podani 1994).


Veliki je broj različitih algoritama za izračunavanje
multivarijatne udaljenosti koji se koriste u ekološkim i
taksonomskim istraživanjima: Mahalanobis-ova
uopćena udaljenost (Mahalanobis generalized distance),
van der Maarel -ov indeks (Similarity ratio), Canberra
metrika, Manhattan metrika, Ruzicka indeks,
koeficijent divergencije, srednja različitost (Percentage
difference) i mnogi drugi.


-
(Cluster analysis)
ja, već objektivna metoda za klasificiranje (Pećina
1998), tj. ona nam brzo i pregledno pokazuje strukturu
naših podataka, njihovu eventualnu povezanost u skupine
i odnose među tim skupinama. Zbog velikog broja
metoda klaster analiza je možda više nego ijedna druga
multivarijatna analiza pod subjektivnim utjecajem izbora
samoga analitičara. Stoga je poželjno uvijek koristiti
više različitih metoda, pa ako klasifikacija rađena po
različitim algoritmima daje sličan raspored klastera,
možemo prilično sigurno zaključiti da naši podaci imaju
tendenciju udruživanja u skupine (Podani 1994).


Za procjenu kvalitete provedene klaster ili ordinacijske
analize, odnosno izbor najpogodnije metode za
interpretaciju, najčešće se računa kofenetski korelacijski
koeficijent. No uspješnost provedene analize, tj. koliko
su rezultati analize realni, može najbolje procijeniti
sam analitičar-stručnjak na konkretnom području koji
dobro poznaje objekte istraživanja i njihovu povezanost.
Klasterska analiza mu je jednostavan i brz alat koji
će omogućiti lakšu i objektivniju interpretaciju.


U ovome radu za statističku analizu korištene su
četiri metode klasterske analize -- Single linkage,